Hotărârea nr. 4/2017

Hotărârea nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creselor si serviciilor furnizate in comunitate aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si protecția

Copilului Sector 5

Având in vedere raportul de specialitate nr. 16414/1 l.l 1.2016 intocmit de către directorul general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale structurilor rezidențiale pentru copii/tineri, centrelor de zi, creselor si serviciilor sociale furnizate in comunitate aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Luând in considerare raportul Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate

Civila;

Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelelor- cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. I si 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Regulamentele de organizare si funcționare ale structurilor rezidențiale pentru copii/tineri, centrelor de zi, creselor si serviciilor sociale furnizate in comunitate aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, conform Anexelor 1-21 care fac parte din prezenta hotarare.

Art.2. Serviciul Evidenta Acte, Juridica si D.G.A.S.P.C. sector 5 vo

PREȘniâsîfrati^e-Directia de Asistenta Tehnica si prevederile prezentei hotarari.


NR
NEAZA

CTOR UTIV G EA


Anexa 1 la HCL nr..Q^../.ĂL9.L..4^.!.'î.COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE

ART. I

Definiție

(1) Regulamentul de Organizare si Funcționare este un document propriu al Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie aprobat prin hotarare a Consiliului Local Sector 5 , în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii Complexului de Servicii pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie si, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

ART.2

Identificarea serviciului social

(1) Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie, cod serviciu 8790CR VD - I-II-I1I este o unitate de asistenta sociala -compartiment cu rang de serviciu - fara personalitate juridica, a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 5.

(2) Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie are următoarea structura:

•    Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie - cod serviciu 8790CR VD -1

•    Compartimentul de Recuperare, Reabilitare si Reinsertie Sociala - cod serviciu 8790CR VD - II

•    Compartimentul de Asistenta Sociala si Consiliere a Agresorilor - cod serviciu 8790CR VD - III

ART. 3

Scopul serviciului social

Serviciul social Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie are ca scop prevenirea si combaterea conflictelor si violentei in familie in conformitate cu cu prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.

Asistarea sau, după caz, internarea victimelor ori a agresorilor in structurile complexului se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de părintele neagresor sau, după caz, reprezentantul legal.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie prevede facilitățile necesare - spatii, echipamente, personal - pentru asigurarea conditi ilor de cazare si hrana, precum si a desfășurării activitatilor specifice fiecărei componente a complexului.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie oferă următoarele servicii sociale:

>    consiliere psihologică și suport emoțional;

>    supraveghere;

>    consiliere juridică;

>    educare ;

>    reintegrare familială și comunitară;

>    cazare pe o perioadă determinată ;

>    masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz ;

>    alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistenta medicala, inserție/reinserție socială, terapie, consiliere și informare, orientare vocațională, pază, alte activități administrative.

(1) CENTRUL PENTRU ADAPOSTIREA VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE

Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie asigura protecție, găzduire, ingrijire si consiliere victimelor violenței în familie, cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 5, nevoite să recurgă la acest serviciu de asistență socială.

Primirea victimelor în centru se face numai în caz de urgență, cu obligarea șefului de complex de a aduce cazul, la cunoștința directorului executiv, in termen de 48 de ore de la primirea in centru a victimei, in baza consimțământului managerului de caz, in vederea emiterii dispoziției de rezidenta, sau prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5, la propunerea scrisă a managerului de caz, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecție. Persoanelor care au comis actul de agresiune Ie este interzis accesul în incinta adăpostului unde se găsesc victimele.

Managerul de caz are obligația de a consimți la internarea victimei in centru si de a face propunerea de internare in termen de 48 de ore de la primirea in centru a acesteia.

La primirea în centru, se aduc la cunoștință victimei mijloacele juridice prin care să își protejeze bunurile rămase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecătoresc a încetării acordului tacit pentru înstrăinarea și grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovadă, prin expertiză judiciară. Consultanța juridică este gratuită, iar primarul, la sesizarea managerului de caz, în cazurile sociale grave, aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu întocmirea actelor juridice.

Aceleași prevederile se aplică și pentru obținerea certificatelor medico-legale.

Dosarul va cuprinde următoarele acte :

>    cerere din partea solicitantului ;

>    dispoziția de rezidenta ;

>    acte medicale ;

>    adeverința de venit impozabil (certificat fiscal de la Administrația Finanțelor Publice);

>    acte de stare civilă (copie B.I./C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorț sau certificat de deces -după caz-);

>    copie certificate de naștere ale copiilor, după caz ;

>    talon de pensie recent;

>    acte doveditoare a situației locative ;

>    ancheta socială.

Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie, denumit în continuare centru, îndeplinește următoarele atribuții principale:

a.    asigură protecția victimelor violenței în familie și a copiilor aflați în îngrijirea lor în situații de urgență, prin găzduirea acestora în centru pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile;

b.    oferă îngrijire medicală, asistență psihologică și consiliere juridică victimelor;

c.    colaborează cu polițiștii și jandarmii pentru inițierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

d.    asigură consilierea membrilor de familie aflați în dificultate;

e.    sesizează autoritățile menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care constată acte de violență în familie împotriva copiilor, și colaborează cu D.P.D.C. din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

f.    asigură protejarea victimelor violenței în familie, cu acordul acestora, prin măsuri de izolare a victimelor de agresori;

g.    elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

h.    pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în familie;

i.    asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor și a standardelor ocupaționale specifice personalului angajat;

j.    colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

k.    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

l.    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului.

(2) COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, REABILITARE SI REINSERTIE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE «

Compartimentul de recuperare , reabilitare si reinsertie pentru victimele violenței în familie asigură găzduirea, îngrijirea, precum și reabilitarea și reinserția socială a acestora.

Primirea victimelor se face in baza dispoziției directorului executiv la propunerea șefului de complex in baza consimțământului asistentului familial.

Dosarul va cuprinde următoarele acte :

>    cerere din partea solicitantului ;

>    dispoziția de rezidenta emisa de directorul executiv ;

>    acte medicale ;

>    adeverința de venit impozabil (certificat fiscal de la Administrația Finanțelor Publice);

>    acte de stare civilă (copie B.I./C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorț sau certificat de deces-după caz-);

>    copie certificate de naștere ale copiilor, după caz ;

>    talon de pensie recent;

>    acte doveditoare a situației locative ;

>    ancheta socială.

Compartimentul de recuperare, reabilitare si reinsertie pentru victimele violenței în familie, denumit în continuare compartiment de recuperare, are următoarele atribuții :

a.    asigură găzduirea și îngrijirea victimelor violenței în familie pentru o perioadă, de maximum 90 de zile; în situații excepționale se poate aproba prelungirea acestei perio-ade până la 180 de zile, numai cu aprobarea directorului general al D.G.A.S.P.C. sector 5;

b.    asigură, prin consiliere juridică și psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viață activă, inserția socială și profesională a victimelor;

c.    sesizează autoritățile menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care constată acte de violență în fam ilie împotriva copiilor și colaborează cu D.P.D.C din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5 , în vederea asigurării protecției copiilor găzduiți în adăpost;

d.    promovează programe de reinserție socială a victimelor violenței în familie;

e.    identifică medii în care pot fi integrate victimele violenței în familie;

f.    pot iniția și derula programe speciale de protecție și asistență a victimelor violenței în familie;

g.    elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de compartiment (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii afiați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

h.    colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

i.    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

j.    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de recuperare.

(3)COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA SI CONSILIERE A AGRESORILOR

Compartimentul de asistență sociala si consiliere a agresorilor sunt unități de asistență socială cu sau fără personalitate juridică asigură în regim semirezidențial reabilitarea și reinserția socială a acestora, măsuri educative, precum și consiliere și mediere familială.

Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare și dezintoxicare acordate prin compartimentul de asistență sociala si consiliere a agresorilor se asigură în spitalele sau unitățile sanitare cu care s-au încheiat convenții.

Dosarul va cuprinde următoarele acte :

>    cerere din partea solicitantului ;

>    acte medicale ;

>    adeverința de venit impozabil (certificat fiscal de la Administrația Finanțelor

Publice);

>    acte de stare civilă (copie B.l./C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorț sau certificat de deces -după caz-);

>    copie certificate de naștere ale copiilor , după caz ;

>    talon de pensie recent;

>    acte doveditoare a situației locative ;

>    ancheta socială.

Serviciul de asistență destinat agresorilor are următoarele atribuții:

a.    asigură și facilitează accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, după caz;

b.    oferă servicii de consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc;

c.    elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupația, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu victima, frecvența și natura agresiunii);

d.    colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniu;

e.    colaborează cu compartimentele specializate din cadrul D.G.M.S.S. județene, respectiv a municipiului București, și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

f.    colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul serviciului de asistență destinat agresorilor.

ART. 4

Cadrul legal de infiintare, organizare funcționare

(1)    Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. Legea 217/2003 cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 383/12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, Hotărârea nr. 1156 /27 noiembrie 2012 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, Legea nr.272/2004, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil:

>    Ordinul nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie

>    Ordinul nr. 288/2006 - Standardele Minime Obligatorii privind Managementul de caz in domeniul protecției copilului

>    Hotararea nr. 1156/ 27 noiembrie 2012, privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie

(3) Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie este înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 - București nr. 54/ 2008 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie sunt următoarele:

>    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

>    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

>    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

>    deschiderea către comunitate;

>    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

>    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

>    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu *);

>    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

>    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

>    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

>    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

>    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

>    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

>    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

>    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

>    colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

) Cu respectarea prevederilor Legii sănătății

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de către Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 - București, sunt persoanele victime ale violenței în familie, singure sau împreună cu copilul/ copiii, care au domiciliul sau locuiesc pe raza sectorului 5.

1.    Drepturile specifice beneficiarilor serviciilor sociale acordate de către Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie:

>    dreptul de a fi consultați in legătură cu programul de activitati, pentru a putea face parte integrata in planificarea si furnizarea serviciilor sociale oferite;

>    dreptul la confidențialitate:

a.    datele personale si informațiile furnizate se vor face numai cu acordul beneficiarilor si vor fi păstrate sub confidențialitate de către angajați, astfel incat sa nu fie divulgate sau făcute publice;

b.    informațiile despre activitati le beneficiarilor, stare fizica sau psihica, familiei beneficiarilor se va facenumai cu acordul acestora.

2.    Obligațiile specifice beneficiarilor serviciilor sociale acordate de către Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie:

>    obligația de a cunoaște tipul serviciilor si beneficiilor de asistenta sociala acordate de complex;

>    obligația de a avea o atitudine de respect fata de personalul angajat;

>    obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica, necesare potrivit prevederilor legale

>    obligația de a participa activ la procesul de furnizare a serviciilor sociale, pentru a depăși situația de dificultate in care se afla;

>    obligația de a cunoaște si de a respecta identitatea si statutul profesional al persoanelor care răspund de acordarea servoiciilor si prestațiilor sociale;

>    obligația de a promova si disemina o imagine pozitiva a serviciilor si prestațiilor sociale de care a beneficiat.

ART. 7

Activitati si funcții

Principalele funcții ale serviciilor sociale, oferite de componentele din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței în familie sunt următoarele:

I.    Activitati de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activități:

>    reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

>    găzduire pe perioadă determinată;

>    consiliere psihologică și suport emoțional;

>    supraveghere ;

>    consiliere juridică;

>    educare;

>    reintegrare familială și comunitară;

>    cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte;

>    masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz ;

>    menaj;

>    curățenie;

II.    Alte activități, după caz:

>    îngrijiri medicale curente, asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială,

>    terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, pază, alte activități administrative;

>    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate;

>    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia;

>    de asigurare a calității serviciilor sociale:

>    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului.

ART. 8

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

(1)    Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie se structurează in 3 componente, fiecare deținând propria organigrama, respectiv:

a.    Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie -1+22 posturi

>    personal de conducere : sef complex

>    personal de specialitate de îngrijire si asistenta: 2 psihologi, 3 asistenți sociali, I consilier juridic, 1 educator, 5 instructori de educație, I medic, 3 asistenți medicali, 2 supraveghetori de noapte ;

>    personal cu funcții administrative, 1 muncitor calificat (bucatar), 3 paznici.

b.    Compartimentul de Recuperare, Reabilitare si Reinsertie Sociala - 5 posturi

>    personal de specialitate de ingrijire si asistenta : 1 psiholog, I asistent social,

I consilier juridic, 2 educatori ;

>    personal cu funcții administrative - 0.

c.    Compartimentul de Asistenta Sociala si Consiliere a Agresorilor 5 - posturi

>    personal de specialitate de ingrijire si asistenta: I psiholog, I asistent social I consilier juridic, 2 educatori ;

>    personal cu funcții administrative - 0.

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie funcționează cu un număr de 33 posturi conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 - București, nr. 54/2008.

Personalul de specialitate reprezintă 88 % din totalul personalului.

(2)    încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

ART. 9

Personalul de conducere

(1 jPersonalul de conducere : șef complex (111225);

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

•    Coordonează întreaga activitate a complexului;

•    Elaborează fișa postului pentru fiecare angajat;

•    Întocmește Regulamentul de Organizare si Funcționare al Complexului de Servicii pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie si il propune spre avizare Directorului General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

•    Propune masuri de sancționare a salariatilor din subordine care au savarsit abateri de la îndatoririle profesionale, morale sau care incalca legile si dispozițiile in vigoare ;

•    Transmite lunar compartimentelor specializate din cadrul direcțiilor pentru munca și solidaritate socială județene, respectiv a municipiului București, rapoartele statistice prevăzute de lege ;

•    Aduce la cunoștința directorului executiv, in termen de 48 de ore, primirea in centru a victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acestora, in vederea emiterii dispoziției de rezidenta, sau Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, la propunerea scrisă a Serviciului Primire a Copilului in Regim de Urgenta, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecție;

•    Primește, verifică și repartizează corespondența sosită pe adresa complexului:

•    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica ;

•    Relațiile cu beneficiarii si copiii acestora să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială ;

•    Verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor din domeniul de activitate al complexului;

•    Tine ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din activitatea complexului;

•    Coordonează din punct de vedere adminstrativ cabinetul medical și personalul acestuia;

•    Propune proiecte și programe cu reprezentanții ONG-urilor sociale, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă persoanele victime ale violentei in familie;

•    Propune măsuri de organizare și funcționare eficientă a activității Compexului de Servicii Pentru Protecția Victimelor in Familie;

•    Propune Directorului General programe de perfecționare profesională pentru personalul de specialitate al complexului;

•    întocmește Note de fundamentare pentru inițierea unor măsuri de asistență soci ală pe care le supune aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

•    Face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului de Servicii pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie;

•    Pastreaza confidențialitatea cu privire la datele/informatiile cu privire la victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul directorului general;

•    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor ;

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic ;

•    Respecta prevederile ROF;

•    îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu respectarea legislației în vigoare.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie,

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

(6)    In exercitarea atribuțiilor sale, șeful complexului este ajutat de către un Consiliu Consultativ organizat la nivelul fiecărei structuri, avand următoarea componenta :

Consiliul Consultativ de la nivelul Centrului pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie :

a.    un reprezentant al Consiliului Local Sector 5 ;

b.    un reprezentant al spitalului sau al unității sanitare cu care complexul a încheiat convenție de colaborare;

c.    un reprezentant al D.G.M.S.S. București;

d.    un reprezentant al D.G.P.M.B. ;

e.    un reprezentant al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului București;

f.    un reprezentant al beneficiarilor;

g.    un reprezentant desemnat de către organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

ART. 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar: (1) Personalul de specialitate:

a.    asistent social (cod COR - 263501);

b.    psiholog (cod COR - 263411);

c.    consilier juridic (cod COR - 261103)

d.    educator (cod COR - 531203)

e.    instructor de educație (cod COR - 263508)

f.    medic (cod COR - 221101)

g.    asistent medical (cod COR - 222101)

h.    supraveghetor de noapte (cod COR - 532907)

i.    bucatar (cod COR - 512001)

j.    paznic (cod COR - 962907)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

>    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

>    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

>    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

>    sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

>    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

>    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

>    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

a. Asistent social (263501) - atribuții post:

• Colaborează cu autoritatile administrației publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu organizații neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;

•    Colaborează cu compartimentele admistratiei publice centrale si locale și eu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

•    Colaborează cu autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării unor cazuri speciale privind situația juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului ;

•    întocmește adresa prin care se aduce la cunoștința directorului executiv, in termen de 48 de ore, primirea in centru a victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acestora, in vederea emiterii dispoziției de rezidenta sau Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. sector 5, la propunerea scrisă a Serviciului Primire a Copilului in Regim de Urgenta, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecție;

•    Colaborează cu polițiștii si jandarmii pentru inițierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

•    Tine evidenta scriptica a beneficiarilor serviciilor oferite de Complex ;

•    Elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor, relația de rudenie cu agresorul, frecvența și natura agresiunii);

•    întocmește dosarul victimei violentei in familie si o sprijină pe aceasta din urma in vederea obținerii documentelor necesare completării dosarului;

•    Efectueza deplasări la sediul instituțiilor competente - politie, oficiu de stare civila, unitate medicala, unitate de invatamant, judecătorie, Oficiul Forțelor de Munca, Administrația Finanțelor Publice etc., sau insoteste victima violentei in familie la sediul acestora, in vederea soluționării situației socio-juridice;

•    întocmește rapoarte de evaluare inițiala a situației familiale a victimei violentei in familie ;

•    Efectueza rapoarte de anchete sociale, ca urmare a deplasării in teren ;

•    întocmește solicitări scrise către instituțiile competente, in vederea obținerii documentelor necesare, in vederea clarificării situației socio-juridice a victimei violentei in familie ;

•    Urmărește comportamentul si evoluția victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia in timpul activitatilor desfășurate in centru;

•    Comunica permanent cu medicul centrului privind situația victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia;

•    Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru victimele violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor -din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului complexului și/sau al directorului general;

•    Pastreaza confidențialitatea cu privire la datele/informatiile cu privire la victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Participa la activitati de perfecționare;

•    Respectă prevederile ROF;

•    Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si a normelor de prevenirea si stingerea incendiilor;

•    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de complex, conform legislației in vigoare.

B. Psiholog (263411) - atribuții post:

•    Elaborează setul de instrumente necesare evaluării psihologice și colaborează cu ceilalți specialiști ai centrului în vederea realizării programelor de consiliere, intervenție și orientare școlară și profesională;

•    Aplică teste, realizează interviuri și observații pentru determinarea profilului psihologic al victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia;

•    Oferă suport emoțional prin ședințe de consiliere care au ca scop adaptarea/acomodarea in cadrul Centrului pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie;

•    Realizează periodic evaluări psihologice ale victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia și întocmește raportul de evaluare;

•    Stabilește nevoile, dificultățile cu care se confruntă victima violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia;

•    Concepe planuri personalizate de consiliere pentru victima violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia;

•    Realizează intervenții și activități de consiliere la nivel individual și de grup;

•    Desfasoara discuții individuale sau de grup, pe tipuri de probleme, in scopul ameliorării unor tulburări de comportament si a dezvoltării unor abilitați profesionale;

•    Urmărește evoluția/dezvoltarea personalității victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia;

•    Urmărește comportamentul si evoluția victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia in timpul activitatilor desfășurate in centru;

•    Comunica permanent cu medicul centrului privind situația victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia, in scopul diagnosticării corecte in terapia psihologica si medicala;

•    Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu ech ipa multidisciplinară pentru victimele violentei in familie si copilul/copiii acesteia, aflați într-un program de consiliere/intervenție;

•    Realizează planuri educaționale, impreuna cu educatorul si planuri de recreere, impreuna cu persoana de referința;

•    Asigură sprijin psihologic și consiliere victimei violentei in familie si al copilului/copiilor acesteia;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de complex și/sau al directorului general;

•    Pastreaza confidențialitatea cu privire la datele/informatiile cu privire la victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Participa la activitati de perfecționare;

•    Respectă prevederile ROF;

•    Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si a normelor de prevenirea si stingerea incendiilor;

•    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de complex, in conformitate cu legislația in vigoare.

c. Consilier juridic (261103) - atribuții post:

•    Acordă asistență/consiliere si informare juridică gratuită tuturor categoriilor de beneficiari ai complexului, în conformitate cu legislația în vigoare;

•    Informează șeful de complex și compartimentele interesate cu privire la aparițiile și modificările legislative, aplicabile domeniului de activitate al complexului;

•    întocmește răspunsuri, din punct de vedere juridic, la adrese și sesizări înregistrate la complex;

•    Colaborează cu serviciile/compartimentele de specialitate din cadrul instituției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

•    Asigură funcționarea unui sistem eficient de comunicare;

•    Studiază legile, modificările legilor si metodologiile de aplicare ale acestora;

•    Identifica si analizeaza surse de informații si baze de date in cazul documentelor depuse la dosare pentru verificarea autenticitatii;

•    Primește si verifica atent cererile solicitantilor pentru a identifica informația solicitata si a indruma către organele specializate;

•    Arhivează documentele prin înregistrarea si conservarea tuturor actelor juridice emise de instituția respectiva

•    Consemnează in registrul de intrare-iesire citațiile, actele juridice folosite in timpul proceselor;

•    întocmește documentația pentru cazurile avute in responsabilitate;

•    Isi desfasoara activitatea, atat in birou, cat si pe teren;

•    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotare și cele pe care le are în păstrare;

•    In cazul in care sesizează sau are cunoștiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul, are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica;

•    Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC Sector 5, decât cu acordul șefului de complex și/sau al directorului general;

•    Pastreaza confidențialitatea cu privire la datele/informatiile cu privire la victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Participa la activitati de perfecționare;

•    Prezintă informațiile si documentele legate de beneficiari / intervenții / rezultate, ori de cate ori sunt solicitate de către șeful de complex;

•    Respecta normele de funcționare si utilizare prevăzute pentru echipamentele folosite;

•    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

•    Cunoaște si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare;

•    Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si a normelor de prevenirea si stingerea incendiilor;

•    Îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la superiorul ierarhic direct in realizarea activitatilor pe termen scurt, in limitele respectării temeiului legal, (in funcție de marimea, specificul si organigrama instituției, sarcinile / atribuțiile / activitatile pot diferi.)

d. Educator (531203) - atribuții post:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Participa la întâlnirile organizate de către șeful de complex cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. in scopul analizării situației victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acesteia si cunoaște procedurile de colaborare cu mangerul de caz si alti specialiști;

•    Promovează misiunea Centrului pentru Adapostostirea Victimei Violentei in Familie;

•    Asigura supervizarea beneficiarilor adulti si supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copiii ale căror mame/reprezentant legal lipsesc intemeiat din complex pentru un anumit număr de ore;

•    Observa comportamentul beneficiarilor, noteaza observațiile in dosarul acestuia si informează responsabilul de caz asupra situațiilor deosebite, precum si asupra progreselor înregistrate;

•    Prezintă victimei violentei in familie si copilului/copiilor acesteia, clar, in funcție de caz, principalele reguli de organizare a instituției;

•    Este desemnat persoana de referința pentru victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia si participa, împreuna cu personalul de specialitate din cadrul instituției la elaborarea/reactualizarea PIS pe nevoi specifice si urmărește obținerea de rezultate corespunzătoare si potențialul de dezvoltare al beneficiarilor;

•    Participa, alaturi de echipa de specialiști, in absenta sau imposibilitatea mamei/reprezentantului legal, la toate activitatile de creștere si ingrijire a copilului in Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie;

•    Organizează activitati de grup, in funcție de propunerile si preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprima a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării intre beneficiari;

•    In cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgenta prin serviciul 112;

•    Trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( poliția locala, salvare etc.);

•    Organizează si anima activitati de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri etc.;

•    Participa la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui si implica beneficiarul in aceasta activitate ținând cont de preferința si cultura familiala;

•    Supraveghează prezenta in unitate a beneficiarilor si stabilește masurile conform procedurilor existente, pentru revenirea acestora in instituție atunci când o paraseste, in funcție de caz;

•    Ajuta beneficiarul sa dezvolte relații pozitive cu ceilalți beneficiari ai complexului, cu celelalte rezidente din instituție, cu personalul din instituție si alti profesioniști implicați in clarificarea situației socio-juridice a acestuia;

•    Participa Ia întâlnirile de schimbare a turelor si redactează raportul de tura in caietul unic; participa la întâlnirile de supervizare, la întâlnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative si are datoria de a se perfecționa professional;

•    Respecta interacțiunea cu victima violentei in familie si copilul/copiii acestora, valorile de baza ale unei relații parentale de calitate: căldură si afecțiune, limite clare si bine precizate, răspuns imediat la nevoile beneficiarului/copilului.

disponibilitatea de a răspunde întrebărilor beneficiarului, sancționarea educați va, constructiva a comportamentului inacceptabil al beneficiarului, respect, deschidere si comunicare, recunoașterea calităților si a reușitelor, confidențialitate si încredere reciproca;

•    Respecta demnitatea beneficiarilor si folosește formula de adresare preferata de beneficiar;

•    Cunoaște particularitățile de varsta, diferentele individuale de conduita si istoricul familiei, astfel incat sa poata stabili o comunicare si o relationare adecvata cu membrii ei;

•    Abordează relațiile cu beneficiarul sau cu grupul de beneficiari in mod nediscriminator, fara antipatii si favoritisme; trebuie sa știe sa-si controleze emoțiile in fata victimei violentei in familie si copilului/copiilor acesteia; sa observe si sa încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului victimei violentei in familie; sa nu judece sau sa eticheteze beneficiarul; sa știe cum sa formeze la beneficiar simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale;

•    Sa transmită beneficiarului prin mesaje verbale si nonverbale ca este permanent alaturi de el; sa fie capabil sa stabilească limite in relația cu beneficiarul si cum sa le faca acceptate de către acesta;

•    Isi insuseste si respecta legislastia in vigoare cu privire la protecția copilului;

•    Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Aduce la cunoștința șefului de complex orice disfunctii întâlnite care pot aduce prejudicii sanatatii beneficiarilor din instituție;

•    Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii;

•    Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul complexului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul complexului;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a beneficiarului;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii;

•    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea;

•    Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare ale DGASPC Sector 5;

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

•    Pastreaza confidențialitatea cu privire la datele/informatiile cu privire la vieți ma violentei in familie si coopilul/copiii acesteia.

•    Îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful complexului, directorul general adjunct si directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite.

e. Instructor de educație (263508) - atribuții post:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Participa la intalnirile organizate de către șeful de complex cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. in scopul analizării situației victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acesteia si cunoaște procedurile de colaborare cu mangerul de caz si alti specialiști;

•    Promovează misiunea Centrului pentru Adapostostirea Victimei Violentei in Familie;

•    Asigura supervizarea beneficiarilor adulti si supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copiii ale căror mame/reprezentant legal lipsesc întemeiat din complex pentru un anumit număr de ore;

•    Observa comportamentul beneficiarilor, noteaza observațiile in dosarul acestuia si informează responsabilul de caz asupra situațiilor deosebite, precum si asupra progreselor înregistrate;

•    Prezintă victimei violentei in familie si copilului/copiilor acesteia, clar, in funcție de caz, principalele reguli de organizare a instituției;

•    Este desemnat persoana de referința pentru victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia si participa, împreuna cu personalul de specialitate din cadrul instituției la elaborarea/reactualizarea PIS pe nevoi specifice si urmărește obținerea de rezultate corespunzătoare si potențialul de dezvoltare al beneficiarilor;

•    Participa, alaturi de echipa de specialiști, in absenta sau imposibilitatea mamei/reprezentantului legal, la toate activitatile de creștere si îngrijire a copilului in Centrul pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie;

•    Organizează activitati de grup, in funcție de propunerile si preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprima a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării intre beneficiari;

•    In cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgenta prin serviciul 112;

•    Trebuie să cunoască numerele de telefon ale șefului de complex si a unor servicii publice (poliția locala, salvare, pompieri etc.);

•    Organizează si anima activitati de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri etc.;

•    Participa la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui si implica beneficiarul in aceasta activitate ținând cont de preferința si cultura familiala;

•    Supraveghează prezenta in unitate a beneficiarilor si stabilește masurile conform procedurilor existente, pentru revenirea acestora in instituție atunci când o paraseste, in funcție de caz;

•    Ajuta beneficiarul sa dezvolte relații pozitive cu ceilalți beneficiari ai complexului, cu celelalte rezidente din instituție, cu personalul din instituție si alti profesioniști implicați in clarificarea situației socio-juridice a acestuia;

•    Participa la intalnirile de schimbare a turelor si redactează raportul de tura in caietul unic; participa la intalnirile de supervizare, la intalnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative si are datoria de a se perfecționa professional;

•    Respecta interacțiunea cu victima violentei in familie si copilul/copiii acestora, valorile de baza ale unei relații parentale de calitate: căldură si afecțiune, limite clare si bine precizate, răspuns imediat la nevoile beneficiarului/copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor beneficiarului, sancționarea educativa, constructiva a comportamentului inacceptabil al beneficiarului, respect, deschidere si comunicare, recunoașterea calităților si a reușitelor, confidențialitate si incredere reciproca;

•    Respecta demnitatea beneficiarilor si folosește formula de adresare preferata de beneficiar;

•    Cunoaște particularitățile de varsta, diferentele individuale de conduita si istoricul familiei, astfel incat sa poata stabili o comunicare si o relationare adecvata cu membrii ei;

•    Abordează relațiile cu beneficiarul sau cu grupul de beneficiari in mod nediscriminator, fara antipatii si favoritisme; trebuie sa știe sa-si controleze emoțiile in fata victimei violentei in familie si copilului/copiilor acesteia;

•    Sa observe si sa incurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului victimei violentei in familie; sa nu judece sau sa eticheteze beneficiarul;

•    Sa știe cum sa formeze la beneficiar simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale;

•    Sa transmită beneficiarului prin mesaje verbale si nonverbale ca este permanent alaturi de el;

•    Sa fie capabil sa stabilească limite in relația cu beneficiarul ,si cum sa le faca acceptate de către acesta;

•    Isi insuseste si respecta legislastia in vigoare cu privire la protecția copilului;

•    Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru victima violentei in familie si copilul/copiii acesteia;

•    Aduce la cunoștința conducerii Complexului de Servicii pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie orice disfunctii întâlnite care pot aduce prejudicii sanatatii beneficiarilor din instituție;

•    Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii;

•    Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilu lui in cadrul complexului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul complexului;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a beneficiarului;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii;

•    Răspunde material de distrugerea bunurilor aliate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea;

•    Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare ale DGASPC Sector 5;

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de complex și/sau al directorului general;

•    Pastreaza confidențialitatea cu privire la datele/informatiile cu privire la victima;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful complexului, directorul general adjunct si directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite.

f. Medic (221101) - atribuții post:

• Elaborează și implementează programul de intervenție specifică (PIS) pentru sănătate al fiecărui beneficiar din complex.

•    PIS pentru sănătate trebuie să cuprindă activități și măsuri corespunzătoare pentru asigurarea unei stări de sănătate bună a victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acestora, respectiv :

>    îndrumare, sprijin și consiliere pe probleme de sănătate;

>    igienă și îngrijire personală;

>    evaluări medicale periodice și la nevoie, cu ocazia infecțiilor intercurente și situațiilor de urgența;

>    urmărește administrarea tratamentelor de specialitate recomandate, inclusiv cele stomatologice;

>    nutriție și dietă;

>    exercițiu și odihnă;

>    educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și contraceptivă;

•    întocmește fișa medicală a victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acestora în care trebuie trecute toate informațiile referitoare la antecedentele personale fiziologice și patologice, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacțiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior și pe perioada șederii beneficiarilor în complex;

•    Efectuează educația pentru sănătate - despre efectele nocive ale fumatului, consumului de droguri, alcool, despre hepatită, infecție HIV/S1DA, infecțiile și bolile cu transmitere sexuală;

•    Respectă legislația în vigoare cu privire la înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor;

•    Organizează proceduri referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate;

•    Supervizează și alte persoane (instructor educație, ofițer serviciu, supraveghetor noapte) în scopul administrării medicamentelor de uz general în cazul infecțiilor intercurente;

•    Participă la realizarea meniului zilnic, asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;

•    Evaluează cantitatea și calitatea alimentelor înainte și după prelucrare precum și modul de preparare;

•    Estimează necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru îngrijirea sănătății beneficiarilor din dotarea cabinetului medical pentru un an;

•    Tine legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a beneficiarilor bolnavi;

•    Verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare și utilizarea corectă a soluțiilor de dezinsecție și dezinfecție;

•    Supraveghează aplicarea strictă a regulilor de primire a victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acesteia și aplică măsurile de igienă și antiepidemice;

•    Colaborează permanent cu psihologul în vederea obținerii unei stări mentale optime a beneficiarilor, în situația în care intervin diverse modificări;

•    Recomandă și centralizează aplicarea în complex a măsurilor curativ profilactice menite să apere sănătatea beneficiarilor și propune conducerii măsuri igienico-sanitare;

•    Se interesează de rezultatele examenelor de bilanț efectuate și în cazul unor probleme speciale de sănătate, se îngrijește să completeze dosarul medical al beneficiarului cu documentația necesară;

•    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica;

•    Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (feb., mai, octombrie);

•    întocmește un raport lunar de activitate al cabinetului medical si-1 prezintă șefului de complex;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de complex și/sau al directorului general;

•    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

•    Respecta prevederile ROF;

•    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de complex, conform legislației in vigoare.

g. Asistent medical (222101) - atribuții post:

•    Verifică zilnic starea de sănătate a beneficiarilor din complex;

•    Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale;

•    Administrează medicamente de uz general în regim de urgență în cazul infecțiilor intercurente;

•    Consemnează într-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele și asistența de prim ajutor acordate beneficiarilor precizând numele beneficiarului, data, ora, medicamentul, motivul administrării;

•    însoțește victimele violentei in familie si/sau copilul/copiii acestora la spital în vederea realizării unui consult de specialitate sau al internării;

•    Ține legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a beneficiarilor bolnavi;

•    Comunică personalului de supraveghere (intructori, educatori, supraveghetori noapte) măsurile medicale luate față de beneficiarii cu diverse afecțiuni;

•    Gestionează și ține evidența medicamentelor din cabinetul medical, asigurând și o depozitare corespunzătoare a acestora;

•    Se ocupă cu depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate prin incinerare. Respecta prevederile legale referitoare la normele de potectia munci i si a celor de prevenirea si stingerea incendiilor;

•    întocmește zilnic raportul de tură;

•    Participă necondiționat la realizarea meniului si a retetarului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;

•    Verifică dacă produsele alimentare corespund din punct de vedere calitativ și dacă sunt însoțite de documentația specifică și organoleptic;

•    Supraveghează modul de preparare al hranei, evaluează calitatea și cantitatea acestora;

•    Verifică zilnic respectarea normelor igienico - sanitare, utilizarea corectă a materialelor de igienă și îndepărtarea reziduurilor;

•    Supraveghează servirea meselor de către beneficiari, precum și condițiile de desfășurare a acestora;

•    Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (februarie, mai, octombrie);

•    Coordonează și verifică analizele personalului în conformitate cu legislația în vigoare și raportează medicului;

•    Efectuează deparazitarea beneficiarilor și verifică starea de curățenie corporală și vestimentară a acestora;

•    Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul complexului;

•    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare;

•    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul, are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

•    Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social;

•    Respectă prevederile ROF;

•    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

•    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

•    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful complexului, conform legislației in vigoare.

li. Supraveghetor de noapte (532907) - atribuții post

•    Răspunde de securitatea imobilului în care funcționează Complexul de Servicii pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie, atât în interiorul, cât și în exteriorul ei, în cazul în care paza acestuia nu este asigurată de către organele de pază competente ;

•    Supraveghează integritatea fizică și psihică a victimei violentei in familie si a copilului/copiilor acesteia în timpul nopții, în intervalul cuprins de la preluarea și pana la încredințarea lor a doua zi, instructorului de educatie/educator;

•    Comunica instructorului de educatie/educatorului observațiile sale privind starea de sanatate a beneficiarilor adulti si a copilului/copiilor acestora, a comportamentului si a manifestărilor deosebite ale acestora in timpul nopții, pe care le consemnează in caietul de procese verbale ;

•    Supraveghează si îndruma beneficiarul adult in efectuarea igienei sale de seara si de dimineața;

•    Supraveghează si îndruma beneficiarul adult in efectuarea de către acesta din urma a igienei de seara si de dimineața a copilului sau/copiilor sai, urmărind formarea si consolidarea deprinderilor igienico-sanitare;

•    Sprijină, alaturi de beneficiarul adult servirea mesei copiilor cu program școlar prelungit, după ora 20.00;

•    Supraveghează victimele violentei in familie si copilul/copiii aestora, in timpul nopții;

•    Administrează beneficiarilor medicamentele recomandate de medic in condiții de supervizare stabilite de acesta si acorda primul ajutor in caz de urgenta;

•    Are obligația sa cunoască numărul de telefon al șefului de complex, medicului, pompierilor, politiei, șalvarii, pentru a sesiza la nevoie aceste instituții;

•    Supraveghează programul de dimineața si de seara al beneficiarilor: igiena corporala, curățenia dormitoarelor si imbracatul copiilor școlari;

•    Controlează, intretine si efectuează curățenia dormitoarelor, holurilor, băilor etc.;

•    Relațiile cu beneficiarii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala, profesionala si sociala ;

•    In cazul in care sesizează sau are cunoștința de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic beneficiarul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica ;

•    Colaborează cu toate celelalte departamente din complex ;

•    îngrijește si răspunde material de obiectele de inventar si a mijloacelor fixe clin complex pe care le are in dotare ;

•    Răspunde de distrugerea bunurilor aflate in dotarea complexului ;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de complex și/sau al directorului general;

•    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic ;

•    Respecta prevederile ROF ;

•    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful complexului, coform legislației in vigoare.

Bucatar (512001) - atribuții post:

•    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea și servirea mesei;

•    Participă la stabilirea meniului zilnic, ținând cont de preferințele beneficiarilor adulti/copiilor, vârsta, regimul alimentar recomandat de medicul unitatii;

•    Face parte din comisia de recepție si eliberare a alimentelor;

•    Efectuează porționarea si prepararea alimentelor ;

•    Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare ;

•    Efectuează igienizarea veselei și a blocului alimentar ;

•    Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită ;

•    Supraveghează și îndrumă beneficiarii adulti/copiii care participă la activitățile de preparare si de servire a mesei ;

•    Păstrează cina beneficiarilor adulti care sunt incadrati pe piața muncii cu program de lucru prelungit, precum si copiilor cu program școlar prelungit, in condiții de siguranța alimentara și o predă supraveghetorilor de noapte ;

•    Relațiile cu beneficiarii si copiii acestora să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social ;

•    îngrijește si răspunde patrimonial de obiectele de inventar si mijloacele fixe pe care le are in dotare bucataria ;

•    Îngrijește si răspunde de obiectele de inventar pe care le are in dotare spațiul de servit masa;

•    Are obligația ca saptamanal (la o data stabilita) sa efectueze curățenie generala in blocul alimentar;

•    Participa la întocmirea si prepararea meniului pentru mesele festive de zile onomastice ale copiilor victimelor violentei in familie, sărbători religioase etc. ;

•    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica ;

•    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor ;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului de complex și/sau al directorului general;

•    Are obligația de a se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

•    Are obligația sa păstreze, termen de 72 de ore, in frigiderul de probe din blocul alimentar, probe de la toate mâncărurile servite ;

•    Respecta prevederile ROF ;

•    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful complexului, conform legislației in vigoare.

I. Paznic (962907) - atribuții post

•    îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit normelor in vigoare pentru asigurarea pazei si securității centrului;

•    Participa la evacuarea persoanelor si bunurilor materiale, atunci când in centru este o situație de incendiu;

•    Legitimează persoanele străine care doresc sa intre in instituție;

•    Interzice intrarea persoanelor străine in instituție fara avizul conducerii;

•    Sesizează organele de politie in situațiile confiictuale, provocate de agresor;

•    Răspunde de integritatea psihica si fizica a victimei violentei in familie s i a copilului/copiilor acesteia din centru pe perioada programului de lucru;

•    Răspunde de baza materiala a centrului pe care o preia prin proces verbal la intrarea in schimb;

•    Controlează (verifica) bagajele, sacosele la intrarea si ieșirea din instituție si aduce la cunoștința șefului de centru cazurile de sustragere a bunurilor si alimentelor aflate in centru;

•    Respecta normele sanitare de protecția muncii si PSI in vigoare;

•    Respecta prevederile regulamentului de ordine interioara al centrului;

•    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru;

•    începe si termina programul de lucru cu intocmirea si semnarea procesului verbal de predare-primire a obiectivului si consemnarea tuturor evenimentelor care au avut loc in unitate;

•    Informează in cel mai scurt timp șeful ierarhic despre orice eveniment aparut in timpul programului de lucru, eveniment ce va fl trecut si in procesul verbal de predare-primire;

•    Nu are voie sa vina in stare de ebrietate la serviciu sau sa consume băuturi alcoolice in timpul programului;

•    Nu furnizează informații despre activitatea complexului, persoanelor din afara DGASPC sector 5, decât cu acordul șefului complexului și/sau al directorului general;

•    Are obligația de a se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

•    Respecta prevederile ROF ;

•    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful complexului, conform legislației in vigoare.

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi: —

Finanțarea serviciului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al municipiului București;

b)    bugetul de stat;

c)    alte surse de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

Anexa 2 la HCL    .........

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

ADĂPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII Cod serviciu social 8790CR — C - III

ARTICOLUL I Definiție

(1)    Regulamentul de organizare funcționare este un document propriu al serviciului social fara personalitate juridica Adăpostul de zi si noapte copiii străzii, aprobat prin hotarare a Consiliului Local Sector 5, fara personalitate juridica, in vederea asigurii funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informalii privind condițiile de admitere, serviciile oferite .

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat pentru angajatii Adăpostului dupe caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Adăpostul de zi si noapte pentru copiii străzii, cod serviciu 8790CR — C - III este infiintat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, acreditat conform Certificatului de acreditare ca si furnizor de servicii sociale Seria AF nr.000428, data eliberării: 15.04.2014, sediul serviciului social fiind in Prel. Ferentari, nr. 72-74, sector 5 București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii asigura temporar la cererea copiilor străzii găzduire, hrana, îngrijire, educație, consiliere si acces la toate serviciile sociale in scopul reintegrării intr-un mediu familial stabil.

Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii isi asuma resposabilitatea de a respecta drepturile copilului si interesul superior al acestuia, urmarindu-se nediscriminarea, acceptarea diversității, oferirea de sanse egale.

întreaga activitate din Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii se desfasoara si se organizează in beneficiul copilului, in conformitate cu legislația naționala, cu sprijinul Ministerelor implicate, Ministerul Muncii si Protecției Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justiției, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul de Stat pentru Culte, Direcțiile Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, in acord cu normele si standardele internaționale elaborate de O.N.U., UNICEF, UNESCO, OMS, toate convențiile internaționale la care Romania este semnatara.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de infiintare, organizare funcționare

(1)    Serviciul social Adăpostul de zi si noapte copii străzii funcționează cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicata, cu modificările completările ulterioare precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil:

-Ordin nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecției copiilor străzii;

-ANEXA nr. 1- 5 la Ordin nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime privind serviciile destinate protecției copiilor străzii;

-Ordinul nr. 100/2006-pentru aprobarea Planului cadru de acțiune in vederea reintegrării sociale a copiilor străzii;

-Ordinul nr.288/2006- pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției copilului;

-Hotararea nr. 1437/2004-privind organizarea si metodologia de funcționare a comisiei pentru Protecția Copilului;

-Hotararea nr. 1434/2004-privind atribuțiile si Regulamentul-Cadru de organizare si funcționare a DGASPC;

-Ordinul nr.80/2004-pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protective

(3)    Hotararea Consiliului Local sector 5 nr. 62/28.08.2003 de infiintare a Adăpostului de zi si de noapte pentru copiii străzii.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internaționale ratificate prin lege in celelalte acte internaționale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile generale care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul Adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii sunt următoarele:

a.    Recunosterea, respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b.    Egalitatea șanselor si nediscriminarea;

c.    Asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

d.    Respectarea demnității copilului;

e.    Respectarea istoriei personale, a personalității, familiei biologice si tradițiilor copilului;

f.    Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate;

g.    Menținerea relațiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu părinții, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atașament;

i.    Asigurarea protecției copilului pe o perioada determinata pana la integrarea sau reintegrarea aestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;

j.    Asigurarea unei Îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

k.    Asigurarea protecției impotriva abuzului si exploatării copilului;

l.    Asigurarea unei intervenții profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

m.    Asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

n.    Dezvoltarea armonioasa a copilului intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial;

o.    Activitățile desfășurate in serviciul rezidențial au un caracter deschis către societate prin modul de organizare si funcționare, prin relațiile pe care le promovează, tind un servicu integrat in comunitate.

p.    Personalul din Adăpost face parte din echipa de personal a D.G.A.S.P.C sector 5 si este integrat in sistemul resurselor umane antrenate in aplicarea strategiei de protecție a copilului.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale:

Copiii care se adreseaza Adăpostului sunt cei care trăiesc in strada fara familie, trăiesc in strada împreuna cu familia.

Capacitatea adăpostului este de 30 de locuri.

3.Admiterea in cadrul adăpostului

Se face pe baza:

a)    Dispoziției de admisie a directorului D.G.A.S.P.C. sector 5, in baza referatului intocmit de șeful adăpostului, atunci când copiii se adreseaza in mod liber adăpostului ;

b)    prin decizie a șefului de Adăpost;

c)    Dispozitia de plasament in regim de urgenta, pentru situațiile excepționale (in cazul unor acțiuni inteprinse de Serviciul Intervenție pentru Copiii Străzii impreuna cu politia); In cazul admiterii prin decizie a șefului de Adăpost:

-Se va desemna un responsabil de caz din cadrul Serviciului Intervenție pentru Copiii Străzii; acesta va efectua evaluarea inițiala a cazului si va inainta conducerii raportul cu

propunerea privind copilul in cauza; evaluarea inițiala va presupune cel puțin următoarele aspecte:

a)    Identificarea copilului;

b)    Motivația ajungerii pe strada;

c)    Legaturile cu familia ;

d)    Propuneri ( ex. Plasament in regim de urgenta a copilului in cadrul CPRU ; integrarea familiala a acestuia daca nu exista elemente de risc si daca atat copilul cat si familia doresc integrarea - cu recomandarea si indrumarea acestora către centre de consiliere in vederea continuării intervenției; transferul copilului intr-o unitate similara din județul reședința de domiciliu a copilului).

Dosarul de admitere cuprinde următoarele documente:

1.    Adresa de depistare a politiei;

2.    Cererea scrisa a copilului ( cu varsta de peste 10 ani);

3.    Admisia

4.    Certificat Naștere (copie)

5.    Program de Intervenție Specializat(P.I.S.):

-    Educație,

-    Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,

-    Menținerea legăturii cu familia,

-    Socializare si petrecere a timpului liber,

-    Sanatate

6.    Dosar evaluări medicale

7.    Evaluări psihologice

8.    Raport consiliere

9.    Situația școlara

4. Drepturi si indatoriri

în Adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii sunt respectate, promovate și garantate drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18 / 1990, republicată și ale celorlalte acte internaționale în materie la care România este parte.

Copiii ocrotiți în Adăpostul de Zi si Noapte pentru Copiii Străzii au următoarele

drepturi:

a)    Dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale;

b)    Dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;

c)    Dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale;

d)    Dreptul la libertate de exprimare;

e)    Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care-1 privește;

f)    Dreptul la libertate de gândire de conștiință și de religie;

g)    Dreptul la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertate: de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege;

h)    Copilul aparținând unei minorității naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.

i)    Dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare și degradante.

j)    Dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.

k)    Dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

l)    Orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinților are dreptul la protecția alternativă.

m)    Dreptul de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.

n)    Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.

o)    Dreptul la odihnă și vacanță.

p)    Dreptul de a primi o educație care să-i permită dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a aptitudinilor și personalității sale.

q)    Dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente, sau neglijență.

r)    Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope.

s)    Dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă săi compromită educația ori săi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

Copiii din Adăpostul de zi si Noapte pentru Copiii Străzii au

următoarele îndatoriri:

a)    Să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;

b)    Copiii inscrisi in sistemul școlar au obligația să frecventeze cu regularitate cursurile școlii și să participe la activitățile obligatorii organizate de instituția de învățământ pe care o urmează sau de centrul de plasament;

c)    Să obțină medii de trecere la fiecare disciplină de învățământ;

d)    Să folosească și să păstreze cu grijă manualele școlare, rechizitele, bunurile personale sau colective;

e)    Să respecte întregul personal și colegii din adapost precum și din instituția de învățământ pe care o frecventează. Nu se admit injuriile la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințări la adresa personalului;

f)    Să aibă o comportare demnă și civilizată precum și o ținută vestimentară corectă;

g)    Să participe potrivit vârstei la activitățile gospodărești din unitate

h)    Să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare;

i)    Să respecte credința religioasă a colegilor;

j)    Să cunoască și să respecte regulile referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;

k)    Să respecte termenul stabilit de pe biletul de voie în familie și să nu părăsească centrul fără a solicita bilet de voie;

l)    Să fie prezent la întâlnirile individuale sau de grup stabilite de comun acord cu educatorul, psihopedagogul, psihologul;

m)    Să anunțe șeful de adapost imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, absențe nemotivate, conflicte majore, etc.)

ARTICOLUL 7

Activități si funcții

a)    Furnizare a serviciilor sociale de interes local, prin asigurarea următoarelor activitati :

1.    reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara

2.    găzduire pe perioada determinata

3.    îngrijire personala - copiilor li se asigura asigura servicii medicale in scopul menținerii stării de sanatate.

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate:

I .colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor străzii pentru integrarea /includerea sociala deplina si active a acestora.

