Hotărârea nr. 37/2017

Hotărârea nr. 37/30.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter , Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea schimbării destinației spațiilor din Calea Ferentari, nr.72, Sector 5, București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4885/23.03.2017, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și completările Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 analizate în ședința ordinară a Consiliului Local sector 5 din data de 30.03.2017 precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2017;

Ținând cont de :

-H.C.G.M.B. nr.219/13.09.2001 privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât acea de locuință, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, prin care s-a dat în administrare și spațiul din Calea Ferentari nr.72, bl.20, parter, în suprafață de 96,02.m.p. pentru organizarea arhivei Direcției de Impozite și Taxe Locale;

-    H.C.G.M.B. nr.231/17.10.2002 privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât locuință, situat în Calea Ferentari, nr.72,bl.l9, parter și subsol, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

-    H.C.G.M.B. nr.289/29.09.2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 pentru desfășurarea activităților specifice Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, a spațiului cu altă destinație situat în Calea Ferentari, nr.72, sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă; în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), (2) si 3), art. 27, art. 28, art. 40 alin. (1), din

Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare ;

în temeiul art. art.45 alin.(l) si (6) și art. 81 alin. (2) lit. „n” teza I din Legea nr.

215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea destinației următoarelor spații:

-spațiul în suprafață de 96,02 m.p., situat în Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter;

-spațiul în suprafață de 146,69 m.p., situat în Calea Ferentari, nr.72, bl. 19, parter și subsol;

-spațiul în suprafață de 274,82 m.p. la parter și 179.m.p. la subsol, situat în Calea

Ferentari, nr.72, bl. 19, urmând ca acestea să fie folosite pentru înființarea de servicii de asistență socială de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5.

Art.2 - Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Contrasemnează Secretar Sector,


Cristina Comdlia Feurdean

Nr.j//30.03.2017