Hotărârea nr. 41/2017

Hotărârea nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTARARE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Având in vedere Nota de Fundamentare a S.C Economat SA nr. 574/10.04.2017 înregistrata la D.G.E.I. cu nr. 1539/10.04.2017 si Nota de fundamentare a SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA nr.2933/10.04.2017 si înregistrata la D.G.E.I. cu nr. 1531/10.04.2017 , precum si Raportul Direcției Economice,

In temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de 293.870.000 lei aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul curent conform Anexelor nr. 1-4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Primarul Sectorului 5 si Direcția Generala Economica si de Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 201


LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, 70,50 SC ECONOMAT SA

EXCEDENT 2017

ANEXA NR.1

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE

BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

60.100

din care:

I.ACHIZITII IMOBILE-total din care:

0

II.DOTĂRI INDEPENDENTE-total din care:

0

III.CONSOLIDĂRI :total din care"

60.100

1

Lucrări de proiectare, construcții , reparații si modernizare aferente magazinelor existente - Piața Rahova

BUC

1

39200

39.200

2

Lucrări de proiectare, construcții, reparații , modernizare si amenajare obiectiv nou - Piața 13 Septembrie

BUC

1

20900

20.900

IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente

obiectivului- total

0

1


CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii

capitolul 70,50 SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA EXCEDENT 2017

ANEXA NR.2

NR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE

BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE

INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

1

Majorare capital social

1

3570

3.570

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2017


LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul 67,30 SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

EXCEDENT 2017

ANEXA NR.3

?.CR

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT.

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

183.400,00

183.400,00

din care:

LUCRĂRI NOI

180.192,94

180.192,94

Parc Sebastian parc

19.337,27

19.337,27

Parc Pecineaga

13.689,64

13.689,64

Parc Romniceanu

15.804,12

15.804,12

Parc Humulesti

14.060,51

14.060,51

Ferentari mare (P.ta Ferenatri)

8.039,36

8.039,36

Parc Drum Movila

1.919,35

1.919,35

SUBTOTAL

72.850,25

72.850,25

Str. Sebastian BI V 9 X Cristian Stanciu( loc de joaca

320,38

320,38

C.tin Manescu bl 7-8 (loc de joaca)

4.785,53

4.785,53

Al.Podul Giurgiu nr.1 bl.14sc.1 (loc de joaca)

339,55

339,55

Str.lon Urdareanu Nr. 3A BI.P42 (loc de joaca)

1.208,42

1.208,42

Str. Baltagului nr.5,BI.V81 (loc de joaca)

373,15

373,15

SUBTOTAL

7.027,03

7.027,03

Str.Sabinelor xSirenelor (loc de joaca)

495,83

495,83

Al Bacau nr 11 bl H5 (loc de joaca)

2.802,97

2.802,97

Cal. Ferentari nr.23 X Str. Spataru Preda (loc de joaca)

461,94

461,94

Antiaeriana (loc de joaca)

2.562,28

2.562,28

Str. Dunavat (loc de joaca)

563,76

563,76

SUBTOTAL

6.886,78

6.886,78

Ștefan Vodă nr.1O (loc de joaca)

316,96

316,96

Cal. Ferentari nr.72 bl. 20 C (spate) (loc de joaca)

2.889,60

2.889,60

Magurei 1-5 sc.2

374,84

374,84

Eroii Sanitari nr 55

1.358,40

1.358,40

Basarabilor

307,80

307,80

SUBTOTAL

5.247,60

5.247,60

Str. Prundului nr.27 bl. 1 sc.3

326,56

326,56

Cal. Ferentari Bl. 3 A

4.646,12

4.646,12

Str. Lacul Plopului Bl. P73

330,97

330,97

Dumbrava Noua Nr. 11 BL.M 5 sc.1

232,79

232,79

SUBTOTAL

5.536,44

5.536,44

Dr. Clunet

1.086,17

1.086,17

Plopeni

1.253,63

1.253,63

Toma lonescu nr.19 scA

656,02

656,02

Barca nr.16 Bl M 85, M86

488,80

488,80

Str.Bdul Pieptănari x Str. Erou Tataru Petre

2.464,81

2.464,81

Ion Creanga

519,92

519,92

SUBTOTAL

6.469,34

6.469,34

Str. Cap Ivan Anghelache BL. M30

182,71

182,71

Str. Nasaud nr4 Bl.20

1.285,46

1.285,46

Sf.Elefterie

1.015,18

1.015,18

Ana Davila

1.048,16

1.048,16

Ferentari mic (P.ta Ferenatri)

2.681,88

2.681,88

SUBTOTAL

6.213,40

6.213,40

Amenajare sp.verzi intre blocuri

23.800,00

23.800,00

SUBTOTAL

23.800,00

23.800,00

Patinoar parc Sebastian

13.090,00

13.090,00

Patinoar parc Pecineaga

5.826,24

5.826,24

Patinoar parc Romniceanu

5.825,86

5.825,86

Patinoar parc Humulesti

13.090,00

13.090,00

Patinoar parc Ferentari Mare

8.330,00

8.330,00

SUBTOTAL

46.162,10

46.162,10

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții

3207,06

3207,06

k

d\ /

—cr—

* V

I 0- _ 1 F /

site

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA f Jt

\\<<A

Obw

3

—#-

t

APROB

ft

f

FLORIA DANIEL

s *

% kM/7 A

m. ■•“*' î i V

ÎP

1

zr ? ***//

.............N

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2017

LISTA "Alte cheltuieli de investiții "defalcate pe categorii de bunuri, repartizate pentru capitolul

84,03 SC AMENAJARE EDILITARA S

SALUBRIZAR

E SA

EXCEDENT 2017

ANEXA NR.4

JR.CRT

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI ALTOR CHELTUIELI DE INVESTIȚII

U.M

CANT

P.U

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL:

46.800,00

46.800,00

din care:

LUCRĂRI NOI

46.026,50

46.026,50

Lucrări de modernizare si reparații capitale parcari de

reședința

11.900,00

11.900,00

Lucrări de infrastructura stradala

8.925,87

8.925,87

Lucrări de reabilitare si intretinere sisitem rutier

inclusiv

marcaje si semnalizare rutiera

25.200,63

25.200,63

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții

773,5

773,5

# x—x? \

// * A i

7“ST'~.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA fbQ

____

t>V/Z7 \vA*

C;//