2.    Realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de către adapost

3.    elaborează de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor copilului

2.    consiliere psihologica

3.    asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor,

4.    ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    formarea continua a personalului

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități: se îngrijește cu aprovizionarea adăpostului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor (potrivit cerințelor unitatii) , intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

Serviciul social Adăpostul de zi si de noapte pentru copiii străzii funcționează cu un număr de 41 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr. 39/25.03.2016, din care personal ocupat:

a)    personal de conducere: șef de centru -1

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 13

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 27

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1

Articolul 9

1.Șeful de adapost- cod cor 111225

-    Răspunde de aplicarea legislației in vigoare privind activitatea adăpostului

-    Răspunde de aplicarea hotărârilor si dispozițiilor emise la nivelul D.G.A.S.P.C.

-    Elaborează Metodologia de Organizare si Funcționare a adăpostului

-    Organizează, îndruma si controlează întreaga activitate de asistenta si protecție sociala din adapost

-    Asigura coordonarea, îndrumarea, controlul si gestiunea instituției

-    întocmește proiecte cu propuneri de dezvoltare a adăpostului

-    Asigura intocmirea in condiții corespunzătoare si la timp a tuturor lucrărilor solicitate de D.G.A.S.P.C. sector 5 privind adăpostul

-    Procura si pastreaza documentele si actele normative in vigoarețlegi, decrete, hotarari, instrucțiuni, regulamente, dispoziții)

-    Răspunde de intocmirea si pastrarea acestora in bune condiții

- întocmește fisa postului pentru personalul din subordine pe baza legislației existente si in acord cu interesele instituției

-    Răspunde de activitatile administrativ-gospodaresti precum si de pastrarea si folosirea in mod judicios, a tuturor bunurilor adăpostului

-    la masuri pentru asigurarea si dezvoltarea bazei materiale a adăpostului, ia masuri pentru efectuarea reparațiilor curente si capitale ingrijindu-se de pastrarea curățeniei si a aspectului estetic al adăpostului

-    Răspunde de desfasurarea operațiunilor de inventariere, declasare si casare potrivit dispozițiilor legale in vigoare

-    Formulează si promovează misiunea adăpostului

-    Organizează intalniri intre managerul de caz, responsabilul de caz si copil, precum si de programul special de acomodare cu ceilalți copii din adapost

-    Face parte din echipa pluridisciplinara de implementare a P.I.P.-ului.

-    Răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea securității muncii; asigura procurarea materialelor necesare, instruirea copiilor si a personalului asupra masurilor de prevenirea incendiilor

-    Aproba meniul saptamanal si zilnic de dimineața, controlează zilnic calitatea mancarii si modul de gestionare si folosire a alimentelor, asigura materialele necesare menținerii si efectuării curățeniei

-    Se preocupa de dezvoltarea bazei didactico-materiale a adăpostului

-    Face propuneri de premiere si evidențiere a personalului din subordine care se distinge in activitate

-    Asigura respectarea drepturilor copilului si ale personalului din subordine

-    Stabilește si propune concediile de odihna ale personalului ținând seama de interesele bunei desfășurări a actvitatii din adapost

-    Urmărește ca activitatea personalului sanitar sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legale in vigoare

-    Urmărește efectuarea controalelor medicale periodice ale personalului

-    Asigura activitatea de perfecționare continua a personalului

-    Permanentizează sistemul de dezbatere in echipa a tuturor problemelor ridicate de copilul protejat, cu luarea de decizii individuale la caz

-    Organizează, indruma si controlează intregul proces instructiv-educativ si răspunde de rezultatele activitatii in conformitate cu dispozițiile legale

-    Dezbate principalele probleme ale activitatii instructiv-educative si stabilește masuri de perfecționare a acesteia.

-    Asigura primirea in adapost a copiilor care au fost incluși si menține legătură cu D.G.A.S.P.C. pentru corecta informare privind situația acestora

-    Se preocupa permanent de asigurarea si imbunatatirea condițiilor de viata, de sanatate, de instruire si educare cat si de orientare școlara si profesionala a copiilor

-    Asigura repartizarea copiilor la instructorii de educație, urmărind pe cat posibil respectarea continuității repartizărilor la grupul de copii

-    întocmește si răspunde de întreaga activitate instructiv-educativa din adapost si ia masuri pentru organizarea programului zilnic al copiilor in timpul saptamanii cat si in vacantele școlare

-    Tine o lagatura permanenta cu conducerea scolii pe care o frecventează copiii incluși in adapost; propune organizarea unor dezbateri comune ale personalului didactic din școala si din adapost, participa la analizele semestriale ale școlilor frecventate de copii

-    Hotărăște masurile ce urmeaza a fi luate in urma distrugerii de către copii a unor articole din dotarea centrului

-    Creaza mediul favorabil pro-familia pentru intarirea relațiilor afective intre copil si familia biologica/extinsa sau substitutiva de la caz la caz

-    încurajează părinții sa-si susțină copiii, orientandu-se spre sprijin de specialitate, funcție de nevoile fiecăruia in parte, coordonând legătură adăpostului cu aceștia

-    Coordonează si răspunde de activitatea de socializare si organizare a copiilor din adapost

-    împreuna cu personalul educativ, asistentul social, psihopedagogul si psihologul elaborează un plan propriu de menținere a legăturii cu copiii ce au părăsit adăpostul si sunt integrați in societate si familie

ARTICOLUL 10

Consiliu Consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență: 1 psiholog, 1 psihopedagog, 2 educatori, 3 instructori de educație, 1 referent, 1 asistent medical

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

1.Psihologul - cod cor 263411

-împreuna cu managerul de caz informează atat copilul cat si familia acestuia cu privire la drepturile si obligațiile conform Legii 272 / 2004

-Împreuna cu managerul de caz, in urma evaluării inițiale a situației copilului, prezintă șefului de adapost masurile de intervenție pe termen scurt -Asigura consilierea copiilor

-Asigura consilierea părinților/ reprezentantului legal

-Tine evidenta ședințelor de consiliere

-    Elaborează setul de instrumente necesare evaluării psihologice și colaborează cu psihopedagogul în vederea realizării programelor de consiliere, intervenție și orientare școlară și profesională

-    Răspunde impreuna cu instructorii de educație de integritatea fizica si psihica a copiilor pe perioada efectiva a programului de lucru

-    Desfasoara activitati de recuperare a copiilor cu diverse deficiente (de comportament, de limbaj)

-    Aplică teste, realizează interviuri și observații pentru determinarea profilului psihologic al copilului

-    Realizează periodic evaluări psihologice ale copiilor și întocmește raportul de evaluare

-    Sprijină asistentul social in intocmirea fiselor individuale de observație pentru toti co piii

-    Stabilește nevoile, dificultățile cu care se confruntă copilul

-    Concepe planuri de intervenție individualizată împreună cu echipa multidisciplinară (psihopedagog, asistent social, medic, educator.)

-    Realizează intervenții și activități de consiliere la nivel individual și de grup

-    Realizează programe de orientare școlară și profesională a copiilor

-    Urmărește evoluția / dezvoltarea personalității copiilor din centru

-    Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru copiii aflați într-un program de consiliere / intervenție.

-    Asigură sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați, abuzați sau discriminați

-    Stabilește afecțiunea fizica sau organica care determina o stare critica in plan psihologic, actioneaza in scopul prevenirii si aplica terapia corectiva specifica tulburărilor de limbaj

-    Stabilește strategii eficiente pentru optimizarea procesului instuctiv-educativ si aplica metodologii corectiv-recuperative specifice categoriei de handicap investigate

-    Realizează impreuna cu inspectorii planuri educaționale si cu persoanele de referința planuri de recreere pentru fiecare copil din centru

-    Participa la activitati extrascolare: excursii, tabere, filme, teatre, expoziții, muzee

2.Psihopedagog - cod cor 263412

Elaborează setul de instrumente necesare evaluării psihologice și colaborează cu psihopedagogul în vederea realizării programelor de consiliere, intervenție și orientare școlară și profesională.

-    Răspunde impreuna cu instructorii de educație de integritatea fizica si psihica a copiilor pe perioada efectiva a programului de lucru

-    Desfasoara activitati de recuperare a copiilor cu diverse deficiente (de comportament, de limbaj)

-    Aplică teste, realizează interviuri și observații pentru determinarea profilului psihologic al copilului.

-    Realizează periodic evaluări psihologice ale copiilor și întocmește raportul de evaluare

-    Sprijină asistentul social in intocmirea fiselor individuale de observație pentru toti copiii

-    Stabilește nevoile, dificultățile cu care se confruntă copilul.

-    Concepe planuri de intervenție individualizată împreună cu echipa multidisciplinară (psihopedagog, asistent social, medic, educator.)

-    Realizează intervenții și activități de consiliere la nivel individual și de grup

-    Realizează programe de orientare școlară și profesională a copiilor.

-    Urmărește evoluția / dezvoltarea personalității copiilor din centru.

-    Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru copiii aflați într-un program de consiliere / intervenție.

-    Asigură sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați, abuzați sau discriminați.

-    Stabilește afecțiunea fizica sau organica care determina o stare critica in plan psihologic, actioneaza in scopul prevenirii si aplica terapia corectiva specifica tulburărilor de limbaj

-    Stabilește strategii eficiente pentru optimizarea procesului instuctiv-educativ si aplica metodologii corectiv-recuperative specifice categoriei de handicap investigate

-    Realizează împreuna cu inspectorii planuri educaționale si cu persoanele de referi nta planuri de recreere pentru fiecare copil din centru

-    Participa la activitati extrascolare: excursii, tabere, filme, teatre, expoziții, muzee

3.1nstructoriil de educatie-Educator cod cor 341202 -își desfășoară activitatea în schimbul 1 și II, astfel încât să existe o continuitate a relațiilor interumane menite să asigure stabilitatea afectivă a copiilor.

-Să cunoască motivele internării în centru a fiecărui minor / tinar din grupa sa, a influențelor sociale, psihice și morale ce s-au exercitat asupra lui în vederea elaborării P.I.P. (planului individualizat de protecție).

-Participă la elaborarea Planului de Intervenție pe termen scurt pentru educația non-formala si informala și implementarea acestuia

-Informează copiii / tinerii despre metodologia de organizare și funcționare (M.O.F.) a centrului

-Răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor / tinerilor din grupa repartizată pe perioada programului de lucru.

-Urmărește permanent starea psiho-fizică a copiilor / tinerilor și sesizează coordonatorului adăpostului, cabinetului medical și cabinetului psihologic / psihopedagogie orice modificare intervenită în sănătatea și dezvoltarea acestora -Ține o evidență scrisă a situațiilor de absență tară permisiune a copiilor de la grupă si o comunica șefului adăpostului

-Asistă la dotarea copiilor cu îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, echipament și alte articole necesare pentru uzul propriu.

-Efectuează un control sistematic asupra modului cum își întrețin copiii articolele de echipament iar în cazul în care constată că unii copii și-au pierdut unele din articolele personale, depistează cum s-a făcut pierderea și comunica șefului adăpostul

-Urmărește ținuta corectă vestimentară a copiilor formându-le bune deprinderi de ordine, de igienă personală, grija și respect față de bunurile mobile și imobile ale adăpostului. -Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea adăpostului, acolo unde își desfășoară activitatea cu grupa.

-Contribuie la orientarea școlară și profesională a copiilor din grupa sa, în vederea integrării sociale a acestora.

-Stabilește unitatea de învățământ a copilului împreună cu șeful adăpostului.

-Elaborează împreună cu cadrul didactic din unitatea de învățământ pe care copilul o frecventează, programul educațional.

-Răspunde de educația non-formală și informală a copilului.

-Urmărește și aduce la cunoștință șefului adăpostului situația la învățătură și frecvența copiilor la curs.

-încurajează și sprijină fiecare copil să participe la activități extrașcolare organizate de unitatea de învățământ pe care o frecventează.

-Participă la toate activitățile la care unitatea de învățământ solicită prezența părinților (consultații, ședințe, etc.).

-Urmărește pregătirea temelor școlare și la solicitarea copiilor asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru.

-Acordă sprijin suplimentar pentru copiii slab dotați intelectual sau cei rămași în urmă la învățătură.

-Asigură activități de pregătire școlară în adapost pe o perioadă determinată în timp, în situația în care copilul din motive de sănătate nu poate frecventa unitatea de învățământ.

-Organizează și conduce activitățile din timpul liber al copiilor atât în perioada de activitate școlară cât și în week-end sau vacanțe. Participă împreună cu grupa la activități extrașcolare: excursii, filme, teatru, spectacole, etc.

-Organizează echipe de dans, sportive, acțiuni de înfrumusețare a adăpostului și de îngrijire a spațiului verde, coordonează activitățile gospodărești.

-încurajează și sprijină fiecare copil / tânăr să participe la desfășurarea activităților din cadrul adăpostului și să-și asume responsabilități conform dezvoltării și gradului său de maturitate.

-Asigură pregătirea corespunzătoare a copilului / tânărului prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

-Desfășoară activități de socializare implicând copiii / tinerii în viața socială a comunității.

-Stabilește proceduri de încurajare și menținere a legăturii cu părinții și a diverselor persoane importante din viața copiilor în vederea reintegrării în familie a acestora. -Respecta în interacțiunea sa cu copilul / tânărul valorile de bază ale unei relații parentale de calitate ce corespunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-încurajează și sprijină copiii în vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea personalului, a altor copii din adapost sau a unor persoane din afara adăpostului. -Administrează copiilor medicamente recomandate de medic în condiții de supervizare, stabilite de medicul centrului și oferă acestuia primul ajutor în caz de urgență.

-Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor.

-Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

-Ține locul ofițerului de serviciu, preluând atribuțiile acestuia, atunci când situația o impune.

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful adăpostului.

4.Asistentul medical cod cor 222101

-Verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din adapost

-Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale

-Administrează medicamente de uz general în regim de urgență în cazul infecțiilor intercurente.

-Consemnează într-un registru medical informații referitoare la medicamentele, tratamentele și asistența de prim ajutor acordate copiilor precizând numele copilului, data, ora, medicamentul, motivul administrării.

-însoțește copiii bolnavi la spital în vederea realizării unui consult de specialitate sau al internării.

-Ține legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a copiilor bolnavi.

-Comunică personalului de supraveghere (instructori, supraveghetori noapte) măsurile medicale luate față de copiii cu diverse afecțiuni.

-Gestionează și ține evidența medicamentelor din cabinetul medical, asigurând ș i o depozitare corespunzătoare a acestora.

-Se ocupă cu depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate prin incinerare.Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si a celor de prevenirea si stingerea incendiilor.

-întocmește zilnic raportul de tură.

-Participă necondiționat la realizarea meniului si a retetarului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive.

-Verifică dacă produsele alimentare destinate aprovizionării corespund din punct de vedere calitativ și dacă sunt însoțite de documentația specifică și organoleptic.

-    Participă zilnic la eliberarea alimentelor din magazie și avizează calitatea și cantitatea acestora.

-Supraveghează modul de preparare al hranei, evaluează calitatea și cantitatea acestora.

-    Verifică zilnic respectarea normelor igienico - sanitare (dormitoare, grup sanitar, săli de studiu, holuri, bloc alimentar) utilizarea corectă a materialelor de igienă și îndepărtarea reziduurilor.

-Supraveghează zilnic servirea meselor de către copii precum și condițiile de desfășurare a acestora.

-Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (februarie, mai, octombrie).

-Coordonează și verifică analizele personalului în conformitate cu legislația în vigoare și raportează medicului.

-    Efectuează deparazitarea copiilor și verifică starea de curățenie corporală și vestimentară a acestora.

-Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul adăpostului

-Realizează periodic educația sanitară a copiilor pe grupe de vârstă.

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și cele pe care le are în păstrare.

-Îndeplinește sarcinile magazinerului atata timp cat acesta este in concediu de odihna sau medical, iar postul de administrator este vacant

-Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si'de prevenirea si stingerea incendiilor -Respectă prevederile ROI

-Respecta Notele Interne elaborate in adapost si privesc buna desfășurare a activitatii -îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalii administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    administrator-1 cod cor 515104

b)    supraveghetor de noapte cod cor 532907

c)    bucatar cod cor 512001

d)    spalatoreasa cod cor 912103

e)    aj utor bucatar cod cor 941201

f)    fochist cod cor 818204

g)    lenjereasa cod cor 753102

h)    paznic cod cor 962907

i)    muncitor calificat cod cor 721410

j)    șofer cod cor 832201

k)    personal pentru curățenie spații-ingrijitoare -1 cod cor 532104

1.Administrator- 515104

- Asigură gestionarea patrimoniului (clădirile, mobilierul și dotările tehnice)

-întocmește împreuna cu bucătării, cadrele medicale si magazinerul meniul saptamanal pe care il supune aprobării șefului de adapost

-Întocmește referatul de necesitate pentru alimente, luind in considerare grupele de varsta ale copiilor, in raport cu meniul întocmit in colaborare cu bucătării, cadrele medicale ,magaziner si aprobat de șeful de entru.

-Urmărește si răspunde, in orice moment, de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile.

-Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si materiale

-întocmește necesarul de alimente, produse de curățenie, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament, precum și necesarul de materiale pentru efectuarea reparațiilor curente.

-Organizează, supraveghează și efectuează igienizarea adăpostului și a curții aferente acestuia

-Organizează și supraveghează modul de folosire al bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul adăpostului, a gestionării materialelor și alimentelor, întocmește documentația necesară.

-Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul adăpostului pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

-Prin personalul administrativ, asigura întreținerea si buna funcționare a tuturor utilajelor si instalațiilor existente, depozitarea si conservarea in bune condiții a materialelor precum si curățenia permanenta a tuturor spatiilor adăpostului

-Ia masuri de gospodărire raționala a energiei electrice, combustibilului si altor materiale cu caracter administrativ-gospodaresti

-Se ocupa de întocmirea de propuneri pentru planul de investiții si reparații pentru imobil instalații si mijloace fixe si aduce la cunoștința sefuluiadapostului -Urmărește executarea lucrărilor de investiții si de reparații

-Participa împreuna cu Compartimentul Financiar Contabilitate la inventarieri periodice a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

-Organizează și urmărește respectarea programului pe ture al personalului de pe compartimente și informează șeful de adapost, ținând la zi foaia de prezenta colectiva pentru tot personalul

-Realizează împreuna cu șeful de adapost pontajele pe compartimente de activitate -Deține împreuna cu magazinerul magaziile de echipament, alimente și materiale igienico-sanitare și verifica întocmirea documentație necesare (fișe, NIR-uri, bonuri, etc.)

-Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-Realizează periodic cu tot personalul adăpostului instructaje privind normele de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor

-Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și normelor de prevenirea și stingerea incendiilor.

-Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

-Respecta Notele Interne elaborate in adapost si privesc buna desfășurare a activitatii -îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost.

2Bucatar- cod cor 512001

-    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei și servirea acesteia .

-    Participă la stabilirea meniului zilnic, ținând cont de preferințele copiilor, vârsta, regimurile recomandate și normele în vigoare.

-    Face parte din comisia de recepție si eliberare a alimentelor din magazie.

-    Efectuează porționarea, prepararea și servirea alimentelor.

-    Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare.

-    Asigură o bună igienizare a veselei și a blocului alimentar.

-    Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită.

-    Supraveghează și îndrumă copiii care participă la activitățile de servire a mesei.

-    Păstrează porțiile de mâncare ale copiilor cu program școlar prelungit și le predă supraveghetorilor de noapte.

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-    Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și normelor de prevenirea și stingerea incendiilor.

-    Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

-    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost.

-    Programul de lucru este zilnic, 8 ore , de luni pana duminica.

9.AJUTOR DE BUCATAR- cod cor 941201

-Ajută bucătarul la porționarea, prepararea și servirea alimentelor. -Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare. -Efectuează curățenia în bucătărie și a dependințelor acesteia. -Efectuează igienizarea veselei și a vaselor în care se prepară hrana.

-Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită.

-Supraveghează și îndrumă efectuarea curățeniei în sala de mese de către copii, -îndrumă copiii care participă la activitățile de pregătire și servire a mesei.

-Asigură buna desfășurare a servirii mesei (mic dejun, prânz, cină)

-Păstrează porțiile de mâncare ale copiilor cu program școlar prelungit și le predă supraveghetorilor de noapte.

-Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și normelor de prevenirea și stingerea incendiilor.

-Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

-Respecta Notele Interne elaborate in adapost si privesc buna desfășurare a activitatii -îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost

lO.Supraveghetor de noapte- cod cor 532907

-Răspunde de securitatea imobilului în care funcționează Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii, atât în interiorul clădirii cât și în exteriorul ei, în cazul în care paza acestuia nu este asigurată de către organele de pază competente.

-Preia, prin rotatie, sarcinile ofițerului de serviciu pe timpul turei de serviciu.

-Răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor / tinerilor în timpul nopții, în intervalul cuprins de la preluarea și pana Ia încredințarea lor a doua zi, inspectorului. -Comunică instructorilor de educație observațiile sale privind starea de sănătate a copiilor, a comportamentului și a manifestărilor deosebite ale acestora în timpul nopții, pe care le consemnează în caietul de procese verbale.

-Supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea igienei individuale de seară și de dimineață, urmărind formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare.

-Servește masa copiilor cu program școlar prelungit, după ora 20.00 în sala de masă. -Stinge lumina la dormitoare și supraveghează copiii în timpul nopții.

-Trezește copiii cu probleme de enurezis de două ori pe timpul nopții și îi însoțește pe aceștia la grupurile sanitare.

-Administrează copiilor medicamente recomandate de medic în condiții de supervizare stabilite de acesta și acordă copiilor primul ajutor în caz de urgență.

-Are obligația să cunoască numărul de telefon al șefului de adapost, al medicului, pompierilor, al poliției, al salvării, pentru a sesiza la nevoie aceste instituții.

-Trezește copiii dimineața la orele fixate prin regimul zilnic de activitate.

-Supraveghează programul de dimineață si de seara al copiilor: igiena corporală, curățenia dormitoarelor și îmbrăcatul copiilor.

-Controlează, întreține și efectuează curățenia dormitoarelor, holurilor, băilor, scărilor, etc.

-Controlează și răspunde de echipamentul copiilor pe timpul turei.

-Asigură zilnic schimbarea lenjeriei de pat udă a copiilor enuretici și ține o evidență a acesteia.

-Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea adăpostului acolo unde își desfășoară activitatea.

-Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si porevenirea si stingerea incendiilor -Respectă prevederile ROI

-Este interzis somnul pe perioada orelor de serviciu.

-Îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost

ll.Spalatoreasa cod cor 912103

- Asigură spălarea și călcarea lenjeriei și a echipamentului copiilor în conformitate cu programul stabilit de șeful de adapost

-Participă activ la efectuarea băii copiilor ce vârste cuprinse între 3-10 ani.

-Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală,

profesională și socială.

-îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice

folosirea unor surse electrice improvizate.

-Respectă normele de protecția muncii și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

-Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-Respecta Notele Interne elaborate in adapost si privesc bruia desfășurare a activitatii -îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost

12.1ngrijitor- cod cor 532104

- Asigură igienizarea zilnică a adăpostului (dormitoare, sala de mese,camera de zi, holuri, grupuri sanitare, birouri, etc.) si a curții adăpostului

-    Supraveghează și îndrumă copiii în desfășurarea activităților gospodărești din dormitoare.

-    Supraveghează activitățile igienice ale copiilor în vederea folosirii corecte de către aceștia a instalațiilor sanitare.

-    Recuperează, atunci când este cazul, obiectele și articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, pe care le găsește în aria sa de activitate.

-Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă, ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și normelor

de prevenirea și stingerea incendiilor.

-Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost

13.Fochist-818204

-    asigura si răspunde de buna funcționare a centralei termice

-    asigura si răspunde de golirea si spalarea instalației de încălzire

-    ajuta la efectuarea reparațiilor la centrala termica, instalația sanitara, instalația electrica impreuna cu persoanele autorizate in acest sens

-    intretine curățenia in centrala si atelierul mecanic

-    asigura buna funcționare a instalațiilor electrice, sanitare si termice

-    efectuează reparații de intretinere necesare la instalațiile sanitare si obiectele din patrimoniul adăpostului

-    respecta programul de apa calda pentru baia copiilor

-    asigura paza unitatii atunci când situația o impune

-    îngrijește si răspunde de obiectele de inventar pe care le are in dotare

- Nu are voie sa vina in stare de ebrietate la serviciu sau sa consume băuturi alcoolice in timpul programului.

14. PAZNIC- cod cor 962907

-    Îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit normelor in vigoare pentru asigurarea pazei si securități adăpostului.

-    Participa la evacuarea persoanelor si bunurilor materiale, atunci când in adapost este o situație de incendiu.

-    Legitimează persoanele străine care doresc sa intre in adapost.

-    Interzice intrarea persoanelor străine in adappost fara avizul conducerii.

-    Controlează (verifica) bagajele, sacosele la intrarea si ieșirea din adapost si aduce la cunoștința șefului de adapost cazurile de sustragere a bunurilor si alimentelor aflate

in adapost

-    Răspunde de baza materiala a adăpostului pe care o preia prin proces verbal la intrarea in schimb.

-    Răspunde de integritatea psihica si fizica a copiilor din adapost pe perioada

programului de lucru.

-    începe si termina programul de lucru cu întocmirea si semnarea procesului verbal de predare-primire a obiectivului si consemnarea tuturor evenimentelor care au avut loc in unitate.

-    Infonneaza in cel mai scurt timp șeful ierarhic despre orice eveniment aparut in timpul programului de lucru, eveniment ce va fi trecut si in procesul verbal de predare-primire.

-    Nu are voie sa vina in stare de ebrietate la serviciu sau sa consume băuturi

alcoolice in timpul programului.

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-    îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

-    La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice folosirea unor surse electrice improvizate.

-    Respectă normele de protecția muncii și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

-    Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

-    Respecta Notele Interne elaborate in adapost si privesc buna desfășurare a activitati i

-    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de adapost.

15.SOFER cod cor 832201

-    Asigura transportul lucratorilor sociali la scoli, licee, in vederea distribuirii tichetelor sociale pentru persoanele asistate de pe raza sectorului 5

-    Asigura transportul casierului DGASPC la/ de la Trezoreria Sector 5 si oriunde este necesar

-    Asigura transportul organelor de control si al mass-media la diversele ale DGASPC-ului sau oriunde este necesar

-    Asigura transportul beneficiarilor si al însoțitorilor acestora la diversele activitati organizate - excursii, tabere, vizite etc.

-    Are obligația de a intretine autovehicolul in stare buna de funcționare

-    Are obligația de a face demersurile in vederea reînnoirii ITP-ului si a asigurării obligatorie

-    Are obligația de a avea asupra sa: foaie de parcurs, ordin de deplasare, rovineta, tabele nominale cu persoanele pe care le transporta

-    Colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC Sector 5

-    Relațiile cu copiii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala, profesionala si sociala

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Respecta prevederile ROI ale CPRU Ciresarii II precum si ROF al DGASPC Sector 5

-    Răspunde material de autovehicolul din inventor

-    Sa se prezinte Ia efectuarea controlului medical periodic

-    Îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la directorul general DGASPC Sector 5 si de la șeful de centru

16. INSPECTOR - OFIȚER SERVICIU- cod cor 331309

-La începerea serviciului cât și la predarea lui se verifică starea de curățenie a

unității, consemnând în procesul - verbal cele constatate.

-Asistă la scoaterea alimentelor din magazie, controlând :

•    cantitatea și calitatea alimentelor distribuite conform listei de alimente zilnice

•    listele de alimente să fie completate corect fără ștersături -Controlează dacă toate alimentele au fost introduse în procesul de preparare al

hranei, conform meniului, sau dacă cele care din motive legal - justificate nu sunt

necesare au fost restituite la magazie în baza unui proces verbal

-Asigură completarea documentelor de evidență zilnică a prezenței elevilor -Controlează realizarea curățeniei în blocul alimentar și sala de mese

-Controlează și organizează deplasarea elevilor la sala de mese, asigură liniștea și ordinea pe timpul servirii mesei

-Controlează modul de servire a mesei de către elevi, verifică porționarea corectă și distribuirea întregii cantități de mâncare

-Verifică desfășurarea întregii activități instructiv - educative din unitate

-Consemnează în Procesul Verbal întârzierile și absențele personalului, anunțând despre acestea șeful de adapost

-Coordonează activitatea elevilor de serviciu la sala de mese

-Aduce la cunoștința șefului de adapost orice incident apărut în unitate

-Consemnează eventuala dispariție a unor bunuri din inventarul unității anunțând șeful de adapost

-Întocmește Procesul Verbal, menționând toate evenimentele petrecute

-Consemnează în Procesul Verbal starea în care predă/primește unitatea supraveghetorului de noapte cu semnătură de primire din partea acestora, informându-se asupra evenimentelor petrecute pe timpul nopții

-In absența șefului de centru reprezintă unitatea în relațiile cu alte persoane sau instituții și răspunde de buna desfășurare a întregii activități

-Consemnează în registrul special de evidență a vizitelor/învoirilor copiilor, sau a altor forme de comunicare (scrisori, telefon), vizitele pe care aceștia le primesc din partea părinților sau rudelor până la gradul IV, conform cu legislația în vigoare.

-întocmește și vizează bilete de voie consemnând în registrul de evidență durata învoirii precum și alte condiții specifice în care se realizează aceasta.

-Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului (dormitoare, club. holuri, sala de mese, etc.) în perioada desfășurării serviciului și are obligația de a le consemna în registrul special de defecțiuni.

-Respectă prevederile ROI

-Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor.

-Respecta Notele Interne elaborate in centru si privesc buna desfășurare a activitatii - Îndeplinește și alte sarcini de serviciu la solicitarea șefului de adapost

'VII

ARTICOLUL 13

Finanțarea adăpostului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al sectorului 5 -municipiul București

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

Anexa 3 la HCL nr../.^.L 9. Â:............

RECUUMemt ie nsuiizuE a funcționau

CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE

URGENTA” CIRESARIIII”

ARTICOLUL I

Definiție

(1)    Regulamentul de organizare funcționare este un document propriu al serviciului social Centru de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”, aprobat prin Hotararea Consililui General al Municipiului București nr.92/22.04.1999 privind trecerea Centrului de Primire Minori Ciresarii in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor Municipuilui București, avand drept scop asigurarea protecției, creșterea si îngrijirea copilului separate, temporar sau definitive de părinții sai, ca urmare a sta!, "irii in condițiile legii, a măsurii de protecție .

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat pentru angajatii C.P.R.U. “Ciresarii II” dupe caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centru de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”, cod serviciu 16 8790 CR - C- II este infiintat de către Consiliul Local Sector 5 si este componenta funcționala, fara personalitate juridica, a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 aflata in subordinea Consiliului Local Sector 5 , acreditat in baza Deciziei de Acreditare data de către Ministerul Muncii, Familiei. Protecției Sociale si Persoanelor Varsnice nr. 202/15.04.2014 si conform Certificatului <le acreditare Seria AF nr.000428, data eliberării. 15.04.2014. Sediul serviciului social este in Prelungirea Ferentari, nr. 72-74, sector 5.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Serviciul social Centru de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii IP’are ca scop asigurarea accesului copiilor abuzați, neglijați si exploatați pe o perioada determinate la : primire, găzduire, ingrijire, asistenta medicala generala, consiliere psihologica a copilului si a familiei acestuia, asistenta de specialitate pentru educația formala si nonformala, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, in vederea atingerii obiectivelor propuse in Planul Individualizat de Protecție al beneficiarului avand ca scop integrarea/reintegrarea familiala sau socio-profesionala a beneficiarului ori luarea unei masuri de protecție corespunzătoare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de infiintare, organizare funcționare

(1) Serviciul social Centru de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea 292 / 2011 a asistentei sociale

Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului cu modificările si completările ulterioare

Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor copilului persoanelo r cu handicap modificările si completările ulterioare (2) Standard minim de calitate aplicabil:

Ordinul nr 89 / 2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Centrul de Primire in Regim de Urgenta “ Ciresarii 11”

Ordinul nr.288/2006- pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției copilului;

Hotararea nr. 1437/2004-privind organizarea si metodologia de funcționare a comisiei pentru Protecția Copilului;

Hotararea nr. 1434/2004-privind atribuțiile si Regulamentul-Cadru de organizare si funcționare a DGASPC;

Ordinul nr.80/2004-pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protecție

Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Hotararea Consiliului Local S5 nr. 82/24.12.2004 privind infiintarea si funcționarea

D.G.A.S.P.C. Sector 5

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social Centru de Primire in Regim de Urgenta "Ciresarii II”se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internaționale ratificate prin lege si in celelalte acte internaționale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul Centru de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii sunt următoarele:

a. Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului

b. Protejarea si promovarea drepturilor copilului in ceea ce privește egalitatea de sanse si tratament, participarea egala , autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de acțiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la beneficiarii centrului

c.    Asigurarea protecției impotriva abuzului si exploatării copilului

d.    Asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

e.    Deschiderea către comunitate

f.    Asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal mixt

g.    Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernământ si de capacitatea de exercițiu;

h.    Facilitatea menținerii relațiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atașament;

i.    Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului

j.    Asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;

k.    Preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare in familie sau, după caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potențialului si abilităților beneficiarului de a trai independent;

l.    încurajarea inițiativelor individuale ale beneficiarilor si a implicării active a acestora in soluționarea situațiilor de dificultate

m.    Asigurarea unei intervenții profesioniste prin echipe pluridisciplinare; n . Asigurarea confidențialității si a eticii profesionale

o.    Primordialitate responsabiliattii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriiilor capacitate de integrare sociala si implicarea active in soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p.    colaborarea centrului cu serviciul public de asistenta sociala.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate in C.P.R.U.Ciresarii II sunt:

a) Copilul abuzat, neglijat sau exploatat

b) Copilul separat temporar sau definitiv de părinții sai

2. Condiții de admitere in centru sunt următoarele:

a) acte necesare :

In vederea accesului copilului in CPRU Ciresarii II documentele utilizate sunt:

In situația in care copilul este depistat pe raza sectorului 5 de către organele de politie sunt necesare următoarele documente : proces verbal de depistare a minorului intocmit de organele de politie ; adresa de inaintare in vederea internării minorului, emisa de organele de politie ;adresa centru prin care se informeazaDGASPC sector 5 ca a fost internat minorul ; Dispoziția de Plasament in Regim de Urgenta, emisa de Directorul General al DGASPC.

In situația in care copilul este adus in centru de către reprezentanții DGASPC, in urma sesizarii/autosesizarii, sunt necesare următoarele documente : raport de evaluare inițiala intocmit de către reprezentanții Serviciilor din cadrul DGASPC, Dispoziție de Plasament in Regim de Urgenta emisa de Directorul General al DGASPC

b) criteriile de eligibiliate ale beneficiarilor:

persoana aflata in situație de risc si de dificultate sociala, impreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale conform Planului de Intervenție elaborat in urma evaluării complexe .

c) Admiterea in cadrul C.P.R.U. “ Ciresarii II”:

admiterea in cadrul C.P.R.U. “ Ciresarii II” se face in urma propunerii măsurii de

plasament de către asistentul social care se consulta cu Șeful de Centru inainte de a inainta propunerea către Directorul D.G.A.S.P.C. Aceasta evaluare inițiala constata daca măsură de plasament in regim de urgenta la C.P.R.U. “ Ciresarii II” răspunde nevoilor individuale de ingrijire, educație, socializare si numai după ce managerul de caz s-a asigurat ca nu este posibil plasamentul in regim de urgenta la un asistent maternal profesionist.

- directorul D.G.A.S.P.C sector 5 dispune măsură de plasament in regim de urgenta la C.P.R.U “Ciresarii II”, urmând ca instanța judecătoreasca sa decidă măsură corespunzătoare situației copilului in conformitate cu legislația in vigoare.

-    la admiterea in C.P.R.U “ Ciresarii II” șeful de centru organizează o intalnire in care se prezintă succint situația copilului. La aceasta intalnire participa responsabilul si managerul de caz si se incheie un proces verbal al intalnirii. Opinia copilului cu privire la persoana de referința in perioada de acomodare, la inlocuirea acesteia, pe parcursul șederii sale in centru este consemnata in dosarul copilului, inclusiv motivul pentru care opinia copilului nu a fost consemnata cu prilejul evenimentelor relevante in acest sens. Tot in cadrul acestei intalniri copilul va primi un exemplar din Ghidul pentru Copii al declarației de misiune a centrului si ii vor fi explicate toate prevederile acestuia. Deasemenea ii vor fi explicate si principalele regului din ROI si ROF pe care trebuie sa le respecte.

-    in cursul primei saptanrani după intrarea in centru a copilului se organizează o intalnire cu personalul pentru o cunoaștere cat mai buna a situației copilului, a metodelor de lucru si a restricțiilor specifice cazului. In urma acestei intalniri se incheie un proces verbal.

La internare beneficiarului i se incheie un contract pentru acordarea de servicii sociale. Obiectul contractului il constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

a) găzduire

b)    hrana

c)    imbracaminte

d)    identificare si demersuri in vederea obținerii actelor de stare civila pentru copiii a căror naștere nu a fost înregistrata

e)    asistenta medicala

f)    consiliere sociala si psihologica copilului si familiei acestuia

g)    integrare/reintegrare scolara/profesionala

h)    integrare/reintegrare familiala/sociala

Modelul contractului pentru acordarea de servicii sociale este expus mai jos.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, Sector 5; Tel./Fax: 310.17.31;

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale

Părțile contractante:

1.    Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, acronim -DGASPC Sector 5, denumit in continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul in mun. București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sectorul 5, codul de înregistrare fiscala 17104480, contul nr. R017TREZ70524680220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 5, certificatul de acreditare seria A nr. 0009914, reprezentat de doamna Florentina Popescu, avand funcția de Director General;

si

2.    _ (numele beneficiarului de servicii

sociale), denumit in continuare beneficiar, domiciliat/locuieste in localitatea

_, str. _, nr. _, judetul/sectorul

_, codul numeric personal _, posesor al

B.I./C.I./C.I.P. seria_nr._, eliberat/eliberata la data de_de

Secția de politie _, reprezentat prin domnul/doamna

_, domiciliat/a in localitatea _, str.

_, nr. _. judetul/sectorul _, posesor/posesoare al/a

B.I./C.I. seria_nr._, eliberat/eliberata la data de_de Secția de

politie_, conform_nr._/__,

1.    avand in vedere:

-    planul de individualizat de protecție nr._/_;

-    evaluarea complexa efectuata in perioada_;

2.    convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic incheiat intre o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde servicii sociale, denumita furnizor de servicii sociale, si o persoana fizica aflata in situație de risc sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care exprima acordul de voința al acestora in vederea acordării de servicii sociale;

1.2.    furnizor de servicii sociale - persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii in vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

1.3.    beneficiar de servicii sociale - persoana aflata in situație de risc si de dificultate sociala, impreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit in urma evaluării complexe;

1.4.    servicii sociale - ansamblu de masuri si acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenta pentru prezervarea autonomiei si protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul creșterii calitatii vieții, definite in condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare;

1.5.    reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada;

1.6.    revizuirea sau completarea planului individualizat de protecție - modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

1.7.    contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, in funcție de tipul serviciului si de situația materiala a beneficiarului de servicii sociale, si care poate fi in bani, in servicii sau in natura;

1.8.    obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va îndeplini valorificandu-si maximal potențialul psiho-fizic;

1.9.    standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric si material, resursele umane si financiare in vederea atingerii nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate in condițiile legii;

1.10.    modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale in mod independent de voința pârtilor, in temeiul prevederilor unui act normativ;

1.11.    forta majora - eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea acestuia;

1.12.    evaluarea inițiala - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea si înțelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea masurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de masuri;

1.13.    planul individualizat de asistenta si ingrijire - ansamblul de masuri si servicii adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare a serviciilor sociale;

1.14.    evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a stării actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat si care intretin situația de dificultate in care acesta se afla, precum si a prognosticului acestora, utilizandu-se instrumente si tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenta sociala, psihologic, educațional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului

2.1 .*) Obiectul contractului il constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

a)    găzduire

b)    hrana

c)    imbracaminte

d)    identificare si demersuri in vederea obținerii actelor de stare civila pentru copiii a căror naștere nu a fost înregistrata

e)    asistenta medicala

f)    consiliere sociala si psihologica copilului si familiei acestuia

g)    integrare/reintegrare scolara/profesionala

h)    integrare/reintegrare familiala/sociala

2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

a) recunoașterea importanței individuale a copilului și acordarea în mod specific- a îngrijirii necesare și a posibilității de creștere și educare (acoperirea necesităților <le hrană, îmbrăcăminte, adăpost, identificare si demersuri in vederea obținerii actelor <le stare civila pentru copiii a căror naștere nu a fost înregistrata, îngrijire medicală, consiliere sociala si psihologica, oferirea unui mediu familial pentru dezvoltare armonioasă și pregătirea educațională și profesională, care să pună bazele unei bune integrări sociale);

b)    promovarea de activități de educație remediată, pentru copiii aflați în dificultate și stimularea unei dezvoltări psihosomatice corespunzătoare vârstei și individualității fiecărui copil;

c)    acordarea de asistenta de specialitate in vederea prevenirii și diminuării acelor situații ce duc la marginali zarea sau excluderea socială a copiilor aflați în dificultate și a familiilor lor, în primul rând prin conștientizarea responsabilităților ce le revin, în mod colectiv, dar și indivudual, fiecăruia dintre noi față de membrii vulnerabili ai societății;

d)    asigurarea integrării școlare și sociale a copiilor aflați în dificultate, ca părți ale mediului care modelează personalitatea în devenire a copilului;

3.    Costurile serviciilor sociale acordate

3.1.    Costul total pe luna al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2.1. b) este de: _

lei/luna.

3.3.    **) In urma realizării procesului de evaluare complexa nu s-a putut stabili o cota parte a beneficiarului prin care acesta sa contribuie la serviciile sociale.

3.4.    Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor sociale si nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

4.    Durata contractului

4.1.    Durata contractului este de la data întocmirii pana la data de_.

4.2.    Durata contractului poate fi prelungita cu acordul pârtilor si numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale si, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire.

5.    Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1.    implementarea masurilor prevăzute in planul de intervenție si in planul individualizat;

5.2.    reevaluarea periodica a situației beneficiarului de servicii sociale;

5.3. revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire in vederea adaptorii serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

6.    Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1.    de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2.    de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informații eronate;

6.3.    de a utiliza, in condițiile legii, date denominalizate in scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

7.    Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

7.1.    sa respecte drepturile si libertățile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

7.2.    sa acorde servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si ingrijire, cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

7.3.    sa depună toate diligentele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, in cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 si 13.1 lit. a) si d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza si prin subcontractare si cesiune de servicii sociale;

7.4.    sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale in indeplinirea obligațiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a indeplinit obligațiile contractuale in măsură in care a depus toate eforturile;

7.5.    sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

-    conținutului serviciilor sociale si condițiilor de acordare a acestora;

-    oportunității acordării altor servicii sociale;

-    listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați sa acorde servicii sociale;

-    regulamentului de ordine interna;

-    oricărei modificări de drept a contractului;

7.6.    sa reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, si, după caz, sa completeze si/sau sa revizuiască planul individualizat de asistenta si ingrijire exclusiv in interesul acestuia;

7.7.    sa respecte, conform legii, confidențialitatea datelor si informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

7.8.    sa ia in considerare dorințele si recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

7.9.    sa utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

7.10.    de a informa serviciul public de asistenta in a cărui raza teritoriala locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate si serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.    Drepturile beneficiarului

8.1.    In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile si libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

8.2.    Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a)    de a primi servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si ingrijire;

b)    de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atat timp cat se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

c)    de a refuza, in condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

d)    de a fi informat, in timp util si in termeni accesibili, asupra:

-    drepturilor sociale, masurilor legale de protecție si asupra situațiilor de risc;

-    modificărilor intervenite in acordarea serviciilor sociale;

-    oportunității acordării altor servicii sociale;

-    listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați sa acorde servicii sociale;

-    regulamentului de ordine interna;

e)    de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si ia luarea deciziilor privind intervenția sociala care i se aplica, putând alege variante de intervenție, daca ele exista;

f)    dreptul de a avea acces la propriul dosar;

g)    de a-si exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.    *) Obligațiile beneficiarului:

9.1.    sa participe activ in procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea planului individualizat de asistenta si ingrijire;

9.2.    sa furnizeze informații corecte cu privire la identitatea si situația familiala, medicala, economica si sociala si sa permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

9.3.    sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si ingrijire;

9.4.    sa contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din coslul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 si 3.4;

9.5.    sa anunțe orice modificare intervenita in legătură cu situația sa personala pe parcursul acordării serviciilor sociale;

9.6.    sa respecte regulamentul de ordine interna al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

10.*) Soluționarea reclamatiilor

10.1.    Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale.

10.2.    Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

10.3.    Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamatiilor, consultând atat beneficiarul de servicii sociale, cat si specialiștii implicați in implementarea planului individualizat de asistenta si ingrijire si de a formula răspuns in termen de maximum 10 zile de la primirea reclamatiei.

10.4.    Daca beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul sectorului, care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, după caz, instanței de judecata competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea inscrisa in regulamentul de ordine interioara o procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

I I. Litigii

11.1.    Litigiile născute in legătură cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabila.

11.2.    Daca după 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale si beneficiarul de servicii sociale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mijlocirea soluționării divergentelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

12.*) Rezilierea contractului

*) In funcție de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociade, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către part ile responsabile.

12.1.    Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a)    refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

b)    nerespectarea in mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale;

c)    incalcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale;

d)    retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

e)    limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

f)    schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.    Încetarea contractului

13.1.    Constituie motiv de incetare a prezentului contract următoarele:

a)    expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

b)    acordul pârtilor privind incetarea contractului;

c)    scopul contractului a fost atins;

d)    forța majora, daca este invocata.

14.    Dispoziții finale

14.1.    Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

14.2.    Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației in vigoare in domeniu.

14.3.    Limba care guvernează prezentul contract este limba romana.

14.4.    Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.

14.5.    Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea si evaluarea serviciilor sociale acordate.

14.6.    Masurile de implementare a planului individualizat de asistenta si îngrijire se comunica Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului si Serviciului pub lic de asistenta sociala, conform legii.

14.7.    Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenta si îngrijire, Direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului si Serviciul public de asistenta sociala vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Data întocmirii,

Beneficiarul de servicii sociale,

Nume/Prenume_

Semnătură_

Sef Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II"

DIRECTOR GENERAL

3. Condiții de încetare a serviciilor:

Externarea beneficiarilor se realizează pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/sentintei judecătorești la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se intemeiaza pe următoarele motive: - reintegrarea in familia naturala, adopție, plasament familial, schimbarea formei de protecție, incheierea studiilor pentru pregătirea profesionala.

încetarea serviciilor oferite in cadrul CPRU Ciresarii II se face in următoarelor situații: la cererea parintilor/solicitantului care sa fie in concordanta cu opinia copilului; la recomandarea specialiștilor care lucrează cu copilul si la împlinirea vârstei maxime de admitere in centru. In situația in care specialiștii considera ca s-au atins toate obiectivele stabilite in vederea recuperării copilului, aceștia intocmesc un raport de evaluare finala, in care sunt cuprinse informații cu privire la evoluția copilului de la intrarea acestuia in centru pana la momentul in care s-a decis externarea. Raportul de evaluare finala este analizat dev șeful CPRU Ciresarii II si responsabilul de caz.

4. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale furnizate in CPRU Ciresarii 11:

a)    dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale;

b)    dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;

c)    dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale;

d)    dreptul la libertate de exprimare;

e)    copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care-1 privește;

f)    dreptul la libertate de gândire de conștiință și de religie;

g)    dreptul la libera asociere în structuri formale și informate, precum și libertate de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege;

h)    copilul aparținând unei minorității naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.

i)    dreptul Ia respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare și degradante.

j)    dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.

k)    dreptul să fie crescut în condiții care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

l)    Orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinților are dreptul la protecția alternativă.

m)    dreptul de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.

n)    copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.

o)    dreptul la odihnă și vacanță.

p)    dreptul de a primi o educație care să-i permită dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a aptitudinilor și personalității sale.

q)    dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente, sau neglijență.

r)    copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope.

s)    dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă săi compromită educația ori săi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

5. Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale furnizate in centrul CPRIJ

Ciresarii II:

a)    să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;

b)    copiii inscrisi in sistemul școlar au obligația să frecventeze cu regularitate cursurile școlii și să participe la activitățile obligatorii organizate de instituția de învățământ pe care o urmează sau de centrul de plasament;

c)    să obțină medii de trecere Ia fiecare disciplină de învățământ;

d)    să folosească și să păstreze cu grijă manualele școlare, rechizitele, bunurile personale sau colective;

e)    să respecte întregul personal și colegii din centru precum și din instituția de învățământ pe care o frecventează. Nu se admit injuriile la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințări la adresa personalului;

f)    să aibă o comportare demnă și civilizată precum și o ținută vestimentară corectă;

g)    să participe potrivit vârstei la activitățile gospodărești din unitate

h)    să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare;

i)    să respecte credința religioasă a colegilor;

j)    să cunoască și să respecte regulile referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;

k)    să respecte termenul stabilit de pe biletul de voie în familie și să nu părăsească centrul tară a solicita bilet de voie;

l)    să fie prezent la întâlnirile individuale sau de grup stabilite de comun acord cu educatorul, psihopedagogul, psihologul;

am) să anunțe șeful de centru imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, absențe nemotivate, conflicte majore, etc.)

