Hotărârea nr. 38/2017

Hotărârea nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Arhitect Șef din cadrul Primăriei Sectorului 5;

Luând in considerare Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public si Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și ale art. 81 alin. (2) lit. i) și alin. (4) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului (C.T.U.A.T.) Sector 5, după cum urmează:

Nr.

crt

Nume si Prenume

Functia/Institutia

Calitatea in Cadrul comisiei

1

Arh. Iliescu Stere Dorn

Arhitect Sef- Primăria Sectorului 5

Președinte

2

Conf. Arh. Conf.dr.urb. Andreea Popa

Reprezentant UAU1M Prodecan Facultatea de Urbanism

Membru

3

Prof. Dr. Arh. Florin Machedon

Reprezentant UAUIM

Membru

4

Ing. Bestoiu Dragos

Reprezentant Direcția de Administrare a Domeniului Public si Privat al Sectorului 5

Membru

5

Arh. Dana Teodora Placintescu

Membru RUR cat. D si E

Membru

6

Ing . Stefanescu Bogdan Calin

Membru in Comisia Tehnica de circulație din cadrul PMB

Membru

7

Reprezentantul Primăriei Municipiului București

Membru

8

Conf.dr.arh. Claudio Runceanu

reprezentant UAUIM -Decan Facultatea de Urbanism

Membru supleant

9

Lect.dr. arh. Remus Hârșan

reprezentant UAUIM

Membru supleant

10

Conf.dr. arh. Angelica Stan

reprezentant UAUIM

Membru supleant

11

Conf.dr. arh. Cristina Enache

Reprezentant UAUIM - Director Departament Proiectare Urbana

Membru supleant

Art. 2. Secretariatul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) va fi asigurat de funcționarii desemnați din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef.

Art. 3. Primarul Sectorului 5 și Direcția Generală Arhitect Șef vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAlfSKCTOR 5 RISTINA CORNELIA FEURDEAN