Hotărârea nr. 40/2017

Hotărârea nr. 40/10.04.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIU LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica ;

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010 ;

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART .2 Se aproba bugetul SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2017, conform anexelor nr. 59-59.1,66.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 Se aproba bugetul SC Economat SA pe anul 2017, conform Anexelor nr.65-66 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2017, conform Anexelor nr. 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba bugetul Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2017, conform Anexelor nr. 75-77 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 6 Se aproba bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5) pe anul 2017, conform anexelor nr. 78-80 care fac parte integranta din prezenta hotarare