ARTICOLUL 7

Activități si funcții

Principalele funcții ale serviciului social CPRU Ciresarii II sunt următoarele:

a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activitati:

Reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul încheiat cu persoana beneficiara;

Găzduire pe perioada determinata;

îngrijire personala prin asigurarea de amteriale igenico-sanitare si de igena personala precum si asigurarea conditilor de locuit apropiate ca cele din mediu familial

Asigurarea hranei prin elaborarea unui meniu zilnic printr-o alimentație echilibrata in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice flecarei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesrul de calorii si elemente nutritive

Orientare școlara si profesionala Consiliere psihologica si de specialiate

b)    De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea următoarelor activitatii:

Informarea beneficiarilor prin aducerea la cunoștința a ghidului de prezentare a

serviciilor oferite in cadrul CPRU Ciresarii II

activitati de promovare a imaginii centrului in comunitate

activitati de comunicare si colaborare permanenta cu alte instituții publice

locale,organizații ale societății civile active in comunitate in folosul beneficiarilor

elaborarea de rapoarte de activitate

c)    De promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia prin asigurarea următoarelor activitati:

Activitati de intervenție de specialitate si reabilitare orientare școlara si profesionala, încadrare după caz intr-un grad de handicap, stabilirea identitatii/inregistrarea tardiva a nașterii,

colaborarea permanenta cu biroul de evidenta a populației ir vederea eliberării cârtii de identitate/cartii provizorii de identitate,

Vizite la domiciliul părinților sau după caz a familiei lărgite, in scopul reintegrării sau menținerea legăturii cu familia

Pentru combaterea marginalizarii, discriminării copii sunt inscrisi intr-o forma de invatamant recunoscuta de stat(invatamant de masa, programul a 2-a sansa si invatamantul frecventa redusa)

Activitati de asigurare a sanatatii copiilor

d)    De asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activitati:

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate

formarea continua a personalului din cadrul centrului

evaluarea anuala a caliatii serviciilor prestate de către personalul angajat

evaluarea tuturor activitati lor întreprinse in interesul beneficiarilor

elaborarea de masuri care sa conducă la imbunatatirea calitatii activitatiil or desfășurate de resursele umane alocate serviciului

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitati:

activitati de intretinere a patrimoniului instituției in vederea asigurării unor servicii sociale de inalta calitate

elaborarea unor masuri de gospodărire raționala a consumurilor de utilitari) apa, gaze, curent electric)

elaborarea de masuri care sa conducă la imbunatatirea calitatii activitatiil or desfășurate de resursele umane alocate serviciului

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

Serviciul social CPRU Ciresarii II , funcționează cu un număr de 57 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 39/25.03.2016 , din care :

personal de conducere : sef de centru

personal de specialitate de ingrijire si asistenta : psiholog, logoped, preot, medic, educator, instructor de educație, asistent medical, referent ofițer serviciu, supraveghetori de noapte

personal cu funcții administrative, gospodărire, intretinere- reparații, deservire : administrator, magaziner, șofer, muncitor calificat, bucatar, ajutor bucatar, lenjereasa, spalatoreasa, ingrijitoare

I .Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal care funcționează in cadrul centruluise aproba după caz prin Hotararea Consiliului Local : psiholog- 2 posturi, logoped - I post, educator - 7 posturi, instructor educație - 9 posturi, referent - 2 posturi, preot - 1 post, medic -1 post, asistent medical - 5 posturi, supraveghetor noapte - 7 posturi, magaziner - 1 post, administrator - post,, bucatar -3 posturi, spalatoreasa - 3 posturi, lenjereasa -2 posturi, ajutor de bucatar - 1 post, muncitor calificat - I post, ingrijitoare - 4 posturi,șofer - 4 posturi.

2.    Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului.

3.    Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut in statul de funcții.

4. Pentru funcția de conducere numărul maxim de posturi este un sef de centru.

Raportul de angajat-beneficiar este de unul la unu si asigura prestarea serviciilor in cadrul centrului si se realizează in funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

1.    Personal de conducere poate fi șeful de centru.

2.    Atributiile șefului de centru( cod cor 111225 )sunt:

- Asigura coordonarea, indrumarea si controlul activităților desfășurate de personalul serviciului si propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariatii care nu-si indeplinesc in mod corespunzător atribuțiile cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, Codul Muncii etc..

-    Elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului CPRU Ciresarii II, stadiul implementării obiectivelor si intocmeste informări pe care le prezintă directorului general al DGASPC.

-    Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si perfecționare.

-    Colaborează cu alte centre/alti furnizori se servicii sociale si/sau ale structurii ale societății civile in vederea schimbului de bune practice, a imbunatatirii permanente a instrumentelor proprii de asigurarea calitatii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor beneficiarilor.

-    întocmește raportul anual de activitate.

-    Asigura buna desfășurare a raporturilor de munca dintre angajatii centrului.

-    Propune Directorului General al DGASPC sector 5, aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal.

-    Desfasoara activitati pentru promovarea imagini centrului in comunitate.

-    Ia in considerare si analizeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la incalcari ale drepturilor beneficiarilor cu măsură de protecție speciala in centru.

-    Răspunde de calitatea activitatilor desfășurate de personalul din cadrul centrului si dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la imbunatatirea acestor activitati sau, după caz, formulează propuneri in acest sens.

-    Organizează activitatea personalului si asigura respectarea timpului de lucru si a Regulamentului de Organizare si Funcționare.

-    reprezintă centrul in relațiile cu DGASPC sector 5 si, după caz, cu autoritatile si instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice, din tara si din străinătate, precum si in justiție.

-    Asigura comunicarea si colaborarea permanenta cu DGASPC sector 5, cu alte intitutii publice locale si organizații ale societății civile avtive in comunitate, in folosul benefiaciarilor.

-    Asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunoștința atat personalului , cat si beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si funcționare.

-    Asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale.

-    Îndeplinește si alte atribuții prevăzute in Standardul Minim de Calitate Aplicabil.

-    Respecta normele de securitate si sanatate in muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

-    Sa se prezinte Ia efectuarea controlului medical periodic.

-    Aplica legislația in vigoare si se asigura de respectare acesteia, privind activitatea CPRU Ciresarii II.

-    Propune directorului general al DGASPC sector 5 efectuarea de reparații capitale.

-    Solicita directorului general al DGASPC sector 5 incheierea contratelor de mentenanta pentru sistemul electrotehnic, electronic si electrocasnic.

-    Solicita directorului general al DGASPC sector 5 incheierea de contracte privind prestarea de servicii de medicina muncii, de neutralizarea deșeurilor de origine animala si nonanimala, de deratizare si dezinsectie interioara si exterioara , de colectare deșeuri menajere, de achiziționare de produse alimentare si nonalimentare (produse de igena personala, produse de curățenie).

-    întocmește planul anual de acțiune in conformitate cu legislația in vigoare privind protecția si promovarea drepturilor copiilor.

-    întocmește annual proiectul instituțional.

-    Programul de lucru este conform Contractului Individual de Munca de luni pana viner de la 8,00 la 16,00.

-    Îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la Directorul General Adjunct si Director General al DGASPC sector 5.

3.    Funcția de sef centru se ocupa prin concurs, sau, după caz, examen, in condițiile legii.

4.    Candidatii pentru ocuparea funcției de sef centru trebuie sa fie absolvenți cu diploma de invatamant superior in domeniul psihologie, asistenta sociala si sociologie cu vechime de minim doi ani in domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului superior in domeniul juridic, medical, economic si al științelor administrative, cu experiența de minim 5 ani in domeniul serviciilor sociale.

5.    Sancționarea disciplinara sau eliberarea din funcție a conducatoriloi instituției se face in condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul Consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11

PSIHOLOG cod cor 263411

-    Respecta programul de lucru stabilit prin normele interne de luni pana vineri de la 8,00-16,00

-    Elaborează setul de instrumente necesare evaluării psihologice și colaborează cu personalul departamentului de educație si cu preotul în vederea realizării programelor de consiliere, intervenție și orientare școlară și profesională

-    Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obținute si elaborează recomandările pe care le considera necesare.

- Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, in funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor .

- Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor si realizează examinările si evaluările psihologice ale beneficiarilor

-    Colaborează cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili si a aplica planul terapeutic de recuperare individuala pentru fiecare beneficiar

-    Stabilește programul saptamanal de intervenție terapeutica (de socializare si integrare sociala si de activitati educaționale).

-    Stabilește, in funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si programele de instruire a beneficiarilor.

-    Investighează si recomanda caile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.

-    îndruma activitatea personalului de educație pentru a le integra in aplicarea planului terapeutic de recuperare individual pentru flecare beneficiar.

-    Asigura consilierea de specialitate a personalului din instituție in legătură cu problemele beneficiarilor

-    Realizează intervenții și activități de consiliere la nivel individual și de grup

-    Desfasoara discuții individuale sau de grup, pe tipuri de probleme, in scopul ameliorării unor tulburări de comportament si a dezvoltării unor abilitați profesionale

-    întocmește fisele psihologice pentru dosarele de orientare școlară și profesională a copiilor / tinerilor

-    Comunica permanent cu medicul centrului privind situația copiilor / tinerilor cu tulburări de comportament sau boli psihice, in scopul diagnosticării corecte in terapia psihologica si medicala

-    Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru copiii/tinerii aflați într-un program de consiliere / intervenție

-    Asigură sprijin psihologic si consiliere copiilor / tinerilor care au fost intimidați, abuzați sau discriminați

-    Asigura consiliere psihologica părinților beneficiarilor in scopul reintegrării in familie

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

-    Participa la activitati de perfecționare

-    Răspunde patrimonial de obiectele de inventar aflate in dotarea cabinetului de psihologie

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Respecta codul deontologic al profesiei de psiholog.

-    Cunoaște si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si ale Regulamentului Intern.

-    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

-    Îndeplinește si atribuții de sef de centru când acesta lipsește

-    Executa orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct in realizarea activitatilor pe termen scurt ale instituției in limitele respectării temeiului legal. [In funcție de marimea, specificul si organigrama instituției sarcinile / atribuțiile / activitatile pot diferi.]

-    Asigura relații profesionale cu toti colegii din centru , precum si cu colaboratorii / partenerii externi.

-    Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către beneficiari, colegi si părinților beneficiarilor

-    Răspunde de o buna colaborare si comunicare cu intreg personalul din

centru.

-    Respecta normele de funcționare si utilizare prevăzute pentru echipamentele folosite.

-    Asigura menținerea si utilizarea in condiții adecvate a obiectelor / bunurilor existente in instituție.

-    Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune in funcționare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

-    Realizează un plan individual de recuperare psihologica pentru fiecare beneficiar si înregistrează evoluția acestuia.

-    Prezintă informațiile si documentele legate de beneficiari / intervenții / rezultate, ori de cate ori sunt solicitate de către șeful de centru.

-    Răspunde de calitatea si precizia examinărilor psihologice.

-    Pastreaza confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, juridice sau mass-media.

-    Răspunde de dezvoltarea si amenajarea cabinetului psihologic.

-    Răspunde de aplicarea metodologiei de intervenție si a instrumentelor de lucru la nivel de proiect in conformitate cu standardele de calitate.

LOGOPED COD COR 226603

-    Isi desfasoara ativitatea in schimbul I ,de luni pana vineri de la ora 8,00 la oral 6,00

-    Răspunde, împreuna cu educatorii si instructorii de educație, de integritatea fizica si psihica a copiilor din centru pe perioada programului de lucru.

-    Participă la elaborarea P.I.P. și implementarea acestuia, inclusiv a programelor de intervenție specifică P.l.S.

-    Aplică teste, realizează interviuri și observații ale copilului, programe de terapie logopedică pe diagnostice logopedice pentru tulburări de pronunție/articulare, tulburări de ritm și fluență a vorbirii, tulburările limbajului scris-citit, tulburările de dezvoltare a limbajului, tulburările de voce, alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.

-    Stabilește afecțiunea fizica sau organica ce determina o stare critica in plan psihologic, actioneaza in scopul prevenirii si aplica terapia corectiva specifica tulburărilor de limbaj.

-    Desfasoara activitati de recuperare a copiilor cu diverse deficiente (de comportament, de invatare, de limbaj).

-    întocmește fisele de orientare școlara si profesionala.

-    Monitorizează evoluția și realizează discuții pe caz împreună cu echipa multidisciplinară pentru copiii aflați într-un program de intervenție.

-    Realizează planuri educaționale, împreuna cu educatorul si planuri de recreere împreuna cu persoana de referința

-    Urmărește comportamentul si evoluția copilului in timpul activitatilor desfășurate

-••ii,,

in centru

-    Realizează intervenții și activități la nivel individual și de grup

-    Participa la activitati le de perfecționare.

-    Prezintă raport lunar de activitate,șefului centrului

-    Răspunde material de :obiectele de inventar,dotarea tehnica si mobilierul din dotarea cabinetului

-    Respecta prevederile: Regulamentului de Organizare si Funcționare , Regulamentului de Ordine Interioara ,Metodologia de Organizare si Funcționare al CPRU Ciresarii II.

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta .precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

-    Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

-    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie de educație.

PREOT COD COR 263627

-    Isi desfasoara activitatea in schimbul I, de luni pana vineri, 8:00 - 16:00

-    Răspunde de educație, integritatea fizica si psihica a copiilor cu măsură de protecție d in cadrul componentelor rezidențiale, in timpul programului de lucru.

-    Organizează diferite activitati instructiv educative: excursii, tabere, filme, teatre, expoziții, muzee.

-    Se ocupa de educarea moral-religioasa a copiilor din cadrul componentelor

rezidențiale.

-    Savarseste servicii religioase aprobate de Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei

Bucureștilor.

-    Programul Liturgic va cuprinde obligatoriu Savarsirea Sfintei Liturghii in zilele de duminica si sărbători religioase.

-    Se ocupa de dotarea si întreținerea Paraclisului.

-    Răspunde material de toate obiectele de inventar din dotarea Paraclisului.

-    Colaborează, atat cu Preoții din cadrul Parohiei de pe raza careia isi desfasoara activitatea, cat si cu celalalt Preot din cadrul DGASPC.

-    Se subordonează chiriarhului locului, Protoieriei sector 5 capitala si sectorului social -filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

-    întreține Convorbiri Duhovnicești cu toti copiii/ tinerii din cadrul componentelor rezidențiale.

-    Colaborează cu toate celelalte departamente din cadrul componentelor rezidențiale. Aduce la cunoștința șefilor componentelor rezidențiale orice problema dezvoltata de comportamentul si atitudinea copiilor/tinerilor.

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica.

-    Lunar, prezintă un raport de activitate, atat la Serviciul Rezidențial, cat si la CPRU «Ciresarii II » .

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala.

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

-    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

-    Participa la activitatile de perfecționare.

Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentul de Ordine Interioara, atat al C.P.R.U. “Ciresarii 11”, cat si al celorlalte componente rezidențiale.

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie educativa

MEDIC COD COR 221101

-    Elaborează și implementează programul de intervenție specifică (PIS) pentru sănătate al fiecărui copil din centru.

-    PIS pentru sănătatea copilului trebuie să cuprindă activități și măsuri corespunzătoare pentru asigurarea unei stări de sănătate bună a copilului respectiv :

a)    . îndrumare, sprijin și consiliere pe probleme de sănătate

b)    . igienă și îngrijire personală

c)    . evaluări medicale periodice și la nevoie, cu ocazia infecțiilor

intercurente și

situațiilor de urgența

d)    . urmărește administrarea tratamentelor de specialitate recomandate

inclusiv

cele stomatologice

e)    . nutriție și dietă

f)    . exercițiu și odihnă

g)    . educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și contraceptivă

- întocmește fișa medicală a copilului în care trebuie trecute toate informațiile referitoare la antecedentele personale fiziologice și patologice ale copilului și familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacțiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor, etc., anterior și pe perioada șederii copilului în centru.

-    Efectuează educația pentru sănătate a copiilor - despre efectele nocive ale fumatul ui, consumului de droguri, alcool, despre hepatită, infecție HIV/SIDA, infecțiile și bolile cu transmitere sexuală.

-    Se ocupă de izolarea copiilor care se îmbolnăvesc de boli contagioase, pe o perioadă determinată, stabilită de medicul specialist.

-    Respectă legislația în vigoare cu privire la înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor.

-    Organizează proceduri referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate;

-    Supervizează și alte persoane (instructor educație, ofițer serviciu, supraveghetor noapte) în scopul administrării medicamentelor de uz general în cazul infecțiilor intercurente;

-    Stabilește si evalueaza ce copil este considerat suficient de responsabil pentru a-si administra singur medicamentele prescrise de medic;

Participă la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive.

-    Evaluează cantitatea și calitatea alimentelor înainte și după prelucrare precum și modul de preparare.

-    Estimează necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru îngrijirea sănătății copiilor din dotarea cabinetului medical pentru un an.

-    Ține legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a copiilor bolnavi.

-    Diagnostichează împreună cu psihologul copiii cu handicap și îi prezintă spre examinare comisiei de expertiză.

-    Verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare (dormitoare, grup sanitar, bloc alimentar) și utilizarea corectă a soluțiilor de dezinsecție și dezinfecție.

-    Supraveghează aplicarea strictă a regulilor de primire a unui copil în centru și aplică măsurile de igienă și antiepidemice. Colaborează permanent cu cabinetul psihologic în vederea obținerii unei stări mentale optime a copiilor în situația în care intervin diverse modificări.

-    Recomandă și centralizează aplicarea în centru a măsurilor curativ - profilactice menite să apere sănătatea copiilor și propune conducerii măsurilor igienico-sanitare.

-    Se interesează de rezultatele examenelor de bilanț efectuate și în cazul unor probleme speciale de sănătate, se îngrijește să completeze dosarul medical al copilului cu documentația necesară.

-    Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul centrului.

-    Evalueaza, propune si întocmește documentele necesare pentru încadrarea intr-un grad de handicap al copiilor aflati in aceasta situație.

-    Face demersurile necesare pentru obținerea certificatului de tip A5 pentru copii cu deficiente

-    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical pe care le are în păstrare.

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-    Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activitati desfășurate de către copii din centru

- In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (feb., mai, octombrie)

-    întocmește un raport lunar de activitate al cabinetului medical si-1 prezintă șefului de centru

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

-    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

-    Respecta prevederile ROI;

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru.

ASISTENT MEDICAL COD COR 222101

Verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din centru.

Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale.

Administrează medicamente de uz general în regim de urgență în cazul infecțiilor intercurente.

Consemnează în registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele și asistența de prim ajutor acordate copiilor precizând numele copilului, data, ora, medicamentul, motivul administrării.

însoțește copiii bolnavi la spital în vederea realizării unui consult de specialitate sau al internării.

Ține legătura cu medicii din spitale pentru a verifica evoluția stării de sănătate a copiilor bolnavi.

Comunică personalului de supraveghere pe educație (intructori de educație, educatori, supraveghetori noapte) măsurile medicale luate față de copiii cu diverse afecțiuni.

Gestionează și ține evidența medicamentelor din cabinetul medical, asigurând și o depozitare corespunzătoare a acestora.

Se ocupă cu depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate prin incinerare.

Respecta prevederile legale referitoare la normele sanatate si securitate in munca si situații de urgenta ,precum si cele de prevenirea si stingerea incendiilor.

Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic întocmește zilnic raportul de tură.

Participă necondiționat la realizarea meniului si a retetarului zilnic asigurând o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive.

Verifică dacă produsele alimentare corespund din punct de vedere calitativ și dacă sunt însoțite de documentația specifică și organoleptic.

Participă zilnic la eliberarea alimentelor din magazie și avizează calitatea și cantitatea acestora.

Supraveghează modul de preparare al hranei, evaluează calitatea și cantitatea acestora.

Verifică zilnic respectarea normelor igienico - sanitare (bloc alimentar dormitoare, grup sanitar, săli de studiu, holuri,) utilizarea corectă a materialelor

de igienă și îndepărtarea reziduurilor.

Supraveghează zilnic servirea meselor de către copii precum și condițiile de desfășurare a acestora.

Realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an (feb., mai, octombrie).

Coordonează și verifică analizele personalului în conformitate cu legislația în vigoare și raportează medicului.

Efectuează deparazitarea copiilor și verifică starea de curățenie corporală și vestimentară a acestora.

Urmărește să nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate în vederea evitării infecțiilor la nivelul centrului.

Realizează periodic educația sanitară a copiilor pe grupe de vârstă.

îngrijește și răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical și

cele pe care le are în păstrare.

Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii in vederea intocmirii programului de activitate lunar pe domeniul sanatatii, activitati de sanatate desfășurate de către copii din centru

In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

Respectă prevederile:    Regulamentului de Organizare si

Funcționare,Regulamentului de Ordine Interioara si Metodologia de Organizare si Funcionare a CPRU Ciresarii 11

-    Lucrează in schimbul I si II de luni pana vineri de la orele 6,30-14,30 si 13,00-21.00 iar sambata si duminica prin rotatie de la ora 8,00- 20,00

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru ,pe linie de sanatate.

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE COD COR 532907

-    Răspunde de securitatea imobilului în care funcționează C.P.R.U.”Ciresarii II”, atât

în interiorul clădirii, cât și în exteriorul ei, în cazul în care paza acestuia nu este asigurată de către organele de pază competente;

-    Preia, prin rotatie, sarcinile ofițerului de serviciu pe timpul turei de serviciu;

-    Răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor / tinerilor în timpul nopții, în intervalul cuprins de la preluarea și pana la încredințarea lor a doua zi, instructorului de educatie/educator;

-    Comunica instructorului de educație / educatorului observațiile sale privind starea de sanatate a copiilor, a comportamentului si a manifestărilor deosebite ale acestora in timpul nopții, pe care le consemnează in caietul de procese verbale;

-    Supraveghează si îndruma copiii in efectuarea igienei individuale de seara si de dimineața , urmărind formarea si consolidarea deprinderilor igienico-sanitare;

-    Servește masa copiilor cu program școlar prelungit după ora 20,00;

-    Stinge lumina in camere, bucătărie, bai, sala de studiu, club si supraveghează copiii in timpul nopții;

-    Trezește copiii cu probleme de enurezis de doua ori pe timpul nopții si ii insoteste pe aceștia la grupurile sanitare;

-    Administrează copiilor medicamentele recomandate de medic in condiții de supervizare stabilite de acesta si acorda copiilor primul ajutor in caz de urgenta;

-    Are obligația sa cunoască numărul de telefon al setului de centru, medicului, pompierilor, politiei, șalvarii, pentru a sesiza la nevoie aceste instituții;

-    Trezește copiii dimineața la orele fixate pentru programul zilnic de activitate;

-    Supraveghează programul de dimineața si de seara al copiilor: igiena corporala, curățenia dormitoarelor si îmbrăcatul copiilor;

-    Controlează , intretine si efectuează curățenia dormitoarelor, holurilor, băilor, etc. ;

-    Controlează si răspunde de echipamentul copiilor , pe timpul turei;

-    Asigura schimbarea lenjeriei de pat uda a copiilor enurezici si tine o evidenta a acesteia pe care o preda dimineața spălătoriei;

-    Relațiile cu copiii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala, profesionala si sociala;

-    Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activitati desfășurate de către copii din centru

-    In cazul in care sesizează sau are cunoștința de o situație sau un eveniment deosebit

care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Colaborează cu toate celelalte departamente din centru

-    Lucrează in tur56a de noapte 12 ore lucrate cu 36 ore repaus

-    îngrijește si răspunde material de obiectele de inventar si a mijloacelor fixe din centru pe care le are in dotare ;

-    Răspunde de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului ;

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

-    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

-    Respecta prevederile ROI;

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru .

REFERENT COD COR 331309

-    La începerea serviciului cât și la predarea lui se verifică starea de curățenie a unității, consemnând în procesul - verbal cele constatate.

-    Asistă la scoaterea alimentelor din magazie, controlând :

-    cantitatea și calitatea alimentelor distribuite conform listei de alimente zilnice

-    listele de alimente să fie completate corect tară ștersături

-    Asistă la recepția produselor alimentelor si nealimentare

-    Controlează dacă toate alimentele au fost introduse în procesul de preparare al hranei, conform meniului, sau dacă cele care din motive legal - justificate nu sunt necesare au fost restituite la magazie în baza unui proces verbal

-    La începerea serviciului cât și la predarea lui se verifică starea de curățenie a unității, consemnând în procesul - verbal cele constatate.

-    Verifică desfășurarea întregii activități instructiv - educative din unitate

-    Consemnează în Procesul Verbal întârzierile și absențele personalului, anunțând despre acestea șeful de centru

Coordonează activitatea elevilor de serviciu la sala de mese

-    Aduce la cunoștința șefului de centru orice incident apărut în unitate

-    Consemnează eventuala dispariție a unor bunuri din inventarul unității anunțând șeful de centru

-    întocmește Procesul Verbal, menționând toate evenimentele petrecute

-    Consemnează în Procesul Verbal starea în care predă/primește unitatea supraveghetorului de noapte cu semnătură de primire din partea acestora, informându-se asupra evenimentelor petrecute pe timpul nopții

-In absența șefului de centru reprezintă unitatea în relațiile cu alte persoane sau instituții și răspunde de buna desfășurare a întregii activități

- Consemnează în registrul special de evidență a vizitelor/învoirilor copiilor, sau a altor forme de comunicare (scrisori, telefon), vizitele pe care aceștia le primesc din partea părinților sau rudelor până la gradul IV, conform cu legislația în vigoare.

Are obligația de a da in urmărire copiii care părăsesc fara permisiune centrul (completarea adreselor de urmărire, semnarea de către directorul general al acestora si inregistrarea acestora la secția 17 politie)

-întocmește și vizează bilete de voie consemnând în registrul de evidență durata învoirii precum și alte condiții specifice în care se realizează aceasta.

Răspunde de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului (dormitoare, club, holuri, sala de mese, etc.) în perioada desfășurării serviciului și are obligația de a le consemna în registrul special de defecțiuni.

-    Consemnează in registre internarea si externarea beneficiarilor

-    Consemnează in registru de deplasări plecare personalului penru rezolvarea diverselor sarcini de serviciu

-    Consemnează in registru de activitati, toate acțiunile in curs de destasurare

-    întocmește si inregistreaza evidenta zilnica a copiilor fugiți, prezenti si invoiti.

-    întocmește tabelul zilnic cu prezenta copiilor la masa.

-    Primește de la bucatar gustările copiilor si le distribuie educatorilor / instructorilor educație pentru a fi impartite copiilor

Indica persoana care va supraveghea copilul pe perioada vizitei in spațiul special amenajat pentru vizite

Are obligația de a pune la dispoziția angajați lor condica de prezenta la ieșirea si intrarea in tura

-    Deține graficul de lucru al personalului angajat

-    Verifica tinuta copiilor la intrarea si ieșirea din centru

-    Legitimează persoanele care vin din afara instituției si le indruma

-    Respectă prevederile ROI

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

-    îndeplinește și alte sarcini de serviciu la solicitarea șefului de centru

EDUCATOR COD COR 263508

-    Isi desfasoara activitatea de luni pana vinei in schimbul I de la ora 6,30 la ora 14,30, schimbul II de la ora 13,00 la ora 21,00 si in weekend prin rotatie de la ora 8,oo la ora 20,oo

-    Asigurarea educației formale și informale si după caz nonforrmala a beneficiarilor

Planificarea și realizarea de activități în vederea dezvoltării și consolidării deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor pentru creșterea șanselor de integrare școlara si socială a acestora.

-    Conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

-    Participă la întâlnirile organizate de șeful de centru în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

-    Prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de conduita in centru,

-    Menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii , efectuează vizite regulate la clase pentru a discuta situația fiecărui copil;

-    întocmește PIS pe educație , pe deprinderi de viata independenta , pe timp liber si menținerea legăturii cu familia și urmărește obținerea de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

-    Organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri;

-    Organizează și animă activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

-    Participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică pe copii/tineri în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

-    Supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, confo rm procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

-    Ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți : cu părinții , cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

-    încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

-    Participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul de grupa;

-    Participa la întâlnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

-    Respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

-Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil; -Cunoaște particularitățile de vârstă, de handicap, diferențele individuale de conduită și istoricul copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

-    Abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, tară antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

-    Urmărește și îndrumă beneficiarii în cheltuirea fondurilor financiare personale și însoțește copiii la achiziționarea produselor;

-    Acționează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-și rolurile corespunzătoare;

-    Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru beneficiari ;

-    Aduce la cunoștința șefului de centru orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii beneficiarilori;

-    Primește și soluționează și alte sarcini trasate de setul de centru , în limita competențelor profesionale pe care le are.

-    Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu părinții elevilor și colaboratorii din afara instituției;

-    Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate colegilor/părinților în lucrul cu copilul/tânărul;

-    Colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea legăturilor familiale ale copilului/tânărului;

-    Răspunde de dotarea copiilor cu, rechizite și alte articole necesare, contrasemnând bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

-    Răspunde în fața șefului de centru , de modul în care sunt folosite , obiectele de mobilier, obiectele de imbracaminte ,incaltaminte,rechizite ,produse de igiena personala a copiilor;

-    Iși însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă si situații de urgenta ,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

-    Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioara, Misiunea instituției. Metodologia de Organizare si Funcționare, Planul Anual de Acțiune, Proiectul Instituțional, Codul etic și Procedurile Operaționale ,precum si Procedurile de lucru specifice;

-    Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

-    Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;

INSTRUCTOR EDUCAȚIE COD COR 341202

-    Isi desfasoara activitatea de luni pana vinei in schimbul I de la ora 6,30 la ora 14,30, schimbul II de la ora 13,00 la ora 21,00 si in weekend prin rotatie de la ora 8,oo la ora 20,oo

-    Asigurarea educației formale și informale si după caz nonforrmala a beneficiarilor

Planificarea și realizarea de activități în vederea dezvoltării și consolidării deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor pentru creșterea șanselor de integrare școlara si socială a acestora.

-    Conștientizează rolul său în echipa pluridisciplinară și dezvoltă relații profesionale, de colaborare, pe orizontală și pe verticală;

-    Participă la întâlnirile organizate de șeful de centru în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

-    Prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de conduita in centru,

-    Menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii , efectuează vizite regulate la clase pentru a discuta situația fiecărui copil;

-    Organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri;

-    Organizează și animă activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

-    Participă Ia amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică pe copii/tineri în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

-    Supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

-    Ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți : cu părinții , cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

-    încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

-    Participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul de grupa;

-    Participa la întâlnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

-    Respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și

comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

-    Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;

-    Cunoaște particularitățile de vârstă, de handicap, diferențele individuale de conduită, și istoricul copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare și o relaționare adecvată cu aceștia;

-    Abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, tară antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

-    Urmărește și îndrumă beneficiarii în cheltuirea fondurilor financiare personale și însoțește copiii la achiziționarea produselor;

-    Acționează în conformitate cu S.M.O. existente, asumându-și rolurile corespunzătoare;

-    Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru beneficiari ;

-    Aduce la cunoștința șefului de centru orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii beneficiarilori;

-    Primește și soluționează și alte sarcini trasate de șeful de centru , în limita competențelor profesionale pe care le are.

-    Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției precum și cu părinții elevilor și colaboratorii din afara instituției;

-    Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate colegilor/părinților în lucrul cu copil ul/tânărul;

-    Colaborează cu personalul de specialitate în dezvoltarea și menținerea legăturilor familiale ale copilului/tânărului;

-    Răspunde de dotarea copiilor cu, rechizite și alte articole necesare, contrasemnând bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

-    Răspunde în fața șefului de centru , de modul în care sunt folosite , obiectele de mobilier , obiectele de imbracaminte ,incaltaminte,rechizite ,produse de igiena personala a copiilor;

-    își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă si situații de urgenta ,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

-    Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioara, Misiunea instituției, Metodologia de Organizare si Funcționare, Planul Anual de Acțiune, Proiectul Instituțional, Codul etic și Procedurile Operaționale ,precum si Procedurile de lucru specifice;

-    Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;

-    Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;

ARTICOLUL 12

PERSONALUL DE GOSPODĂRIE, INTRETINERE-REPARATII, DESERVIRE

• Personalul administrativ asigura activitatile auxiliare la CPRU Ciresarii II: prepararea hranei, activitati de curățare, spălare, igienizare a

lenjeriei/rufelor/echipamentelor/cazarmamanet, activitati de întreținere si reparații, activitati de curățenie si îngrijire, activitati de receptionare si eliberare a produselor alimentare si nealimentare.

Atribuțiile personalului administrativ din CPRU Ciresarii II

Administrator cod cor 515104

Asigură gestionarea patrimoniului instituției si răspunde patrimonial de distrugerea acestuia (clădirea, mobilierul, dotările tehnice si alte obiecte de inventar); Răspunde de gestiunile magaziilor de echipament, alimente și materiale igienico-sanitare și intocmeste documentele necesare (fișe de magazie, NIR-uri, bonuri, Liste de alimente etc.);

Lucrează intr-un singur schimb de luni pana vineri de la ora 8,00 la ora 16,00 întocmește împreuna cu șeful de centru, bucătarul si cadrele medicale meniul saptamanal;

întocmește impreuna cu șeful de centru ,cadrele medicale si bucătarul, referatul de necesitate pentru materiale si referatul de necesitate pentru alimente in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr 1563 / 2008, ținând cont de grupele de varsta ale copiilor si in raport cu meniul intocmit;

Urmărește si răspunde, in orice moment, de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

întocmește lunar necesarul de alimente, produse de curățenie, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament;

Întocmește referatul de achizitonare a materialelor necesare pentru efectuarea reparațiilor curente;

Organizează, supraveghează și efectuează cu sprijinul departamentului <Je intretinere, igienizarea centrului și a curții aferente acestuia;

Organizează și supraveghează modul de folosire al bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul centrului, a gestionării materialelor și alimentelor.

Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul centrului pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;

Prin personalul administrativ si de intretinere, asigura întreținerea si buna funcționare a tuturor utilajelor si instalațiilor existente, depozitarea si conservarea in bune condiții a materialelor precum si curățenia permanenta a tuturor spatiilor unitatii;

Ia masuri de gospodărire raționala a energiei electrice, combustibilului si altor materiale cu caracter administrativ-gospodaresti;

Se ocupa de întocmirea de propuneri pentru planul de investiții si reparații pentru imobil, instalații si mijloace fixe si aduce la cunoștința șefului de centru;

Urmărește executarea lucrărilor de investiții si de reparații si aduce la cunoștința șefului de centru situațiile aparute;

Participa impreuna cu Compartimentul Financiar Contabilitate la inventarieri periodice a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

Întocmește graficul de lucru lunar a personalului angajat ,urmărește respectarea programului pe ture al personalului de pe compartimente și ii supune spre aprobare șefului de centru;

Intomeste pontajul lunar si-1 supune spre aprobare șefului de centru;

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială;

îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare;

Realizează periodic cu tot personalul centrului, instructaje privind normele de securitate si sanatate in munca si situații de urgenta,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

Respectă prevederile: Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului de Ordine Interioară al CPRU Ciresarii II

Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si nealimentare împreuna cu comisia de recepție

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru , pe linie administrativa.

Magaziner cod cor 432102

Participa la întocmirea meniului zilnic împreuna cu bucătării, cadrele medical , administratorul care il supune aprobării șefului de centru.

întocmește referatul de necesitate pentru alimente, luând in considerare grupele de varsta ale copiilor, in raport cu meniul întocmit in colaborare cu bucătării, cadrele medicale si aprobat de șeful de centru.

Urmărește si răspunde, in orice moment, de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile.

Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si material

Paricipa la intocmirea necesarului de alimente, produse de curățenie, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament, împreuna cu bucătării administratorul si cadrele medicala.

Gestionează si supraveghează modul de depozitare si folosire al materialelor și alimentelor din magaziile centrului.

Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul centrului pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

Relațiile cu copiii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala,profesionala si sociala

Răspunde de valabilitate produselor alimentare si nealimentare din gestiune

Are obligația de a eticheta cu termen de valabilitate toate produsele alimentare si

nealimentare din gestiune

Răspunde de modul de depozitare si igiena a produselor alimentare si nealimentare din gestiune

- Are obligația ca in termen de 48 de ore de la primire sa trimită la departamentul administrativ toate documentele de evidenta contabila

Răspunde pentru buna funcionare a aparatelor frigorifice in care se depozitează produsele alimentare

Răspunde de depozitarea corecta a diverselor categorii de alimente, in conformitate cu normele sanitar veterinare in vigoare

Primește materialele care se pastreaza in magazie si eliberează aceste materiale respectând cantitatile specificate in bonul de materiale

Primește de la furnizori alimente, verificând concomitent certificatele de garanție si calitate, care se pastreaza in magazie

Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente întocmește Nota de Intrare Receptie-ur pentru facturile care insotesc marfa primita de la furnizori.

îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Are obligația sa se prezintă la efectuarea controlului medical periodic Respectă prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare Regulamentului de Ordine Interioară al CPRU Ciresarii II .

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de Ia șeful de centru,in limitele competentei legale.

Isi desfasoara activitatea de luni pana vineri de la ora 8,00 la ora 16,00

Șofer cod cor 832201

Lucrează in schimbul, de luni pana vineri, 8:00- 16:00

-    Asigura transportul lucratorilor sociali la scoli, licee, in vederea distribuirii tichetedor sociale pentru persoanele asistate de pe raza sectorului 5

-    Asigura transportul casierului DGASPC la/ de la Trezoreria Sector 5 si oriunde este necesar

-    Asigura transportul organelor de control si al mass-media la diversele punctele de lucru ale DGASPC-ului sau oriunde este necesar

-    Asigura transportul beneficiarilor si al insotitorilor acestora la diversele activitati organizate de către DGASPC sector 5 - excursii, tabere, vizite etc.

-    Are obligația de a intretine autovehicolul in stare buna de funcționare

-    Are obligația de a face demersurile in vederea reînnoirii ITP-ului si a asigurării obligatorie

-    Are obligația de a avea asupra sa: foaie de parcurs, ordin de deplasare, rovineta, tabele nominale cu persoanele pe care le transporta

-    Colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC Sector 5

-    Relațiile cu copiii sa aiba o baza sanatoasa ce răspunde normelor de conduita morala, profesionala si sociala

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Respecta prevederile Regulamentul de Organizare si Funcționare al DGASPC Sector 5, Regulamentul de Ordine Interioare CPRU Ciresarii 11 al CPRU Ciresarii II

-    Răspunde patrimonial de autovehicolul din inventar

-    Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

-    Îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la directorul general DGASPC Sector 5 si de la șeful de centru

Bucatar cod cor 512001

îndeplinește sarcinile legate de pregătirea și servirea mesei către copii;

Participă la stabilirea meniului zilnic, ținând cont de preferințele copiilor, vârsta, regimul alimentar recomandat de medicul unitatii ;

Face parte din comisia de recepție si eliberare a alimentelor din magazia unității; Efectuează porționarea si prepararea alimentelor;

Răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare;

Efectuează impreuna cu ajutorul de bucatar igienizarea veselei și a blocului alimentar;

Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită;

Supraveghează și îndrumă copiii care participă la activitățile de preparare si de servire a mesei;

- Păstrează cina copiilor cu program școlar prelungit in condiții de siguranța alimentara și o predă supraveghetorilor de noapte;

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala;

-    îngrijește si răspunde patrimonial de obiectele de inventar si mijloacele fixe pe care le are in dotare bucataria;

-    îngrijește si răspunde de obiectele de inventar pe care le are in dotare sala de mese;

-    Are obligația ca saptamanal (la o data stabilita) sa efectueze impreuna cu ajutorul de bucatar curățenie generala in blocul alimentar (bucătărie, camera de alimente, camera de zarzavat, sala de mese);

- Are obligația sa păstreze ,termen de 48 de ore, in frigiderul de probe din blocul alimentar, probe de la toate mâncărurile servite copiilor

- Participa la întocmirea si preparare meniului pentru mesele festive de zile onomastice ale copiilor, sărbători religioase, etc.;

-    Isi desfasoara activitatea in de luni pana vineri in schimbul I de la orele 6.00-14.00 si schimbul II de la orele 13.001a orele -21.00,iar sambata si duminica prin rotatie de la ora 7,30 la 19,30.

-    Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii in vederea intocmirii programului de activitate lunar pe linie de gastronomie , activitati desfășurate de către copii din centru sub atenta îndrumare a bucătarului.

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

-    Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic;

-    Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare Regulamentului de Ordine Interioara, Metodologia de Organizare si Funcționare al CPRU Ciresarii II

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru , in limitele competentei legale.

Ajutor bucatar cod cor 941201

Lucrează schimbul I de luni pana vineri intre orele 6:30-14:30 Ajută bucătarul la porționarea, prepararea și servirea mesei

Efectuează curățenia în tot blocul alimentar (sala de mese, bucătărie, camera <ie zarzavat, camera de alimente, depozit de legume si fructe, grup sanitar Efectuează spalarea si dezinfectarea zilnica a veselei

Are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită.

îndrumă si supraveghează copiii care participă la activitățile de pregătire și servire a mesei.

Asigură buna destașurare a servirii mesei (mic dejun, prânz, cină)

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare.

Efectuează saptamanal curățenie generala in tot blocul alimentar si consemneza in registru de curățenia

Saptamanal fierbe si dezinfectează vasele si vesela din dotare

Ajuta la recepția produselor alimentare avand obligația de a le depozita in mod

corespunzător

Ajuta administratorul la efectuare curățeniei in magazia de alimente

Sortează ori de cate ori este nevoie legumele si fructele din depozitul de legume si

fructe

Ajuta administratorul la decongelarea si curatarea atat a lăzilor frigorifice cat si a frigiderelor din magazia de alimente

Decongelează si curata frigiderele si lada frigorifica din blocul alimentar Se îngrijește de sanatate pentru a nu pune in pericol de contaminare a alimentelor, copiilor si a colegilor

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Colaborează cu toate departamentele din cadrul instituției

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Are obligația sa se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

-    Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si

Regulamentul de Ordine Interioara al CPRU Ciresarii II

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la setul de centru pe linie administrativa.

Spalatoreasa cod cor 912103

Asigura spalarea, uscarea si calcarea lenjeriei si a echipamentului copiilor. Efectuează pregătirea și călcatul echipamentului pentru schimbarea copiilor Urmărește sa nu se intersecteze circuitul rufelor murdare cu cele curate in

vederea evitării infecțiilor la nivelul centrului

Are in vedere ca fiecare beneficiar sa-si utilizeze propriile haine

Participă activ la efectuarea băii copiilor cu vârste cuprinse între 3-14 ani.

Urmărește ținuta vestimentară curată și îngrijită a copiilor din centru cu vârste

cuprinse între 3-14 ani și îi schimbă de câte ori este nevoie.

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită

morală, profesională și socială.

-    îngrijește și răspunde material de: mijloacele fixe, obiectele de inventar, echipamentul si cazarmamentul copiilor

-    Pregătește tinuta copiilor atat pentru școala cat si pentru orele de sport

-    Pregătește ținutele speciale pentru serbări sau diverse evenimente,.

-    Îmbrăcă sau supravegeaza, după caz, copiii in funcție de situație si ținând cont de preferințele vestimentare ale acestora

-    Participa activ la pregătirea ținutelor si tot ce este necesar copiilor pentru plecarea in tabere sau alte evenimente

-    Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activitati desfășurate de către copii din centru

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la

cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Colaborează cu toate celelalte departamente din centru

-    La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice folosirea unor surse electrice improvizate.

-    Preda si aduce la cunoștința schimbului toate problemele si defecțiunile aparute la aparatura din dotare

-    Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

-    Isi desfasoara activitatea de luni pana vineri, in schimbull I 6:30- 14:30 si schimbul II de la orele 13,00-21,00

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativa.

Lenjereasa cod cor 753102

Asigura spalarea si calcarea lenjeriei si a echipamentului copiilor.

Efectuează pregătirea și călcatul echipamentului pentru schimbarea copiilor Verifica si schimba lenjeria paturilor ori de cate ori este nevoie

Răspunde patrimonial de echipamentul si cazarmamentul copiilor,precum si de toate obiectele de inventar,dotarea tehnica din cadrul spălătoriei Participă activ la efectuarea băii copiilor cu vârste cuprinse între 7-14 ani. Urmărește ținuta vestimentară curată și îngrijită a copiilor din centru cu vârste cuprinse între 7-14 ani și îi schimbă de câte ori este nevoie.

Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-    îngrijește și răspunde material de: mijloacele fixe, obiectele de inventar, echipamentul si cazarmamentul copiilor

-    Pregătește tinuta copiilor atat pentru școala cat si pentru orele de sport

-    Pregătește ținutele speciale pentru serbări sau diverse evenimente .

-    Îmbrăcă sau supravegeaza după caz copii in funcție de situație si ținând cont de preferințele vestimentare ale copiilor

-    Participa activ la pregătirea ținutelor si tot ce este necesar copiilor pentru plecarea in tabere sau alte evenimente

-    Colaborează cu instructorii de educație/ educatorii pentru programul școlar sau a diverselor evenimente, activitati desfășurate de către copii din centru

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

-    Colaborează cu toate celelalte departamente din centru

-    La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice folosirea unor surse electrice improvizate.

-    Preda si aduce la cunoștința schimbului toate problemele si defecțiunile aparute la aparatura din dotare

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară, Metodologia de Organizare si Funcționare al CPRU Ciresarii II

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Are obligația sa se prezinte la efectuarea controlului medical periodic

-    Isi desfasoara activitatea de luni pana vineri, in schimbul I de la orele 6:30 -14:30

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativa.

îngrijitoare cod cor 532104

Asigură curățenia zilnică a centrului (dormitoare, săla de studiu, club,birouri,

cabinet medical, holuri, grupuri sanitare etc.) si a curții

Supraveghează și îndrumă copiii în desfășurarea activităților gospodărești din

centru

Supraveghează activitățile igienice ale copiilor în vederea folosirii corecte de către aceștia a instalațiilor sanitare

- Recuperează, atunci când este cazul, obiectele și articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte, pe care le găsește în aria sa de activitate

-    Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă, ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

-    îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-    Efectuează lunar curățenie generala in centru

-    Efectuează saptamanal curățenie la ghena de gunoi

-    Colaborează cu toate celelalte departamente din centru

-    Ajuta la curățenia din sala de mese

-    In cazul in care sesizează sau are cunostiinta de o situație sau un eveniment deosebit care poate afecta fizic sau psihic copilul are obligația de a aduce la cunoștința acest fapt pe cale ierarhica

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare , Regulament de Ordine Interioară

-    Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-    Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

-    Isi desfasoara activitatea in schimbul I de la 6,30 - 14,30 si schimbul II de la ora 13,00 la ora 21,00 iar sambata si duminica prin rotatie de la 7,30 la 19,30

-    îndeplinește si alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie administrativa.

Muncitor calificat cod cor 721410

Lucrează in schimbul I, de luni pana vineri, de la ora 08:00 orele 16:00

In caz de urgenta ii revine obligația de a răspunde solicitărilor si in afara orelor

de program.

Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate .

Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde isi desfasoara activitatea .

Răspunde patrimonial de integritatea tuturor obiectelor de inventar din dotare. Efectuează lucrări de reparații curente interioare / exterioare in centru si toate punctele de lucru ale DGASPC

întreține in bune condiții aparatura din dotare înlocuiește materiale deteriorate.

Efectuează, periodic, lucarari de intretinere in centru

Colaborează cu toate departamentele din cadrul centrului

Respecta normele de securitate si sanatate a muncii si situații de urgenta, precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Are obligația sa se prezintă la efectuarea controlului medical periodic

Respectă prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare ,

Regulamentul de Ordine Interioară al CPRU Ciresarii II.

îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de centru pe linie

administrativa.

ARTICOLUL 13

Finanțarea centrului :

(1)    In estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, centrul are in vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigura, in condițiile legii, din următoarele surse:

a)    contribuția parintilor/tutorilor beneficiarilor - contribuția acestora cu o cota parte din costul total, in baza contractului, pentru acordarea de servicii sociale, al beneficiarului;

b)    bugetul local - din bugetul alocat de către Consiliul Local sector 5 către Direcția

Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, aceasta redistribuie resurse financiare către CPRU Ciresarii II in funcție de necesitați;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice din tara si străinătate;

d)    fonduri externe nerambursabile - accesarea de fonduri din Uniunea Europeana pentru diverse proiecte.

52

Anexa 4 Ia HCL nr.

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial « Sfanta Maria »

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social tara personalitate juridica, Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” aprobat prin hotarare a Consilului Local Sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” , cod serviciu social 8790CR-C-1, este înființat de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria A F; Nr. 000428.; Dala eliberării: 15.04.2014, fiind compus din următoarele locații:

Apartamentul din Strada Sodat Vasile Croitoru Nr. 10, bloc 9A, apartament 4, parter, sector 5 București

Apartamentul din Strada Buzoieni Nr. 2, Bloc M76, apartament 2, parter, sector 5 București

Capacitatea ansamblului este de de 20 locuri, 10 locuri/apartament

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social este acela de a asigura protecția, creșterea si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinți ca urmare a stabilirii măsurii de protecție speciala prin acoperirea nevoilor de baza si furnizarea de servicii profesioniste si personalizate de ingrijire, reabilitare (asistenta medicala, evaluare/consiliere /intervenție psihologica), educație formala/informala, intarirea si dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala/a deprinderilor de viata independenta, servicii de consiliere in vederea reluarii/mentinerii legăturii cu familia naturala/extinsa sau alte persoane semnificative, integrare familiala (respectându-se interesul superior al copilului), integrare socio-profesionala (in funcție de caz), asigurarea obținerii de facilitați, servicii prestații in conformitate cu legislația in vigoare, reprezentare legala (pentru acei beneficiari care nu pot exercita drepturile apara interesele). Beneficiarii acestui serviciu social sunt copiii separați temporar sau definitiv de părinți.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului: -Ordinul nr.288/2006- pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției copilului;

-    Hotararea nr. 1437/2004-privind organizarea si metodologia de funcționare a comisiei pentru Protecția Copilului;

-    Hotararea nr. 1434/2004-privind atribuțiile si Regulamentul-Cadru de organizare si funcționare a DGASPC;

-    Ordinul nr.80/2004-pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii si a Nomielor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial

(3) Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” este înființat prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr. 56/24.12.2010 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Ansamblului Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilulu și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate pentru copil;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciile din cadrul DGASPC sector 5.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” sunt: copiii separați temporar sau definitiv, de părinții lor ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului, sau a plasamentului in regim de urgenta. Capacitatea ARTF Sfanta Maria este de 20 locuri, cate 10 locuri/apartament.

Dosarele copiilor sunt instrumentate de către Serviciul Protecție de Tip Rezidențial si conțin următoarele documente:

ACTE PĂRINTE

•S Copie carte de identitate Copie certificat de naștere, de căsătorie, de deces (în funcție de specificul situației)

•S Copie livret de familie

Acte medicale/adeverințe medicale de la medicul de familie (soț, soție)

C Adeverințe de venit/taloane de pensii (soț, soție)/declarații pe propria răspundere privind veniturile

•/ Copie contract de casă sau orie act care să dovedească dreptul de folosință asupra imobilului, sau declarație pe propria răspundere privind situația locativă.

1 IV;

■T Copie hotărârea de divorț (dacă este cazul)

•S Cerere/declarație cu privire la măsura de protecție susținută și de argumentele care au condus la aceasta

ACTE COPIL

S copie certificat de naștere și carte de identitate (unde este cazul)

C adeverința școlară

C adeverință de la medicul de familie

■J opinia/consimțământul cu privire la măsura de protecție

ACTE intocmite de către Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

•T raportul de evaluare detaliata întocmit de către asistentul social

■T raportul de evaluare psihologică copil/familie

•T întocmire PIP

C ancheta sociala

•T note telefonica

•T rapoarte de deplasare

•/ corespondenta cu diverse instituții (starea civila, politie, penitenciare, D.G.A.S.P.C.-uri, O.N.G.-uri, etc.)

•/ rapoarte de consiliere.

Beneficiarii intra în baza de date a Serviciului Protecție de Tip Rezidențial prin intermediul solicitărilor directe (cereri scrise și înregistrate) sau a sesizărilor din partea Serviciului Prevenire / Serviciul Primire în Regim de Urgență.

Este realizată apoi evaluarea detaliata, concretizată într-un raport de evaluare întocmit de către asistentul social. In urma evaluării și anchetelor efectuate, a colectării informațiilor și documentelor necesare promovării dosarului în instanță sau Comisia pentru Protecția Copilului, se întocmește, de asemenea, proiectul planului individualizat de protecție, care va fi aprobat/respins odată cu hotărârea emisă de forul competent.

Ca etapă a demersului de pregătire a dosarului pentru promovarea sa în instanță/Comisia pentru Protecția Copilului este și realizarea raportului de evaluare psihologică (atât pentru copil, cât și pentru familie). Acesta este redactat în urma întâlnirii pe care psihologul echipei o are cu părțile implicate, cărora le sunt aplicate o serie de teste.

La admiterea în serviciul rezidențial, se organizează o întâlnire cu managerul de caz și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul careia se prezintă succint situația copilului. în situația caselor de tip familial, înființate de furnizori privați de servicii, persoana de referință coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creșterea și îngrijirea copilului, respectiv așa numitul "părinte social". Imediat după admitere, Ansamblul Rezidențial de tip Familial Sf. Maria organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul, cu o durată minimă de doua săptămâni. La admiterea în ansamblu, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare și funcționare ale acestuia pe care trebuie să le respecte,

planul individualizat de protecție, denumit în continuare FIP, este elaborat de managerul de caz de la Serviciul protecție de Tip Rezidențial în parteneriat cu personalul de specialitate al ansamblului, pe baza evalării inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului.

fiecare Plan Individualizat de Protecție are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/sau socioprofesională a copilului/tânărului și managerul de caz se asigură că, pentru fiecare copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în unitate, maxim 3 luni. Aceste modalități sunt identificate de către profesionistul desemnat pentru elaborarea și implementarea Planului Individualizat de Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independență în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie.

în vederea acordării serviciilor și intervențiilor stabilite în plan, se va încheia contractul cu familia, document care menționează condițiile în care se vor oferi serviciile și intervențiile, precum și responsabilitățile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.

MODEL CONTRACT CU FAMILIA

CONTRACT CU FAMILIA

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu sediul in B-dul Regina Elisabeta,nr.29-31, Sector 5, București, reprezentata de manager de caz: si

Domnul/Doamna

C.N.P._domiciliat in _

__, in calitate de

parinte/reprezentant legal al copilului (numele si prenumele copilului)

C.N .P_,

pentru care Comisia pentru Protecția Copilului/Instanata de Judecata a decis {măsură de protecție speciala, incadrarea iu grad de handicap, orientare școlara, altele)_

in temeiul Hotaririi/Sentintei Civile nr._

I)    Scopul contractului

asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute in PIP_

II)    Obligațiile pârtilor

A. Managerul de caz se obliga

1) Sa asigure si sa faciliteze accesul copilului si familiei la serviciile prevăzute in PIP:

2)    Sa revalueze periodic si sa ajusteze PIP, in raport cu situația actuala a copilului si a familiei sale, in parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii si autoritatile locale.

3)    A1 te 1 e_

B. Parintele/Reprezentant legal se obliga

1)    Sa asigure continuitatea procesului educațional si menținerea stării de sanatate in momentul invoirii in familie

2)    Sa respecte pe deplin regulamentele de funcționare ale instituțiilor respective.

3)    Sa se prezinte la ședințele de consiliere stabilite in PIP.

4)    Sa respecte programul si modalitățile stabilite pentru menținerea legaturilor cu familia.

5)    Sa colaboreze cu managerul de caz in scopul indepliniriii prevederilor prezentului contract.

6)    ( alte obligații care rezulta din implementarea PIP).

III) Durata contractului

Prezentul contact intra in vigoare de la data semnării lui si se desfasoara pe perioada măsurii de protecție

IV) Clauze finale

1)    Orice modificare adusa prezentului contract se face cu acordul ambelor p'arti.

2)    Oricare dintre părțile semnate poate solicita reevaluarea PIP si stabilirea de comun acord a noilor masuri care se impun

3)    Contractul poate fi reziliat in cazul nerespectarii obligațiilor reciproce asumate prin semnarea acestuia.

4)    PIP constituie anexa si parte integranta a prezentului contract.

5)    ( alte clauze)

Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare , cate unul pentru fiecare parte (manager -de caz, parinte/reprezentant legal).

Manager de caz (numele in clar si semnătură)_

Parintele/Parintii/Reprezentantul legal al copilului (numele in clar si semnătură)

Data:

Conform Legii 272/2004 republicata, Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului în condițiile legii va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia, în condițiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul local al sectorului 5. Dacă plata contribuției Ia întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

(3) Măsură de protecție speciala inceteaza in următoarele situații: în condițiile legii la cererea parintelui/parintilor, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat, daca tinarul nu mai unneaza o forma de invatamant mai poate sta 2 ani la cerere in ansamblul, sau la 26 ani daca a urmat o forma de invatamant la zi.

(4) Copiii beneficiari de servicii sociale furnizate în Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciți u;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Ansamblul Rezidențial de Tip familial “Sfânta Maria “au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfânta Maria” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

1.    găzduire pe perioada nedeterminata

2.    îngrijire personala: fiecare copil beneficiază de un program de acomodare, a cărui durată și evenimente relevante sunt consemnate în dosarul copilului, copilul instituționalizat beneficiază de echipament si cazarmanent adecvat vârstei si nevoilor personale, asistenta medicala permanenta;

3.    reintegrare familiala si comunitara: copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament. Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. Părinții sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relațiile personale ale acestuia cu bunicii, frații și surori le ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie decât în cazurile în care instanța decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. Reintegrarea copilului are loc atunci când se constata modificarea condițiilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecție speciala si sunt favorabile acestuia.

4.    educația - activitățile educaționale organizate zilnic se desfășoară într-un spațiu special destinat și amenajat. Materialele alese sunt adecvate obiectivelor propuse și vor fi verificate zilnic pentru identificarea potențialelor pericole pentru siguranța și sănătatea copilului. Copii sunt insotiti zilnic la unitățile școlare la care sunt inscrisi, au program zilnic de efectuare a temelor, sunt antrenați uletrior in diverse activitati cu caracter non formal.

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor aflati cu măsură de protective speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa

2.    Realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale ansamblului

3.    elaboraza rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare

a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    ascultarea opiniei copiilor in raprot cu varsta si gradul de maturitate precum si ale familiilor acestora si ale altor persoane importante pentru copii

2.    copiii sunt încurajați si sprinjiniti sa participe la desfasurarea activitati lor sis a isi assume responsabilități conform gradului de dezvoltare

3. consiliere psihologica

4.    asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc

5.    ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare. Copiii trăiesc in condiții de siguranța si bunăstare, orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz sunt soluționate promnpt si corect de către intregul personal conform legislației in vigoare.

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    formarea continua a personalului

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

I. se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii), intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5. Locația este mobilată si amenajata adecvat nevoilor copiilor, iar copiii sunt încurajați sa-si decoreze camerele conform preferințelor.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul social Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Maria” funcționează cu un număr de 23 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local 39/25.03.2016, din care:

a)    personal de conducere: șef de centru -I

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 16

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este :

Șeful de centru Cod Cor 111225

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau. după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și

a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și in justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială <le la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul Consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este :

a) asistent medical generalist -1 cod cor 325901

c)    instructor-educator pentru activități de resocializare -6 cod cor 263508

d)    psiholog -1 cod cor 26341 I

e)    educator -1 cod cor 234203

f)    supraveghetor de noapte-6 cod cor 532907

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții educator

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind Ansamblul rezidențial;

-    realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru întocmirea acesteia ;

-    conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful Ansamblului;

-    practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

-    respecta codul etic elaborat de coordonatorul Ansamblului (norme de

comportament, atitudini de comunicare, etc.);

-    sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

-    participa la intocmirea planului personalizat de intervenție impreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

-    elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

-    respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

-    informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevo ie cu privire la implementarea PPI-ului;

-    elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

-    se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

-    obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

-    initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

-    intocmeste o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora ;

-    participa la cursuri de formare;

-    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

-    observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

-    incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

-    ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub indrumarea psihologului ;

-    asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

-    desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

-    asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

-    răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si infonneaza șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

-    răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

-    incurajeaza si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități confonn dezvoltării si gradului de maturitate; -semnalează coordonatorului de Ansamblu orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

-    daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Ansamblului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Ansamblului ;

-    respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

-    incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

-    trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

-    sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Ansamblului;

-    are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei; Ansamblului

-    colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

-    indeplineste si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC

Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

-    respecta programul de lucru al instituției ;

-    isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

-    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fisa de post si disciplinei muncii,atrage după sine sancționarea conform legii .

Atribuții supraveghetor de noapte:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Ansamblului

-răspunde de viața copiilor pe timpul nopții, conform programului stabilit

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

-întocmește raportul de tură

-supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară și dimineață , urmărind formarea/dezvoltarea deprinderilor de viata independenta -efectuează baia corporala de seară a copiilor

-organizează programul educativ de seară al copiilor în funcție de anotimp și de starea sănătății acestora

-insoteste la spital un copil in caz de internare pe timpul nopții

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale de serviciu să intervină cât mai prompt

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții instructor de educație :

-isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind Ansamblul rezidențial;

- realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

-    conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful Ansamblului;

-    practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel

-    respecta codul etic elaborat de coordonatorul Ansamblului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

-    sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

-    participa la întocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

-    elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

-    respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

-    informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

-    elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

-    se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

-    obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

-    initiaza impreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

-    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora;

-    participa la cursuri de formare;

-    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

-    observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

-    incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

-    ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului ;

-    asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

-    desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

-    asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

-    răspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

-    răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

-    incurajeaza si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

-semnalează coordonatorului de Ansamblu orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

-    daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Ansamblului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Ansamblului ;

-    respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

-    incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

-    trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

-    sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Ansamblului;

-    are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei; Ansamblului

-    colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

-    indeplineste si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

-    respecta programul de lucru al instituției;

-    isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

-    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fisa de post si disciplinei muncii ,atrage după sine sancționarea conform legii.

Atribuții asistent medical:

-Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din A.R.T.F. „SF. MĂRIA”, si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

-    Supraveghează aplicarea stricta a regulilor de primire a copiilor, aplica masurile de igiena si antiepidemice, efectuează deparazitarea copiilor si verifica starea de curățenie corporala si vestimentația acestora;

-    Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări.

-Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale.

-Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor, precizând numele copilului, data, ora, medicamentele si motivul administrării ;

-întocmește zilnic evidenta copiilor absenți din motive medicale pentru urmărirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul favorabil al medicului de familie si tine legătură cu familia privind evoluția stării de sanatate a copiilor bolnavi;

-In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicești de profil;

-Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, educator,

supraveghetor de noapte ,) masurile medicale luate fata de copiii cu diverse afecțiuni;

-Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

-Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitare(dormitoare, grup sanitar,bucătărie , holuri, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

-Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

-Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

-Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

-Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai , octombrie);

-Verifica zilnic servirea meselor de către copii precum si condițiile de desfășurare a acestora;

-Realizează periodic educație sanitara cu copiii pe grupe de varsta;

-Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

-întocmește zilnic raportul de activitate;

-Îngrijește si răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical si de cele pe care le are in păstrare;

-Gestionează si tine evidenta medicamentelor din cabinetul medical, asigurând o depozitare corespunzătoare a acestora;

-Se ocupa cu depozitarea, distrugerea, indepartarea medicamentelor expirate precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate;

-Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

Atribuții psiholog:

-desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

-Isi desfasoara activitatea in schimburile I si II, de la caz la caz, in funcție de problematica socio-psiho-juridica a copiilor din ansamblu;

-Realizează evaluarea si consilierea psihologica, elaborând in acest sens, periodic:rapoarte de evaluare psihologica si planuri personalizate de consiliere.

-Participa împreuna cu asistentul social si psihopedagogul la întocmirea dosarelor copii lor(raport de ancheta, evaluare psihologica, adresa de la Politie, foaia matricola, certificat de naștere, buletin de identitate)

-Răspunde material de bunurile existente in apartament;

-Orienteaza( in funcție de cunoașterea psihologica individuala a fiecărui copil) instructorii de educație si educatorii in activitatile desfășurate cu copiii;

-Desfasoara activitati de recuperare a copiilor cu diverse deficiente(de comportament, de invatare)

-Colaborează permanent cu psihopedagogul in vederea stabilirii strategiilor si metodelor educaționale cele mai adecvate de transmitere a informațiilor si de cultivare a deprinderilor prosociale

-Comunica permanent cu medicul de familie privind situația copiilor cu tulburări de

comportament sau boli psihice in scopul diagnosticării corecte in terapia psihologica si medicala;

-Urmărește comportamentul si evoluția copilului in timpul desfășurării activitatilor in apartament

-Stabilește strategiile eficiente pentru optimizarea procesului instructiv educativ si aplica metodologii corectiv recuperative ;

-Participa impreuna cu grupele la activitati extrascolare: excursii, tabere, film, teatru;

-Participa cu grupele la activitatile gospodărești;

-Desfasoara discuții individuale sau in grupuri pe tipuri de probleme cu copiii, in scopul ameliorării unor tulburări de comportament (psihoterapie educaționala) si a dezvoltării unor abilitați profesionale;

-întocmește dosarul pentru a fi inaintat Comisiei de Expertiza a Persoanelor cu Handicap; -Participa la activitatile de perfecționare;

-întocmește Planul de Intervenție Specifica

-Menține permanenta legătură cu școala normala, școala speciala sau grădiniță, participând la ședințe daca situația o impune;

-Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

- Insoteste copii la diferite testări de specialitate

-Se deplasează la școala daca prezenta ii este solicitata de către un reprezentant al

apartamentului respectiv;

-Colaborează permanent cu educatorii de la grupa pentru soluționarea situațiilor conflictuade aparute;

-Îndeplinește si alte atribuții stabilite de directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5, directorul adjunct pentru protecția copilului si șeful de ansamblu

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personaul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare,

mentenanță, achiziții etc. și poate fi: a) administrator-1 cod cor 515104

d) personal pentru curățenie spații-ingrijitoare -1 cod cor 532104 f) muncitor calificat-bucatar -1 cod cor 512001

Atribuții administrator:

-Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati

-Se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii) , întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

-Întocmește împreuna cu bucătării si cadrele medicale , magazinerul, meniul saptamanal pentru unitate, si-1 supune aprobării șefului de centru;

-întocmește , ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si de meniul saptamanal , referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

-Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției;

-Supraveghează curățenia, încălzitul si iluminatul Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati „Sf.Maria”

- Se ingrijeste permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul, varsta si sexul copiilor cuprinși in centru;

-Asigura repararea clădirii si a obiectelor din inventarul instituției, întocmind in colaborare cu șeful ansamblului, referate de necesitate pe care le supune aprobării directorului DGASPC sector 5;

-Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite acestea ;

-întocmește lista zilnica de alimente , in raport cu meniul saptamanal, nr. de copii prezenti( comunicat de cadrele medicale si ofițerul de serviciu), grupele de varsta ale copiilor si o supune spre aprobare șefului de centru ;

-Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii si PSI;

-Întocmește registrul in care inscrie echipamentul acordat copiilor din centru , data acordării acestuia si felul folosirii si păstrării sale;

-Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

-Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si materiale

-Primește de Ia furnizori alimentele ce se pastreaza in magazie;

-Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților si protocoalelor;

-Se îngrijește de buna păstrare a materialelor , obiectelor si de buna conservare a alimentelor si a ambalajelor aflate in gestiunea sa;

-Primește materialele ce se pastreaza in magazie si eliberează aceste materiale respectând cantitatile specificate in bonul de materiale

-Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 24 de ore;

-Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente;

-Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

-Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

-întocmește N.I.R.-uri pentru facturile ce insotesc marfa primita de la furnizori;

Atribuții bucatar :

- Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

-    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

-    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

-    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

-    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea

-    Efectuează prepararea alimentelor;

-    Asigura buna desfășurare a servirii mesei( mic dejun ,pranz)de către copii

-    Efectuează portionarea si servirea mesei

-    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

-    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

-    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea.

-    îngrijește si supraveghează curățenia din bucătărie si dependințele acesteia;

9.12    Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.l.;

9.13    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

9.14-    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

9.15-    Participa la descărcarea alimentelor ;

Atribuții îngrijitoare :

-Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

-La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

-Mesele vor fi sterse întotdeauna cu soluție clorigena 1/6;

-Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

-Aerisește încăperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

-Prepara soluția pentru dezinfectia olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

-Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-Se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

-Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

-In dormitoare si in sălile de recuperarea, birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

-Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

-Se îngrijește de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

-Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

-Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

-Participa la descărcarea alimentelor ;

-Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

-Au obligația sa respecte R.O.1.,R.O.F. ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum si normele de protecția muncii si P.S.I.;

-Respecta procedurile de lucru ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea ansamblului;

-Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneficiarii centrului;

-Cunoaște problematica copiilor din cadrul ansamblului;

-Are obligația de a cunoaște si respecta regulamentul de organizare si funcționare al Centrului de zi

-Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul ansamblului instiinteaza imediat coordonatorul;

ARTICOLUL 13

Finanțarea ansamblului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al sectorului 5-municipiul București

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

Anexa 5 la HCL nr..^.../...^/.'9.L'..?$'/..^...

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

ANSAMBLULUI REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL SFANȚUL NICOLAE

ARTICOLUL 1

Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social fara personalitate juridica Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” aprobat prin hotarare a Consiliului Local sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF Nr. 000428 / 12.05.2014 Data eliberării: 12.05.2014, este compus din următoarele locații:

-Str. Baltagului, nr. 3, bl.V77, sc.2, et. I ap.33, Sector 5,

-Str. Motoc, nr. 11, bl. P53, ap.2, parter, Sector 5

-Str. Doina, nr. 14, bl. 18, sc. 2, ap. 16, parter

Capacitatea ansamblului este de 24 locuri, 8 locuri/apartament

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul Ansamblului Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” este asigurarea fiecărui copil rezident aflat cu măsură de protecție specială plasament si plasament în regim de urgență, primire și găzduire, îngrijire și întreținere zilnică într-un cadru de viață corespunzător serviciilor rezidențiale de tip clasic, asistență medicală generală, educație pentru sănătate-corespunzător vârstei, asistență de specialitate pentru educația formală (colaborarea cu instituțiile școlare și sprijin la efectuarea temelor), educație non formală (dezvoltată în programele de intervenție specifică), dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (deprinderilor igienice, sociale, morale, de comunicare, autonomie personală) promovând realizarea unui climat de respect reciproc, pe durata rezidenței beneficiarilor.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare ., precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;

Ordinul Nr.27/2004 privind SMO specific;

- Ordinul nr.288 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

Ordinul nr.286 - 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

Ordinul nr.14 - 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

Ordin nr.287 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

Hotărâre nr. 1128 - 18/09/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști și a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003;

Hotărâre nr. 1896 - 21/12/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Hotărâre nr.1434 - 02/09/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standiardeloi minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial

(3)    Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 4/26.02.2010 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Ansamblului Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după- caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abi Jităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea ansamblului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” sunt: copiii separați temporar sau definitiv, de părinții lor ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta. Capacitatea este de 24 locuri/ansamblu, cate 8 locuri/apartament.

Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

- acte necesare

-hotararea de plasament emisa de Comisia pentru Protecția Copilului sau Instanța Judecătoreasca -evaluarea psihologica

-ancheta sociala

-fisa medicala

-certificatul de naștere original

-buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani

■contractul cu familia

planul de servicii

planul de protective individualizat

Beneficiarii intra în baza de date a Serviciului Protecție de Tip Rezidențial prin intermediul solicitărilor directe (cereri scrise și înregistrate) sau a sesizărilor din partea Serviciului Prevenire / Serviciul Primire în Regim de Urgență.

Este realizată apoi evaluarea detaliata, concretizată într-un raport de evaluare întocmit de către asistentul social. în urma evaluării și anchetelor efectuate, a colectării informațiilor și documentelor necesare promovării dosarului în instanță sau Comisia pentru Protecția Copilului, se întocmește, de asemenea, proiectul planului individualizat de protecție, care va fî aprobat/respins odată cu hotărârea emisă de forul competent.

Ca etapă a demersului de pregătire a dosarului pentru promovarea sa in instanță/Comisia pentru Protecția Copilului este și realizarea raportului de evaluare psihologică (atât pentru copil, cât și pentru familie). Acesta este redactat în urma întâlnirii pe care psihologul echipei o are cu părțile implicate, cărora le sunt aplicate o serie de teste.

La admiterea în serviciul rezidențial, se organizează o întâlnire cu managerul de caz și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul careia se prezintă succint situația copilului. în situația caselor de tip familial, înființate de furnizori privați de servicii, persoana de referință coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creșterea și îngrijirea copilului, respectiv așa numitul "părinte social". Imediat după admitere. Ansamblul Rezidențial de tip Familial Sf. Nicolae organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul, cu o durată minimă de doua săptămâni. La admiterea în ansamblu, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare și funcționare ale acestuia pe care trebuie să le respecte,

planul individualizat de protecție, denumit în continuare PIP, este elaborat de managerul de caz de la Serviciul protecție de Tip Rezidențial în partenerii^ cu personalul de specialitate al ansamblului, pe baza evalării inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului.

- fiecare Plan Individualizat de Protecție are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/sau socioprofesională a copilului/tânărului și managerul de caz se asigură că, pentru fiecare copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în unitate, maxim 3 luni. Aceste modalități sunt identificate de către profesionistul desemnat pentru elaborarea și implementarea Planului Individualizat de Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independență în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie.

în vederea acordării serviciilor și intervențiilor stabilite în plan, se va încheia contractul cu familia, document care menționează condițiile în care se vor oferi serviciile și intervențiile, precum și responsabilitățile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.

MODEL CONTRACT CU FAMILIA

CONTRACT CU FAMILIA

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu sediul in B-dul Regina Elisabeta,nr.29-31, Sector 5, București, reprezentata de manager de caz: si

Domnul/Doamna

C.N.P._domiciliat in __

_, in calitate de

parinte/reprezentant legal al copilului (numele si prenumele copilului)

C.N.P

pentru care Comisia pentru Protecția Copilului/Instanata de Judecata a decis {măsură de protecție speciala, incadrarea in grad de handicap, orientare școlara, altele)_

in temeiul Hotaririi/Sentintei Civile nr._

I)    Scopul contractului

asigurarea indeplinirii obiectivelor prevăzute in PIP_

II)    Obligațiile pârtilor

A. Managerul de caz se obliga

1) Sa asigure si sa faciliteze accesul copilului si familiei la serviciile prevăzute in PIP:

2) Sa revalueze periodic si sa ajusteze PIP, in raport cu situația actuala a copilului si a familiei sale, in parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii si autoritatile locale.

B. Parintele/Reprezentant legal se obliga

1)    Sa asigure continuitatea procesului educațional si menținerea stării de sanatate in momentul invoirii in familie

2)    Sa respecte pe deplin regulamentele de funcționare ale instituțiilor respective.

3)    Sa se prezinte la ședințele de consiliere stabilite in PIP.

4)    Sa respecte programul si modalitățile stabilite pentru menținerea legaturilor cu familia.

5)    Sa colaboreze cu managerul de caz in scopul indepliniriii prevederilor prezentului contract.

6)    ( alte obligații care rezulta din implementarea PIP).

III)    Durata contractului

Prezentul contact intra in vigoare de la data semnării lui si se desfasoara pe perioada măsurii de protecție

IV)    Clauze finale

1)    Orice modificare adusa prezentului contract se face cu acordul ambelor parti.

2)    Oricare dintre părțile semnate poate solicita reevaluarea PIP si stabilirea de comun acord a noilor masuri care se impun

3)    Contractul poate fi reziliat in cazul nerespectarii obligațiilor reciproce asumate prin semnarea acestuia.

4)    PIP constituie anexa si parte integranta a prezentului contract.

5)    ( alte clauze)

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare , cate unul pentru fiecare parte (manager de caz. parinte/reprezentant legal).

Manager de caz (numele in clar si semnătură)_

Părinte,e/Parintii/Reprezentantul legal al copilului (numele in clar si semnătură)

Data:    ‘

Condiții de încetare a serviciilor :

-    încetarea serviciilor oferite in cadrul Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ STNicolae”’ la cererea părinților

-împlinirea vârstei de 26 ani conform legii

-    incetarea serviciilor oferite in cadrul Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfanta Nicolae” la recomandarea responsabilului de caz in situația încălcării prevederilor cuprinse in contracul cu familia

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” au următoarele drepturi:

-să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

-să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

-    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

-să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

-să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

-să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

-să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

-    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ansamblul “Sf.Nicolae” au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” sunt următoarele:

-    de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

-    reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

-    găzduire pe perioada nedeterminata

-    îngrijire personală;

-    reintegrare familial si comunitara;

-educația

-de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

-    Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexa

-    Colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor afiati cu măsură de protective speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa

-    Realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale ansamblului

-    Elaborarea de rapoarte de activitate;

-    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare

a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

-protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor lui

-    consiliere psihologica

-    asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc

-    Ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

-    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

-    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

-    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

-    formarea continua a personalului

-    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale ansamblului prin realizarea următoarelor activități:

-    se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, încălțăminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

ARTICOLUL 8

* 'O VI

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sf.Nicolae” funcționează cu un număr de 25 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului L sector 5 nr. 39/25.03.2016, din care:

a)    personal de conducere: șef de centru -1

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 12

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 12

d)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

Personalul de conducere este :

Șeful de ansamblu cod cor 111225

Atribuțiile personalului de conducere sunt: -asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

-    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

-propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

-    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societăți i civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

-întocmește raportul anual de activitate;

-    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului;

-propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

-    desfășoară activități pentru promovarea imaginii ansamblului în comunitate;

-ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

-răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

-organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

-reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și in justiție;

-asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

-numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

-întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

-    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

-asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

-alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

- Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

Personalul de specialitate este :

a) asistent medical generalist -1 cod cor 222101

c)    instructor-educator pentru activități de resocializare -7 cod cor 341202

d)    psiholog -1 cod cor 263411

ejeducator -3 cod cor 263508

Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții educator

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind Ansamblul rezidențial;

-    realizează prezenta copiilor in apartament, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

-    conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful Ansamblului;

-    practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

-    respecta codul etic elaborat de coordonatorul Ansamblului (norme de

comportament,

atitudini de comunicare, etc.);

-    sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

-    participa la intocmirea planului personalizat de intervenție impreuna cu personalul de

specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

-    elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

-    respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

-    informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

-    elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

-    se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

-    obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil,

precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

-    initiaza impreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

-    intocmeste o planificare anuala privind activitati le educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora ;

-    participa la cursuri de formare;

-    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

-    observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

-    incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

-    ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului ;

-    asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

-    desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

-    asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

-    răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul

de lucru si informează șeful de ansamblu, cabinetul medical si psihologul cu privire la

evenimentele neașteptate;

-    răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

-    incurajeaza si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate; -semnalează coordonatorului de Ansamblu orice tip de modificare in comportamentul

copiilor/parintilor;

-    daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Ansamblului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Ansamblului ;

-    respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

-    incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

-    trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire Ia situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

-    sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Ansamblului;

-    are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei; Ansamblului

-    colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea

indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

-    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

-    respecta programul de lucru al instituției ;

-    isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

-    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fisa de post si disciplinei muncii ,atrage după sine sancționarea conform legii .

Atribuții supraveghetor de noapte:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Ansamblului

-răspunde de viața copiilor pe timpul nopții, conform programului stabilit

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

-întocmește raportul de tură

-supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară și dimineață , urmărind formarea/dezvoltarea deprinderilor de viata independenta -efectuează baia corporala de seară a copiilor

-organizează programul educativ de seară al copiilor în funcție de anotimp și de starea sănătății acestora

-insoteste la spital un copil in caz de internare pe timpul nopții

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale de serviciu să intervină cât mai prompt

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, pol iția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-nu furnizează informații despre activitatea apartamentului persoanelor din afara DGASPC sector - decât cu acordul șefului de ansamblu și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de ansamblu sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții instructor de educație :

-isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind Ansamblul rezidențial;

-    realizează prezenta copiilor in apartament, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

-    conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful Ansamblului;

-    practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

-    respecta codul etic elaborat de coordonatorul Ansamblului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

-    sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

-    participa la intocmirea planului personalizat de intervenție impreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

-    elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

-    respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

-    informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

-    elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

-    se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

-    obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

-    initiaza impreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

-    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora;

-    participa la cursuri de formare;

-    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

-    observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

-    incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

-    ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului ;

-    asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

-    desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

-    asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

-    răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de ansamblului, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

-    răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

-    incurajeaza si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul ansamblului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

-semnalează coordonatorului de Ansamblu orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

-    daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Ansamblului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Ansamblului ;

-    respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

-    incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

-    trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

-    sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Ansamblului;

-    are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei; Ansamblului

-    colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-jurid ica a copiilor/familiilor acestora.

-    Îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

-    respecta programul de lucru al instituției;

-    isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

-    Îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fisa de post si disciplinei muncii ,atrage după sine sancționarea conform legii .

Atribuții asistent medical:

-Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din A.R.T.F. „SF. Nicolae”. si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

-    Supraveghează aplicarea stricta a regulilor de primire a copiilor, aplica masurile de igiena si antiepidemice, efectuează deparazitarea copiilor si verifica starea de curățenie corporala si vestimentația acestora;

-    Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări.

-Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale.

-Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor, precizând numele copilului, data, ora, medicamentele si motivul administrării ;

-întocmește zilnic evidenta copiilor absenți din motive medicale pentru urmărirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul favorabil al medicului de familie si tine legătură cu familia privind evoluția stării de sanatate a copiilor bolnavi;

-In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicești de profil;

-Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, educator, supraveghetor de noapte ,) masurile medicale luate fata de copiii cu diverse afecțiuni; -Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

Arc

-Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitare(dormitoare, grup sanitar,bucătărie , holuri, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a material elor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

-Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

-Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

-Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

-Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai, octombrie);

-Verifica zilnic servirea meselor de către copii precum si condițiile de desfășurare a acestora; -Realizează periodic educație sanitara cu copiii pe grupe de varsta;

-Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

-întocmește zilnic raportul de activitate;

-îngrijește si răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical si de cele pe care le are in păstrare;

-Gestionează si tine evidenta medicamentelor din cabinetul medical, asigurând o depozitare corespunzătoare a acestora;

-Se ocupa cu depozitarea, distrugerea, indepartarea medicamentelor expirate precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate;

-Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

Atribuții psiholog:

-desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

-Isi desfasoara activitatea in schimburile I , de la caz la caz, in funcție de problematica socio-psiho-juridica a copiilor din ansamblu;

-Realizează evaluarea si consilierea psihologica, elaborând in acest sens, periodic:rapoarte de evaluare psihologica si planuri personalizate de consiliere.

-Participa impreuna cu asistentul social si psihopedagogul la intocmirea dosarelor copii lor(raport de ancheta, evaluare psihologica, adresa de la Politie, foaia matricola, certificat de naștere, buletin de identitate)

-Răspunde material de bunurile existente in apartament;

-Orienteaza( in funcție de cunoașterea psihologica individuala a fiecărui copil) instructorii de educație si educatorii in activitatile desfășurate cu copiii;

-Desfasoara activitati de recuperare a copiilor cu diverse deficiente(de comportament, de invatare)

-Colaborează permanent cu psihopedagogul in vederea stabilirii strategiilor si metodelor educaționale cele mai adecvate de transmitere a informațiilor si de cultivare a deprinderilor prosociale

-Comunica permanent cu medicul de familie privind situația copiilor cu tulburări de

comportament sau boli psihice in scopul diagnosticării corecte in terapia psihologica si medicala;

-Urmărește comportamentul si evoluția copilului in timpul desfășurării activitatilor in apartament

-Stabilește strategiile eficiente pentru optimizarea procesului instructiv educativ si aplica metodologii corectiv recuperațive ;

-Participa impreuna cu grupele la activitati extrascolare: excursii, tabere, film, teatru;

-Participa cu grupele la activitatile gospodărești;

-Desfasoara discuții individuale sau in grupuri pe tipuri de probleme cu copiii, in scopul ameliorării unor tulburări de comportament (psihoterapie educaționala) si a dezvoltării unor abilitați profesionale;

-întocmește dosarul pentru a fi inaintat Comisiei de Expertiza a Persoanelor cu Handicap; -Participa la activitatile de perfecționare;

-Întocmește Planul de Intervenție Specifica

-Menține permanenta legătură cu școala normala, școala speciala , participând la ședințe daca situația o impune;

-Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

- Insoteste copii la diferite testări de specialitate

-Se deplasează la școala daca prezenta ii este solicitata de către un reprezentant al

apartamentului respectiv;

-Colaborează permanent cu educatorii de la grupa pentru soluționarea situațiilor conflictuale aparute;

-Îndeplinește si alte atribuții stabilite de directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5, directorul adjunct pentru protecția copilului si șeful de ansamblu

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personaul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    administrator-1 cod cor 515104

b)    personal pentru curățenie spații-ingrijitoare -1 cod cor 532104

c)    muncitor calificat-bucatar -1 cod cor 512001

d)    ajutor de bucatar-1 cod cor 941201

e)    supraveghetor de noapte-7 cod cor 532907

f)    croitoreasa -1 cod cor 753101

Atribuții administrator:

-Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind ansamblul privind activitatea copiilor

-Se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii), intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

-întocmește impreuna cu bucătării si cadrele medicale , meniul saptamanal pentru unitate, si-l supune aprobării ;

-întocmește , ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si de meniul saptamanal , referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

-Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției;

- Se ingrijeste permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul, varsta si sexul copiilor cuprinși in ansamblu;

-Asigura repararea si întreținerea obiectelor din inventarul instituției, intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării directorului DGASPC sector 5 ;

-Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite acestea;

-întocmește lista zilnica de alimente , in raport cu meniul saptamanal, nr. de copii prezentif comunicat de cadrele medicale ), grupele de varsta ale copiilor ;

-Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii si PSI;

-Întocmește registrul in care inscrie echipamentul acordat copiilor din ansamblu , data acordării acestuia si felul folosirii si păstrării sale;

-Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

-Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si materiale

-Primește de la furnizori alimentele ce se pastreaza in magazie;

-Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților si protocoalelor ;

-Se ingrijeste de buna păstrare a materialelor , obiectelor si de buna conservare a alimentelor si a ambalajelor aflate in gestiunea sa;

-Primește materialele ce se pastreaza in magazie si eliberează aceste materiale respectând cantitatile specificate in bonul de materiale

-Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 24 de ore;

-Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente;

-Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

-Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

-întocmește N.I.R.-uri pentru facturile ce insotesc marfa primita de la furnizori;

Atribuții bucatar :

- Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

-    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

-    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

-    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

-    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea

-    Efectuează prepararea alimentelor;

-    Asigura buna desfășurare a servirii mesei( mic dejun ,pranz)de către copii

-    Efectuează portionarea si servirea mesei

-    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

-    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

-    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea ansamblului acolo unde isi desfasoara activitatea.

-    îngrijește si supraveghează curățenia din bucătărie si dependințele acesteia;

-    Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I. ;

-    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii ;

-Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    Participa la descărcarea alimentelor ;

Atribuții ajutor de bucatar :

-    Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezid uri lor

-    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice flecarei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

- Îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

-    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

-    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea

-    Efectuează prepararea alimentelor;

-    Asigura buna desfășurare a servirii mesei( mic dejun ,pranz)de către copii

-    Efectuează portionarea si servirea mesei

-    Îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

-    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

-    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea ansamblului acolo unde isi desfasoara activitatea.

-    Îngrijește si supraveghează curățenia din bucătărie si dependințele acesteia;

-    Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I. ;

-    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii ;

-Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    Participa la descărcarea alimentelor ;

Atribuții croitoreasa:

-Confecționează diferite obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie, etc., pentru copiii din A.R.T.F ,”SF.NICOLAE”, atunci când este necesar.

-    Efectuează pregătirea și călcatul echipamentului pentru schimbarea copiilor.

-    Repară echipamentul deteriorat din ansamblu

-    Participă activ la efectuarea băii copiilor ce vârste cuprinse între 3-7 ani.

-Urmărește ținuta vestimentară curată și îngrijită a copiilor cu vârste cuprinse între 3-18 ani și îi schimbă de câte ori este nevoie.

-Relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială.

-    îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-    La terminarea programului scoate din funcțiune toate aparatele utilizate. Se interzice folosirea unor surse electrice improvizate.

- Respecta Notele Interne elaborate in A.R.T.F ,”SF.N1COLAE” si privesc buna desfășurare a activitatii

-.Respectă normele de protecția muncii și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

-Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la șeful de A.R.T.F ,”SF.N1COLAE”

Atribuții îngrijitoare :

-Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

-La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

-Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

-Aerisește incaperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

-Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-Se autodeclara in caz de imbolnavire;

-Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

-In dormitoare si in sălile de recuperarea, birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

-Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

-Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

-Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

-Participa la descărcarea alimentelor ;

-Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

-Au obligația sa respecte R.O.1.,R.O.F. ale ansamblului si D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum si normele de protecția muncii si P.S.I.;

-Respecta procedurile de lucru ale ansamblului si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea ansamblului;

-Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneficiarii ansamblului;

-Cunoaște problematica copiilor din cadrul ansamblului;

-Are obligația de a cunoaște si respecta regulamentul de organizare si funcționare .

-Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul ansamblului instiinteaza imediat coordonatorul;

ARTICOLUL 13

Finanțarea ansamblului

In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele

surse:

- bugetul local al sectorului 5

-donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

Anexa 6 la HCL nr. .....()h r)M

, J J J J1 J

ARTICOLUL 1 - Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social fara personalitate juridica Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial aprobat prin hotărâre a Consiliului Local sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 - Identificarea serviciului social

Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria A F; Nr. 000428.; Data eliberării: 15.04.2014), fiind compus din următoarele locații:

Apartament strada llie Mihail, nr. II, bloc M132, scara 1, parter, ap. 4, sector 5, București

Apartament strada Barca, nr 18, Bloc M 108, scara 1, parter, ap. 2, sector 5. București

- Apartament strada Sold Vasile Croitoru, nr 7, bloc 4, parter, ap. 105, sector 5, București Apartament strada Glicinelor, nr. 9, bloc M56, parter, ap. 4, sector 5, București

Capacitatea complexuluie este este de 32 Iocuri/complex, 8 locuri/apartament.

ARTICOLUL 3 - Scopul serviciului social

Scopul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial este asigurarea fiecărui copil rezident aflat cu măsură de protecție specială plasament si plasament în regim de urgență, primire și găzduire, îngrijire și întreținere zilnică într-un cadru de viață corespunzător serviciilor rezidențiale de tip clasic, asistență medicală generală, educație pentru sănătate-corespunzător vârstei, asistență de specialitate pentru educația formală (colaborarea cu instituțiile școlare și sprijin la efectuarea temelor), educație non formală (dezvoltată în programele de intervenție specifică), dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (deprinderilor igienice, sociale, morale, de comunicare, autonomie personală) promovând realizarea unui climat de respect reciproc, pe durata rezidenței beneficiarilor.

ARTICOLUL 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011. cu modificările ulterioare. Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a altor acte normative aplicabile domeniului:

Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului; Ordinul Nr.27/2004 privind SMO specific;

Ordinul nr.288 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

Ordinul nr.286 - 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

Ordinul nr. 14 - 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

Ordin nr.287 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

Hotărâre nr. 1128 - 18/09/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști și a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003;

Hotărâre nr. 1896 - 21/12/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Hotărâre nr. 1434 - 02/09/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial

(3)    ) Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial funcționează este înființat prin: Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 23/2012 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

ARTICOLUL 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care

stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial sunt următoarele:

>    asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică prin implicarea continuă, activă și pozitivă a familiei acestora în activitățile desfășurate în cadrul instituției cu și pentru copil.

>    intervenție complexă personalizată care presupune echipe interdisciplinare precum și colaborarea cu specialiștii din exteriorul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial, din sistemul de servicii al D.G.A.S.P.C. Sector 5 cât si din alte structuri ale comunității. Fiecare copil are un proiect personalizat de intervenție, fiecare copil are un plan de protecție individualizat în care se specifică obiectivele acțiunii, activitățile prin care se realizează obiectivele propuse, momentele de evaluare, profesioniștii implicați.

>    parteneriat între memebrii echipei pluridisciplinare a Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial și beneficiari.

>    între familiile copiilor care beneficiază de serviciile complexului și profesioniști se stabilește o relație de parteneriat. Parteneriatul este formalizat prin intermediul unui contract care se încheie între beneficiar și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

>    stimularea responsabilității: părinții trebuie să fie conștienți că responsabilitatea creșterii copiilor le revine în totalitate astfel încât în urma consilierii si acordării sprijinului material, financiar își vor redobândi capacitatea de a-și exercita funcțiile parentale. Părinții trebuie să colaboreze cu personalul conform contractului. Angajații complexului au rolul de a planifica și organiza programul de activități al copilului in colaborare cu familia si copilul.

>    durata limitată a acordării serviciilor de asistență și sprijin material si financiar.

>    deschidere către comunitate: Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului -Apartamente Sociale de Tip Familial este o instituție integrata în comunitate, activitățile desfășurate în unitate au caracter deschis către societate, pregătește reintegrarea socială a copilului și a responsabilizării părinților, printr-o intervenție asupra mentalităților comunității reducînd riscurile izolării și marginalizării.

>    intervenție multisectorială și parteneriatul dintre instituțiile publice și organismele private autorizate prin încheierea de convenții de colaborare în vederea identificării de soluții de perspectivă pentru copii ansamblului, medierii relației beneficiarilor cu alte instituții la care pot apela pentru asistență și sprijin, dobândirea unor drepturi, facilitarea obținerii unor informații.

ARTICOLUL 6 - Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial sunt: copiii separați temporar sau definitiv, de părinții lor ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta.

(2)    Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare

-hotararea de plasament emisa de Comisia pentru Protecția Copilului sau sentința emisa de către instanța judecătoreasca de stabilire a măsurii de protecție speciala

-evaluarea psihologica

* V 1C l

-ancheta sociala

-fisa medicala

-certificatul de naștere original

-buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani

-contractul cu familia -planul de servicii

-planul de protective individualizat

Instrumentarea dosarului pentru măsură de protecție se face de către Serviciul Protecție de Tip Rezidențial, care primește fie solicitări directe (cereri scrise și înregistrate) fie sesizări din partea Serviciului Prevenire / Serviciul Primire în Regim de Urgență.

Este realizată apoi evaluarea detaliata, concretizată într-un raport de evaluare întocmit de către asistentul social. în urma evaluării și anchetelor efectuate, a colectării informațiilor și documentelor necesare promovării dosarului în instanță sau Comisia pentru Protecția Copilului, se întocmește, de asemenea, proiectul planului individualizat de protecție, care va fi aprobat/respins odată cu hotărârea emisă de forul competent.

Ca etapă a demersului de pregătire a dosarului pentru promovarea sa în instanță/Comisia pentru Protecția Copilului este și realizarea raportului de evaluare psihologică (atât pentru copil, cât și pentru familie). Acesta este redactat în urma întâlnirii pe care psihologul echipei o are cu părțile implicate, cărora le sunt aplicate o serie de teste.

La admiterea în serviciul rezidențial, se organizează o întâlnire cu managerul de caz și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul careia se prezintă succint situația copilului. în situația caselor de tip familial, înființate de furnizori privați de servicii, persoana de referință coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creșterea și îngrijirea copilului, respectiv așa numitul "părinte social". Imediat după admitere. Ansamblul Rezidențial de tip Familial Sf. Maria organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul, cu o durată minimă de doua săptămâni. La admiterea în ansamblu, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare și funcționare ale acestuia pe care trebuie să le respecte,

planul individualizat de protecție, denumit în continuare PIP, este elaborat de managerul de caz de la Serviciul protecție de Tip Rezidențial în parteneriat cu personalul de

specialitate al ansamblului, pe baza evalării inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului.

fiecare Plan Individualizat de Protecție are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/sau socioprofesională a copilului/tânărului și managerul de caz se asigură că, pentru fiecare copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în unitate, maxim 3 luni. Aceste modalități sunt identificate cie către profesionistul desemnat pentru elaborarea și implementarea Planului Individualizat de Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independență în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie.

în vederea acordării serviciilor și intervențiilor stabilite în plan, se va încheia contractul cu familia, document care menționează condițiile în care se vor oferi serviciile și intervențiile, precum și responsabilitățile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.

MODEL CONTRACT CU FAMILIA

CONTRACT CU FAMILIA

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu sediul in B-dul Regina EIisabeta,nr.29-31, Sector 5, București, reprezentata de manager de caz: si

Domnul/Doamna

C.N.P._domiciliat in _ parinte/reprezentant legal al copilului (numele si prenumele copilului)

C.N .P_,

pentru care Comisia pentru Protecția Copilului/Instanata de Judecata a decis (masnra de protecție speciala, incadrarea in grad de handicap, orientare școlara, altele)_

in temeiul Hotaririi/Sentintei Civile nr._

I)    Scopul contractului

asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute in PIP_

II)    Obligațiile pârtilor

A. Managerul de caz se obliga

I) Sa asigure si sa faciliteze accesul copilului si familiei la serviciile prevăzute in PIP:

2)    Sa revalueze periodic si sa ajusteze PIP, in raport cu situația actuala a copilului si a familiei sale, in parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii si autoritatile locale.

3)    A1 te I e_

B. Parintele/Reprezentant legal se obliga

1)    Sa asigure continuitatea procesului educațional si menținerea stării de sanatate in momentul învoirii in familie

2)    Sa respecte pe deplin regulamentele de funcționare ale instituțiilor respective.

3)    Sa se prezinte la ședințele de consiliere stabilite in PIP.

4)    Sa respecte programul si modalitățile stabilite pentru menținerea legaturilor cu familia.

5)    Sa colaboreze cu managerul de caz in scopul indepliniriii prevederilor prezentului contract.

6)    ( alte obligații care rezulta din implementarea PIP).

III) Durata contractului

Prezentul contact intra in vigoare de la data semnării lui si se desfasoara pe perioada măsurii de protecție

IV) Clauze finale

1)    Orice modificare adusa prezentului contract se face cu acordul ambelor parti.

2)    Oricare dintre părțile semnate poate solicita reevaluarea PIP si stabilirea de comun acord a noilor masuri care se impun

3)    Contractul poate fi reziliat in cazul nerespectarii obligațiilor reciproce asumate prin semnarea acestuia.

4)    PIP constituie anexa si parte integranta a prezentului contract.

5)    ( alte clauze)

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare , cate unul pentru fiecare parte (manager de caz. parinte/reprezentant legal).

Manager de caz (numele in clar si semnătură)_

Parintele/Parintii/Reprezentantul legal al copilului (numele in clar si semnătură)

Data:

Conform Legii 272/2004 republicata, Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului în condițiile legii va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia, în condițiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul local al sectorului 5. Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

(3) Condiții de încetare a serviciilor :

a)    încetarea serviciilor oferite in cadrul Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului -Apartamente Sociale de Tip Familial la cererea părinților

b)    implinirea vârstei de 26 ani conform legii

c)    încetarea serviciilor oferite in cadrul Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului -Apartamente Sociale de Tip Familial la recomandarea responsabilului de caz in situația incalcarii prevederilor cuprinse in contracul cu familia

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex. religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilm sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 - Activități și funcții

Principalele funcțiile ale Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului -Apartamente Sociale de Tip Familial sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    găzduire pe perioada nedeterminata

3.    îngrijire personală;

4.    reintegrare familial si comunitara;

5.    educația

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor aflati cu măsură de protective speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa

2.    Realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale complexului

3.    elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor lui

2.    consiliere psihologica

3.    asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc

4.    . Ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    formarea continua a personalului

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități: se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii) , întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

ARTICOLUL 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul social Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial funcționează cu un număr de 32 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr. 39/25.03.2016, din care :

a)    personal de conducere: șef de centru -I

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 28

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 3

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1

ARTICOLUL 9 - Personalul de conducere

(l)Personalul de conducere este :

Șeful de centru cod cor 111225

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului

și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de

personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și

instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciile din cadrul DGASPC sector 5, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor

a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile

legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliu Consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11 - Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate este :

a)    asistent medical generalist -2

b)    medic - I

c)    educator specializat/instructor educație - 12

d)    psiholog -1

e)    supraveghetor de noapte-10

f)    psihopedagog - 1

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții educator specializat cod cor 531203

-    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind central rezidențial;

-    realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

-    conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful centrului;

-    practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

-    respecta codul etic elaborat de coordonatorul complexului (norme    de

comportament, atitudini de comunicare, etc.);

-    sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

-    participa la intocmirea planului personalizat de intervenție impreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil; elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

,.l

-    respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

-    informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este

nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

-    elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

-    se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

-    obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului

fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

-    initiaza impreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru

copii;

-    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii,

in acord cu potențialul acestora ;

-    participa la cursuri de formare;

-    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

-    observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

-    incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

-    ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului ;

-    asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

-    desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

-    asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

-    răspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

-    răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

-    incurajeaza si spri jină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitati lor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

-    semnalează coordonatorului de Complexului orice tip de modificare in

comportamentul copiilor/parintilor ;

-    daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in

cadrul Complexului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Ansamblului ;

-    respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

-    incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

-    trebuie sa cunoască prevederile ROF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

-    sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Complexului;

-    are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei; Complexului

-    colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

-    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

-    respecta programul de lucru al instituției ;

-    isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

-    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fisa de post si disciplinei muncii ,atrage după sine sancționarea conform legii .

Atribuții supraveghetor de noapte: cod cor 532907

-    respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-    promovează misiunea Complexului

răspunde de viața copiilor pe timpul nopții, conform programului stabilit

ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le

comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

-    întocmește raportul de tură

-    supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară și dimineață , urmărind formarea/dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

-    efectuează baia corporala de seară a copiilor

-    organizează programul educativ de seară al copiilor în funcție de anotimp și de starea sănătății acestora

-    insoteste la spital un copil in caz de internare pe timpul nopții

-    acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale de serviciu să intervină cât mai prompt

-    trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-    cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-    răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo tinde își desfășoară activitatea

-    nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-    îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții instructor de educație cod cor 341202

-    isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind Complexul rezidențial;

-    realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

-    conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful Complexului;

-    practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

-    respecta codul etic elaborat de coordonatorul Ansamblului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

-    sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

-    participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

-    elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

-    respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

-    informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

-    elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

-    se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

-    obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

-    initiaza impreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

-    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora ;

-    participa la cursuri de formare;

-    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

-    observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

-    incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

-    ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub indrumarea psihologului ;

-    asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

-    desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

-    asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

-    răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

-    răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

-    incurajeaza si sprijină flecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

-semnalează coordonatorului de complex orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

-    daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Ansamblului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Ansamblului ;

-    respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

-    incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

-    trebuie sa cunoască prevederile ROF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

-    sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Ansamblului;

-    are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei; Ansamblului

-    colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/fami 1 iilor acestora.

-    indeplineste si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

-    respecta programul de lucru al instituției ;

-    isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

- îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Nerespectarea atribuțiilor prevăzute in fisa de post si disciplinei muncii ,atrage după sine sancționarea conform legii .

Atribuții asistent medical cod cor 222101

-Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din CSPC - ASTF”. si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

-    Supraveghează aplicarea stricta a regulilor de primire a copiilor, aplica masurile de igiena si antiepidemice, efectuează deparazitarea copiilor si verifica starea de curățenie corporala si vestimentația acestora;

-    Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări.

-Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale.

-Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor, precizând numele copilului, data, ora, medicamentele si motivul administrării ;

-Întocmește zilnic evidenta copiilor absenți din motive medicale pentru urmărirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul favorabil al medicului de familie si tine legătură cu familia privind evoluția stării de sanatate a copiilor bolnavi;

-In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicești de profil;

-Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, educator, supraveghetor de noapte ,) masurile medicale luate fata de copiii cu diverse afecțiuni;

-Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

-Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitare(dormitoare, grup sanitar,bucătărie , holuri, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

-Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

-Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

-Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

-Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai , octombrie);

-Verifica zilnic servirea meselor de către copii precum si condițiile de desfășurare a acestora;

-Realizează periodic educație sanitara cu copiii pe grupe de varsta;

-Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

-întocmește zilnic raportul de activitate;

-îngrijește si răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical si de cele pe care le are in păstrare;

-Gestionează si tine evidenta medicamentelor din cabinetul medical, asigurând o depozitare corespunzătoare a acestora;

-Se ocupa cu depozitarea, distrugerea, indepartarea medicamentelor expirate precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate;

'1 * n ti

-Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.l. ;

Atribuții psiholog cod cor 263411:

-desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

-Isi desfasoara activitatea in schimburile 1 si 11, de la caz la caz, in funcție de problematica socio-psiho-juridica a copiilor din ansamblu;

-Realizează evaluarea si consilierea psihologica, elaborând in acest sens, period ic: rapoarte de evaluare psihologica si planuri personalizate de consiliere.

-Participa impreuna cu asistentul social si psihopedagogul la intocmirea dosarelor copiilor( raport de ancheta, evaluare psihologica, adresa de la Politie, foaia matricola, certificat de naștere, buletin de identitate)

-Răspunde material de bunurile existente in apartament;

-Orienteaza( in funcție de cunoașterea psihologica individuala a fiecărui copil) instructorii de educație si educatorii in activitatile desfășurate cu copiii;

-Desfasoara activitati de recuperare a copiilor cu diverse deficiente(de comportament, de invatare)

-Colaborează permanent cu psihopedagogul in vederea stabilirii strategiilor si metodelor educaționale cele mai adecvate de transmitere a informațiilor si de cultivare a deprinderilor prosociale

-Comunica permanent cu medicul de familie privind situația copiilor cu tulburări de comportament sau boli psihice in scopul diagnosticării corecte in terapia psihologica si medicala;

-Urmărește comportamentul si evoluția copilului in timpul desfășurării activitatilor in apartament

-Stabilește strategiile eficiente pentru optimizarea procesului instructiv educativ si aplica metodologii corectiv recuperative ;

-Participa împreuna cu grupele la activitati extrascolare: excursii, tabere, film, teatru;

-Participa cu grupele la activitatile gospodărești;

-Desfasoara discuții individuale sau in grupuri pe tipuri de probleme cu copiii, in scopul ameliorării unor tulburări de comportament (psihoterapie educaționala) si a dezvoltării unor abilitați profesionale;

-întocmește dosarul pentru a fi inaintat Comisiei de Expertiza a Persoanelor cu Handicap;

-Participa la activitatile de perfecționare;

-întocmește Planul de Intervenție Specifica

-Menține permanenta legătură cu școala normala, școala speciala sau grădiniță, participând la ședințe daca situația o impune;

-Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

- Insoteste copii la diferite testări de specialitate

-Se deplasează la școala daca prezenta ii este solicitata de către un reprezentant al apartamentului respectiv;

-Colaborează permanent cu educatorii de la grupa pentru soluționarea situațiilor conflictuale aparute;

-Îndeplinește si alte atribuții stabilite de directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5, directorul adjunct pentru protecția copilului si șeful de ansamblu

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personaul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) magaziner - I

f) muncitor calificat-bucatar -2

Atribuții magaziner cod cor 432102:

-Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati

-Se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotiti(potrivit cerințelor unitatii) , întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

-întocmește impreuna cu bucătării si cadrele medicale, magazinerul, meniul saptamanal pentru unitate, si-1 supune aprobării șefului de centru;

-Întocmește , ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si de meniul saptamanal, referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

-Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției;

-Supraveghează curățenia, incalzitul si iluminatul Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati „Sf.Maria”

- Se ingrijeste permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul, varsta si sexul copiilor cuprinși in centru;

-Asigura repararea clădirii si a obiectelor din inventarul instituției, întocmind in colaborare cu șeful ansamblului, referate de necesitate pe care le supune aprobării directorului DGASPC sector 5;

-Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite acestea;

-întocmește lista zilnica de alimente , in raport cu meniul saptamanal , nr. de copii prezenti( comunicat de cadrele medicale si ofițerul de serviciu), grupele de varsta ale copiilor si o supune spre aprobare șefului de centru ;

-Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii si PSI;

-Întocmește registrul in care inscrie echipamentul acordat copiilor din centru , data acordării acestuia si felul folosirii si păstrării sale;

-Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

-Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si materiale

-Primește de la furnizori alimentele ce se pastreaza in magazie;

-Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților si protocoalelor;

-Se îngrijește de buna păstrare a materialelor , obiectelor si de buna conservare a alimentelor si a ambalajelor aflate in gestiunea sa;

-Primește materialele ce se pastreaza in magazie si eliberează aceste materiale respectând cantitatile specificate in bonul de materiale

-Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 24 de ore;

-Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente;

-Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

-Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

-întocmește N.I.R.-uri pentru facturile ce însoțesc marfa primita de la furnizori;

HIC

Atribuții bucatar cod cor 512001:

-    Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

-    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

-    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

-    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

-    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si ce^in care se prepara mancarea

-    Efectuează prepararea alimentelor;

-    Asigura buna desfășurare a servirii mesei (mic dejun, pranzjde către copii

-    Efectuează portionarea si servirea mesei

-    Îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

-    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

-    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea.

-    Îngrijește si supraveghează curățenia din bucătărie si dependințele acesteia;

-    Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

-    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de

zi;

-    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-    Participa la descărcarea alimentelor ;

ARTICOLUL 13 - Finanțarea COMPLEXULUI

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al sectorului 5

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

Anexa 7 Ia HCL nr

REGULAMENT CADRU

de organizare si funcționare a serviciului social cu cazare

Centrul Maternal “Sfanta Maria”

Cod Serviciu Social 8790 CR-MC I SI CR-MC-II

REGULAMENT CADRU

de organizare si funcționare a serviciului social cu cazare:

Centrul Maternal Sf Maria

ARTICOLUL 1

Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare si funcționare este un document p.opriu al serviciului social fara personalitate juridica “Centrul Maternal Sf.Maria”, aprobat prin hotarare a Consiliului Local Sector 5, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajatii centrului si, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul Maternal Sf.Maria, cod serviciul social 8790 CR-MC-I SI CR-MC-ll, este infiintat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala Si Protecția Copilului Sector 5 București- acreditat conform Certificatului de acreditare D.G.A.S.P.C.-Sector 5 București- Furnizor de servicii sociale Seria AF Nr. 000428/15.04.2014, sediul serviciului social fiind in Str.Trompetului Nr. I 17, sector 5, București.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social “Centrul Maternal Sf.Maria” este prevenirea separării copilului de părinții sai prin construcția si consolidarea relației mama-copil. Prin protecția mamei/gravidei i se acorda sansa de acomodare, de cunoaștere si de consolidare a atașamentului fata de propriul copil si posibilitatea de a dezvolta potențialul si capacitatea necesara îngrijirii lui. Misiunea centrului maternal este îndeplinita prin activitatile care vizeaza mama si copilul, ca individualității cu nevoi proprii. Centrul Maternal actioneaza pentru a preveni intrarea copilului in dificultate, fiind situat in categoria structurilor ce intervin pentru prevenirea separații lui de familie.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de infiintare, organizare si funcționare

(1)    Serviciul Social Centrul Maternal Sf.Maria funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale, reglementata de legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordin 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implemetare a acestor standarde;

(3)    Serviciul Social Centrul Maternal Sfanta Maria este infiintat prin Hotararea HCL nr. 30/3 1.03.2007 si funcționează in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Centrul Maternal Sfanta Maria se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala,precum si a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internaționale ratificate prin lege si in celelalte acte internaționale in materie la care Romania este parte, precum si a standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul Centrului Maternal Sfanta Maria sunt următoarele:

a)    respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privește egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si

demnitatea personals si intreprinderea de acțiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției impotriva abuzului si exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;    ,,,1H

e)    asistarea persoanelor fara capacitate de exercițiu in realizarea exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin încadrarea in unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, după caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernământ si capacitate de exercițiu

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care acesta a dezvoltat legaturi de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

k)    preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare in familie sau. după caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potențialului si abilităților persoanei beneficiare de a trai independent;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare a implicării active a acestora in soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capaciati de integrare sociala si implicarea activa in soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenta sociala.

ARTICOLUL 6

•A • 11/

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii directi ai centrului maternal sunt cuplurile mama-copil, domiciliate pe raza sectorului 5 precum si gravida în ultimul trimestru de sarcina domiciliata pe raza sectorului 5, în situații de risc în ceea ce privește separarea copilului de familia sa, cum ar fi de exemplu :

-    mame cu copii nou-nascuti, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sarace etc.);

-    mame cu copii care temporar nu (mai) au locuința sau/si care se confrunta cu mari probleme (financiare, profesionale, relaționale), fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;

-    gravide sau mame cu vârsta sub 18 ani;

-    mame si copii aflati pe strada sau tinere foste copii ai străzii cu copii;

-    cuplul mama-copil inclus într-un program de restabilire a legaturilor familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție si este necesara o etapa intermediara de asistenta complexa si suport pentru mama în vederea reintegrării familiale definitive a copilului ;

-    mame si copii victime ale violentei în familie sau numai copilul victima a violentei în familie ori a abuzului, neglijării, exploatării.

Beneficiarii indirecti sunt: tatal copilului aflat in atentia serviciului social, bunicii materni si bunicii paterni, precum si rude sau alte persoane considerate persoane resursa pentru cuplul mama-copil, care sunt incluși intr-un program de restabilire a relațiilor familiale cu minorul. Centrul maternal are o capacitate de 10 cupluri mama-copil.

(2)Conditiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:

a) acte necesare:

1.    cererea mamei/gravidei majore sau cererea reprezentantului legal al mamei/gravidei minore, privind admiterea/ocrotirea in Centrul Maternal Sf Maria;

2.    acte de stare civila copie original mama/gravida si copil ;

3.    ancheta sociala întocmită de Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie de la domiciliul mamei/gravidei;

4.    planul de Servicii — Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie dt, pe raza domiciliului mamei/gravidei;

5.    adeverința de venituri (după caz);

6.    adeverința medicala minor/aviz epidemiologie;

7.    adeverința de elev (pentru mama minora);

8.    raport de evaluare inițiala

9.    Dispoziția de admitere in centru aprobata de Directorul General si planul de servicii aprobat prin Dispoziție de Primar , la care se anexeaza Dispozitia/Decizia de mapager de caz pentru mama/gravida minora.

10.    alte documente relevante, după caz:

-Hotarare/sentinta de plasament emisa de o instanța judecătoreasca

-Contract de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (D.G.A.S.P.C sectorâ) si beneficiara.

b) Criterii de eligibilitate

>    cuplul mama — copil aflat in risc de degradare /ruptura a legăturii familiale

•    mame cu copii nou-nascuti, cu risc de abandon (in general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sarace, etc.);

•    mame si copii aflati pe strada sau tinere foste copii ai străzii cu copii;

>    mame si copii victime ale violentei in familie sau numai copilul victima a violentei in familie ori a abuzului neglijării si exploatării;

>    cuplul mama - copil inclus intr-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție;

>    gravide in dificultate (aflate in una / mai multe din situațiile prezentate anterior) pe parcursul ultimului trimestru de sarcina

>    gravida minore care are deja o măsură de protecție de tipul plasamentului sau plasamentului în regim de urgenta, situația acesteia va fi reevaluata în noul context în vederea transferului în centrul maternal, printr-o noua măsură de protecție.

c) Admiterea beneficiarelor in centru:

(1)    Admiterea cuplurilor mama-copil/gravidei în ultimul trimestru de sarcina în centrul maternal se face pe baza dispoziției de admitere emisa de Directorul General al D.G.A.S.P.C Sector 5, în baza unui plan de servicii, întocmit conform legii, a cărui finalitate este prevenirea separării copilului de mama sa/ părinții sai, la propunerea Serviciului pentru Prevenire Abandon Copil si Familie.

(2)    în cazul în care mama/gravida este minora, admiterea acesteia în centrul maternal se face în baza unei hotărâri de plasament emisa de comisia pentru protecția copilului sau instanța judecătoreasca, conform legii, iar admiterea copilului / copiilor prin dispoziție a directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 5. în acest caz, managerul de caz din cadul D.G.A.S.P.C Sector 5

întocmește un plan individualizat de protecție pentru gravida minora sau pentru cuplul mama minora-copil.

(3)    In cazul gravidei minore care are deja o măsură de protecție de tipul plasamentului sau plasamentului în regim de urgenta, situația acesteia va fi reevaluata în noul context în vederea transferului în centrul maternal, printr-o noua măsură de protecție.

(4)    Dosarul individual al cuplului mama-copil cuprinde:

-    ancheta sociala efectuata de primărie, în care sa se precizeze punctul de vedere al avitoritatii locale în legătură cu necesitatea luării unei masuri de protecție ;

-    cererea de primire in centru;

-    raportul de evaluare inițiala privind situația cuplului mama-copil;

-    copie (xerox) acte identitate cuplu mama-copil;

-adeverințe de sanatate cuplu mama-copil (si examinare neuropsihiatrica a mamei);

-    adeverința venituri mama (după caz adeverința elev) sau declarație notariala pe propria răspundere cu sursele de venituri.

(d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii si modelul acestuia.

După admiterea în centru, mama va semna, de luare la cunoștința, Regulamentul de Ordine

Interioara si un contract de rezidenta (în baza caruia sunt furnizate serviciile sociale cuprinse în PPI) si va participa la elaborarea Programului Personalizat de Intervenție de către echipa de specialiști (manager de caz, responsabil de caz, psiholog), după realizarea evaluării detaliate. în maxim 2 săptămâni.

Contractul de rezidenta reprezintă convenția încheiata între mama si Directorul General al

D.G.A.S.P.C Sector 5, pe o perioada de 6 luni putând fi prelugit pana la maxim 12 luni si va cuprinde:

•    motivele cererii de găzduire;

•    misiunea centrului ;

•    date de identificare ale pârtilor semnatare ;

•    drepturile si obligațiile pârtilor ;

•    obiectivele intervenției ;

•    durata estimativa a rezidentei ;

•    condițiile si modul de încetare a acordării serviciilor;

întocmirea contractului de rezidenta se face de comun acord cu mama rezidenta.

MODEL CONTRACT DE REZIDENTA


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31 Tel./Fax: 021.310.17.31

CENTRUL MATERNAL “SF. MARIA” Strada TROMPETULUI, nr. 117 Tel./Fax: 021.310.70.39

Nr......./,

CONTRACT DE REZIDENTA

încheiat intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

sectorul 5 București - Centrul Maternal "Sf. Maria" si doamna............................

I. Misiunea Centrului Maternal

Centrul Maternal este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinții sai, de tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menținerea si intarirea legaturilor familiale, precum si sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.

Prin misiunea instituției intelegem punerea in practica a condițiilor de viata atat colective cat si individuale care pot crea condițiile evoluției favorabile fiecărei femei si copilului ei in sensul:

-    unei mai bune intelegeri si integrări sociale a persoanei;

-    dezvoltarea capacitatilor ei de răspuns la exigentele sociale si profesionale;

-    capacitatii ei pentru o viata autonoma si asumării rolului impus de statutul ei;

-    preocupării fata de sanatatea ei si a copilului prin intermediul alimentației naturale, a unui comportament echilibrat.

Se poate afirma ca pentru atingerea obiectivelor, Centrul Maternal isi exercita misiunea atat in interiorul asezamantului cat si in exteriorul lui.

In interior, misiunea este focalizata pe primirea unei mame impreuna cu copilul/copiii ei atunci când ea nu mai poate depăși singura dificultățile cu care se confrunta. Aceste dificultăți pot fi de natura materiala, sociala, profesionala sau relaționala.

Rezidentele sunt găzduite intr-un spațiu in care personalul susține mamele in soluționarea problemelor lor.

Centrul Maternal reprezintă organizarea unui modul de viata care sa asigure bunăstarea cuplului mama-copil, securitatea fizica, psihica si materiala a rezidentelor si mai ales componentele educaționale si componentele care sa asigure premisele reintegrării sociale si familiale.

In exterior, Centrul Maternal actioneaza pentru crearea unei imagini pozitive mamelor singure cu copii, acționând pentru schimbarea mentalităților, astfel incat sa se reducă riscurile izolării si marginalizarii comunitare.

II. Părțile contractului

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sectorul 5 București - Centrul

Maternal "Sf. Maria", reprezentata prin Sef Centru Maternal -.........................................., in calitate de

prestator.

Subsemnata ......................................... cu domiciliul legal in București, sectorul 5 , str.

....................................legitimandu-se cu carte de identitate seria..........nr.................eliberata de Secția

... Politie, CNP.................................., in calitate de beneficiar.

III.    Obiectivul contractului

Asigurarea protecției cuplului mama-copil.

IV.    Durata contractului - Perioada de asistare

Art. 3. Contractul de rezidenta si protecție a cuplului mama-copil se derulează pe perioada de 6 luni de la data admiterii cuplului mama-copil,si poate fi prelungit cu inca 6 luni conform legislației in vigoare si in conformitate cu criteriile stabilite in timpul interviului pentru admiterea cuplului mama-copil in

Centrul Maternal "Sf Maria".

V. Serviciile acordate

Gama de servicii oferite cuplului mama-copil:

1.    Asigurarea pazei si securității mamei si copilului.

2.    Găzduire, adapost, produse igienice, hrana pentru cuplul mama-copil.

3.    Asigurarea asistentei medicala pentru cuplul mama-copil pe toata perioada șederii in Centrul Maternal.

4.    Asigurarea asistentei in cunoașterea si exercitarea drepturilor cuplului mama-copil.

5.    Consiliere - social educativa

-    psihologica -juridica

-    medicala

-    profesionala

-    evaluare si monitorizare.

VI. Drepturile si obligațiile pârtilor

A.    Drepturile prestatorului:

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sectorul 5 București - Centrul Maternal "Sf. Maria" are următoarele drepturi:

-    Dreptul de folosința al spațiului de locuit si tuturor bunurilor cu care acesta a fost dotat, mobilier, instalații sanitare, instalație electrica, aparatura electrocasnica, covoare, perdele, lenjerie de pat. vesela, tacâmuri, etc.

-    Dreptul de a-i retrage beneficiarului dreptul de folosința al spațiului de locuit in cazul in care acesta savarseste fapte prevăzute de legea penala sau incalca prevederile regulamentului intern al serviciului prezentului contract de rezidenta.

B.    Obligațiile prestatorului:

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sectorul 5 București - Centrul Maternal "Sf. Maria" are următoarele obligații:

-    Obligația de a amenaja si dota spațiul de locuit;

-    Obligația de a acorda sprijin financiar conform Legii 326/2003 art.2 al.3.

-    Obligația de a asigura hrana;

-    Obligația de a asigura consiliere, informare, asistenta educaționala si orientare profesionala;

-    Obligația de a asigura coordonarea, monitorizarea si administrarea intregii activitati;

-    Obligația de a asigura monitorizarea reintegrării cuplului mama-copil pe o perioada de 3 luni, conform Legii 272/2004.

C.    Drepturile beneficiarului:

-    Dreptul de a folosi spațiul de locuit;

-    Dreptul de a beneficia de sprijin material si financiar;

-    Dreptul de a beneficia de consiliere;

-    Dreptul consilierii mamei in domeniul îngrijirii corecte a copilului pentru a preveni îmbolnăvirile;

-    Dreptul la educație sexuala si preconceptiva;

-    Dreptul de a primi vizite din partea familiei lărgite;

-    Dreptul la asistenta specializata pentru dezvoltarea autonomiei mamei si pregătirea ei pentru a se intoarce cu copilul in familie;

-    Dreptul la identificarea si ocuparea unui loc de munca;

- Dreptul de inscriere a mamelor la un medic de familie.

D. Obligațiile beneficiarului:

Beneficiarul are următoarele obligații:

-    Sa respecte regulamentul intern al Centrului Maternal;

-    Sa folosească spațiul de locuit ca un bun proprietar;

-    Sa nu folosească spațiul de locuit in alte scopuri si sa nu ii schimbe destinația;

-    Sa nu deterioreze spațiul de locuit si bunurile din dotare;

-    Sa respecte regulile de conviețuire civilizata;

-    Sa nu consume tutun in incinta Centrului Maternal;

-    Este interzis categoric deținerea si consumul de băuturi alcoolice si droguri;

-    Sa participe la activitati de autogospodarire, de imbunatatire a condițiilor de locuit, la întreținerea dotărilor existente, conform programului prestabilit;

-    Sa respecte regulile de curățenie si igiena;

-    Sa se abtina de la orice comportament antisocial, infracțional sau de orice alta natura care poate aduce prejudicii celorlalte mame sau personalului, pe toata perioada derulării prezentului contract;

-    Sa participe la activitatile de consiliere, informare, orientare profesionala si evaluare;

-    Sa se pregătească pentru integrarea socio-profesionala;

-    Sa se pregătească in vederea susținerii examenelor de absolvire sau de admitere;

-    Sa nu sustragă din Centrul Maternal bunuri din dotarea acestuia;

-    Sa răspundă de stricăciunile si pierderile provocate de ea si de toate persoanele care vin in vizita si sa faca toate reparațiile necesare remedierii acestor stricăciuni;

-    Sa nu introducă persoane străine fara aprobarea personalului centrului.

VII. Condițiile de încetare a contractului

Pentru abaterile majore, potrivit Art.8. ca si pentru savarsirea unei infracțiuni, beneficiarul pierde drepturile prevăzute de prezentul contract, iar șeful Centrului Maternal va sesiza organele competente.

*    Prezentul contract este valabil pe perioada de rezidenta a mamei in centru. încetarea asistării înainte de expirarea perioadei de rezidenta are loc in următoarele situații:

a)    îndeplinirea obiectivelor stabilite in planul de servicii;

b)    identificarea altor soluții de asistare a cuplului mama-copil;

c)    la cererea mamei;

d)    incalcarea repetata a contractului de rezidenta.

*    Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sectorul 5 București - Centrul Maternal "Sf. Maria" are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract in cazul in care beneficiara nu isi respecta obligațiile prevăzute de acesta.

Prezentul contract s-a încheiat la data de

in doua exemplare.


Beneficiar,


Sef Centru Maternal,

e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului

• Furnizarea serviciilor sociale pentru mamele/gravidele protejate in Centrul Maternal Sfanta Maria si copiii acestora este gratuita.

(3) Condiții de încetare a serviciilor

Conform PIP mama minora sau PPI mama majora va cunoaște tipul de integrare ales si propus inca din penultima luna de găzduire. Se vor respecta termenele propuse in PIP/PPI, persoanele de sprijin la integrare, suportul material pentru satisfacerea listei de nevoi la integrare, precum si responsabilitățile pe termen lung ale membrilor familiei lărgite sau ale persoanelor de sprijin.

Prin semnarea Contractului de rezidenta beneficiara intelege ca rezidenta este temporara si condiționată de coparticiparea ei la derularea planului de servicii.

Pregătirea părăsirii centrului Maternal Sfanta Maria va fi centrata pe următoarele aspecte:

•    evaluarea finala a nevoilor cuplului mama copil in vederea realizării planului de integrare

•    mama cunoaște in detaliu demersurile care urmeaza sa fie intreprinse, persoanele de sprijin, profesioniștii care urmeaza sa participe la implementarea planului de servicii post-rezidentiale

•    autoritatile locale din comunitatea in care se (re)integreaza cuplul mama-copil vor fi implicate in elaborarea planului de servicii post-rezidentiale, precum in

monitorizarea implementării acestuia

•    îndeplinirea formalităților administrative si legale pentru parasirea a Centrului

Maternal Sfanta Maria de către cuplul mama copil

•    verificarea posibilității de a menține medicul de familie, Înscrierea la alt medic de familie daca se modifica domiciliul mamei.

Asistentul social va monitoriza cazul inca trei luni după plecarea din CM Sfanta Maria, va coordona demersurilor necesare obținerii drepturilor legale pentru creșterea copilului,conform legislației in vigoare.

Găzduirea poate fi întrerupta inainte de expirarea perioadei prevăzute in Contractul de Rezidenta in următoarele condiții:

•    îndeplinirea obiectivelor prevăzute in planul de servicii/ planul individualizat de protecție, remedierea conflictelor, reunificarea familiei, etc;

•    identificarea unor soluții pentru cuplul mama copil — alte tipuri de servicii: centre rezidențiale private, etc.;

•    la solicitarea scrisa a mamei, fara a pune in pericol viata copilului;

•    incalcarea repetata a contractului de rezidenta;

In ultimele doua situații se va evalua existenta unui pericol iminent pentru copil si daca acesta exista se propune plasamentul in regim de urgenta, conform legii.

(4)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Centrul Maternal Sfanta IMaria au următoarele drepturi:

a)    sa li se respecte drepturile libertățile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanța personala ori sociala;

b)    sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale,

respectiv la luarea deciziilor privind intervenția sociala care li se aplica;

c)    sa li se asigure pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate si primite;

d)    sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atat timp cat se mențin

condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    sa fie protejați de lege atat ei, cat si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vieții intime;

g)    sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    sa li se respecte toate drepturile speciale in situația in care sunt minori sau persoane cu dizabilitati.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in "Centrul Maternal

Sfanta Maria" au următoarele obligații:

a)    sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica;

b)    sa participe, in raport cu varsta, situația de dependenta etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    sa contribuie, in conformitate cu legislația in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in funcție de tipul serviciului si de situația lor materiala;

d)    sa comunice orice modificare intervenita in legătură cu situația lor personala;

e)    sa respecte prevederile prezentului regulament si a celorlalte norme interne existente.

ARTICOLUL 7

Activitati si funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social Centrul Maternal Sfanta Maria sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activitati:

1.    reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara;

2.    cazare/gazduire pe perioada determinata in condițiile legislației, 6 luni cu posibilitate de prelungire pana la 12 luni;

3.    ingrijire personala - igiena si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

4.    asigurarea costurilor de alimentație si ingrijire pentru mama si copil;

5.    asigurarea costurilor privind intervenții in urgente medicale specifice primului ajutor pentru cuplul mama/gravida/lehuza-copilul mic

6.    educare, supraveghere, socializare

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea următoarelor activitati:

1.    educație si consiliere, asiguarea echilibrului intre activitatile de educație si activitati de joc si relaxare;

2.    formarea unui comportament adaptativ, auto-suportiv, formarea deprinderilor de creștere si ingrijire copil.

3.    asigurarea serviciilor de consiliere psihosociala si suport emoțional;

4.    elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activitati:

1.    de informare a comunității privind servicii oferite gravidei/cuplul mama-copil;

2.    de dezvoltare si intarirea relațiilor de colaboarare cu membrii familiei lărgite ale gravidei/cuplul mama-copil;

3.    satisfacerea cerințelor necesare dezvoltării armonioase a beneficiarilor;

4.    de orientare si reorientare profesionala;

d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activitati:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    revizuirea planurilor individualizate de protecție/ plan individualizat de intervenție;

4.    intalniri/conferinte de caz;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitati:

1.    gestionarea eficienta a resurselor tehnice si informaționale;

2.    gestionarea eficienta a resurselor umane, a echipelor multidisciplinare;

3.    eficientizarea resurselor financiare existente ;

4.    creșterea performantelor personalului, propunând participarea acestuia la cursuri de formare profesionala continua;

5.    dezvolta parteneriate si colaborează, in condițiile legii, cu alte

servicii similare, precum si cu orice persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, in vederea dezvoltării, diversificării si asigurării sustenabilitatii serviciului social.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi categoriile de personal

Structura organizatorica, numărul de posturi categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul Maternal Sfanta Maria" funcționează cu un număr de 13 posturi, total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 Nr .39/25.03.2016 :

a)    personal de conducere: — 1 post;

b)    personal de specialitate de îngrijire si asistenta; personal de specialitate si auxiliar:5

•    psiholog— 1 post;

•    educator— 1 post;

•    asistent medical - I post;

•    intructor de educație -2 posturi

c) personal cu funcții administrative : -5

•    administrator -1 post

•    paznic -3 posturi

•    bucatar- 1 post

d) voluntari: in funcție de solicitări si in acord cu prevederile legale.

Întregul personal al centrului face parte din categoria personalului de specialitate.

Articolul 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este :

a) șeful de centru ( COD COR - 111225)

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și in justiție;

ni) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență sociala de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

o)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

p)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

q)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabi;.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii;

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul consultativ — nu este cazul.

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar.

(1) Personalul de specialitate :

a)    asistent medical generalist -1 ( 325901)

b)    Educator-1 (263508)

c)    Instructor de educație -2(341202)

d)    psiholog -1 (263411)

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

(1) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

a) Atribuții asistent medical generalist:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinarasi dezvolta relații profesionale, de colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din Centrul Maternal “Sfanta Maria” si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

•    Acorda prim-ajutor in situație de urgenta si cheama medicul;

•    Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări;

•    Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale ;

•    Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate mamelor si copiilor, precizând numele, data, ora, medicamentele si motivul administrării ;

•    Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, inspector de specialitate ,infirmiera) masurile medicale luate fata de mamele/copiii cu diverse afecțiuni;

•    Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

•    Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitarețdormitoare, grup sanitar,bloc alimentar, holuri,spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

•    Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

•    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

•    Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

•    Supraveghează pregătirea de către mama biberoanelor si a veselei copilului in vederea sterilizării;

•    Realizează demersurile necesare înscrierii gravidei/cuplului mama-copil la medicul de familie;

•    Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai , octombrie);

•    Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

•    Verifica si actualizeaza dosarele cu documentele medicale ale copilului/mamei/gravidei;

•    Realizează planuri/diete pentru gravide si lehuze;

•    Asigura informarea/formarea intregului personal si gravidelor/mamelor rezidente in vederea acordării primului ajutor;

•    Aduce la cunoștința conducerii centrului maternal orice disfunctiuni întâlnite care pot aduce prejudicii sanatatii gravidelor/cuplurilor mama-copil din instituție.

•    Primește si soluționează si alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhica, in limita competentelor profesionale pe care le are.

Atribuții specifice educator specializat:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de

colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Participa la intalnilrile organizate de către șeful de centru cu managerul de caz de la

D.G.A.S.P.C. in scopul analizării situației cuplului mama-copil si cunoaște procedurile de colaborare cu mangerul de caz si alti specialiști;

•    Ajuta gravida/mama sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului,

prin activitati formative individuale si de grup;

•    Asigura supervizarea mamelor si supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca,

răspunzând direct de copiii ale căror mame lipsesc din centru pentru un anumit număr de ore;

•    Observa comportamentul mamei, noteaza observațiile in dosarul cuplului mama/eopil

si informează responsabilul de caz asupra situațiilor mai deosebite, precum si asupra progreselor inregistrate;

•    Prezintă mamei/gravidei beneficiare si familiei sale, clar, in funcție de caz, care sunt

principalele reguli de organizare a instituției;

•    Este desemnat persoana de referința pentru cuplul mama/copil si participa, imreuna cu

personalul de specialitate din cadrul instituției la intocmirea/reevaluarea PPI/PIP ( pentru gravida minora sau cuplul niama/minora copil ), elaborarea/reactualizarea PIS pe nevoi specifice si urmărește obținerea de rezultate corespunzătoare potentiadul de dezvoltare a beneficiarelor;

•    Participa, alaturi de echipa de specialiști, la/in absenta sau imposibilitatea mamei.

educatorul specializat participa la toate activitatile de creștere si ingrijire a copilului in Centrul Maternal;

•    Organizează activitati de grup, in funcție de propunerile si preferințele personale ale

beneficiarilor, stimulând libera exprima a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea intrajutorarii a comunicării intre beneficiare;

•    Organizează si anima activitati de timp liber: sportive, culturale, gospodărești,

turustice, jocuri etc.

•    Participa la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui si

implica gravida/mama in aceasta activitate ținând cont de preferința si cultura familiala;

•    Supraveghează prezenta in unitate a copiilor incredintati si stabilește masurile conform

procedurilor existente, pentru aducerea mamaei in instituție atunci când o paraseste, in funcție de caz;

•    Ajuta mama sa dezvolte relații pozitive cu ceilalți: părinții respective bunicii copiilor,

< I

cu celelalte rezidente din instituție, cu personalul din instituție si alti profesioniști implicați in derularea pe PIP/PPPI/Contractului de rezidenta;

•    încurajează mamele sa-si exprime opiniile la toate aspectele care le privesc pee le sip e

copiii lor, inclusive ale vieții cotidiene din instituție;

•    Participa la intalnirile de schimbare a turelor si redactează raportul de tura in caietul

unic; participa la intalnirile de supervizare, la intalnirile de perfecționare lunare, la ședințele administrative si are datoria de a se perfecționa professional;

•    Respecta interacțiunea cu gravida/cuplul mama/copil, valorile de baza ale unei raltii

parentale de calitate: căldură si afecțiune, limite clare si bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor mamei, sancționarea educative, constructiva a comportamentului inacceptabil al mamei, respect, deschidere si cominicare, recunoașterea calităților si a reușitelor, confidențialitate si incredere reciproca;

•    Respecta demnitatea beneficiarilor si folosește formula de adresare preferata de

beneficiara;

•    Cunoaște particularitățile de varsta, diferentele individuale de conduita si istoricul

familiei, astfel incat sa poata stabili o comunicare si o relationare adecvata cu membrii ei;

•    Abordează relațiile cu gravida/mama sau cu grupul de gravide/mame in mod

nediscriminator, fara antipatii si favoritisme; trebuie sa sties a isi controleze emoțiile

in fata gravidei/cuplului mama/copil; sa observe si sa încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului gravidei/mamei; sa nu judece sau sa eticheteze gravida/mama; sa știe cum sa formeze la gravida/mama simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; sa transmită gravidei/cuplului mama-copîl prin mesaje verbale si nonverbale ca este permanent alaturi de el; sa fie capabil sa stabilească limite in relația cu gravida/mama si cum sa le faca acceptate de către aceasta;

•    Isi insuseste si respecta legislastia in vigoare cu privire la protecția copilului;

•    Acționează pentru asigurarea unui mediu securizant pentru cuplul mama/copil;

•    Aduce la cunoștința coordonatorului Centrului Maternal orice disfunctii întâlnite care

pot aduce prejudicii sanatatii gravidelor/cuplurilor mama-copil din instituție;

•    Initiaza impreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

•    Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a cuplului mama-copil;

•    Asigurarea prin complementaritate a serviciilor Centrului Unic de Voluntariat

Comunitar Sector 5:

•    a) servicii pentru voluntari: recrutare, formare, plasare, monitorizare, informare;

•    b) servicii pentru organizație: plasare voluntari, evaluarea modului de utilizare a

voluntarilor, dostribuirea de informații;

•    c) servicii pentru comunitate: promovarea principiilor de buna practica, distribuire de

informații, organizarea de evenimente, recompensarea voluntarilor , eliberarea de publicații de promovare a voluntariatului

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii:

" ' e

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului si Directorului General al

D.G.A.S.P.C. Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite .

Atribuții specifice instructor de educație:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de

colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele

maternale;

•    promovează misiunea Centrului Maternal “Sfanta Maria”;

• răspunde de viața copiilor si al mamelor pe timpul zilei, conform programului stabilit;

•    ține legătura cu psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului si mamei /gravidei, manifestările deosebite ale acestora pe timpul programului de lucru;

•    întocmește raportul de tură;

•    participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, conform standardelor minime obligatorii;

•    ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru;

•    participa la activitatile recreativ-educative desfășurate in centru, dar si in afara lui;

•    propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților;

•    propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice;

•    poartă discuții periodic cu reprezentanții ANOFM referitor la posturile disponibile pe piața muncii care sa se plieze pe cunoștințele si abilitățile beneficiarelor;

•    acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

•    in cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgenta prin serviciul I 12;

•    trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( poliția locala, salvare, etc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe;

•    asigura securitatea copiilor si mamelor/gravidelor rezidente pe tot parcursul programului;

•    supraveghează intr-un mod calm si relaxat cuplul mama-copil/gravida pe tot parcursul programului;

•    practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    tine evidenta vizitelor in centru si a ieșirii mamelor verificând ca aceste plecări sunt autorizate de coordonatorul centrului sau de un alt membru al echipei (asistent social, educator, asistent medical);

•    veghează la respectarea programului pe timp de zi a Centrului Maternal;

•    pe perioada programului de lucru verifica alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare, asista si îndruma mama ori de cate ori este nevoie in activitatile desfășurate;

•    asigura respectarea programului de vizite;

•    asigura si pastrareza in bune condiții bunurile date in folosința mamelor/gravidelor;

•    se asigura ca mama/gravida beneficiază de necesarul zilnic de produse igienico-sanitare;

•    răspunde direct de modul de exploatare si întreținere a instalațiilor sanitare si electrice, a mobilierului din dotare conform instrucțiunilor;

•    in situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

•    observa in permanenta mamele si copiii/gravidele semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semn de abuz, neglijare, etc.);

•    participa la întâlnirile de lucru ale echipei, la implementarea PPI-ului precum si la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

•    cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflicte le;

•    se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

•    cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    adopta o atitudine de valorizare a mamei in rolul sau de părinte, in spiritul respectării confidențialității si a demnității cuplului mama-copil;

•    are obligația de a cunoaște si respecta regulamentul de organizare si funcționare al Centrului Maternal;

•    daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal instiinteaza imediat coordonatorul;

•    trebuie sa cunoască procedurile ROF cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare , exploatare, etc.;

•    incurajeaza mamele in dezvoltarea abilităților vocationale ;

•    cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor;

•    răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea;

•    îndeplinește funcția de instructor de educație la Centrul de zi Sfanta Maria atunci când in Centrul Maternal „Sfanta Maria” nu exista beneficiari in cadul Centrului Maternal;

•    Asigurarea prin complementaritate a serviciilor Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5:

•    a) servicii pentru voluntari: recrutare, formare, plasare, monitorizare, informare;

•    b) servicii pentru organizație: plasare voluntari, evaluarea modului de utilizare a voluntarilor, dostribuirea de informații;

•    c) servicii pentru comunitate: promovarea principiilor de buna practica, distribuire de informații, organizarea de evenimente, recompensarea voluntarilor , eliberarea de publicații de promovare a voluntariatului

•    Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionaic ale DGASPC sector 5;

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical;

•    nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

•    îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către Directorul General sau Directorul Adjunct.

Atribuțiile specifice psiholog:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Asigura evaluarea si reevaluarea psihologica a mamei, a evoluției relației afective mama-copil precum si a gradului de dezvoltare a responsabilității materne ;

•    Consiliază mama si asigura terapia de specialitate, pentru depășirea situațiilor de criza, consolidarea relațiilor mama-copil, re-integrarea familiala etc.

•    Organizează si moderează grupuri de suport impreuna cu asistentul social ;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.) si il aduc la cunoștința mamelor si rudelor acestora prin mijloace adecvate in funcție de gradul de înțelegere a fiecărei asistata;

•    Sprijină mama, în mod individualizat și personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaționale și medicale;

•    Asigura consilierea psihologică și suportul psihologic ale mamei și copilului , în mod individual sau în grup, în condiții de maximă confidențialitate;

•    Organizează activități de orientare și consiliere vocațională menite să sporească capacitatea de (re)inserție în viața autonomă, a mamelor din Centrul Maternal;

•    Face demersuri pentru responsabilizarea tatalui si sensibilizarea membrilor familiei astfel incat sa pregătească reintegrarea familiala a mamei in cel mai scurt timp si in cele mai bune condiții ;

•    Se relationeaza cu alte servicii din comunitate, pentru pregătirea reintegrării profesionale si sociale a mamei ;

•    Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

•    Supervizează elaborarea programul educațional pentru fiecare cuplul mama- copil in parte;

•    Consiliază mama si asigura terapia de specialitate, pentru depășirea situațiilor de criza, consolidarea relațiilor mama-copil, re-integrarea familiala etc;

•    Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului Maternal;

•    Dezvolta programe de educație și consiliere a mamelor privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării;

•    Dezvolta programe de educație și consiliere a personalului centului si a voluntarilor privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării

•    Trebuie sa cunoască prevederile ROF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

•    Respecta regulamentul de ordine interna;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele maternale, in conformitate cu Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

•    Orientarea și acompanierea beneficiarilor către instituțiile competente pentru obținerea drepturilor legale;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Îndeplinește si alte atribuții trasate de setul centrului, Directorului General Adjunct sau Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite .

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    Administrator-1 post (515104)

b)    Bucatar -1 post (512001)

c)    Paznic-3 posturi (962907)

Atribuții specifice administrator:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de

colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind

centrele maternale;

•    întocmește referate de necesitate pe care le supune aprobării șefului de centru si

serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 privind achiziționarea de mobilier, cazarmanent, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, încălțăminte si cele necesare activitatii de invatamant a copiilor ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii);

•    întocmește impreuna cu bucătării si cadrele medicale, meniul saptamanal pentru

unitate, si-l supune aprobării șefului de centru;

•    întocmește, ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si situația mamelor ( gravide

sau lehuze) si de meniul saptamanal, referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

•    Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției, gestiune si teren;

•    Supraveghează curățenia, încălzitul si iluminatul Centrului Maternal Sf.Maria;

•    Se îngrijește permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice

de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul cuplurilor mama-copil cuprinși in centru;

•    Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt

păstrate si folosite acestea ;

•    întocmește lista zilnica de alimente, in raport cu meniul saptamanal, nr. de cupluri

mama-copil prezenti ( comunicat de cadrele medicale ) si o supune spre aprobare șefului de centru ;

•    Controlează zilnic calitatea si cantitatea mancarii, modul de folosire a alimentelor, si

modul de servire a mesei de către personalul desemnat;

•    Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii si PSI;

•    Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de

alimente pentru cel puțin 3 zile;

•    Urmărește si asigura recepția bunurilor de la furnizori, întocmind N.I.R.-uri pentru

facturile care insotesc marfa; se îngrijește de buna conservare a alimentelor; de păstrare in condiții optime a materialelor, obiectelor de inventar, materiale întreținere, obiete de inventar in folosința- buget, donații si sponsorizări- primite in gestiune;

•    Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților;

•    Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector

5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 72 de ore;

•    Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente; eliberează materiale respectând cantitatile specificate in referate de necesitate, pe baza bonului de consum;

•    Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

•    Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

•    Susține ședințe cu personalul administrativ al centrului, periodic sau ori de cate ori este nevoie;

•    întocmește foaia de pontaj;

•    Tine evidenta gestiunii analitica - buget, donații, sponsorizări - campletand fisa de magazie, bon de consum, nota intrare recepție

( N.I.R.), fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosința, fisa mijloace fixe.

•    îndeplinește si atribuțiile de administrator si la Centrul de Zi Sf. Maria.

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.l cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului Maternal ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele maternale, in conformitate cu Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele maternale ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    Îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

'IO

Atribuții specifice paznic:

•    Conștientizează rolul sau in echipa pluridisciplinara si dezvolta relații profesionale, de

colaborare, pe orizontala si pe verticala;

•    Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară;

•    Promovează misiunea Centrului Maternal Sfanta Maria;

•    Răspunde de viața copiilor si al mamelor pe timpul nopții, conform programului stabilit;

•    Tine legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului si mamei /gravidei, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții;

•    întocmește raportul de tură;

•    acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei;

•    in cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgent prin serviciul I 12;

•    trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( poliția locala, salvare, etc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe;

•    asigura securitatea copiilor si mamelor/gravidelor rezidente pe tot parcursul nopții;

•    asigura securitatea mediului atata in interiorul cat si in exteriorul Centrului Maternal identificând si semnalând pericolele potențiale;

•    supraveghează intr-un mod calm si relaxat cuplul mama-copil/gravida pe tot parcursul programului;

•    practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    tine evidenta vizitelor in centru si a ieșirii mamelor verificând ca aceste plecări sunt autorizate de coordonatorul centrului sau de un alt membru al echipei (asistent social, educator, asistent medical);

•    veghează Ia respectarea programului pe timp de noapte a Centrului Maternal;

•    Pe perioada nopții verifica alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare, asista si îndruma mama ori de cate ori este nevoie in activitatile de noapte;

•    Asigura respectarea programului de vizite;

•    Asigura si pastrareza in bune condiții bunurile date in folosința mamelor/gravidelor;

•    Se asigura ca mama/gravida beneficiază de necesarul zilnic de produse igienieo-sanitare;

•    Răspunde direct de modul de exploatare si intretinere a instalațiilor sanitare si electrice, a mobilierului din dotare conform instrucțiunilor;

•    In situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

•    Observa in permanenta mamele si copiii/gravidele semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semn de abuz, neglijare, etc.);

•    Participa la intalnirile de lucru ale echipei, la implementarea PPI-ului precum si la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Se autodeclara in caz de imbolnavire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a mamei in rolul sau de părinte, in spiritul respectării confidențialității si a demnității cuplului mama-copil;

•    Are obligația de a cunoaște si respecta regulamentul de organizare si funcționare al Centrului Maternal;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile ROF cu privire la protejarea copilului de abuz. neglijare , exploatare, etc.;

•    Încurajează mamele ca sa răspundă nevoilor de relaxare si de dezvoltare a abilităților vocationale ;

•    Cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

•    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

•    Nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al Directorului General Adjuract sau Directorul General al D.G.A.S.P.C.;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite .

Atribuții specifice bucatar:

•    Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

•    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

•    Îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea cuplului mama-copil;

•    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

•    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea;

•    Efectuează prepararea alimentelor;

•    Asigura buna desfășurare a servirii mesei) mic dejun .prânz);

•    Efectuează portionarea si servirea mesei;

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

•    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

•    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea)bucătărie, sala de mese,spălător vase etc.)

•    îngrijește si supraveghează curățenia din cantina si dependințele acesteia;

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele maternale;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Participa la descărcarea alimentelor;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului Maternal instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului Maternal ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele maternale, in conformitate cu Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele maternale ;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului. Directorului Adjunct si Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii;

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar.

ARTICOLUL 13

Finanțarea centrului

(1)    ln estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local, respectiv bugetul local al sectorului 5 - municipiul București;

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

Anexa 8 la HCL nr.A./..^/.^l^.^

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI

CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU COPIII CU DIZABILITATI

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social fara personalitate juridica Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati ,cod serviciu social 8790CC-C-I, este înființat și administrat de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, ( DGASPC sector 5 acreditata conform Certificatului de acreditare nr. Seria A F; Nr. 000428.; Data eliberării: 15.04.2014), sediul centrului: Strada Trompetului, nr.l 17, sector 5 București

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități asigură găzduire, îngrijire și recuperare copiilor cu dizabilități, în baza hotărârilor de plasament însoțite de planul de recuperare, certificatul de încadrare în grad de handicap și certificatul de orientare școlară (unde este cazul). Activitatea principală a specialiștilor centrului rezidențial este punerea în aplicarea a planului de recuperare și a tratamentului medical adecvat diagnosticului medical și a gradului de handicap, în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării sociale.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati funcționează cu respectarea prevederiloi cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare ., precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Nr. 27/2004 privind aprobarea Standardelor Minime Obligatorii aplicate Serviciilor privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități

(3) Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 82/24.12.2004 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-s.e cont. după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, du pă caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(I) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati sunt: copiii cu handicap separați temporar sau definitiv, de părinții lor ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare

-    hotararea de plasament emisa de C.P.C./sentinta judecătoreasca;

-    certificat de încadrare intr-un grad de handicap;

-    certificatul de naștere in original, buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani ;

-    fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare,

-    ancheta sociala privind situația familiala a copilului,

-    adeverința privind situația școlara la zi a copilului,

-    adeverința de venit a părinților ( părintelui după caz)

Accesul beneficiarilor in centru:

Un copil poate să devină beneficiar al serviciului de tip rezidențial în următoarele condiții: -principalul criteriu de admisie îl reprezintă Certificatul de încadrare în Grad de Handicap, -caz referit de către Serviciul Prevenire Abandon, ca urmare a faptului că intervenția

specializată asupra familiei nu a condus la instituirea tutelei sau a unui plasament în familia lărgită sau substitutivă,

-    prin transfer din alte unități rezidențiale, din alte sectoare ale Municipiului București, cât și din alte servicii de protecție (Serviciul Asistență Maternală, Serviciul Familial, Serviciul Plasament în Regim de Urgență).

-    managerul de caz de la nivelul Serviciului Protecție de Tip Rezidențial propune măsura de protecție, și întrunește echipa multidisciplinară si instrumentează dosarul: efectuează ancheta socială, întocmește planul individualizat de protecție, întocmește raportul psiho-social, solicită evaluarea situației medicală și școlară a copilului și familiei, prezintă cazul CPC Sector 5/ sau după caz inainteaza dosarul Serviciului Juridic pentru a fi promovat in instanța

Beneficiarii intra în baza de date a Serviciului Protecție de Tip Rezidențial prin intermediul solicitărilor directe (cereri scrise și înregistrate) sau a sesizărilor din partea Serviciului Prevenire / Serviciul Primire în Regim de Urgență.

Este realizată apoi evaluarea detaliata, concretizată într-un raport de evaluare întocmit de către asistentul social. In urma evaluării și anchetelor efectuate, a colectării informațiilor și documentelor necesare promovării dosarului în instanță sau Comisia pentru Protecția Copilului, se întocmește, de asemenea, proiectul planului individualizat de protecție, care va fi aprobat/respins odată cu hotărârea emisă de forul competent.

Ca etapă a demersului de pregătire a dosarului pentru promovarea sa în instanță/Comisia pentru Protecția Copilului este și realizarea raportului de evaluare psihologică (atât pentru copil.

cât și pentru familie). Acesta este redactat în urma întâlnirii pe care psihologul echipei o are cu părțile implicate, cărora le sunt aplicate o serie de teste.

La admiterea în serviciul rezidențial, se organizează o întâlnire cu managerul de caz și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul careia se prezintă succint situația copilului. în situația caselor de tip familial, înființate de furnizori privați de servicii, persoana de referință coincide de regulă cu persoana responsabilă cu creșterea și îngrijirea copilului, respectiv așa numitul "părinte social". Imediat după admitere, Ansamblul Rezidențial de tip Familial Sf. Maria organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul, cu o durată minimă de doua săptămâni. La admiterea în ansamblu, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare și funcționare ale acestuia pe care trebuie să le respecte,

planul individualizat de protecție, denumit în continuare PIP. este elaborat de managerul de caz de la Serviciul protecție de Tip Rezidențial în parteneriat cu personalul de specialitate al ansamblului, pe baza evalării inițiale și recomandărilor Comisiei pentru Protecția Copilului.

fiecare Plan Individualizat de Protecție are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familială și/sau socioprofesională a copilului/tânărului și managerul de caz se asigură că, pentru fiecare copil în parte, se identifică modalități concrete în acest sens, în cel mai scurt timp de la admiterea în unitate, maxim 3 luni. Aceste modalități sunt identificate de către profesionistul desemnat pentru elaborarea și implementarea Planului Individualizat de Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independență în colaborare cu managerul de caz, cu respectarea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie.

în vederea acordării serviciilor și intervențiilor stabilite în plan, se va încheia contractul cu familia, document care menționează condițiile în care se vor oferi servîbiile și intervențiile, precum și responsabilitățile specifice pe care fiecare parte implicată le are de îndeplinit în perioada de timp stabilită.

MODEL CONTRACT CU FAMILIA

CONTRACT CU FAMILIA

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu sediul in B-dul Regina Elisabeta,nr.29-31, Sector 5, București, reprezentata de manager de caz:

SI

Domnul/Doamna

C.N.P._domiciliat

_, in calitate de

parinte/reprezentant legal al copilului (numele si prenumele copilului)

C .N. P_,

pentru care Comisia pentru Protecția Copilului/Instanata de Judecata a decis (măsură de protecție speciala, incadrarea ia grad de handicap, orientare școlara, altele)_

in temeiul Hotaririi/Sentintei Civile nr._

I)    Scopul contractului

asigurarea indeplinirii obiectivelor prevăzute in PIP_

II)    Obligațiile pârtilor

A. Managerul de caz se obliga

I) Sa asigure si sa faciliteze accesul copilului si familiei la serviciile prevăzute in PIP:

2)    Sa revalueze periodic si sa ajusteze PIP, in raport cu situația actuala a copilului si a familiei sale, in parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii si autoritatile locale.

3)    Altele

B. Parintele/Reprezentant legal se obliga

1)    Sa asigure continuitatea procesului educațional si menținerea stării de sanatate in momentul învoirii in familie

2)    Sa respecte pe deplin regulamentele de funcționare ale instituțiilor respective.

3)    Sa se prezinte la ședințele de consiliere stabilite in PIP.

4)    Sa respecte programul si modalitățile stabilite pentru menținerea legaturilor cu familia.

5)    Sa colaboreze cu managerul de caz in scopul indepliniriii prevederilor prezentului contract.

6)    ( alte obligații care rezulta din implementarea PIP).

III) Durata contractului

Prezentul contact intra in vigoare de la data semnării lui si se desfasoara pe perioada măsurii de protecție

IV) Clauze finale

1)    Orice modificare adusa prezentului contract se face cu acordul ambelor parti.

2)    Oricare dintre părțile semnate poate solicita reevaluarea PIP si stabilirea de comun acord a noilor masuri care se impun

3)    Contractul poate fi reziliat in cazul nerespectarii obligațiilor reciproce asumate prin semnarea acestuia.

4)    PIP constituie anexa si parte integranta a prezentului contract.

5)    (alte clauze)

Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare , cate unul pentru fiecare parte (manager de caz. părinte/reprezentant legal).

Manager de caz (numele in clar si semnătură)_

Parintele/Parintii/Reprezentantul legal al copilului (numele in clar si semnătură)

Data:

Conform Legii 272/2004 republicata, Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța care a dispus plasamentul copilului în condițiile legii va stabili, dacă este cazul, și cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea acestuia, în condițiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul local al sectorului 5. Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

(3) Condiții de încetare a serviciilor:

a)    incetarea serviciilor oferite in cadrul Centrului Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati la cererea părinților

b)    incetarea serviciilor oferite in cadrul Centrului Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati la împlinirea vârstei maxime de admitere in centru.

Externarea copiilor si tinerilor se realizează pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/ sentinței judecatoaresti la solicitarea titularilor sau reprezentanților lor legali, solicitarea se intemeieaza pe următoarele motive: reintegrarea in familia naturala; adopție ; plasament familial; schimbarea formei de protecție sau încheierea studiilor pentru pregătirea profesionala. La plecarea definitiva din instituție se inmaneaza după caz, titularilor sau reprezentanților legali, actele originale (certificat de naștere, dispoziție de tutela, acte de proprietate), in unitate se vor opri copii ale acestora.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și

.    • 'UI-

economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcțiile ale Centrului Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1.    reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    găzduire pe perioada nedeterminata

3.    îngrijire personală;

4.    reintegrare familiala si comunitara;

5.    educație

6.    asistenta medicala

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexa

2.    Colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflati cu măsură de protecție speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina

3.    Realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului

4.    elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare

a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .protecție si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor

2.    consiliere psihologica

3.    asigura un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc 4.. masuri de prevenire a abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    formarea continua a personalului

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

I. se îngrijește cu aprovizionarea centrului alimente, produse de igiena, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii), intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilitati funcționează cu un număr de 35 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 39/25.03.2016 din care:

a)    personal de conducere: șef de centru -1

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 22

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 7

(2)    Raportul angajat/benefîciar este de 1/1

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1 jPersonalul de conducere este :

Șeful de centru cod cor 111225

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărul ui de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și

a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și in justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul consultativ- nu este cazul

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate este :

a)    asistent medical generalist -3 cod cor 222101

b)    kinetoterapeut - 1 cod cor 226405

c)    instructor de educație - 3 cod cor 341202

d)    psiholog -1 cod cor 263411

e)    medic - 1 cod cor 221101

f)    supraveghetor de noapte- 5

g)    infirmiera - 4 cod cor 532103

h)    bucatar - 2 cod cor 512001

i)    ajutor bucatar - 2 cod cor 941201

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții asistent medical generalist

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si cele de prevenire si stingere a incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară -promovează misiunea CRCD

-verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din cadrul CRCD

-administrează tratamentul conform prescripției medicului

-organizează activitatea de educație pentru sanatate realizata/desfasurata de infirmiere -instruiește infirmiera privind schimbarea la timp a lenjeriei copiilor, colectarea si pastrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei si pastrarea lenjeriei curate;

-efectuează igienizarea tavitelor si a altor ustensile medicale

-participă la baia generală a copiilor (observa tegumentele si mucoasele) si comunica medicului orice leziune observata

-verifică starea de curățenie corporală și vestimentară a copiilor

-insoteste un copil la spital daca un copil se afla in situația de internare/externare

-pastreaza legătură cu medicul de familie al copiilor, precum si cu medicii specialiști care supravegheza starea de sanatate a copiilor

-se deplasează pentru a lua tratamentele copiilor de la medicul de familie sau de la medicul specialist

-îngri jește și răspunde de materialele si obiectele de inventar pe care la are în folosință -întocmește zilnic raportul de tură

-verifică zilnic respectarea normelor igienico-sanitare în dormitoarele copiilor, grup sanitar, bloc alimentar, spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor și punerea lor în consum -participă la întocmirea meniurilor zilnice împreună cu administratorul, magazinerul , medic

-pregătește copilul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigație si tratament.

-efectuează următoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orala, injectabila (intramusculara, intravenoasa, subcutanata) cutanata, prin sondaje, efectuarea de pansamente, resuscitare cardio-respiratorie in caz de nevoie, masurarea constantelor biologice de tip TA, temperatura, puls, respirație si înregistrarea lor, efectuează procedurile terapeutice, tratamente si investigațiile la indicația medicului.

-acorda primul ajutor in situații de urgenta si chema medicul si/sau serviciului de urgenta 112

-observa simptomele si starea copiilor si le înregistrează in fisa

-organizează si desfasoara programe de educație pentru sanatate, activitati de consiliere educative si demonstrații practice pentru copii, apartinatori, si diferite categorii profesionale -infirmiere, educatoare, supraveghetoare de noapte, etc.

-pregătește echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervențiilor

-face parte din comisia de recepție a alimentelor

-informează șeful de centru dacă alimentele nu corespund calitativ

-verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea CRCD ( alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și informează șeful de centru în cazul în care identifică produse care nu se mai află în termenul de garanție inscripționat

-supravaghează servirea meselor , verificând modul în care au fost preparate alimentele -comunică personalului de supraveghere și îngrijire primară măsurile medicale luate față de copiii cu diferite afecțiuni

-realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an, împreună cu medicul

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

Atribuții kinetoterapeut

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-participă, alături de medic si alte cadre medicale la alcătuirea PIS-lui pe probleme de sănătate -desfășoară activități specifice menționate în PIS

-realizează un plan de intervenție individual terapeutic împreună cu maseurul pentru recuperarea fizică

-coordonează si executa activitatea de recuperare individuala a fiecărui copil

-oferă suport informațional și metodologic maseurului, infirmierei si asistentei medicale pentru efetuarea unor proceduri kinetoterapeutice (exp.: tapotament, mobilizări pasive, etc)

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc) -efectuează programul kinetoterapeutic si de recuperare recomandat de medicul specialist -se consultă permanent cu medicul asupra intervențiilor necesare, ținându-se cont de evoluția stării de sănătate

-evalueaza si reevaluaza periodic beneficiarii, din punct de vedere kinetic, si stabilește obiective

in concordanta cu problemele medicale ale fiecărui beneficiar

-se îngrijește de dezvoltarea bazei materiale a cabinetului de kinetoterapie

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingere a

incendiilor

-respunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea

-acorda primul ajutor in caz de urgent, pana la sosirea medicului, asistentei medicale sau a echipajelor de urgenta

-propune îmbunătățiri ale activității centrului

-oferă consultanță familiilor pentru ca activitatea specifica de kinetoterapie să poată fi continuată și în familie

-participă la activitățile în aer liber , desfășurând jocuri motrice

-interacționează cu copiii, stabilind contactul vizual, denumind obiectele și acțiunile desfășurate -nu furnizează informații in ceea ce privește activitatea CRCD decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul CRCD sau de la directorul general, directorul adjunct

Atribuții instructor de educație

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, conform standardelor minime obligatorii

-informează copiii, în funcție de gradul lor de handicap , de vârstă, MOF a CRCD

-răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor

-urmărește permanent starea psiho-fizică a copiilor și sesizează coordonatorului CRCD, medicului, psihologului orice modificare intervenită în starea de sănătate, în comportamentul copilului

-ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru

-participa la activitatile recreativ-educative desfășurate in centru, dar si in afara lui

-acorda primul ajutor in caz de nevoie si anunța asistenta medicala, medicul sau serviciul de urgenta -cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-semnalează coordonatorului necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte al copiilor

-desfășoară toate activitățile de natură educativă, conform PIS-lor și a programului educațional elaborat pentru fiecare copil

-însoțește copilul la cursurile școlare și-l preia la sfârșitul programului

-urmărește performanțele școlare individuale și completează fișele rezultatelor școlare individuale

-propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților

-propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice

-poartă discuții periodic cu cadrele didactice ale școlilor frecventate de copii despre

comportamentul școlar al copiilor

-încurajează și sprijină fiecare copil să participle la activități extrașcolare organizate de unitatea

de învățământ frecventată

-sesizează orice formă de abuz asupra minorilor

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții psiholog

-organizeza ședințe de lucru (consiliere, joc creativ,etc.) cu copiii, individual si de grup, conform dezvoltării pshice si gradului de intelegere a fiecăruia

-participă alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare ( educator, medic, kinetoterapeut) la întocmirea și implementarea PIP-ului

-participă alături de personalul specializat la elaborarea PIS-lor educative și a programului educațional, confonn standardelor minime obligatorii

-urmărește permanent starea psiho-fizică a copiilor și sesizează coordonatorului CRCD, medicului orice modificare intervenită în starea de sănătate, în comportamentul copilului -participă, în cadrul echipei, la întocmirea instrumentelor de lucru

-întocmește fisele de evaluare psihologica ale copiilor din CRCD, PIS-urile, rapoarte de monitorizare, rapoarte de vizita, etc.

-organizează sesiuni de terapie individuala si de grup cu copiii din CRCD

-se preocupa permanent de evoluția psiho - cognitive a copiilor

-organizeza întâlniri periodice cu personalul din CRCD pentru discutarea problemelor aparute in coportamentul copiilor si oferă sprijin informațional pentru rezolvarea acestor probleme sau preîntâmpinarea altora noi -Participa impreuna cu educatorii la intocmirea PPI

-intocmeste dosarul copiilor institutionalizati in cadrul CRCD pentru Comisia de Evaluare Complexa (inclusiv certificatul de handicap )

-intocmeste dosarul copiilor pentru obținerea documentelor de identitate -inițiază și păstrează o relație profesională cu părinții copiilor

-organizează întâlniri periodice cu părinții copiilor din centru, acolo unde este posibil

-merge împreună cu educatorul în familiile de origine pentru a motiva părinții sau membrii familiei extinse să viziteze periodic copilul și chiar să-l ia acasă la sfârșitul săptămânii sau cu ocazia unor sărbători religioase

-informează familia cu privire la evoluția copilului

-informează familia copilului cu privire la problemele identificate, indiferent de natura acestora ( medicale, de relaționare, psihice etc.)

-consiliază familia în procesul de reintegrare

-în situația în care un copil este integrat/reintegrat familial, realizează monitzorizarea situației pe o perioadă de minim 6 luni , iar în cazul în care identifică o problemă anunță instituțiile abilitate și acționează conform legislației, în beneficiul minorului

-evaluează periodic progresele psiho-educative ale copiilor din centru

-însoțește copiii la activitățile educaționale desfășurate in afara centrului ( vizite la muzee, excursii, activități în parcuri etc.)

participa la programe festive cu ocazia marilor sărbători religioase, a zilei copilului etc.

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-informează copiii, în funcție de gradul lor de handicap , de vârstă, MOF a CRCD

-răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor atunci când sunt implicate in activitati pshiho - educative

-ține o evidență scrisă a absențelor nejustificate, informează coordonatorul și ia măsurile care se impun pentru aducerea copilului în centru

-participa la activitatile recreativ-educative desfășurate in centru, dar si in afara lui

-acorda primul ajutor in caz de nevoie si anunța asistenta medicala, medical sau serviciul de urgenta

-propune coordonatorului proiecte ce vizează îmbunătățirea activităților centrului

-propune teme pentru campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice

-poartă discuții periodic cu cadrele didactice ale școlilor frecventate de copii despre

comportamentul școlar al copiilor

-încurajează și sprijină fiecare copil să participle la activități extrașcolare organizate de unitatea

de învățământ frecventată

-sesizează orice formă de abuz asupra minorilor

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri, etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-    cunoaște și respectă normele de protecția muncii si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-    nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

-    îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

Atribuții medic

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si de prevenire si stingere a incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară -promovează misiunea CRCD

-verifică zilnic starea de sănătate a copiilor din cadrul CRCD

-examinează din punct de vedere medico-sanitar copiii cu dizabilitati din cadrul CRCD ținând seama de datele din fisele medicale si din buletinele de analiza si de avizele epidemiologice cu care vin aceștia

-intocmeste dosarul cu actele medicale ale fiecărui copil cu dizabilitati

-recomanda si centralizeza aplicarea in cadrul CRCD a masurilor curative-profilactice menite sa apere sanatatea copiilor si propune conducerii masurile igenico-sanitare

-se interesează de rezultatele examenelor de bilanț efectuate si in cazul unor probleme speciale de sanatate, se ingrijeste sa completeze dosarul medical al copilului cu dizabilitati cu documentația necesara

-recomanda dotarea cabinetelor medicale cu medicamente si cu alte materiale sanitare necesare pentru îngrijirea sanatatii copiilor cu dizabilitati

-studiază condițiile de viata ale copiilor din cadrul CRCD urmărind realizarea masurilor pentru menținerea lor la nivelul standardelor

-participa la întocmirea meniurilor preocupandu-se ca acestea sa corespunda calitativ si cantitativ

-intocmeste planul anual de activitati medico-sanitare si PIS-ul pe sanatate

-initiaza legaturi cu medicii din spitale si le menține pentru verificarea stării de sanatate a

copiilor

-acorda primul ajutor in situații de urgenta si chema serviciului de urgenta 112 -observa simptomele si starea copiilor si le înregistrează in fisa -organizează si desfasoara programe de educație pentru sanatate si demonstrații practice pentru copii, aparținători, si diferite categorii profesionale - infirmiere, educatoare, supraveghetoare de noapte, asistente medicale, etc.

-face parte din comisia de recepție a alimentelor

-informează șeful de centru dacă alimentele nu corespund calitativ

-verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea CRCD ( alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și informează șeful de centru în cazul în care identifică produse care nu se mai află în termenul de garanție inscripționat

-supraveghează servirea meselor, verificând modul în care au fost preparate alimentele -comunică personalului de supraveghere și îngrijire primară măsurile medicale luate față de copiii cu diferite afecțiuni

-recomanda masuri pentru menținerea stării de sanatate a copiilor din CRCD

-controlează adminstrarea corecta a medicamentelor prescrise

-controlează respectarea normelor de igiena in cadrul centrului impreuna cu șeful de centru -realizează ancheta alimentară de 3 ori pe an, împreună cu asistenta medicala -realizeza programe de instruire periodicațmasuri de prim-ajutor) pentru personalul CRCD -îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

-indeplineste si atribuțiile de sef de centru pe perioada când acesta este in concediu (medical, de odihna, fara plata) sau in lipsa temporara a acestuia din centru

Atribuții supraveghetor de noapte

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-răspunde de viața copiilor pe timpul nopții, conform programului stabilit

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportării și sănătății copilului, manifestările deosebite ale acestora pe timpul nopții

-întocmește raportul de tură

-supraveghează și îndrumă copiii în efectuarea toaletei de seară și dimineață , urmărind formarea/dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

-    efectuează baia corporala de seară a copiilor

-    organizează programul educativ de seară al copiilor în funcție de anotimp și de starea sănătății acestora

-insoteste la spital un copil in caz de internare pe timpul nopții

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sa_u a ambulantei

-in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale de serviciu să intervină cât mai prompt

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții infirmiera

-acordă îngrijire grupului de copii cu dizabiiități încredințați, menținând un mediu relaxant și stimulativ pt. dezvoltarea acestora din punct de vedere fizic, social, intelectual, emoțional -hrănește copiii cu dizabiiități conform meniului prescris, în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al acestora

-asigură igienizarea corporală zilnică a copiilor

-îmbracă copiii în mod adecvat în funcție de vârstă, sex, vreme, activitățile depuse

-încurajează autonomia copiilor

-asigură securitatea mediului atât în exterior, cât și în interior, semnalând pericolele potențiale -acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

-in cazul în care apare o situație medicală urgentă solicită asistentei medicale/medicului de serviciu să intervină cât mai prompt

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-supraveghează într-un mod calm copiii pe parcursul întregii zile

-stimulează adecvat copilul pentru a-și forma/dezvolta controlul sfincterian

-asigură curățenia și ordinea în dormitoarele copiilor împreună cu aceștia, în funcție de potențialul fizic al copilului

-administrează medicamentele la indicația și sub supravegherea unui cadru medical

-efectuează deplasări la spital, dacă vreun copil se află în situația de internare/externare -monitorizează permanent copii și semnalează prompt orice modificare survenită în starea lor de sănătate sau în comportament

-participă la toate întâlnirile de lucru, precum și la toate formele de instruire organizate în instituție sau în afara acesteia

-cultivă și menține un climat plăcut în relațiile cu colegii de serviciu, evitând conflictele -cunoaște și respectă normele de protecția muncii -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară -promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

Atribuții bucatar

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-participa împreuna cu ajutorul de bucatar la proporționarea, prepararea alimentelor, conform meniului zilnic

-participa la descărcarea alimentelor

-răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare

-efectuează curățenia în cantină și a dependințelor acesteia

-efectuează igienizarea veselei și a vaselor în care se prepară hrana

-are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită

-îndrumă copiii care participă la activitățile de servire a mesei

-asigură o bună desfășurare a servirii mesei

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și social

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică

observațiile asupra comportamentului copilului

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-servește zilnic masa copiilor din CRCD

-respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a celor de prevenire și stingere a incendiilor -cunoaște numerele de telefon ale serviciilor de urgenta (salvare, pompieri, politie, gaze,

electrica, etc) si le apeleaza in caz de urgenta

-participă la cursuri de perfecționare continuă

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii

-respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

Atribuții ajutor bucatar

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-ajută bucătarul în proporționarea, prepararea alimentelor, conform meniului zilnic

-participa la descărcarea alimentelor

-răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare

-efectuează curățenia în cantină și a dependințelor acesteia

-efectuează igienizarea veselei și a vaselor în care se prepară hrana

-are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită

-îndrumă copiii care participă la activitățile de servire a mesei

-asigură o bună desfășurare a servirii mesei de prânz

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică

observațiile asupra comportamentului copilului

-îngri jește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-servește zilnic masa copiilor din CRCD

-respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a celor de prevenire și stingere a incendiilor

-participă la cursuri de perfecționare continuă

-respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct -nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personaul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare,

mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    magaziner - 1 cod cor 432102

b)    personal pentru curățenie spații-ingrijitoare -3 cod cor 532104

c)    muncitor calificat- lenjereasa -1 cod cor 753102

d)    muncitor calificat - spalatoreasa - I cod cor 912103

e)    muncitor calificat - lacatus - 1 cod cor 721410

Atribuții magaziner:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului -gestionează toate mijloacele fixe aflate în dotarea centrului

-participa la întocmirea meniului zilnic pentru copii împreună cu cadrul medical și bucătarul, (avand in vedere consultarea copiilor , acolo unde este cazul) conform legislației în vigoare -eliberează alimentele din gestiune conform listei zilnice aprobată de șeful de centru -eliberează materialele de curățenie conform bonului de consum aprobat de șeful de centru -se îngrijește de buna desfășurare a activităților de natură administrativă ( curățenie, prepararea alimentelor la timp, igienizarea articolelor de îmbrăcăminte etc.)

-informează șeful de centru în cazul în care sesizează deficiențe în activitatea administrativă -informează șeful de centru în cazul în care se înregistrează deteriorări severe ale obiectelor aflate în dotarea centrului

-propune casări ale obiectelor de inventar ce nu mai pot fi folosite datorită uzurii avansate -întocmește împreună cu cadrele medicale estimările anuale de alimente și materiale și le supune spre aprobare șefului de centru

-întocmește împreună cu cadrele medicale necesarul lunar de alimente și materiale și îl supune spre aprobare șefului de centru

-întocmește referate pentru solicitarea achiziționării unor materiale ce nu sunt cuprinse în estimările anuale ( becuri, yale, cuie etc.)

-răspunde de modul de îngrijire a tuturor echipamentelor aflate în gestiunea sa

- face parte din comisia de recepție a alimentelor

-recepționează alimentele si materialele, intocmeste actele necesare (NIR) si le depozitează corespunzător

-informează șeful de centru dacă alimentele nu corespund calitativ

-verifică periodic dacă produsele aflate în gestiunea CRCD ( alimente, materiale) sunt în termenul de garanție și corespund calitativ

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si cele de prevenire si stingere a incendiilor -cunoaște numerele de telefon ale serviciilor de urgenta (salvare, pompieri, politie, etc) pentru a solicita intervenția acestora in caz de urgent

-se asigura ca alimentele si materialele pe care le are in gestiune sunt depozitate corespunzător, iar magaziile si spatiile de depozitare sunt in conformitate cu reglementările legale in vigoare -nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul economic

Atribuții îngrijitoare curățenie :

-asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat CRCD

-îngri jește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-participa la descărcarea alimentelor si a materialelor de curățenie

-solicită lunar materialele și echipamentele de care are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice

aduce la cunoștință șefului de centru dacă observă deteriorări severe ale echipamentelor aflate în îngrijirea sa

-relațiile cu copiii trebuie să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului -insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-răspunde de buna utilizare a materialelor igienice ce i se acordă periodic

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

-cunoaște și respectă normele de protecția muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor -respectă reglementările din cadrul Regulamentului de Ordine Interioară -promovează misiunea CRCD

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu trasate de către șeful de centru sau de directorul general sau directorul adjunct

-nu oferă informații despre activitatea CRCD persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau cu acordul directorului general

Atribuții lenjereasa:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii Ia activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, poliția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-îngri jește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în păstrare

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-curăță articolele de îmbrăcăminte ale copiilor, lenjeriile, precum și echipamentul personalului ( bucătari, infirmiere etc.)

-calea, coase si depozitează rufele dup ace au fost spalate

-se ocupă de strângerea rufelor murdare și de returnarea lor după curățare infirmierelor -asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat CRCD

-anunță șeful de centru și administratorul dacă identifică o defecțiune (în instalația de apă, electrică , a mașinilor folosite etc.)

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingerea incendiilor

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții spalatoreasa:

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea CRCD

-trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( salvarea, pompierii, pol iția) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat Ia programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-insoteste copiii la activitatile recreative, de socializare desfsurate in afara centrului (film, piese de teatru, spectacole, tabere, etc)

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale, medic sau a ambulantei

-îngrijește și răspunde material de obiectele de inventar pe care le are în păstrare

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea

-curăță articolele de îmbrăcăminte ale copiilor, lenjeriile, precum și echipamentul personalului ( bucătari, infirmiere etc.)

-se ocupă de strângerea rufelor murdare și de returnarea lor după curățare infirmierelor -asigură igienizarea zilnică a spațiului alocat CRCD

-anunță șeful de centru și administratorul dacă identifică o defecțiune (în instalația de apă, electrică , a mașinilor folosite etc.)

-cunoaște si respecta normele de securitate si sanatate in munca si cele de prevenire si stingerea incendiilor

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

Atribuții lacatus:

, ><

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati

-acorda primul ajutor in cazul unor situații deosebite pana la sosirea asistentei medicale sau a ambulantei

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală,

profesională și sociala

-participă alături de personalul specializat la programul educativ non - formal cu scopul asigurării echilibrului psiho-social al copilului

-ține legătura cu educatorii, psihologul, asistenta medicala si medicul cărora le comunică observațiile asupra comportamentului copilului

-in cazul în care apare o situație de urgentă solicită ajutor de urgent prin serviciul 1 12 -trebuie să cunoască numerele de telefon ale unor servicii publice ( poliția locala, salvare, etc) pentru a putea sesiza, la nevoie, aceste organe

-practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

-asigura si pastrareza in bune condiții bunurile date in folosința;

-participa la intalnirile de lucru ale echipei, si la toate formele de instruire/formare organizate de instituție;

-cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

-se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

-cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

-cunoaște si respecta normele in vigoare de sanatate si securitate in munca si cele de prevenire si stingere a incendiilor

-răspunde material de distrugerea bunurilor aflate în dotarea centrului acolo unde își desfășoară activitatea -Răspunde pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuțiilor ce-i revin, cat si de calitatea lucrărilor executate.

-    Efectuarea corecta a măsurătorilor pentru rezolvarea oricărei problem mecanice

-    Cunoașterea regulilor de depozitare ,manipulare corecta a materialelor precum si a operațiilor de montare , demontare si întreținere.

-    Cunoașterea rolului ungerii si a tipurilor de vaselina

-    Cunoașterea noțiunilor elementare de sudura electrica si autogena .

-    Identifica produsele / serviciile neconforme si informează șeful de centru de existenta acestora.

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul adjunct

ARTICOLUL 13

Finanțarea centrului

(1)    In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al sectorului 5

b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

Anexa nr.9 la HCL nr..A

CENTRUL DE ZI

PENTRU

RECUPERAREA COPIIUOR CU DIZABILITATI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

A SERVICIULUI

ARTICOLUL lDefiniție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social tara

personalitate juridica Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati”", aprobat prin hotarare a Consiliului Local, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât

și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiatiLr, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati, cod serviciu social 8891CZ-C III, înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 București, acreditat conform Certificatului de acreditare a D.G.A.S.P.C.nr. Seria A F; Nr. 000428.; Data eliberării: 15.04.2014, sediul: Strada Trompetului, nr.l 17, sector 5 București.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati este prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor

de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. Legea nr, 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare. .

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25 /2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati

(3)    Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati este înființat prin Hotărârea consiliului local al sectorului 5 nr. 23/26.04.2012 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitareadrepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu’;

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

ni) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciile din subordinea DGASPC sector 5.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati sunt:

a)    copii cu dizabilitati incadrati in grad de handicap

b)    copiilor aflați în situații de risc de separare de familia lor.

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati are capacitate de 70 locuri.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare

•    cerere prin care se solicită serviciile centrului, întocmită de către părinți sau reprezentanții legali ai copiilor

•    declarația celui de-al doilea părinte ca este de acord cu includerea copilului

•    copii ( xerox) după actele de identitate ale copilului( certificat de naștere, carte de identitate)

•    copii după actele de identitate ale părinților și altor membri ai familiei cu același domiciliu

•    adeverință de elev pentru copil și frați

•    adeverință medicală de la medicul de familie pentru copil și membri familieiț caracterizare medicala)

•    adeverința de venituri pentru familie

•    ancheta socială efectuată de asistentul social

•    raportul de evaluare inițială

•    dispoziția de admisie in centru aprobata de Directorul General si planul de servicii aprobat prin Dispoziție de Primar;

•    copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare

•    fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

•    adeverința privind situația școlara la zi a copilului ;

•    planul de servicii/planul de recuperare intocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara.

•    contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DCiASPC S5) si familia beneficiarului

b) Admiterea beneficiarilor la serviciile oferite se face prin dispoziția emisă în baza raportului de evaluare detaliată, și a planului de servicii întocmit de către reprezentanții Serviciului Evaluare Complexa a copilului cu handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5

Toate serviciile oferite de centru sunt gratuite

MODEL CONTRACT CU FAMILIA SERVICII DE RECUPERARE, ABILITARE SI REABILITARE

Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31,Sector 5

Tel. 0213159413 fax.0213101731

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati Sector 5 Str. Trompetului, nr I 17, Sector 5, București

Nr.inreg._din data de_

CONTRACT (servicii de recuperare , abilitare si reabilitare)

PĂRȚILE SEMNATARE

I .Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati Sector 5, reprezentat de șeful de centru

2.D-na/d-nul_,parintele/reprezentantul legal al

copilului_cu

domiciliu 1_

CAPITOLUL 1 .SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 1 Scopul contractului il constituie asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de recuperare,abilitare si reabilitare prin implicarea si responsabilzarea pârtilor in educarea copiilor.

Art.2.Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati , Sector 5 București isi asuma responsabilitatea in procesul de recuperare,abilitare si reabilitare

Art.SParintele declara ca este principala persoana responsabila pentru educarea si

comportamentul copilului si pentru colaborarea cu personalul centrului spre binele copilului.

CAPITOLUL 2.DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.4 Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii educationale(stimularea capacitatilor intelectuale, de voința, de limbaj,memorie, activitati artistice, recreative si de socializare), servicii psihologice(evaluare psihologica, consiliere,orientare școlara si profesionala),servicii de recuperare( kinetoterapie, intervenție psihologica, logopedie, in funcție de planul de recuperare) servicii medicale(asistenta medicala pe perioada prezentei beneficiarului.

Art. 5 Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati intocmeste împreuna cu beneficiarul un plan personalizat de intervenție pe o perioada determinata( 6 luni).

Art. 6. Pe parcursul evaluării, personalul C.Z.R.C.D. va evalua progresul înregistrat de beneficiar, iar la sfârșitul perioadei va analiza impreuna cu acesta in ce măsură au fost îndeplinite obiectivele stabilite.

CAPITOLUL 3.LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

Art. 7.Activitățile se desfasoara in principal in incinta Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabiliatati.

Art.8.In cazul in care activitatile se desfasoara in alte locatii( vizite la muzee, piese de teatru, parc, etc.),părintele se angajeaza sa insoteasca copilul.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.9.Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati, sector 5 , București are următoarele atribuții:

•    Sa asigure spațiul, cadrul organizatoric si materialele didactice pentru desfasurarea procesului educațional si de recuperare;

•    Sa ofere servicii educaționale, recuperare si reabilitare de calitate , la nivelul standardelor;

•    Sa asigure securitatea copiilor pe perioada programului;

•    Sa protejeze copilul împotriva oricărei forme de violenta, vatamare, abuz fizic, mental, sexual;

•    Sa dea dovada de respect si considerație in relațiile cu copiii si părinții acestora;

•    Sa nu desfasoare acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului , viata intima , privata si familiala a acestuia;

•    Sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situație speciala legata de educația copilului;

•    Sa stabilească , de comun acord cu familia, calendarul întâlnirilor periodice;

•    Sa desfasoare toate tipurile de activitati, conform standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati;

•    Sa ia in considerare, sa analizeze si sa răspundă oricărei sesizări din partea copiilor sau a părinților/reprezentantilor legali;

•    Sa asigure copilului asistenta medicala pe parcursul programului in centru;

•    Sa faciliteze copilului participarea si vizionarea de spectacole,manifestări sportive adaptate in interiorul si in afara centrului;

•    Sa recompenseze/sanctioneze obiectiv si echitabil rezultatele si conduita copiilor;

•    Sa intocmeasca impreuna cu familia planul personalizat de intervenție ;

Art. 10.Obligațiile beneficiarilor serviciilor centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati:

•    Părintele trebuie sa contribuie cu următoarele materiale( minim necesar): incaltam ite de haine de schimb si orice alte obiecte necesare copilului daca sunt solicitate de personalul centrului;

•    Părintele trebuie sa se implice in activitatile educative si de recuperare desfășurate prin programele centrului, sa ajute copilul in rezolvarea sarcinilor suplimentare primite de la personalul centrului( exerciții adecvate vârstei,tipului de intervenție recuperatorii, igiena personala etc.), participa activ la modelarea si corectarea unor aspecte comportamentale ( acordarea unei pedepse educative-constructive, motivarea, încurajarea copilului, etc.);

•    Părintele furnizează informații de orice natura personalului centrului cu caracter de confidențialitate, informații pe care le considera utile pentru procesul de dezvoltare individuala a copilului;

•    In cazul in care copilul nu poate frecventa o perioada programul centrului, sau apare o problema sociala, părintele trebuie sa informeze in timp util personalul centrului;

•    Părintele isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube materiale provocate de copil;

•    Programul centrului este in intervalul 8.00-16.00, de luni pana vineri.In afara acestui program, membrii echipei nu răspund pentru eventualele accidente survenite.

•    Reprezentantul legal al copilului se obliga sa aduca in centru sa il insoteasca pe perioada programului de terapie recuperatorie si sa il ia la finalul programului;

•    Absentele nemotivate din centru pe o perioada de 2 saptamani pot avea drept consecința demararea procedurilor de excludere definitiva a minorului;

•    Părintele colaborează cu personalul centrului in indeplinirea sarcinilor educative si de recuperare;

•    Sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

•    Sa informeze personalul centrului cu privire la orice aspect care poate contribui la imbunatatirea situației copilului;

•    Sa răspundă cu promptitudine solicitării personalului centrului ori de cate ori este necesar a se lua masuri cu privire la conduita copilului sau situații neprevăzute;

•    Sa respecte întregul personal si beneficiarii colegi.Nu se admit injurii la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințările la adresa personalului;

•    Sa participe activ la ședințele de consiliere individuale sau de grup coordonate de psihologul centrului;

•    Sa participe la întâlnirile organizate cu părinții de cate ori este nevoie;

•    Sa asigure copilului o tinuta vestimentara curata si decenta;

•    Sa respecte cu strictete regulile igienico-sanitare;

•    Sa monitorizeze starea de sanatate a copilului, astfel incat acesta sa poata desfasura activitati in colectivitate ;

•    Sa manifeste un comportament care sa nu afecteze sanatatea , demnitatea si libertatea celorlalți participanti;

•    Sa folosească si sa păstreze cu grija obiectele din dotare, rechizitele, bunurile personale sau colective;

•    Sa respecte credința religioasa a colegilor;

•    Prin prezentul contract, familia sau reprezentantul legal isi da acordul pentru participarea copilului la toate activitatile de natura educative si psihologica, de recuperare , desfășurate in cadrul centrului .Conform legislației in vigoare , părinții sunt de acord ca imaginea copilului sa poata fi folosita in eventualele materiale informative ale centrului cu condiția sa nu fie incalcate drepturile copilului si sa li se prezinte materialul in prealabil.

C APITOLUL 5.RECOMPENSE PENTRU BENEFICIAR

Art. I I. Pentru rezultate deosebite, purtare exemplara, participarea conștiincioasa la toate activitatile, copiilor li se oferă următoarele recompense: aprecierea individuala, evidențiere in fata grupului,cadouri provenite din diverse surse de sponsorizare cu ocazii specifice.

CAPITOLUL 6.SANCT1UNI APLICATE BENEFICIARULUI

Art. 12.Copiilor si familiei acestora care nu respecta indatorilrile contractuale li se pot aplica următoarele sancțiuni: necuprinderea in activitatile extraordinare din afara centrului, exludere definitiva in cazul absentelor nemotivate pentru mai mult de 2 saptamani.

CAPITOLUL 7.REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 13. Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati va considera contractul reziliat pe deplin drept fara nici o alta formalitate in cazul in care beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia incalca orice prevedere contractuala.

Art. 14. Contractul se va considera reziliat, conform art. 13, incepand cu data înștiințării scrise pe care Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati o face către beneficiar.

CAPITOLUL 8.ALTE MODALITAT1 DE ÎNCETARE AC ONTRACTULUI

Art. 15 Contractul va inceta la data expirării acestuia , respectiv_.

Art. 16 Contractul poate inceta ca urmare a solicitării scrise a reprezentantului legal al cop ilului.

CAPIT0LUL9.DISP0ZITII FINALE

Art. 17.Părțile decalara ca fiecare are dreptul de a semna prezentul contract si ca au luat toate masurile necesare pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligateiilor ce se nasc prin încheierea prezentului contract.

Art. 18. Nici o parte nu va avea dreptul de a-si transfera drepturile si/ sau obligațiile care rezulta din prezentul contract tara aprobarea scrisa prealabil a celeilalte parti.

Prezentul contract a fost semnat astazi_in doua exemplare originale,

ambele de valoare egala , cate unul pentru flecare parte.

Parinte/reprezentant legal    Sef C.Z.R.C.D.

MODEL DE CONTRACT CU FAMILIA PENTRU ÎNGRIJIRE, HRANA SI RECUPERARECONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31,Sector 5

Tel. 0213159413 fax.0213101731

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati Sector 5

Str. Trompetului, nr 117, Sector 5, București

CONTRACT

(îngrijire, hrana si recuperare)

PĂRȚILE SEMNATARE

1.    Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati Sector 5, reprezentat de șeful de centru

2.    D-na/d-nul_,parintele/reprezentantul legal al

co p i I u I u i_c u d o m i c i I i u I__

CAPITOLUL l.SCOPUL CONTRACTULUI

Art.l Scopul contractului il constituie asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului instructiv-educativ prin implicarea si responsabilzarea pârtilor in educarea copiilor.

Art.2.Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati, Sector 5 București isi asuma responsabilitatea in procesul instructiv-educativ.

Art.3Parintele declara ca este principala persoana responsabila pentru educarea si comportamentul copilului si pentru colaborarea cu personalul centrului spre binele copilului.

CAPITOLUL 2.DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.4 Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii educationalefstimularea capacitatilor intelectuale, de voința, de limbaj,memorie, activitati artistice, recreative si de socializare), servicii psihologice(evaluare psihologica, consiliere,orientare școlara si profesionala),servicii de recuperare( kinetoterapie, intervenție psihologica, logopedie, in funcție de planul de recuperare) servicii

medicale(asistenta medicala pe perioada prezentei beneficiarului), un mic dejun, o masa de prânz si o gustare.

Art. 5 Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati intocmeste împreuna cu beneficia rul un plan personalizat de intervenție pe o perioada determinataj 6 luni).

Art. 6. Pe parcursul evaluării, personalul C.Z.R.C.D. va evalua progresul inregistrat de beneficiar, iar la sfârșitul perioadei va analiza impreuna cu acesta in ce măsură au fost indeplinite obiectivele stabilite.

CAPITOLUL 3.LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

Art. 7.Activitățile se desfasoara in principal in incinta Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabiliatati.

Art.8.In cazul in care activitatile se desfasoara in alte locatiiț vizite la muzee, piese de teatru, parc, etc.),părintele se angajeaza sa insoteasca copilul.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.9.Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati, sector 5 , București are următoarele atribuții:

•    Sa asigure spațiul, cadrul organizatoric si materialele didactice pentru desfasurarea procesului educațional si de recuperare;

•    Sa ofere servicii educaționale, recuperare si reabilitare de calitate , la nivelul standardelor;

•    Sa asigure securitatea copiilor pe perioada programului;

•    Sa protejeze copilul împotriva oricărei forme de violenta, vatamare, abuz fizic, mental, sexual;

•    Sa dea dovada de respect si considerație in relațiile cu copiii si părinții acestora;

•    Sa nu desfasoare acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului, viata intima , privata si familiala a acestuia;

•    Sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situație speciala legata de educația copilului;

•    Sa stabilească , de comun acord cu familia, calendarul intalnirilor periodice;

•    Sa desfasoare toate tipurile de activitati, conform standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati;

•    Sa ia in considerare, sa analizeze si sa răspundă oricărei sesizări din partea copiilor sau a parintilor/reprezentantilor legali;

•    Sa asigure copilului asistenta medicala pe parcursul programului in centru;

•    Sa faciliteze copilului participarea si vizionarea de spectacole,manifestări sportive adaptate in interiorul si in afara centrului;

•    Sa recompenseze/sanctioneze obiectiv si echitabil rezultatele si conduita copiilor;

•    Sa intocmeasca impreuna cu familia planul personalizat de intervenție si programul educațional;

Art. 10.0bligatiile beneficiarilor serviciilor centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilita ti:

•    Părintele trebuie sa contribuie cu următoarele materiale( minim necesar):pijama, incalta mite de haine de schimb, scutece absorbante, șervetele umede, biberon , cana pentru copii(daca este cazul) si orice alte obiecte necesare copilului daca sunt solicitate de personalul centrului;

•    Părintele trebuie sa prezinte o fisa medicala completata de către medicul de familie( incluzând lista vaccinărilor, eventualele tratamente pe care le urmeaza copilul, sensibilități la anumiti factori alergenici, etc.), precum si aviz epidemiologie la includerea in colectivitate si după fiecare absenta mai mare de 3 zile lucratoare consecutive;

•    Părintele trebuie sa se implice in activitatile educative si de recuperare desfășurate prin programele centrului, sa ajute copilul in rezolvarea sarcinilor suplimentare primite de la personalul centrului( exerciții adecvate vârstei,tipului de intervenție recuperatorii, igiena personala etc.), participa activ la modelarea si corectarea unor aspecte comportamentale ( acordarea unei pedepse educative-constructive, motivarea, incurajarea copilului, etc.);

•    Părintele furnizează informații de orice natura personalului centrului cu caracter de confidențialitate, informații pe care le considera utile pentru procesul de dezvoltare individuala a copilului;

•    In cazul in care copilul nu poate frecventa o perioada programul centrului, sau apare o problema sociala, părintele trebuie sa informeze in timp util personalul centrului;

•    Părintele isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube materiale provocate de copil;

•    Programul centrului este in intervalul 8.00-16.00, de luni pana vineri.In afara acestui program, membrii echipei nu răspund pentru eventualele accidente survenite.

•    Reprezentantul legal al copilului se obliga sa aduca in centru si sa il ia la finalul programului;

•    Absentele nemotivate din centru pe o perioada de 2 saptamani pot avea drept consecința demararea procedurilor de excludere definitiva a minorului;

•    Părintele colaborează cu personalul centrului in îndeplinirea sarcinilor educative si de recuperare;

•    Sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

•    Sa informeze personalul centrului cu privire la orice aspect care poate contribui la imbunatatirea situației copilului;

•    Sa răspundă cu promptitudine solicitării personalului centrului ori de cate ori este necesar a se lua masuri cu privire la conduita copilului sau situații neprevăzute;

•    Sa respecte intregul personal si beneficiarii colegi.Nu se admit injurii la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințările la adresa personalului;

•    Sa participe activ la ședințele de consiliere individuale sau de grup coordonate de psihologul centrului;

•    Sa participe la intalnirile organizate cu părinții de cate ori este nevoie;

•    Sa asigure copilului o tinuta vestimentara curata si decenta;

•    Sa respecte cu strictete regulile igienico-sanitare;

•    Sa monitorizeze starea de sanatate a copilului, astfel incat acesta sa poata desfasura activitati in colectivitate;

•    Sa manifeste un comportament care sa nu afecteze sanatatea , demnitatea si libertatea celorlalți participanti;

•    Sa folosească si sa păstreze cu grija obiectele din dotare, rechizitele, bunurile personale sau colective;

•    Copilul poate participa , potrivit vârstei si gradului de discernământ la activitatile gospodărești din centru;

•    Sa respecte credința religioasa a colegilor;

•    Prin prezentul contract, familia sau reprezentantul legal isi da acordul pentru participare a copilului la toate activitatile de natura educative si psihologica, de recuperare, desfășurate in cadrul centrului .Conform legislației in vigoare , părinții sunt de acord ca imaginea copilu lui sa poata fi folosita in eventualele materiale informative ale centrului cu condiția sa nu fie incalcate drepturile copilului si sa li se prezinte materialul in prealabil.

CAPITOLUL 5.RECOMPENSE PENTRU BENEFICIAR

Art. 11. Pentru rezultate deosebite, purtare exemplara, participarea conștiincioasa la toate activitatile, copiilor li se oferă următoarele recompense: aprecierea individuala, evidențiere in fata grupului, cadouri provenite din diverse surse de sponsorizare cu ocazii specifice.

CAPITOLUL 6.SANCTIUNI APLICATE BENEFICIARULUI

Art. 12.Copiilor si familiei acestora care nu respecta indatorilrile contractuale li se pot aplica următoarele sancțiuni: necuprinderea in activitatile extraordinare din afara centrului, exludere definitiva in cazul absentelor nemotivate pentru mai mult de 2 saptamani.

CAPITOLUL 7.REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.13. Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati va considera contractul reziliat pe deplin drept fara nici o alta formalitate in cazul in care beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia incalca orice prevedere contractuala.

Art.14. Contractul se va considera reziliat, conform art.13, incepand cu data instiintarii scrise pe care Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati o face către beneficiar.

CAPITOLUL 8.ALTE MODALITATI DE ÎNCETARE AC ONTRACTULUI

• *-» ut-

Art.15 Contractul va inceta la data expirării acestuia , respectiv_.

Art.16 Contractul poate inceta ca urmare a solicitării scrise a reprezentantului legal al copilului.

CAPITOLUL9.DISPOZIȚII FINALE

Art.17.Părțile decalara ca fiecare are dreptul de a semna prezentul contract si ca au luat toate masurile necesare pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligateiilor ce se nasc prin incheierea prezentului contract.

Art. 18. Nici o parte nu va avea dreptul de a-si transfera drepturile si/ sau obligațiile care rezulta din prezentul contract fara aprobarea scrisa prealabil a celeilalte parti.

Prezentul contract a fost semnat astazi_in doua exemplare originale, ambele de

valoare egala , cate unul pentru fiecare parte.

Parinte/reprezentant legal

Sef C.Z.R.C.D.

(3) Condiții de încetare a serviciilor

încetarea acordării serviciilor centrului de zi se face pe baza dispoziției primarului, în urma :

•    cererii părinților

•    recomandării specialiștilor care lucrează cu copilul

•    recomandărilor responsabilului de caz in situația incalcarii prevederilor cuprinse in contractul cu familia

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să Ii se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Copiii care beneficiază de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi pentru recuperarea Copiilor cu Dizabilitati au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale Centrului Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati sunt

următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2    îngrijire

3    Educare și dezvoltare timpurie

4    Supraveghere

5.    Consiliere psihosocială și suport emoțional

6.    Asistență și recuperare medicală, după caz

7.    Alte terapii de recuperare

8.    Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă

9.    Socializare și petrecere a timpului liber

10.    Reintegrare familială și comunitară

1 I. Orientare vocațională

12.    Conștientizare și sensibilizare a populației

13.    Alte activități: masă și preparare hrană caldă, menaj-gospodărie, alte activități administrative

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap in vederea identificării beneficiarilor si evaluării initale a nevoilor specifice

2.    Colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizării de activitati de informare la nivelul comunității cu privire a problematica copiilor cu dizabilitati pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa

3.    Realizează si menține o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile componentei de zi

4.    elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    la toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricăror forme de exploatare

2.    Colaborează cu profesioniști si instituții din domeniu in vederea optimizării activitatii de integrare si incluziune in viata sociala.

3.    Consiliază părinții si familia lărgită a beneficiarilor cu dizabilitati

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    formarea si informarea personalului

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. Aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament,, aparatura electrocasnica, si cele necesare activitatilor desfășurate cu copiii ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii), intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social Centrul Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitat funcționează cu un număr de 25 total personal, conform HCL nr. 39/25.03.2016

a) personal de conducere: șef de centru -I

b)    personal de specialitate ,de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: I asistent medical, 1 instructor de educație, 5 educatoare , 2 psihologi, 2 kinetoterapeuti, I logoped , 1 infirmiera.

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 administrator 1 referent, 1 îngrijitoare, I bucatar, 1 fochist, I instalator, I electrician.

Fochistul, instalatorul si electricianul deservesc mai multe unitati ale D.G.A.S.P.C.

d)    voluntari: 0

3.    încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4.    Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post șef de centru

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este :

a) șeful de centru; COD COR - 111225

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a

regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autorități le și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în j ustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate :

a)    asistent medical generalist -1

b)    educator-5

c)    infimii eră -1

d)    instructor de educație -1

e)    kinetoterapeut -2

f)    logoped -2

g)    psiholog -2

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

Atribuții asistent medical generalist cod cor 325901

Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din C.Z.R.C.D. si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

Supraveghează aplicarea stricta a regulilor de primire a copiilor, aplica masurile de igiena si antiepidemice, efectuează deparazitarea copiilor si verifica starea de curățenie corporala si vestimentația acestora;

Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări.

Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale prezentate de membrii familiei;

Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor, precizând numele copilului, data, ora, medicamentele si motivul administrării ;

întocmește zilnic evidenta copiilor absenți din motive medicale pentru urmărirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul favorabil al medicului de familie si tine legătură cu familia privind evoluția stării de sanatate a copiilor bolnavi;

In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicești de profil;

Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, educator, logoped, kinetoterapeut,infirmiera) masurile medicale luate fata de copiii cu diverse afecțiuni;

Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitare(dormitoare, grup sanitar,bloc alimentar, holuri,spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai, octombrie);

Verifica zilnic servirea meselor de către copii precum si condițiile de desfășurare a acestora;

Realizează periodic educație sanitara cu copiii pe grupe de varsta;

Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

întocmește zilnic raportul de activitate;

Îngrijește si răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical si de cele pe care le are in păstrare;

Gestionează si tine evidenta medicamentelor din cabinetul medical, asigurând o depozitare corespunzătoare a acestora;

Se ocupa cu depozitarea, distrugerea, indepartarea medicamentelor expirate precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate;

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

Atribuții educator: cod cor 263508

Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele;

Realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

Conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful centrului;

Practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

Sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

Elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

Se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

Obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ; Participa la cursuri de formare;

Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

Incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

Ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului ;

Asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; Desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

Asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

Răspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

Răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

încurajează si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

Respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

Incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

Trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Centrului ;

Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului ;

Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centruluisi Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

Respecta programul de lucru al instituției ;

Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții infirmiera: cod cor 532103

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de

zi;

Participa zilnic alaturi de educatoare la ingrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat, supravegherea si administrarea tratamentului medical);

Acorda ingrijiri zilnice copiilor , menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor in plan fizic, intelectual si emoțional;

Urmărește modul in care se realizează hranirea copiilor, conform meniului prescris de medic in funcție de varsta si nivelul de dezvoltare al acestora;

Ajuta copii in dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala;

Participa la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat si va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivitățile cu copii);

Mesele vor fi sterse intotdeauna cu soluție clorigena 1/6;

Interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele si acțiunile desfășurate ;

Supraveghează intr-un mod calm si relaxat copiii in toate momentele zilei pe care aceștia le petrec in Centrul de zi;

Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

Aerisește incaperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

Prepara soluția pentru dezinfectia olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

Asigura exploatarea si pastrarea in condiții bune a inventarului si a bunurilor date in folosința ;

In situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

Depozitează substanțele sau obiectele periculoase in locuri sigure (magazie) unde nu au acces copiii;

Observa in permanenta copiii semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc.);

Anunța asistentei medicale orice modificare intervenita in starea de sanatate a copiilor;

Participa direct alaturi de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igiena a copiilor, la programele de stimulare afectiva, de stimulare psihomotorie si de limbaj;

Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

Se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând împreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

Trebuie sa cunoască procedurile M.O.F, R.Od cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

Atribuții kinetoterapeut: cod cor 226405

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

Sa cunoască problematica copiilor aflati in dificultate si noțiuni privind dezvoltarea si stimularea acestui

Stabilește planul de tratament specific, obiectivele specifice,programul de lucru,locul si modul de desfășurare in vederea educării si reeducării unor deficiente,prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli leziuni sau pierderea unor segmente ale corpului,

Conduce activitatea de recuperare a grupei de copii vizata de către șeful centrului ;

Practica constant un comportament blând,

Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.)

Utilizează tehnici exerciții .masajul,aplicații cu gheta ,apa,si căldură,

Evalueaza si reevaluează in timp progresele făcute de pacient adapteaza planul de tratament in funcție de evoluția pacientului

Asista si se implica in programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate,

Sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de recuperare, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil-specialist

Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de handicap al acestuia;

Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPl-ului;

Se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

Obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de handicap pe care acesta il are;

Participa la cursuri de formare;

Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

Ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup,

Asigura supravegherea copiilor in spatiile de recuperare, răspunzând direct de copii;

Răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

Răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

Încurajează si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitati lor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

Respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

Trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Centrului

Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului

Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului,

Respecta programul de lucru al instituției ;

Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

Atribuții logoped : cod cor 226603

Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

Realizează evaluări psihologice (logopedie) ori de cate ori se impune sau trimestriale ale copiilor din centru pentru a urmării evoluția dezvoltării si a elabora programul fiecărui copil ;

Elaborează programul de stimulare psihomotorie care conține obiective specifice in funcție de particularitățile fiecărui copil;

Supervizează activitatea educatorului si initiaza împreuna activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupele de copii, in acord cu potențialul acestora ;

Asigura consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;

Organizează programe de educare a părinților cunoscute sub denumirea de "scoli pentru părinți", împreuna cu specialiști in domeniu;

Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

Ajuta părinții sa dobandeasca abilitai parentale si deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup ;

Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor ;

Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

Trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Centrului ;

Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului;

Organizează si moderează grupuri de suport împreuna cu asistentul social;

Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.) si il aduc la cunoștința mamelor si rudelor acestora prin mijloace adecvate in funcție de gradul de înțelegere a fiecărei asistata;

-Orientarea și acompanierea beneficiarilor către instituțiile competente pentru obținerea drepturilor legale;

Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului,

Respecta programul de lucru al instituției ;

Respecta prevederile legale referitoare la normelel de protecție a muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, aflate in vigoare .

Atribuții psiholog:cod cor 263411

Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

Realizează evaluări psihologice ori de cate ori se impune sau trimestriale ale copiilor din centru pentru a urmării evoluția dezvoltării si a elabora programul fiecărui copil ;

Elaborează programul de stimulare psihomotorie care conține obiective specifice in funcție de particularitățile fiecărui copil;

Supervizează activitatea educatorului si initiaza impreuna activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupele de copii, in acord cu potențialul acestora;

Asigura consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;

Organizează programe de educare a părinților cunoscute sub denumirea de "scoli pentru părinți", impreuna cu specialiști in domeniu;

Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

Ajuta părinții sa dobandeasca abilitai parentale si deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup ;

Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

Trebuie sa cunoască prevederile MOF cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara a Centrului ;

Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului;

Organizează si moderează grupuri de suport impreuna cu asistentul social ;

Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.) si il aduc la cunoștința mamelor si rudelor acestora prin mijloace adecvate in funcție de gradul de intelegere a fiecărei asistata;

Orientarea și acompanierea beneficiarilor către instituțiile competente pentru obținerea drepturilor legale;

Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului Executiv Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5

Respecta programul de lucru al instituției ;

Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    administrator-1

b)    bucatar -1

c)    personal pentru curățenie spații-2

d)    muncitor calificat-3

Atribuții administrator: cod cor 515104

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati

Se ingrijeste cu aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitati de invatamant a copiilor ocrotitițpotrivit cerințelor unitatii), intocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

Întocmește impreuna cu bucătării si cadrele medicale , magazinerul, meniul saptamanal pentru unitate, si-1 supune aprobării șefului de centru;

întocmește , ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si de meniul saptamanal , referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției;

Supraveghează curățenia, încălzitul si iluminatul Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu

Dizabilitati

Se ingrijeste permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul, varsta si sexul copiilor cuprinși in centru;

Asigura repararea clădirii si a obiectelor din inventarul instituției, intocmind in colaborare cu șeful centrului, referate de necesitate pe care le supune aprobării directorului DGASPC sector 5 ;

Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite acestea;

întocmește lista zilnica de alimente , in raport cu meniul saptamanal, nr. de copii prezent i( comunicat de cadrele medicale si ofițerul de serviciu), grupele de varsta ale copiilor si o supune spre aprobare șefului de centru ;

Controlează zilnic calitatea si cantitatea mancarii, modul de folosire a alimentelor , si modul de servire a mesei de către personalul desemnat;

Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

Urmărește si asigura recepția bunurilor alimentare si materiale;

Primește de la furnizori alimentele ce se pastreaza in magazie;

Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților si protocoalelor;

Se ingrijeste de buna păstrare a materialelor , obiectelor si de buna conservare a alimentelor si a ambalajelor aflate in gestiunea sa;

Primește materialele ce se pastreaza in magazie si eliberează aceste materiale respectând cantitatile specificate in bonul de materiale

Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 24 de ore;

Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente;

Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

întocmește N.l.R.-uri pentru facturile ce insotesc marfa primita de la furnizori;

Susține ședințe cu personalul administrativ al centrului , periodic sau ori de cate ori

Atribuții bucatar: cod cor 512001

Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea

Efectuează prepararea alimentelor;

Asigura buna desfășurare a servirii mesei( mic dejun ,prânz)

Efectuează portionarea si servirea mesei

îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea(bucatarie, sala de mese,spălător vase etc.)

îngrijește si supraveghează curățenia din cantina si dependințele acesteia;

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, ROF centru ,D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati

Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

Participa la descărcarea alimentelor ;

Atribuții infirmiera: cod cor 532103

Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de

zi;

Participa zilnic alaturi de educatoare la ingrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat, supravegherea si administrarea tratamentului medical);

Acorda îngrijiri zilnice copiilor , menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor in plan fizic, intelectual si emoțional;

Urmărește modul in care se realizează hranirea copiilor, conform meniului prescris de medic in funcție de varsta si nivelul de dezvoltare al acestora;

Ajuta copii in dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala;

Participa la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echi pament curat si va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivitățile cu copii);

Mesele vor fi sterse intotdeauna cu soluție clorigena 1/6;

Interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele si acțiunile desfășurate ;

Supraveghează intr-un mod calm si relaxat copiii in toate momentele zilei pe care aceștia le petrec in Centrul de zi;

Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

Aerisește încăperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

Prepara soluția pentru dezinfectia olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

Asigura exploatarea si pastrarea in condiții bune a inventarului si a bunurilor date in folosința ;

In situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

Depozitează substanțele sau obiectele periculoase in locuri sigure (magazie) unde nu au acces copiii;

Observa in permanenta copiii semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc.);

Anunța asistentei medicale orice modificare intervenita in starea de sanatate a copiilor;

Participa direct alaturi de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igiena a copiilor, la programele de stimulare afectiva, de stimulare psihomotorie si de limbaj; Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

Se autodeclara in caz de imbolnavire;

Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând impreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

Trebuie sa cunoască procedurile M.O.F, R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

Atribuții îngrijitoare : cod cor 532104

Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

Mesele vor fi sterse intotdeauna cu soluție clorigena 1/6;

Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

Aerisește incaperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

Prepara soluția pentru dezinfectia olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

Se autodeclara in caz de imbolnavire;

Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

In dormitoare si in sălile de recuperarea, birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

Se ingrijeste de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

Participa la descărcarea alimentelor ;

Participa la amenajarea si curatarea spatiilor verzi din curtea centrului de zi;

Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

Au obligația sa respecte R.O.I.,R.O.F. ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum si normele de protecția muncii si P.S.I.;

Respecta procedurile de lucru ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea centrului de zi;

Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneflciarii centrului;

Cunoaște problematica copiilor din cadrul centrului de zi;

Are obligația de a cunoaște si respecta regulamentul de organizare si funcționare al Centrului de zi

Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

Atribuții fochist: cod cor 818204

Sa cunoască bine cazanul si deservirea corecta a acesteia, urmărind continuu funcționarea normala a acestuia ;

Sa cunoască si sa aplice instrucțiunile de exploatare ale cazanului pe care il deservește ;

Sa supravegheze direct si permanent funcționarea cazanului si a instalațiilor anexe si sa înregistreze parametrii cazanului ori de cate ori este nevoie ;

Sa comunice șefilor ierarhici defectele constatate si sa consemneze in registrul de supraveghere ; Sa oprească din funcțiune cazanul in cazurile prevăzute de prescripțiile tehnice ;

Sa predea si sa ia in primire serviciu numai după verificarea funcționarii corespunzătoare a cazanului ; rezultatul predarii-primirii se consemnează in registrul de supraveghere sub semnătură ambilor fochisti.

Nu se admite predarea si preluarea serviciului in timpul efectuării unor manevre pentru inlaturarea unor situații de avarii.

Fochisti i răspund permanent de sistemul de funcționare al centralei termice.

Este strict interzis fumatul in centrala termica, precum si alte acțiuni care ar putea periclita huna funcționare a acesteia (dormitul in timpul programului, alte preocupări ce implica supravegherea cazanului de apa)

Este interzisa depozitarea de materiale sau alte obiecte in incinta centralei precum si accesul persoanelor străine.

Fochistii răspund de curățenia din incinta centralei.

Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice in timpul programului.

Fochistii nu au voie sa plece din timpul programului si nici sa absenteze nejustificat.

Personalul de întreținere al centralei trebuie saaiba un comportament civilizat in relațiile cu șefii ierarhici si colegii.

Personalul de intretinere are obligația de a îndeplini sarcinile încredințate de conducerea instituției in legătură cu funcționarea cazanelor/centralelor termice

Răspunde de utilizarea aparaturii încredințate la parametrii de funcționare prevazuti in documentația tehnica si in condiții de deplina siguranța, conform instrucțiunilor de lucru ; Răspunde de bunurile materiale care se găsesc in dotarea centralei termice.

Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune in funcționarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

Daca se simte miros de gaz :

• sa nu acționeze întrerupătoarele electrice, telefoanele sau orice altceva ce ar putea provoca scântei

-Sa deschidă imediat ușile si ferestrele.

-Sa solicite intervenția personalului imediat.

La apariția oricăror defecțiuni tehnice (scurgeri de combustibil, creșterea presiunii, etc.) se va opri imediat cazanul si se vor lua masuri de inlaturarea acestora numai de personalul calificat. Fochistul nu intervine sub nicio forma la remedierea defecțiunii survenite.

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara ;

Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare ale DGASPC Sector 5;

Respecta prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor.

Atribuții instalator : cod cor 712609

In caz de urgenta ii revine obligația de a răspunde solicitărilor si in afara orelor de program;

Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde isi desfasoara activitatea;

Are obligația de a răspunde material de integritatea tuturor materialelor si sculelor din dotare;

Efectuează lucrări de reparații curente la instalația sanitara interioara/exterioara in toate punctele de lucru ale D.G.A.S.P.C. întreține in bune condiții instalația sanitara interioara/exterioara; înlocuiește obiectele sanitare deteriorate;

Efectuează periodic lucrări de revizie pentru buna funcționare a instalației sanitare din punctele de lucru;

Efectuează lucrări de aerisire (incarcare/descarcare) a instalației de incalzire atunci când este necesar;

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare ale DGASPC sector 5;

Respecta normele de securitate si sanatate in munca si situații de urgenta ,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

Sa se prezinte la efectuarea controlului medical.

Atribuții electrician : cod cor 741307

In caz de urgenta ii revine obligația de a răspunde solicitărilor si in afara orelor de program; Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde isi desfasoara activitatea;

Are obligația de a răspunde material de integritatea tuturor materialelor si sculelor din dotare;

Efectuează lucrări de reparații curente la instalația electrica interioara/exterioara in toate punctele de lucru ale D.G.A.S.P.C.

Întreține in bune condiții instalația electrica interioara/exterioara;

Înlocuiește obiectele electrice deteriorate;

Efectuează periodic lucrări de revizie pentru buna funcționare a instalației electrice din punctele de lucru;

Efectuează lucrări de revizie a instalației electrice atunci când este necesar;

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare ale DGASPC sector 5;

Respecta normele de securitate si sanatate in munca si situații de urgenta ,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor Sa se prezinte la efectuarea controlului medical.

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului

(1)    In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al Sectorului 5;

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

Anexa nr. 10 la HCL nr...â^../.;H.'.52.L..‘^.I.t"

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

« CENTRUL DE ZI SFANTA MARIA »

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul cadru de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social fara personalitate juridica Centrul de Zi Sfanta Maria, aprobat prin hotarare a Consiliului Local sector 5, in vederea asigurării funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Centrului de Zi Sfanta Maria, cod serviciu social 8891CZ-C II, înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF ; Nr. 000428; Data eliberării: 15.04.2014, sediuLStrada Trompetului, nr. 117, sector 5 București

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul Centrului de Zi Sfanta Maria este de a preveni abandonul și instituționalizarea copilului, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare profesionala pentru părinți cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Rolul principal al serviciilor de zi este de a oferi asistență gratuită în timpul zilei copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situație materială precară și/sau familii dezorganizate, în care mamele/tații își cresc singur copiii), dând astfel posibilitatea părinților de a-și găsi un loc de muncă, și de a putea oferi condiții materiale adecvate creșterii copiilor.

Centrul de îngrijire de zi asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale, ferind servicii adecvate familiei în situație de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilitățile legate de îngrijirea, securitatea și educația copilului.

Prin funcționarea acestui serviciu social de zi, se urmărește menținerea copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice. Centrul de zi asigură copiilor îngrijire, programe educative și distractive, consiliere, pe durata zilei, urmând ca seara copiii să se întoarcă acasă, în mediul lor de viata, evitându-se ruptura de

familia. Activitățile centrului de zi sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (învățământ, sănătate). Centrul de zi nu inlocuieste sau suplinește activitățile școlare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Centrul de Zi Sfanta Maria funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Nr. 24/2004 privind Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.

Alte standarde aplicabile :

'S Ordinul Nr. 288/2006 privind Standardelor Minime Obligatorii aplicate Managementului de caz

■/ Ordinul nr. 80/2004- pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție.

•S Hotărârea nr. 1434/2004- privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al DGASPC;

•S Hotărârea nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

(3) Centrul de Zi Sfanta Maria este înființat prin: Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr. 30/31.03.2007 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Centrul de Zi Sfanta Maria se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului Zi Sfanta Maria sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu3;

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților copilului de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciile din cadrul DGASPC sector 5.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Zi Sfânta Maria sunt:

a)    Copii cu vârste cuprinse intre 6 luni si 4 ani, cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, a căror familie se afla in situații socio-economice dificile cu risc de separare a copilului de familie;

b)    Copiii și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

c)    Copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

d)    Copii din familii cu risc de abandon a copilului aflate în situație de criza recenta

e)    Copii din familii care solicita consiliere pentru creșterea si educarea copilului mic.

f)    Părinții si alti membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal si/sau persoana care au în îngrijire copilul cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 4 ani.

Capacitatea centrului de zi Sfanta Maria este de 30 locuri.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare

•    cerere prin care se solicită serviciile centrului, întocmită de către părinți sau reprezentanții legali ai copiilor

•    declarația celui de-al doilea părinte ca este de acord cu includerea copilului

•    copii ( xerox) după actele de identitate ale copilului( certificat de naștere, carte de identitate)

•    copii după actele de identitate ale părinților și altor membri ai familiei cu același domiciliu

•    adeverință medicală de la medicul de familie pentru copil și membri familiei (caracterizare medicala)

•    adeverința de venituri pentru familie

•    ancheta socială efectuată de asistentul social

•    raportul de evaluare inițială

•    dispoziția de admisie in centru aprobata de Directorul General si planul de servicii aprobat prin Dispoziție de Primar;

•    copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare

•    fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

•    planul de servicii/planul de recuperare întocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara.

•    contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC sector 5) si familia beneficiarului

b) Admiterea beneficiarilor la serviciile oferite se face prin dispoziția emisă în baza raportului de evaluare detaliată, și a planului de servicii intocmit de către Serviciul Prevenire Abandon si Familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Toate serviciile oferite de centru sunt gratuite.

MODEL CONTRACT CU FAMILIA


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA

COPILULUI

Bd. Regina Elisabeta nr. 29 - 31 Tel./Fax: 310.17.31

CENTRUL DE ZI- SF.MARIA

STR. TROMPETULUI NR. 117, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. înreg._/_

CONTRACT

PĂRȚILE SEMNATARE

I. Centrul de Zi-Sf. Maria, reprezentat de șeful de centru.

2. Părintele/    reprezentantul    legal    al    copilului    d-

na/dl....................................................................................................................

cu    domiciliul    în

CAPITOLUL 1. SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 1. Scopul contractului îl constituie asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului instructiv-educativ prin implicarea și reponsabilizarea părților în educarea copiilor

Art. 2. Centrul de Zi își asumă responsabilitatea în procesul instructiv-educativ.

Art. 3. Părintele se declară ca principala persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu personalul centrului spre binele copilului.

CAPITOUL 2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.4. Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii educaționale (stimularea capacitatilor intelectuale, de voința, de limbaj, memorie, afective, activități artistice, activități recreative si de socializare), servicii psihologice (evaluare psihologică, consiliere, orientare școlară și profesională), servicii medicale (asistență medicală pe perioada prezenței beneficiarului în Centrul de Zi), un mic dejun,o masă de prânz și o gustare .

Art. 5.Centrul de zi întocmește împreună cu beneficiarul un plan personalizat de intervenție pe o perioadă determinată (sase luni).

Art. 6. Pe parcursul evaluării personalul Centrului de Zi va evalua progresul înregistrat de beneficiar, iar la sfârșitul perioadei va analiza împreună cu acesta în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele stabilite.

CAPITOLUL 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

Art. 7. Activitățile se desfășoară în principal în incinta Centrelor de Zi

Art. 8. în cazul în care activitățile se desfășoară în altă locație (vizite la muzee, piese de teatru, parc, Clubul Copiilor, etc.) părintele se angajează să însoțească copilul.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 9. CENTRUL DE ZI-SF. MARI A ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

•    Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și materialele didactice pentru desfășurarea

procesului educațional

•    Să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor

•    Să asigure securitatea copiilor pe perioada programului

•    Să protejeze copilul împotriva oricărei forme de violență, vătămare, abuz fizic, mental sau

sexual

•    Să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu copiii și părinții acestora

•    Să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viața intimă,

privată și familială a acestuia

•    Să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația

copilului

•    Să stabilească, de comun acord cu familia, calendarul întâlnirilor periodice

•    Să desfășoare toate tipurile de activități, conform standardelor minime obligatorii pentru

centrele de zi

•    Să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea copiilor sau a

părinților

•    Să asigure copilului asistență medicală pe parcursul programului în centru

•    Să asigure/ faciliteze copilului participarea și vizionarea de spectacole, manifestări

științifice și culturale, sportive în și în afara centrului de zi

•    Să recompenseze/ sancționeze obiectiv și echitabil rezultatele și conduita copiilor

•    Să întocmească împreună cu familia, planul individualizat de intervenție.

Art. 10. OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR SERVICIILOR CENTRULUI DE ZI:

•    Părintele trebuie sa contribuie cu următoarele materiale (minim necesar): pijama, incaltaminte si haine de schimb, scutece absorbante, prosop, perie si pasta de dinți, șervetele umede, hârtie igienica, biberon sau suzeta (daca este cazul), cana pentru copii si orice alte obiecte necesare copilului daca sunt solicitate de personalul Centrului;

•    Părintele trebuie sa prezinte o copie după fisa medicala a copilului (incluzând lista vaccinărilor, eventualele tratamente pe care le urmeaza copilul, sensibilități la anumiti factori alergenici etc)

•    Părintele trebuie sa se implice in activitatile educative desfășurate prin programele centrului, sa ajute copilul in rezolvarea sarcinilor suplimentare primite de la personalul centrului (exerciții adecvate vârstei, igiena personala etc), participa activ la modelarea si corectarea unor aspecte comportamentale (de ex. acordarea unei pedepse educative constructive, motivarea, încurajarea copilului etc)

•    Părintele furnizează informații de orice natura personalului Centrului de zi cu caracter de confidențialitate, informații pe care le considera utile pentru procesul educativ individual al copilului

•    In cazul in care copilul nu poate frecventa o perioada programul centrului sau apare o problema speciala părintele trebuie sa informeze in timp util personalul centrului, verbal si in scris.

•    Părintele iși asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube materiale provocate de copil.

•    Programul Centrului de Zi este intervalul orar 8.00-16.00 de luni pana vineri. In afara acestui program, membrii echipei nu răspund pentru eventualele accidente survenite. Reprezentantul legal al copilului se obliga sa aduca copilul in centru si sa-l ia la sfârșitul programului.

•    absentele nemotivate din programul Centrului de Zi “Sf.Maria” pe o perioada de 2 saptamani pot avea drept consecința demararea procedurilor de excludere definitiva a minorului

•    Părintele colaborează cu personalul centrului in îndeplinirea sarcinilor educative.

•    Să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al Centrului de Zi.

•    Să informeze personalul centrului cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației instructiv-educative sau disciplinare a copilului

•    Să răspundă cu promptitudine solicitării personalului Centrului de Zi ori de câte ori este necesar de a se lua măsuri cu privire la conduita sau alte situații neprevăzute

•    Să respecte întregul personal și beneficiarii colegii din centrul de zi. Nu se admit iniurii la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințările la adresa personalului

•    Să participe activ la ședințele de consiliere individuale sau de grup coordonate de psihologul centrului

•    Să participe la întâlnirile organizate cu părinții ori de câte ori este nevoie

•    Să asigure copilului o ținută vestimentară curată și decentă

•    Să monitorizeze starea de sănătate a copilului, astfel încât acesta să poată desfășura activități în colectivitate

•    Să furnizeze informațiile solicitate de către personalul Centrului de Zi

•    Prin prezentul contract familia/reprezentantul legal își dă acordul pentru participarea copilului la toate activitățile de natură educativă și psihologică desfășurate în cadrul Centrului de zi, conform legislației în vigoare si sunt de acord ca imaginea copilului să poată fi folosită în eventualele materiale informative ale centrului, cu condiția să nu fie încălcate drepturile copilului și să se prezinte materialul respectiv în prealabil.

•    Să manifeste un comportament care să nu afecteze sănătatea, demnitatea și libertatea celorlalți din cadrul centrului.

•    Să folosească și să păstreze cu grijă obiectele din dotare, rechizitele, bunurile personale sau colective.

•    Să aibe un comportament civilizat, precum și o ținută vestimentară corectă și curată

•    Copilul poate participa potrivit vârstei la activitățile gospodărești din centru

•    Să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare

•    Revenirea in centru după o absenta mai mare de o saptamana este insotita de aviz epidemiologie.

•    Periodic (o data la 6 luni sau ori de cate ori este necesar) se realizează evaluarea sociopsihoeducationala in funcție de care se va stabili continuarea/incetarea acordării serviciilor sociale.

•    Să respecte credința religioasă a colegilor

CAPITOLUL 5. RECOMPENSE PENTRU BENEFICIAR

Art. 1 I. Pentru rezultate deosebite, purtare exemplară, participarea conștiincioasă la toate activitățile desfășurate în Centrul de Zi, copiilor li se oferă următoarele recompense:

Evidențierea în fața grupului

Premii provenite din diverse surse de sponsorizare

Tabere, excursii, vizite la muzee etc

CAPITOLUL 6. SANCȚIUNI APLICATE BENEFICIARULUI

Art. 12. Copiilor din Centrul de Zi care nu respectă îndatoririle contractuale li se pot aplica următoarele sancțiuni

Observația în fața grupului Excluderea din activități recreative

Necuprinderea în lotul copiilor care participă la activități din afara centrului: vizita la muzee, tabere, excursii

Excluderea definitiva in cazul absentelor nemotivate pe mai mult de 2 saptamani

CAPITOLUL 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 13. Centrul de Zi va considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o altă formalitate în cazul în care beneficiarul sau răspunzătorul legal al acestuia încalcă orice prevedere contractuală.

Art. 14. Contractul se va considera reziliat conform art. 14. anterior, începând cu data înștiințării scrise pe care Centrul de Zi o va face către beneficiar.

CAPITOLUL 8. ALTE MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 15. Contractul va înceta la data expirării acestuia, respectiv_, dacă

părțile nu vor decide prelungirea lui

Art. 16. Contractul poate înceta ca urmare a solicitării scrise a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia

CAPITOLUL 9. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17. Părțile declară că fiecare are dreptul de a semna prezentul contract și că au luat toate măsurile necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce se nasc prin încheierea prezentului contract

Art. 18. Nici o parte nu va avea dreptul de a-și transfera dreptur ile și/sau obligațiile care rezultă din prezentul contract fără aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte părți.

Prezentul contract a fost semnat astazi_, în două exemplare originale, ambele de

valoare egală, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURI

REPREZENTANT LEGAL

ȘEF CENTRUL DE ZI-SF. MARIA

(3) Condiții de încetare a serviciilor

încetarea acordării serviciilor centrului de zi se face pe baza dispoziției primarului. în urma :

•    cererii părinților

•    recomandării specialiștilor care lucrează cu copilul

•    implinirii vârstei maxime de admitere in centru- 4 ani

•    recomandărilor responsabilului de caz in situația încălcării prevederilor cuprinse in contractul cu familia

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Zi Sfanta Maria au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex. religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu; t) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi Sfanta Maria au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Centrului Zi Sfanta Maria sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    Programul personalizat de intervenție este elaborat de personalul de specialitate în funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil în parte

3.    Programul zilnic de ingrijire si educare al copiilor în centru se desfasoara ținând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potențialul, nevoile si disponibilitățile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.

4.    Activitati educaționale - centrul de zi oferă copilului numeroase activitati sau situații de învatare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate dinainte de către personalul de specialitate. Activitățile educaționale se desfasoara individual sau în grupuri mici de copii, ținând cont de vârsta copiilor si de achizițiile pe care le au.

5.    Activitati recreative si de socializare - centrul de zi oferă copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitatile de învatare si cele de relaxare si joc. Aceste activitati îi ajuta pe copii sa îsi mențină echilibrul psihic si fizic necesar dezvoltării lor armonioase.

6.    Evaluare psihologica - complementar serviciilor oferite de unitățile de învățământ si alti furnizori de servicii, centrul de zi oferă copiilor sprijin pentru realizarea unei evaluări psihologice si intervenții specializate asigurate de către psiholog, acolo unde este necesar.

7.    Consiliere si sprijin pentru părinți, alti membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal si/sau persoana care are în îngrijire copilul - centrul de zi oferă consiliere si sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate considera ca este în beneficiul copilului si familiei sale. Activitatea de consiliere se desfasoara individual si/sau în grup. Centrul de zi organizează programe de educare a părinților, cunoscute sub denumirea de "scoli pentru părinți".

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

I. Activitati de informare la nivelul comunității - centrul de zi dezvolta acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora. Cel puțin o data pe an, central de zi sprijină organizarea de campanii de sensibilizare a comunității referitoare la prevenirea abandonului si instituționalizarii copiilor.

1.    Colaborează cu Serviciul Prevenire Abandon, Familie si Copil in vederea identificării beneficiarilor, evaluării initale a nevoilor specifice si monitorizării evoluției copiilor si a familiei.

2.    Colaborează cu profesioniști si instituții relevante - centrul de zi colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiilor lor, inclusiv cu profesioniștii din domeniu. Centrul de zi colaborează cu toti actorii sociali implicați în implementarea planului de servicii pentru prevenirea abandonului si instituțional izarii copilului.

3.    Elaborarea rapoartelor de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Relații de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi. Personalul centrului de zi face toate demersurile necesare pentru a stabili relații de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi.

2.    Promovează si aplica masuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

3.    Colaborează cu profesioniști si instituții din domeniu in vederea optimizării activitatii de integrare si incluziune in viata sociala.

4.    Consiliază părinții si familia lărgită a beneficiarilor.

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    Personalul centrului de zi are pregătirea si abilitățile profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii si în echipa.

4.    Centrul de zi dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcționarea sa la randament optim.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1.    Centrul de zi dispune de un management si o administrare eficiente, care îi asigura o funcționare optima în acord cu misiunea sa.

2.    Centrul de zi dispune de o locație accesibila comunității, resurse financiare suficiente si o baza materiala corespunzătoare derulării tuturor activitatilor.

3.    Centrul de zi funcționează conform unui plan anual de acțiune intocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunității.

4.    Personalul centrului de zi este selectat cu atentie si responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare si angajare care se desfasoara în acord cu legislația în vigoare si răspunde nevoilor centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social Centrul Zi Sfanta Maria funcționează cu un număr de 16 total personal, din care conform HCL nr. 39/25.03.2016:

a)    personal de conducere: șef de centru -1

b)    personal de specialitate,de îngrijire și asistență: 1 asistent medical, 3 instructor de educație, I educator, 1 psiholog, 1 infirmiera.

Psihologul si Asistentul Medical deservesc mai multe unitati ale D.G.A.S.P.C.

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 administrator. I ingrijitoare, 1 spalatoreasa, 2 bucătari, I electrician.

1 Bucatar, Administratorul si Electricianul deservesc mai multe unitati ale D.G.A.S.P.C.

d) voluntari: 0

3.    încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4.    Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post șef de centru

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este :

a) șeful de centru ( COD COR - 111225)

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

in) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Consiliul Consultativ- nu este cazul.

ARTICOLUL 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate :

a)    asistent medical generalist -1 cod cor 325901

b)    Educator-1 cod cor 234203

c)    infirmieră -1 cod cor 532103

d)    instructor de educație -3 41202

e)    psiholog -1 cod cor 26341 I

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

,u

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

a) Atribuții asistent medical generalist ( COD COR - 222101)

•    Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din Centrul de Zi Sfanta Maria si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

•    Supraveghează aplicarea stricta a regulilor de primire a copiilor, aplica masurile de igiena si antiepidemice, efectuează deparazitarea copiilor si verifica starea de curățenie corporala si vestimentația acestora;

•    Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări.

•    Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale prezentate de membrii familiei;

•    Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor, precizând numele copilului, data, ora, medicamentele si motivul administrării;

•    întocmește zilnic evidenta copiilor absenți din motive medicale pentru urmărirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul favorabil al medicului de familie si tine legătură cu familia privind evoluția stării de sanatate a copiilor bolnavi;

•    In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicești de profil;

•    Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, inspector de specialitate ,infirmiera) masurile medicale luate fata de copiii cu diverse afecțiuni;

•    Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

•    Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitarețdormitoare, grup sanitar.bloc alimentar, holuri,spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

•    Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

•    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

•    Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

•    Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai , octombrie);

•    Verifica zilnic servirea meselor de către copii precum si condițiile de desfășurare a acestora;

•    Realizează periodic educație sanitara cu copiii si părinții copiilor pe grupe de varsta;

•    Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

•    întocmește zilnic raportul de activitate; îngrijește si răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical si de cele pe care le are in păstrare;

•    Se ocupa cu depozitarea, distrugerea, indepartarea celorlalte materiale sanitare utilizate;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi; Cunoaște prevederile cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

•    Îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului. Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

Atribuții Educator ( COD COR - 263508)

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele;

•    Realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

•    Conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful centrului;

•    Practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

•    Sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

•    Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

•    Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

•    Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

•    Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

•    Elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

•    Se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

•    Obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

•    Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

•    Participa la cursuri de formare;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației părinte-copil;

•    Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

•    Incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

•    Ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub indrumarea psihologului ;

•    Asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

•    Desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

•    Asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

•    Răspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

•    Răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

•    încurajează si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitati lor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradurul de maturitate;

•    Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

•    Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

•    Respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

•    Incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului ;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții Instructor de Educație COD COR 341202

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privi nd centrele de zi;

•    Cunoaște problematica familiilor aflate in dificultate si noțiuni privind dezvoltarea si stimularea copilului 0-4 ani;

•    Realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

•    Conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful centrului de zi ;

•    Practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel ;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

•    Este pregătit in ceea ce privește semnificația relației părinte copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

•    Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

•    Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

•    Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

•    Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPl-ului;

•    Elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

•    Se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

•    Obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

•    Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii;

•    Întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora ;

•    Participa la cursuri de fonnare;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

•    Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

•    Incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

•    Ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului ;

•    Asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

•    Desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

•    Asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

•    Răspunde de viata si securitatea copiilor incredintati pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

•    Răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

•    Efectuează un control sistematic asupra modului cum isi intretin copiii articolele de echipament, iar in cazul unei pierderi, cercetează in ce împrejurări s-a petrecut acest fapt si informează coordonatorul;

•    Urmărește tinuta vestimentara a copiilor formandu-le bunele deprinderi de ordine, igiena personala, grija fata de bunurile mobile si imobile ale unitatii;

•    încurajează si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

•    Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

•    Respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

•    Incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, peronalului;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții Infirmiera COD COR - 532103

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Participa zilnic alaturi de educatoare la îngrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat. supravegherea si administrarea tratamentului medical);

•    Acorda îngrijiri zilnice copiilor, menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor in plan fizic, intelectual si emoțional;

•    Urmărește modul in care se realizează hranirea copiilor, conform meniului prescris de medic in funcție de varsta si nivelul de dezvoltare al acestora;

•    Ajuta copii in dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala;

•    Participa la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat si va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivitățile cu copii);

•    Mesele vor fi sterse intotdeauna cu soluție clorigena 1/6;

•    Interactioneaza frecvent cu copiii in timpul ingrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele si acțiunile desfășurate ;

•    Supraveghează intr-un mod calm si relaxat copiii in toate momentele zilei pe care aceștia le petrec in Centrul de zi ;

•    Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

•    Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

•    Aerisește încăperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

•    Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

•    Prepara soluția pentru dezinfectia olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

•    Asigura exploatarea si pastrarea in condiții bune a inventarului si a bunurilor date in folosința ;

•    In situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

•    Depozitează substanțele sau obiectele periculoase in locuri sigure (magazie) unde nu au acces copiii;

•    Observa in permanenta copiii semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc.);

•    Anunța asistentei medicale orice modificare intervenita in starea de sanatate a copiilor;

•    Participa direct alaturi de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igiena a copiilor, la programele de stimulare afectiva, de stimulare psihomotorie si de limbaj;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

•    Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând impreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire Ia protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

Atribuții Psiholog COD COR-263411

•    Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție impreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

•    Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

•    Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

•    Realizează evaluări psihologice ori de cate ori se impune sau trimestriale ale copiilor din centru pentru a urmării evoluția dezvoltării si a elabora programul fiecărui copil ;

•    Elaborează programul de stimulare psihomotorie care conține obiective specifice in funcție de particularitățile fiecărui copil;

•    Supervizează activitatea educatorului si a instructorilor de educație, si initiaza impreuna activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

•    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupele de copii, in acord cu potențialul acestora ;

•    Asigura consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;

•    Organizează programe de educare a părinților cunoscute sub denumirea de "scoli pentru părinți", impreuna cu specialiști in domeniu;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

•    Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

•    Ajuta părinții sa dobandeasca abilitați parentale si deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup ;

•    Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile,R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz,neglijare, exploatare, etc.;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.l.

•    Are obligația sa participe la întâlniri le periodice ale echipei Centrului;

•    Organizează si moderează grupuri de suport împreuna cu asistentul social ;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.) si il aduc la cunoștința mamelor si rudelor acestora prin mijloace adecvate in funcție de gradul de înțelegere a fiecărei asistata;

•    Orientarea beneficiarilor către instituțiile competente pentru obținerea drepturilor legale;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    si Directorului General al DGASPC Sector 5

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

ARTICOLUL 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    Administrator-1

b)    Bucatar -2

c)    Îngrijitor -1

d)    Spalatoreasa - 1

d) Electrician -1

Atribuții administrator COD COR-515104

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    întocmește referate de necesitate pe care le supune aprobării șefului de centru si serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 privind achiziționarea de mobilier.

cazarmanent, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, incaltaminte si cele necesare activitatii de invatamant a copiilor ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii);

•    întocmește impreuna cu bucătării si cadrele medicale, magazinerul, meniul saptamanal pentru unitate, si-1 supune aprobării șefului de centru;

•    întocmește, ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si de meniul saptamanal, referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

•    Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției, gestiune si teren;

•    Supraveghează curățenia, încălzitul si iluminatul centrului de zi Sf.Maria;

•    Se ingrijeste permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul, varsta si sexul copiilor cuprinși in centru;

•    Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite acestea ;

•    întocmește lista zilnica de alimente, in raport cu meniul saptamanal, nr. de copii prezenti comunicat de cadrele medicale si ofițerul de serviciu , grupele de varsta ale copiilor si o supune spre aprobare șefului de centru ;

•    Controlează zilnic calitatea si cantitatea mancarii, modul de folosire a alimentelor, si modul de servire a mesei de către personalul desemnat;

•    Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii si PSI;

•    Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

•    Urmărește si asigura recepția bunurilor de la furnizori, întocmind N.I.R.-uri pentru facturile care însoțesc marfa; se ingrijeste de buna conservare a alimentelor; de păstrare in condiții optime a materialelor, obiectelor de inventar, materiale intretinere, obiete de inventar in folosința- buget, donații si sponsorizări- primite in gestiune;

•    Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților;

•    Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 72 de ore;

•    Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente; eliberează materiale respectând cantitatile specificate in referate de necesitate, pe baza bonului de consum;

•    Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

•    Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

•    Susține ședințe cu personalul administrativ al centrului, periodic sau ori de cate ori este nevoie;

•    întocmește foaia de pontaj;

•    Tine evidenta gestiunii analitica - buget, donații, sponsorizări - campletand Tisa de magazie, bon de consum, nota intrare recepție ( N.I.R.), fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosința, fisa mijloace fixe.

•    Îndeplinește si atribuțiile de administrator si la Centrul Maternal Sf. Maria.

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.l.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.l cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului de Zi;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de setul centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții bucatar COD COR - 512001:

•    Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

•    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice flecarei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

•    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

•    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

•    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea

•    Efectuează prepararea alimentelor;

•    Asigura buna desfășurare a servirii mesei( mic dejun ,prânz)

•    Efectuează portionarea si servirea mesei

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

•    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

•    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea(bucatarie, sala de mese,spălător vase etc.)

•    îngrijește si supraveghează curățenia din cantina si dependințele acesteia;

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Participa la descărcarea alimentelor ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului de Zi;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

Atribuții îngrijitoare COD COR - 532104:

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

•    La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

•    Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

•    In dormitoare si birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

•    Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

•    Se ingrijeste de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

•    Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

•    Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

•    Participa la descărcarea alimentelor daca este nevoie;

•    Participa la sapatul si curatatul grădinii, precum si a imprejurimilor centrului de zi;

•    Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

•    Respecta procedurile de lucru ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

•    Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea centrului de zi;

•    Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneficiarii centrului;

•    Cunoaște problematica copiilor din cadrul centrului de zi;

•    Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

•    Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

•    Aerisește incaperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

•    Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

•    Participa zilnic alaturi de educatoare la îngrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat)

•    Asista si indruma copiii ori de cate ori este nevoie la imbaierea si toaleta acestora, asigurând normele de igiena ale acestora;

•    Se autodeclara in caz de imbolnavire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

•    Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând impreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Asigura spalarea si calcarea lenjeriei si a echipamentului copiilor;

•    li este interzisa folosirea unei surse electrice improvizate ;

•    La terminarea programului, trebuie sa scoata din funcțiune toate aparatele electrice utilizate ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.Sd.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.Od cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

Atribuții Spalatoreasa COD COR - 912103:

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

•    La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

•    Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

•    In dormitoare si birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

•    Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

•    Se îngrijește de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

•    Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

•    Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

•    Participa la descărcarea alimentelor daca este nevoie;

•    Participa la sapatul si curatatul grădinii, precum si a imprejurimilor centrului de zi;

•    Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

•    Au obligația sa respecte R.O.I.JR.O.F. ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum si normele de protecția muncii si P.S.I.;

•    Respecta procedurile de lucru ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

•    Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea centrului de zi;

•    Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneficiarii centrului;

•    Cunoaște problematica copiilor din cadrul centrului de zi;

•    Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

•    Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

•    Aerisește încăperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

•    Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

•    Participa zilnic alaturi de educatoare la îngrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat)

•    Asista si îndruma copiii ori de cate ori este nevoie la imbaierea si toaleta acestora, asigurând normele de igiena ale acestora;

•    Se autodeclara in caz de imbolnavire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

•    Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând împreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

•    Asigura spalarea si calcarea lenjeriei si a echipamentului copiilor ;

•    li este interzisa folosirea unei surse electrice improvizate ;

•    La terminarea programului, trebuie sa scoata din funcțiune toate aparatele electrice utilizate ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    Îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

Atribuții Electrician COD COR - 741307:

•    In caz de urgenta ii revine obligația de a răspunde solicitărilor si in afara orelor de program;

•    Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

•    Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde isi desfasoara activitatea;

•    Are obligația de a răspunde material de integritatea tuturor materialelor si sculelor din dotare;

•    Efectuează lucrări de reparații curente la instalația electrica interioara/exterioara in toate punctele de lucru ale D.G.A.S.P.C.

•    Întreține in bune condiții instalația electrica interioara/exterioara;

•    Înlocuiește obiectele electrice deteriorate;

•    Efectuează periodic lucrări de revizie pentru buna funcționare a instalației electrice din punctele de lucru;

•    Efectuează lucrări de revizie a instalației electrice atunci când este necesar;

•    Respecta normele de securitate si sanatate in munca si situații de urgenta ,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical.

•    La terminarea programului, trebuie sa scoata din funcțiune toate aparatele electrice utilizate ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției ;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

ARTICOLUL 13

Finanțarea centrului

(1)    In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local, respectiv bugetul local al sectorului 5 - municipiul București;

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

Anexa 11 la HCL nr.REGULAMENT

de organizare și funcționare a Centrului de zi Sf. Ana

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social tara personalitate juridica Centrul de zi Sf Ana. inliintat prin hotarare a Consili ulm local Sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

(1) Serviciul social Centrul de zi . cod serviciu social 8891CZ-C II, înființat de

furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF ; Nr. 000428; Data eliberării: 15.04.2014, sediul: str. M-tii Carpati, nr. 72 sector 5. Capacitatea centrului de zi este de 50 locuri.

Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltai ea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Centrul de zi este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este aceea de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala pentru copii in scopul de a răspunde nevoilor fizice, psihologice si sociale, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali, precum si pentru alte personae care au in îngrijire copii.

•nai

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de zi consta in înlocuirea treptata a centrelor de plasament de tip clasic, asigurând îngrijirea si securitatea pe timpul zilei, fiind un serviciu alternativ la institutionalizare si urmărește scăderea ratei abandonului familial, a numărului de copii instituționalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor in inșii tulii rezidențiale.

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Centrul de zi funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de

organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului cu modificările si completările ulterioare

(2)    Ordinul 24/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi

(3)    Centrul de zi este înființat prin hotararea consiliului local sector 5 nr. 62/28.08.2003 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social Centrul de zi Sfanta Ana se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce pri\-eșlc egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu priv ire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea in unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont. după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu ( cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată)

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor. în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi Sf. Ana sunt:

■    Copii si părinți carora li se acorda prestații si servicii destinate prevenirii separării lor

■    Copii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie

(2)    Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare

■    Certificat de nastere/carte de identitate ( copie) pentru toti copiii unei familii

■    Acte identitate părinți/ reprezentanți legali

■    Fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare

■    Acte care sa demonstreze veniturile familiei

■    Adeverința privind situația școlara la zi a copilului

■    Ancheta sociala privind situația familiala

■    Alte acte relevante pentru membrii familiei

Includerea in cadrul programului educativ a unui beneficiar se face pe baza unei cereri din partea parintelui/reprezentantului legal si a copilului care are 10 ani impliniti. Se realizează de către un specialist din cadrul Serviciului de prevenire abandon un dosar cu actele familiei. Serviciile sociale se adreseaza copiilor cu varsta 3-18 ani.

Copilulului i se întocmește un plan de servicii avizat de echipa Serviciului Prevenire abandon, Centrului de zi, Director General DGASPC, primar, in baza caruia se intocmeste decizia de includere in cadrul serviciului, prin decizia directorului general.

In cazul includerii in centrul de zi, copilul va fi evaluat din punct de vedere psihologic si educativ de către membrii echipei multidisciplinare din cadrul serviciului, urmând ca după aceea sa fie elaborate un plan de intervenție individualizat care cuprinde obiectivele urmărite in asigurarea unei dezvoltări psihice si fizice armonioase a copilului in mediul familial, angajamentul părinților in indeplinirea acestora, durata intervenției, setul de activitati ce urmeaza a fi desfășurate, indicatorii obiectivelor, evaluarea la finalul intervenției. Acesta va fi avizat de șeful de centru. Serviciile sociale se prestează in baza unui contract semnat de șeful centrului, reprezentantul legal al copilului si copilul, in funcție de varsta acestuia si de capacitatea de discernământ.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor:

■    la cererea reprezentantului legal

■    la indeplinirea tuturor obiectivelor propuse de către personalul de specialitate

■    la incetarea condițiilor ce au dus la situația de dificultate

■    parasirea de către copil a teritoriului tarii

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale. Iară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială:

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite:

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor. atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite:

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane eu di/.abili lăți.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate. în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală:

e)    să respecte prevederile prezentului regulament si al oricărui act intern

MODEL CONTRACT CU FAMILIA


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI

PROTECȚIA COPILULUI Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31

Tel./Fax: 310.17.31


CENTRUL DE ZI -SF.ANA STR. MUNȚII CARPAȚI, NR.72 TEL./FAX: 021.423.28.36

Nr. înreg._/_201 1

CONTRACT

PĂRȚILE SEMNATARE

1.    Centrul de Zi-Sf. Ana, reprezentat de șeful de centru

2.    Părintele/ reprezentantul legal al copilului d-na/dl._cu

domiciliul în_

3.    Copilul_

CAPITOLUL 1. SCOPUL CONTRACTULUI

Art. I. Scopul contractului îl constituie asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului instructiv-educativ prin implicarea și reponsabilizarea părților în educarea copiilor

Art. 2. Centrul de Zi își asumă responsabilitatea în procesul instructiv-educativ.

Art. 3. Părintele se declară ca principala persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu personalul centrului spre binele copilului.

CAPITOUL 2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.4. Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii educaționale (asistență în timpul efectuării temelor, ajutor pentru însușirea lecțiilor, activități artistice, activități recreative), servicii psihologice (evaluare psihologică, consiliere, orientare școlară și profesională), servicii medicale (asistență medicală pe perioada prezenței beneficiarului în Centrul de Zi), o masă de prânz și o gustare de seară.

Art. 5. Centrul de zi întocmește împreună cu beneficiarul un plan personalizat de intervenție pe o perioadă determinată (un semestru școlar).

Art. 6. Pe parcursul evaluării personalul Centrului de Zi va evalua progresul înregistrat de beneficiar, iar la sfârșitul perioadei va analiza împreună cu acesta în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele stabilite.

CAPITOLUL 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

Art. 7. Activitățile se desfășoară în principal în incinta Centrelor de Zi

Art. 8. In cazul în care activitățile se desfășoară în altă locație (vizite la muzee, piese de teatru, parc, Clubul Elevilor, etc.) părintele se angajează să însoțească copilul. CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 9. CENTRUL DE ZI-SF. ANA SE ANGAJEAZĂ

Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și materialele didactice pentru desfășurarea procesului educațional

Să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor Să asigure securitatea copiilor pe perioada programului Să protejeze copilul împotriva oricărei forme de violență, vătămare, abuz fizic, mental sau sexual

Să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu copiii și părinții acestora

Să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viața intimă, privată și familială a acestuia Să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului

Să stabilească, de comun acord cu familia, calendarul întâlnirilor periodice Să desfășoare toate tipurile de activități, conform standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

Să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea copiilor sau a părinților

Să asigure copilului asistență medicală pe parcursul programului în centru Să asigure/ faciliteze copilului participarea și vizionarea de spectacole, manifestări științifice și culturale, sportive în și în afara centrului de zi Să recompenseze/ sancționeze obiectiv și echitabil rezultatele și conduita copiilor

Să întocmească împreună cu familia, planul individualizat de intervenție.

Art. 10. PĂRINTELE/ REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI SE ANGAJEAZĂ:

Să-și asume împreună cu copilul responsabilitatea pentru orice faptă a copilului în cadrul centrului de zi

Să îndeplinească sarcinile educative, împreună cu copilul, care sunt date de Centrul de Zi

Să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al Centrului de Zi

Să informeze personalul centrului cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare sau disciplinare a copilului Să răspundă cu promptitudine solicitării personalului Centrului de Zi ori de câte ori este necesar de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situația școlară a copilului

Să trateze cu respect personalul Centrului de Zi

Să participe activ la ședințele de consiliere individuale sau de grup coordonate de psihologul centrului

Să participe la întâlnirile organizate cu părinții ori de câte ori este nevoie

Să ia copilul din incinta centrului la ora de terminare a programului, la ora

_, în caz contrar personalul centrului nu se face răspunzător

pentru eventualele accidente petrecute după terminarea programului Să informeze personalul Centrului de Zi imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, calificative slabe la școală, absențe nemotivate, etc.)

Să suporte pagubele materiale în cazul în care copilul deteriorează/distruge materialele aflate în incinta centrului de zi Să asigure copilului o ținută vestimentară curată și decentă Să monitorizeze starea de sănătate a copilului, astfel încât acesta să poată desfășura activități în colectivitate

Să informeze, în timp util, personalul Centrului de zi în legătură cu absența copilului de la programul Centrului de Zi.

Să furnizeze informațiile solicitate de către personalul Centrului de Zi Prin prezentul contract familia/reprezentantul legal își dă acordul pentru participarea copilului la toate activitățile de natură educativă și psihologică desfășurate în cadrul Centrului de zi , conform legislației în vigoare Declar că sunt de acord ca imaginea copilului să poată fi folosită în eventualele materiale informative ale centrului, cu condiția să nu fie încălcate drepturile copilului și să mi se prezinte materialul respectiv în prealabil

Art. 11. COPILUL SE ANGAJEAZĂ

Să respecte personalul centrului, colegii de grupă, precum și alte persoane implicate în procesul educativ

Să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, demnitatea și

libertatea celorlalți din cadrul centrului

Să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

Să frecventeze cu regularitate cursurile școlii și să participe la activitățile

obligatorii organizate de instituția de învățământ pe care o urmează

Să participe activ la activitățile propuse de Centrul de Zi

Să depună tot efortul necesar pentru a obține medii cât mai bune la fiecare

disciplină de învățământ, iar numărul maxim de absențe nemotivate admis

este de 10 pe semestru

Să folosească și să păstreze cu grijă manualele școlare, rechizitele, bunurile personale sau colective

Să aibe un comportament civilizat, precum și o ținută vestimentară corectă și curată

Să respecte întregul personal și colegii din centrul de zi. Nu se admit injurii la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințările la adresa personalului

Să participe potrivit vârstei la activitățile gospodărești din centru Să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare Să respecte credința religioasă a colegilor

Să participe activ la întâlnirile individuale sau de grup stabilite de comun acord cu educatorul, psihologul, psihopedegogul

Să anunțe personalul Centrului de Zi imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, absențe nemotivate, conflicte majore etc.)

Să cunoască și să respecte regulile privind tehnica securității muncii precum și cele referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor

CAPITOLUL 5. RECOMPENSE PENTRU BENEFICIAR

Art. 12. Pentru rezultate deosebite la învățătura, purtare exemplară, participarea

conștiincioasă la toate activitățile desfășurate în Centrul de Zi, copiilor li se oferă următoarele recompense:

Evidențierea în fața grupului

Premii provenite din diverse surse de sponsorizare

Tabere, excursii, vizite la muzee

CAPITOLUL 6. SANCȚIUNI APLICATE BENEFICIARULUI

Art. 13. Copiilor din Centrul de Zi care nu respectă îndatoririle contractuale li se pot aplica următoarele sancțiuni

- Observația în fața grupului

Excluderea din activități recreative

Necuprinderea în lotul copiilor care participă la activități din afara centrului: vizita Ia muzee, tabere, excursii

Excluderea pe o perioadă de maxim 5 zile de la activitățile centrului

CAPITOLUL 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 14. Centrul de Zi va considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o altă formalitate în cazul în care beneficiarul sau răspunzătorul legal al acestuia încalcă orice prevedere contractuală.

Art. 15. Contractul se va considera reziliat conform art. 14. anterior, începând cu data înștiințării scrise pe care Centrul de Zi o va face către beneficiar.

CAPITOLUL 8. ALTE MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 16. Contractul va înceta la data expirării acestuia, respectiv_,

dacă părțile nu vor decide prelungirea lui

Art. 17 Contractul poate înceta ca urmare a solicitării scrise a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia

CAPITOLUL 10. DISPOZIȚII FINALE

Art. 18. Părțile declară că fiecare are dreptul de a semna prezentul contract și că au luat toate măsurile necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce se nasc prin încheierea prezentului contract

Art. 19. Nici o parte nu va avea dreptul de a-și transfera dreptuile și/sau obligațiile care rezultă din prezentul contract tară aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte părți.

Prezentul contract a fost semnat astazi_, în două exemplare originale,

ambele de valoare egală, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURI

COPIL

REPREZENTANT LEGAL_

ȘEF CENTRUL DE ZI-SF. ANA

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară:

2.    reprezintă furnizorul de servicii sociale in relații eu alte instituții ( scoli. ONG ele.)

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor acti\ ități:

1.    intalniri periodice cu părinții copiilor

2.    organizarea unor sesiuni de informări asupra serviciilor prestate

3.    participarea la întruniri intre instituții publice si neguvernamentale

4.    elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abusive ale părinților si a violentei in familie

2.    asigura programe de abilitare/ reabilitare

3.    depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții sai

4.    asigura părinților/reprezentantilor legali sprijin si consiliere

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a ser\ iciilor:

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate:

3.    reevaluarea periodica a gradului de realizare a obiectivelor individuale propuse cu fiecare copil

4. elaborarea si ajustarea planului de intervenție individualizat impreuna cu reprezentanții legali ai copilului, in funcție de nevoile specifice fiecăruia

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea u rmătoare 1 or acti v ități:

1.    intocmirea zilnica a actelor administrative necesare servirii mesei zilnice( N1R, LZ, BC etc.)

2.    intocmirea , la nevoie, a unor referate prin care se solicita un minim necesar de resurse materiale necesare desfășurării in condiții optime a activitatilor centrului

3.    organizare de intalniri de lucru in cadrul echipelor ( educativa, administrativa)

4.    activitati de autoevaluare a eficientei lucrărilor individuale si/sau de grup

ACTIVITATI DERULATE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI SF. ANA

I.    Activitati de informare la nivelul comunității

Centrul de zi dezvolta acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora.

II.    Asigura ingrijire si securitate copiilor pe timpul zilei

Desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si dobândire a deprinderilor de igiena corporala, acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele contraceptive . Sprijină înscrierea copiilor proveniti din familii cu risc la medicul de familie.

III.    Fiecare copil din centrul de zi beneficiază de un program personalizat de intervenție, reactualizat periodic

Potențialii beneficiari se pot adresa acestui serviciu in mod direct sau prin referire din partea autorităților administrației locale, organismelor orivate autorizate si altor instituții relevante. Referirea din partea autorităților locale se face in baza unui plan de servicii întocmit pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii.c.opilului. Pentru fiecare copil inscris in program se întocmește un program educativ-recreativ personalizat de către personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil/familie. Planul de servicii este intocmit de către autoritatea locala din care provine copilulsau cu sprijinul nemijlocit al acesteia. In situația solicitărilor directe sau a referirilor din partea altor organizații sau instituții relevante, CZ anunța autoritatea locala din care provine copilul pentru a se întocmi planul de serveii. Programul personalizat de intervenție, PPI, este realizat in echipa de personalul de specialitate care lucrează cu copilul in centru, pe baza evaluărilor individuale realizate in momentul includerii in program in colaborare cu copilul si parintii/reprezentantii legali si este avizat de către coordonatorul CZ .

IV.    Activitati educaționale

Centrul de zi oferă copilului numeroase activitati sau situații de invatare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate dinainte de către personalul de specialitate. Previne școlar si asigura creșterea interesului pentru noi cunoștințe, prin alfabetizare, aducerea copilului la un nivel școlar corespunzător vârstei, îndrumarea in realizarea temelor, precum si aprofundarea cunoștințelor dobândite din curricula școlara, trezirea si menținerea interesului pentru cunoștințe noi. Centrul de zi oferă copilului activitati/ situații de invatare, de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta.

PPI conține informații despre toate activitatile si serviciile oferite, obiectivele de lucru sunt realiste, adaptate nivelului de dezvoltare individuala si utile pentru dezvoltarea armonioasa fizica si psihica a copilului in interoirul propriei familii. Părinții /reprezentanții legali sunt informați in ceea ce privește conținutul PPI si rolul ce le revine in operationalizarea obictivelor, asupra problemelor școlare ale copilului, abilităților de care dau dovada, a punctelor tari si slabe. Se deslasoara permanent actini menite sa intareasca relația scoala-familie-comunitate.

V.    Asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programul centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale.

Psihologul elaborează programul de orientare școlara si profesionala care conține obiective in funcție de particularitățile fiecărui copil, desfasurand o serie de activitati ca:

>    Investigarea si evaluarea periodica a dezvoltării psihologice a copilului

>    Evaluarea contextului familial , professional, social, economic, cultural in care se manifesta problemele copiilor

>    Includerea intr-un program de terapie ocupationala, acolo unde cazul

Ca metode utilizate, putem menționa observația, interviul direct, analiza produselor rezultate din aplicarea tehnicilor proiective, terapie ocupationala, terapie prin joc. Părinții sunt implicate in operationalizarea obiectivelor de lucru propuse stabilite prin programul de orientare școlara si profesionala. Activitatea de consiliere psihologica se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera ca este in beneficial copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile acestuia, individual si/sau in grup intr-un spațiu securizant pentru copil. Consilierea este o activiatea planificata, cu obiective specifice .

VI.    Asigura sprijin si consiliere pentru părinți in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta.

Desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților in educarea propriilor copii.

VII.    Activiati recreative si de socializare

In cadrul Centrului de zi se desfasoara activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc, necesar menținerii unui echilibru psihic si fizic necesar unei dezvoltări armonioase. Personalul educațional elaborează programul activitatilor recreative si de socializare, inclusive a perioadelor de somn si odihna, ținând cont de preferințele si particularitățile fiecărui copil.

Activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreunacu specialiști evitând suprasolicitarea copiilor.

Copiii, potrivit vârstei si gradului de maturitate, precum si părinții sunt informați asupra oprtunitatilor recreative si de socializare promovate in CZ si in afara acestuia, precum si asupra modului in care pot fi sprijiniți .

CZ asigura condițiile si materialele necesare, conform vârstei si opțiunilor copiilor pentru derularea activitatilor recreative si de socializare in cadrul CZ si in comunitate. Fiecare copil este ajutat sa dezvolte relații positive cu ceilalți , cu parintii/alti adulti importanți pentru copil, copiii din cadrul CZ, din unitatea de invatamant frecventata, alti copii din comunitate, cu personalul centrului, alti profesioniști implicate in derularea planului de servicii.

Personalul este fonnat corespunzător pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a copilului, prin comunicare verbala si non-verbala., consiliere, evaluări positive.

Desfasoara activitati in vederea diminuării vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, sociala, socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții invederea rezolvării problemei copilului. Ir» colaborarea cu Serviciul de intervenție in caz de abandon, abuzz, neglijenta, violenta domestica, consiliere părinți si copii identifica familiile aflate in dificultate, întocmește rapoarte statistice si, in baza acestora, programe specifice venite inn sprijinul copiilor fin familii aflate in dificultate. Servciul de intervenție realizează evaluarea psihosociala a beneficiarilor, stabilește împreuna cu aceștia planul de servicii si punerea in practica a acestuia prin semnarea contractului cu beneficiarul si instrumentează dosarele copiilor in vederea acordării serviciilor sociale furnizate de centrul nostrum de zi.

Activitățile desfășurate in cadrul centrului se adreseaza categoriei de copii cu vârste cuprinse intre 3-18 ani care se afla in dificultate (risc de abandon familial, școlar)

ARTICOLUL8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul de zi funcționează cu un număr de . 21 persoane, conform organigramei aprobate de cosiliul local prin Hotararea nr. 39/25.03.2016

a)    personal de conducere: șef de centru

b)    personal de specialitate

■    psiholog-2

■    psihopedagog-1

■    educator-3

■    instructor educație- 3

■    asistent medical-1

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire. întreținere-reparații. deservire:

■    administrator-1

■    magaziner-1

■    fochist-3

■    îngrijitoare- 1

■    ajutor bucatar-1

■    bucatar-2

2. Personal de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului.

3.    încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4.    Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru șeful de centru .

(2) Raportul angajal/beneficiar este de 21/30. 1/1.5.

Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul tle conducere

Sef de centru cod cor 11 1225 (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate Ia programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului:

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate:

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și. după caz. cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătiitc. precum și în justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciile din cadrul DGASPC sector 5, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    propune numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul serviciului» in condițiile legii;

o)    întocmește referate pentru imbunatatirea si întreținerea bazei materiale:

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale:

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    C’andidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul socio-uman, psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este:

a)    psiholog - cod cor 263411

b)    psihopedagog- cod cor 263412

c)    educator- cod cor 263508

d)    instructor educație- cod cor 341202

e)    asistent medical- cod cor 222101

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată:

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții psiholog, psihopedagog

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului de Zi- Sf. Ana

-asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru și de directorii DGASPC sector 5

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

-propune teme de proiecte de restructurare/ reorganizare a Centrului de Zi-, în funcție de nevoile comunității

-elaborează setul de instrumente necesare evaluării psihologice

-se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-materiale a Centrului de Zi

-asigură respectarea drepturilor copilului în cadrul Centrului de Zi

-participă alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare ( educator,

psihopedagog) la întocmirea și implementarea PI P-ului

-desfășoară activitățile de natură educativă din Centrul de Zi, conform standardelor minime obligatorii

-inițiază și păstrează o relație profesională cu părinții copiilor ce frecventează programele Centrului de Zi

-organizează întâlniri periodice cu părinții copiilor din centru

-se consulta cu eduactorul si psihopedagogul in vederea realizării programelor de consiliere si orientare școlara si profesionala

-informează familia copilului cu privire la problemele identificate, indiferent de natura acestora ( medicale, de relaționare, psihice etc.)

-evaluează periodic progresele educative ale copiilor din centru

-realizează periodic evaluări psihologice ale copiilor si intocmeste raportul de evaluare -însoțește copiii la activitățile din afara Centrului de Zi ( vizite la muzee, excursii, activități în parcuri etc.)

-organizează programe festive cu ocazia marilor sărbători religioase, a zilei copilului etc. -identifica nevoile, dificultățile cu care se confrunta copilul si familia acestuia -susține activitati de consiliere individuala si de grup, atat cu copiii, cat si cu familiile acestora

-urmărește evolutia/dezvoltarea personalității copilului

-informează familia cu privire la evoluția copilului

-mediaza condlictele ce pot apare intre copii/familie si cadrele didactice ale școlilor frecventate de către copii

-toata gama da activitati specifice, precizate mai sus, vor fi desfășurate in cadrul CZ St'. Ana, precum si CZ G. Calinescu si CZ M. Sadoveanu, aflate in administrarea aceluiași sef de centru

-oferă sprijin metodologic și informațional instructorului de educație

-indeplineste toate obligațiile șefului de centru pe perioada in care acesta se afla in imposibilitatea/ incapacitatea de a-si exercita obligațiile de serviciu -furnizează informații ce privește Centrul de Zi doar cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Centrului de Zi sau de la directorul general, directorul adjunct

Atribuții educator, instructor educație

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului de Zi

-asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru și de directorii DGASPC sector 5

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

-propune teme de proiecte de restructurare/ reorganizare a Centrului de Zi-, în funcție de nevoile comunității

-participă, în cadrul echipei, la întocmirea instrumentelor de lucru educative

-se preocupă de dezvoltarea bazei didactico-materiale a Centrului de Zi

-asigură respectarea drepturilor copilului în cadrul Centrului de Zi

-participă alături de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare ( psiholog.

psihopedagog) la întocmirea și implementarea PIP-ului

-desfășoară activitățile de natură educativă din Centrul de Zi, conform standardelor minime obligatorii

-inițiază și păstrează o relație profesională cu părinții copiilor ce frecventează programele Centrului de Zi

-organizează întâlniri periodice cu părinții copiilor din centru

-informează familia cu privire la evoluția educativă a copilului

-informează familia copilului cu privire la problemele identificate, indiferent de natura acestora ( medicale, de relaționare, psihice etc.)

-merge la școlile unde învață copiii pentru a completa fișa rezultatelor școlare -evaluează periodic progresele educative ale copiilor din centru -însoțește copiii la activitățile din afara Centrului de Zi ( vizite la muzee, excursii, activități în parcuri etc.)

-organizează programe festive cu ocazia marilor sărbători religioase, a zilei copilului etc. -însoțește copiii în sala de mese pentru servirea mesei copiilor

•H

-furnizează informații ce privește Centrul de Zi doar cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

-oferă sprijin metodologic și informațional instructorului de educație

-alcătuiește un plan educațional complex de intervenție, împreună cu psihologul, asupra copilului și a familiei

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Centrului de Zi sau de la directorul general, directorul adjunct

Atribuții asistent medical

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului de Zi- Sf. Ana

-asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru și de directorii DGASPC sector 5

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare (legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

-propune teme de proiecte de restructurare/ reorganizare a Centrului de Zi-, în funcție de

nevoile serviciului si ale comunității

-participa la întocmirea zilnica a listelor de alimente

-supraveghează procesul de preparare a alimentelor in blocul alimentar

-participa la preluarea mărfurilor in gestiunile Cz Sf. Ana, G. Calinescu si M. Sadoveanu

, precum si la eliberarea acestora

-intocmeste , conform legislației in vigoare, ancheta alimentara pentru cele trei centre -propune activitati specifice cu copiii si familiile acestora -verifica starea de sanatate generala a copiilor

-informează familiile beneficiarilor cu privire la orice problema de sanatate identificata -consiliază copilul si familia cu privire la problemele igienico- sanitare -este responsabila de educația sanitara a copiilor in cadrul centrului -informează șeful de centru cu privire la orice problema aparuta

-nu poate furniza date despre centru si/ sau beneficiari decât cu acordul șefului de centru si/sau al directorilor

-verifica calitatea produselor din gestiuni, etichetează, clasifica

-răspunde la orice solicitare venita din partea șefului de centru, directorilor DGASPC

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este:

a)    administrator- cod cor 515104

b)    magaziner- cod cor 432102

d)    fochist- cod cor 818204

e)    bucatar-cod cor 512001

f)    ajutor bucatar- cod cor 941201

g)    îngrijitoare- cod cor 532104

Atribuții administrator, magaziner

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului de zi- Sf. Ana

-întocmește meniul zilnic împreună cu cadrul medical și bucătarul, conform legislației în vigoare

-efectuează toate operațiile de intrare- ieșire in/ din gestiune, in funcție de necesitățile serviciului

-eliberează alimentele din gestiunea magazinerului conform listei zilnice aprobată se șeful de centru

-se îngrijește de buna desfășurare a activităților de natură administrativă ( curățenie, prepararea alimentelor la timp)

-informează șeful de centru în cazul în care sesizează deficiențe în activitatea

administrativă

-informează șeful de centru în cazul în care se înregistrează deteriorări severe ale obiectelor aflate în dotarea centrului de zi

-propune casări ale obiectelor de inventar ce nu mai pot fi folosite datorită uzurii avansate -întocmește estimările anuale de alimente și materiale și le supune spre aprobare șefului de centru

-întocmește necesarul lunar de alimente și materiale și îl supune spre aprobare șefului de centru

-întocmește referate pentru solicitarea achiziționării unor materiale ce nu sunt cuprinse în estimările anuale ( becuri, yale, cuie etc.)

-nu furnizează informații despre activitatea centrului persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general -realizează activitatile administrative solicitate de legislatiab in vigoare pentru centrele de zi

-îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful de centru sau de către directorul general sau directorul economic

Atribuții fochist

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului de Zi- Sf. Ana

-asigură întocmirea în condiții corespunzătoare și la timp a tuturor lucrărilor solicitate de Șeful de Centru și de directorii DGASPC sector 5

-solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri etc.) care îi reglementează activitatea

-propune teme de proiecte de restructurare/ reorganizare a Centrului de Zi-, în funcție de nevoile serviciului

-asigura si răspunde de buna funcționare a centralei termice aflate in incinta instituției -asigura si răspunde de buna funcționare a hidroforului si a bazinului de acumulare -se ocupa de golirea si spalarea instalației de încălzire

-acorda sprijin, daca se solicita, la efectuarea reparațiilor la centrala termica, hidrofor, vas acumulare, instalația sanitara si electrica de către persoanele autorizate -monitorizarea si verificarea informațiilor provenite de la materiale, din evenimente sau din mediu pentru a detecta si evalua problemele

-inregistrarea, stocarea si pastrarea informațiilor in forma scisa cu privire la modul si orarul de funcționare zilnica a echipamentelor

-intretine curățenia si ordinea in spatiile in care isi desfasoara activitatea

-răspunde de obiectele de inventar pe care le are in dotare

-respecta normele de securitate , sanatate in munca, in situații de urgenta, precum si cele

pentru prevenirea si stingerea incendiilor

-se prezintă la controlului medical ori de cate ori I se solicita

-îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Centrului de Zi sau de la directorul general si directorul general adjunct

Atribuții îngrijitoare

■    respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

■    promovează misiunea Centrului de Zi

■    asigura igienizarea zilnica a spațiului alocat Centrului de zi

■    ingrijeste si răspunde de toate materialele pe care le are in dotare

■    respecta prevederile legale legate de normele de protecția muncii si a normelor de prevenire a incendiilor

■    solicita lunar materialele si echipamentele de care are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice

■    adduce la cunoștința șefului de centru daca observa deteriorări severe ale echipamentelor aflate in îngrijirea sa

■    răspunde de buna utilizare a materialelor igienice ce 1 se acorda periodic

■    furnizează informații ce privește Centrul de Zi doar cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general

■    îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la coordonatorul Centrului de Zi sau de la directorul general, directorul executiv adjunct

Atribuții bucatar, ajutor bucatar

-respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

-promovează misiunea Centrului de Zi

solicită și păstrează documentele și actele normative în vigoare ( legi, decrete, hotărâri

etc.) ce vizează domeniul său de acțiune

proporționează, prepară alimentele, conform meniului zilnic

-răspunde de calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare

-efectuează curățenia în cantină și a dependințelor acesteia

-efectuează igienizarea veselei și a vaselor în care se prepară hrana

-are o ținută vestimentară corectă, curată și îngrijită

-îndrumă copiii care participă la activitățile de servire a mesei

-asigură o bună desfășurare a servirii mesei de prânz

-relațiile cu copiii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială

-îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în dotare

-servește zilnic masa copiilor de Centrul de zi

-respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a celor de

prevenire și stingere a incendiilor

-participă la cursuri de perfecționare continuă

-nu furnizează informații referitoare la activitatea centrului de zi persoanelor din afara DGASPC sector 5 decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general -îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la Șeful Centrului de Zi sau de la Directorul general și Directorul adjunct

ARTICOLUL 12 Finanțarea centrului

Resursele materiale și financiare

•    sunt asigurate de către Consiliul Local sector 5 prin Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului- sector 5 ,

•    Centrul de Zi Sfanta Ana dispune de 2 săli pentru activitatile de consiliere si

administrative. Acestea sunt dotate cu mobilier adecvat ( birouri de lucru, scaune, paturi, mobilier special pentru preșcolari) si material pedagogic ( alfabetar, fise matematice, minibiblioteca, puzzle, jocuri de construcție etc.). De asemenea, centrul isi desfasoara activitatile educative intr-o sala din cadrul scolii nr. 127.

•    provin si din sponsorizări si donații din partea eventualelor ONG-uri ce doresc sa

contribuie, precum si a agentilor comerciali, alte instituții ( FICE, WorldVision, Carrefour, Grădiniță nr. 72, Liceul M. Sadoveanu s.a.)

•    Voluntari recrutați de Centrul Unic de Voluntariat sector 5 sau care se adreseaza direct

șefului CZ

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse a) bugetul local al sectorului 5 al municipiului București;

Anexa 12 Ia HCL nr..^.jÂ(:.QL^.LT. REGULAMENT

de organizare și funcționare a Centrului de zi Mihail Sadoveanu

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social lara personalitate juridica Centrul de zi Mihail Sadoveanu. infiintat prin hotarare a Consiliului Local sector 5. în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele

beneficiare, cât și pentru angajați! centrului și, după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

0) Serviciul social Centrul de zi Mihail Sadoveanu. cod serviciu social 8891CZ-C

II. înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Serici AF ; Nr. 000428; Data eliberării: 15.04.2014, sediul: str. Baciului nr. 4A, sector 5, București.

Potrivit prevederilor ari. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Centrul de zi este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este aceea de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala pentru copii in scopul de a răspunde nevoilor fizice, psihologice si sociale, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali, precum si pentru alte personae care au in îngrijire copii.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de zi consta in înlocuirea treptata a centrelor deplasament de tip classic, asigurând îngrijirea si securitatea pe timpul zilei, fiind un serviciu alternative la institutionalizare si urmărește scăderea ratei abandonului familial, a numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor in instituții rezidențiale.

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Centrul de zi funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/201 I, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 24/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi

(3)    Centrul de zi este înființat prin hotararea consiliului local sector 5 nr. 21/28.04.2006 și funcționează în coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.Acest serviciu social funcționează in baza unei convenții de colaborare intre Primărie- Direcția de invatamânt, DGASPC sector 5, F1CE Romania si Școala generala nr. 134.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Centrul de zi se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare:

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturi lor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea in unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-sc cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu ( cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată)

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi M. Sadoveanu sunt:

■    Copii si părinți carora li se acorda prestații si servicii destinate prevenirii separării lor

■    Copii care beneficiază de o măsură speciala de protecție

■    Copii care au benificiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie

■    Copii care frecventează cursurile scolii nr. 134

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare

■    Certificat de nastere/carte de identitate ( copie) pentru toti copiii unei familii

■    Acte identitate părinți/ reprezentanți legali

■    Fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare

■    Acte care sa demonstreze veniturile familiei

■    Adeverința privind situația școlara la zi a copilului

■    Ancheta sociala privind situația familiala

■    Alte acte relevante pentru membrii familiei

Includerea in cadrul programului educativ a unui beneficiar se face pe baza unei cereri din partea parintelui/reprezentantului legal si a copilului care are 10 ani impliniti.

Se realizează de către un specialist din cadrul Serviciului prevenire abandon un dosar cu actele familiei. Serviviile sociale se adreseaza copiilor cu varsta 3-18 ani.

Copitulului i se intocmeste un plan de servicii avizat de echipa Serviciului Prevenire abandon, Centrului de zi, Director General DGASPC , primar, in baza caruia se intocmeste decizia de includere in cadrul serviciului, prin decizia directorului general.

In cazul includerii in centrul de zi, copilul va fi evaluat din punct de vedere psihologic si educativ de către membrii echipei multidisciplinare din cadrul serviciului, urmând ca după aceea sa fie elaborate un plan de intervenție individualizat care cuprinde obiectivele urmărite in asigurarea unei dezvoltări psihice si fizice armonioase a copilului in mediul familial, angajamentul părinților in îndeplinirea acestora, durata intervenției, setul de activitati ce urmeaza a fi desfășurate , indicatorii obiectivelor, evaluarea la finalul intervenției. Acesta va fi avizat de șeful de centru. Serviciile sociale se prestează in baza unui contract semnat de șeful centrului, reprezentantul legal al copilului si copilul, in funcție de varsta acestuia si de capacitatea de discernământ.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor:

■    la cererea reprezentantului legal

■    la îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse de către personalul de specialitate

■    la încetarea condițiilor ce au dus la situația de dificultate

■    la parasirea copilului a teritoriului tarii

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială:'

’ a

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite:

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

li) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe. în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament si al oricărui act intern

MODEL CONTRACT CU FAMILIA


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31

Tel./Fax: 310.17.31

CENTRUL DE ZI -MIHAIL SADOVEANU STR. BACIULUI, NR.4A, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. înreg._/_

CONTRACT

PĂRȚILE SEMNATARE

1.    Centrul de Zi-Mihail Sadoveanu, reprezentat de șeful de centru

2.    Părintele/ reprezentantul legal al copilului d-na/dl._eu

domiciliul în_

3.    Copilul_*_

CAPITOLUL 1. SCOPUL CONTRACTULUI

Art. I. Scopul contractului îl constituie asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului instructiv-educativ prin implicarea și reponsabi lizarea părților în educarea copiilor

Art. 2. Centrul de Zi își asumă responsabilitatea în procesul instructiv-educativ.

Art. 3. Părintele se declară ca principala persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu personalul centrului spre binele copilului.

CAPITOUL 2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.4. Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii educaționale (asistență în timpul efectuării temelor, ajutor pentru însușirea lecțiilor, activități artistice, activități recreative), servicii psihologice (evaluare psihologică, consiliere, orientare școlară și profesională), servicii medicale (asistență medicală pe perioada prezenței beneficiarului în Centrul de Zi), o masă de prânz și o gustare de seară.

Art. 5. Centrul de zi întocmește împreună cu beneficiarul un plan personalizat de intervenție pe o perioadă determinată (un semestru școlar).

Art. 6. Pe parcursul evaluării personalul Centrului de Zi va evalua progresul înregistrat de beneficiar, iar la sfârșitul perioadei va analiza împreună cu acesta în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele stabilite.

CAPITOLUL 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

Art. 7. Activitățile se desfășoară în principal în incinta Centrului de Zi

Art. 8. în cazul în care activitățile se desfășoară în altă locație (vizite la muzee, piese de teatru, parc, Clubul Elevilor, etc.) părintele se angajează să însoțească copilul. CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 9. CENTRUL DE ZI - M1HAIL SADOVEANU SE ANGAJEAZĂ

Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și materialele didactice pentru desfășurarea procesului educațional

Să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor Să asigure securitatea copiilor pe perioada programului Să protejeze copilul împotriva oricărei forme de violență, vătămare, abuz fizic, mental sau sexual

Să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu copiii și părinții acestora

Să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viața intimă, privată și familială a acestuia Să trateze cu profesionalism și responsabilitate oriceK'situație specială legată de educația copilului

Să stabilească, de comun acord cu familia, calendarul întâlnirilor periodice Să desfășoare toate tipurile de activități, conform standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

Să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea copiilor sau a părinților

Să asigure copilului asistență medicală pe parcursul programului în centru

Să asigure/ faciliteze copilului participarea și vizionarea de spectacole, manifestări științifice și culturale, sportive în și în afara centrului de zi Să recompenseze/ sancționeze obiectiv și echitabil rezultatele și conduita copiilor

Să întocmească împreună cu familia, planul individualizat de intervenție.

Art. 10. PĂRINTELE/ REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI SE ANGAJEAZĂ:

Să-și asume împreună cu copilul responsabilitatea pentru orice faptă a copilului în cadrul centrului de zi

Să îndeplinească sarcinile educative, împreună cu copilul, care sunt date de Centrul de Zi

Să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al Centrului de Zi

Să informeze personalul centrului cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare sau disciplinare a copilului Să răspundă cu promptitudine solicitării personalului Centrului de Zi ori de câte ori este necesar de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situația școlară a copilului

Să trateze cu respect personalul Centrului de Zi

Să participe activ la ședințele de consiliere individuale sau de grup coordonate de psihologul centrului

Să participe la întâlnirile organizate cu părinții ori de câte ori este nevoie Să ia copilul din incinta centrului la ora de terminare a programului, la ora

__, în caz contrar personalul centrului nu se face răspunzător

pentru eventualele accidente petrecute după terminarea programului Să informeze personalul Centrului de Zi imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, calificative slabe la școală, absențe nemotivate, etc.)

Să suporte pagubele materiale în cazul în care copilul deteriorează/distruge materialele aflate în incinta centrului de zi Să asigure copilului o ținută vestimentară curată și decentă Să monitorizeze starea de sănătate a copilului, astfel încât acesta să poată desfășura activități în colectivitate

Să informeze, în timp util, personalul Centrului de zi în legătură cu absența copilului de la programul Centrului de Zi.

Să furnizeze informațiile solicitate de către personalul Centrului de Zi Prin prezentul contract familia/reprezentantul legal își dă acordul pentru participarea copilului la toate activitățile de natură educativă și psihologică desfășurate în cadrul Centrului de zi, conform legislației în vigoare Declar că sunt de acord ca imaginea copilului să poată fî folosită în eventualele materiale informative ale centrului, cu condiția să nu fie încălcate drepturile copilului și să mi se prezinte materialul respectiv în prealabil

Art. 11. COPILUL SE ANGAJEAZĂ

Să respecte personalul centrului, colegii de grupă, precum și alte persoane implicate în procesul educativ

Să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, demnitatea și

libertatea celorlalți din cadrul centrului

Să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară

Să frecventeze cu regularitate cursurile școlii și să participe la activitățile

obligatorii organizate de instituția de învățământ pe care o urmează

Să participe activ la activitățile propuse de Centrul de Zi

Să depună tot efortul necesar pentru a obține medii cât mai bune la fiecare

disciplină de învățământ, iar numărul maxim de absențe nemotivate admis

este de 10 pe semestru

Să folosească și să păstreze cu grijă manualele școlare, rechizitele, bunurile personale sau colective

Să aibe un comportament civilizat, precum și o ținută vestimentară corectă și curată

Să respecte întregul personal și colegii din centrul de zi. Nu se admit injurii la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințările la adresa personalului

Să participe potrivit vârstei la activitățile gospodărești din centru Să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare Să respecte credința religioasă a colegilor

Să participe activ la întâlnirile individuale sau de grup stabilite de comun acord cu educatorul, psihologul, psihopedegogul

Să anunțe personalul Centrului de Zi imediat ce apare o problemă specială (probleme de sănătate, absențe nemotivate, conflicte majore etc.)

Să cunoască și să respecte regulile privind tehnica securității muncii precum și cele referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor

CAPITOLUL 5. RECOMPENSE PENTRU BENEFICIAR

Art. 12. Pentru rezultate deosebite la învățătura, purtare exemplară, participarea conștiincioasă la toate activitățile desfășurate în Centrul de Zi, copiilor li se oferă următoarele recompense:

Evidențierea în fața grupului

Premii provenite din diverse surse de sponsorizare

Tabere, excursii, vizite la muzee

CAPITOLUL 6. SANCȚIUNI APLICATE BENEFICIARULUI

Art. 13. Copiilor din Centrul de Zi care nu respectă îndatoririle contractuale li se pot aplica următoarele sancțiuni

Observația în fața grupului

Excluderea din activități recreative

Necuprinderea în lotul copiilor care participă la activități din afara centrului: vizita la muzee, tabere, excursii

Excluderea pe o perioadă de maxim 5 zile de la activitățile centrului

CAPITOLUL 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 14. Centrul de Zi va considera contractul reziliat de plin drept, tară nici o altă formalitate în cazul în care beneficiarul sau răspunzătorul legal al acestuia încalcă orice prevedere contractuală.

Art. 15. Contractul se va considera reziliat conform art. 14. anterior, începând cu data înștiințării scrise pe care Centrul de Zi o va face către beneficiar.

CAPITOLUL 8. ALTE MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 16. Contractul va înceta la data expirării acestuia, respectiv_,

dacă părțile nu vor decide prelungirea lui

Art. 17 Contractul poate înceta ca urmare a solicitării scrise a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia

CAPITOLUL 10. DISPOZIȚII FINALE

Art. 18. Părțile declară că fiecare are dreptul de a semna prezentul contract și că au luat toate măsurile necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce se nasc prin încheierea prezentului contract

Art. 19. Nici o parte nu va avea dreptul de a-și transfera dreptuile și/sau obligațiile care rezultă din prezentul contract fără aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte părți.

Prezentul contract a fost semnat astazi_, în două exemplare originale,

ambele de valoare egală, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURI COPIL_

REPREZENTANT LEGAL_

ȘEF CENTRU DE ZI

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară:

2.    reprezintă furnizorul de servicii sociale in relații cu alte instituții ( scoli. ONG etc.)

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activ itâți:

1.    întâlniri periodice cu părinții copiilor

2.    organizarea unor sesiuni de informări asupra serviciilor prestate

3.    participarea la întruniri intre instituții publice si neguvernamentale

4. elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abusive ale părinților si a violentei in familie

2.    asigura programe de abilitare/ reabilitare

3.    depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții sai

4.    asigura părinților/reprezentantilor legali sprijin si consiliere

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    reevaluarea periodica a gradului de realizare a obiectivelor individuale propuse cu fiecare copil

4.    elaborarea si ajustarea planului de intervenție individualizat împreuna cu reprezentanții legali ai copilului, in funcție de nevoile specifice fiecăruia

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1.    întocmirea zilnica a actelor administrative necesare servirii mesei zilnice) NIR, LZ, BC etc.)

2.    intocmirea , la nevoie, a unor referate prin care se solicita un minim necesar de resurse materiale necesare desfășurării in condiții optime a activitatilor centrului

3.    organizare de întâlniri de lucru in cadrul echipelor ( educativa, administrativa)

4.    activitati de autoevaluare a eficientei lucrărilor individuale si/sau de grup

ACTIVITATI DERULATE IN CADRUL CENTRULUI DE ZI

Activitati de informare Ia nivelul comunității

Centrul de zi dezvolta acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite s beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora.

I.    Asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei Desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si dobândire a

deprinderilor de igiena corporala, acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele contraceptive .

Sprijină inscrierea copiilor proveniti din familii cu risc la medicul de familie.

II.    Fiecare copil din centrul de zi beneficiază de un program personalizat de intervenție, reactualizat periodic

Potențialii beneficiari se pot adresa acestui serviciu in mod direct sau prin referire din partea autorităților administrației locale, organismelor orivate autorizate si altor instituții relevante. Referirea din partea autorităților locale se face in baza unui plan de servicii intocmit pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului. Pentru fiecare copil inscris in program se intocmeste un program educativ-recreativ personalizat de către personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil/familie. Planul de servicii este intocmit de către autoritatea locala din care provine copilulsau cu sprijinul nemijlocit al acesteia. In situația solicitărilor directe sau a referirilor din partea altor organizații sau instituții relevante, CZ anunța autoritatea locala din care provine copilul pentru a se intocmi planul de servcii. Programul personalizat de intervenție, PP1, este realizat in echipa de personalul de specialitate care lucrează cu copilul in centru, pe baza evaluărilor individuale realizate in momentul includerii in program in colaborare cu copilul si parintii/reprezentanti i legali si este avizat de către coordonatorul CZ .

III.    Activitati educaționale

Centrul de zi oferă copilului numeroase activitati sau situații de invatare, inclusive de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate dinainte de către personalul de specialitate. Previne școlar si asigura creșterea interesului pentru noi cunoștințe, prin alfabetizare, aducerea copilului la un nivel școlar corespunzător vârstei, indrumarea in realizarea temelor, precum si aprofundarea cunoștințelor dobândite din curricula școlara, trezirea si menținerea interesului pentru cunoștințe noi. Centrul de zi oferă copilului activitati/ situații de invatare, de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta.

PPI conține informații despre toate activitatile si serviciile oferite, obiectivele de lucru sunt realiste, adaptate nivelului de dezvoltare individuala si utile pentru dezvoltarea armonioasa fizica si psihica a copilului in interoirul propriei familii. Părinții /reprezentanții legali sunt informați in ceea ce privește conținutul PPI si rolul ce le revine in operationalizarea obictivelor, asupra problemelor școlare ale copilului, abilităților de care dau dovada, a punctelor tari si slabe. Se desfasoara permanent actini menite sa intareasca relația scoala-familie-comunitate.

IV.    Asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programul centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale.

Psihologul elaborează programul de orientare școlara si profesionala care conține obiective in funcție de particularitățile fiecărui copil, desfasurand o serie de activitati ca:

>    Investigarea si evaluarea periodica a dezvoltării psihologice a copilului

>    Evaluarea contextului familial , professional, social, economic, cultural in care se manifesta problemele copiilor

>    Includerea intr-un program de terapie ocupationala, acolo unde cazul

Ca metode utilizate, putem menționa observația, interviul direct, analiza

produselor rezultate din aplicarea tehnicilor proiective, terapie ocupationala, terapie prin joc. Părinții sunt implicate in operationalizarea obiectivelor de lucru propuse stabilite prin programul de orientare școlara si profesionala. Activitatea de consiliere psihologica se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera ca este in beneficia! copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile acestuia, individual si/sau in grup intr-un spațiu securizant pentru copil. Consilierea este o activiatea planificata, cu obiective specifice .

V.    Asigura sprijin si consiliere pentru părinți in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta.

Desfasoara activiatti menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților in educarea propriilor copii.

VI.    Activiati recreative si de socializare

In cadrul Centrului de zi se desfasoara activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc, necesar menținerii unui echilibru psihic si fizic necesar unei dezvoltări armonioase. Personalul educațional elaborează programul activitati lor recreative si de socializare, inclusive a perioadelor de somn si odihna, ținând cont de preferințele si particularitățile fiecărui copil.

Activiatile recreative si de socializare sunt planificate împreuna cu specialiști evitând suprasolicitarea copiilor.

Copiii, potrivit vârstei si gradului de maturitate, precum si părinții sunt informați asupra oprtunitatilor recreative si de socializare promovate in CZ si in afara acestuia, precum si asupra modului in care pot fi sprijiniți .

CZ asigura condițiile si materialele necesare, conform vârstei si opțiunilor copiilor pentru derularea activitatilor recreative si de socializare in cadrul CZ si in comunitate. Fiecare copil este ajutat sa dezvolte relații positive cu ceilalți , cu parintii/alti adulti importanți pentru copil, c copiii din cadrul CZ, din unitatea de invatamant frecventata, alti copii din comunitate, cu personalul centrului, alti profesioniști implicate in derularea planului de servicii.

Personalul este format corespunzător pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a copilului, prin comunicare verbala si non-verbala., consiliere, evaluări positive.

Desfasoara activitati in vederea diminuării vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, sociala, socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții invederea rezolvării problemei copilului. In colaborarea cu Serviciul de intervenție in caz de abandon, abuz, neglijenta, violenta domestica, consiliere părinți si copii identifica familiile aflate in dificultate, întocmește rapoarte statistice si, in baza acestora, programe specifice venite inn sprijinul copiilor fin familii aflate in dificultate. Servciul de intervenție realizează evaluarea psihosociala a beneficiarilor, stabilește împreuna cu aceștia planul de servicii si punerea in practica a acestuia prin semnarea contractului cu beneficiarul si instrumentează dosarele copiilor in vederea acordării serviciilor sociale furnizate de centrul nostrum de zi.

Activitatile desfășurate in cadrul centrului se adreseaza categoriei de copii cu vârste cuprinse intre 3-18 ani care se afla in dificultate ( risc de abandon familial, școlar)

ARTICOLUL 8    y

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul de zi funcționează cu un număr de . 6 persoane, conform organigramei aprobate de cosii iul local

a)    personal de conducere: șef de centru , titular ca sef de centru in cadrul Centrului de zi Sf. Ana, cu atribuții de coordonare si in cadrul Centrului de zi M. Sadoveanu

b)    personal de specialitate

■    educator-1

■    instructor educație- 2

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

■    magaziner-1

■    îngrijitoare- I

■    ajutor bucatar-l

2.    Personal de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului.

3.    încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4.    Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru șeful de centru .

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 6/30, 1/5.

Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

SefUL de centru I 12225

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care iui își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului:

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

li) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare Ia încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și. după caz. cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public dc asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate. în folosul beneficiarilor;

n)    propune numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul serviciului. în condițiile legii;

o)