Hotărârea nr. 36/2017

Hotărârea nr. 36/30.03.2017 privind completarea art. 5 din Anexa 1 a HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 3 ale H.C.L. S.5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Sectorului 5 înregistrat sub nr. 13474/23.03.2017;

-    Modificările solicitate de dl consilier Valeriu Nicolae Șuhan și de dna consilier Crudu Claudia Elena precum și rezultatul votului consemnat în Procesul-Verbal al Ședinței ordinare din data de 30.03.2017;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

-    Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața;

Ținând cont de prevederile art.59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Luând în considerare Raportul Comisiei Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul si Sindicatele;

7    5    5    y

A

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr.

215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 3 ale H.C.L. S.5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, potrivit Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 ale prezentei hotărâri.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL S5 nr.89/30.09.2016 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar Sector 5

Anexa 1 Ia H.C.L. Sector 5 Nr. M Z30.03.2017

Regulamentul pentru emiterea si vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.l. Prin prezentul regulament se stabilește procedura de emitere și vizare anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.2. Autorizația privind desfășurarea acestor activități se emite persoanelor fizice și juridice autorizate în condițiile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Capitulul II. Procedura de emitere și vizare anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.3. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a)    deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitățile prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor, pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

b)    îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică, în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului, protecției muncii și protecției împotriva incendiilor;

c)    încadrarea în normele de ordine, liniște publică și conviețuire socială.

Art.4. Se interzice emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților pentru persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități de comercializare a produselor serviciilor de piață, permanente și/sau temporare, în spațiile prevăzute de O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al contrucțiilor existente, art.2 alin(5) lit.a) și alte asemenea, care implică aglomerări de persoane, situate în construcții expertizate tehnic și încadrate in clasa I de risc seismic, prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente.

Art.5. în vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a- Cererea prevăzuta în Anexa 3 a HCLS5 nr. 89/30.09.2016 completată în dublu exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b- Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv la ridicarea Acordului de funcționare, în original;

c- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

d- Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare,eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizare funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

e- Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv contractul de închiriere, comodat, asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul, însoțite de schița spațiului, cu mențiunea "spre neschimbare".

f- Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

g- Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General a Municipiului București, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie cerificată cu originalul;

h- Dovada efectuării deratizării, dezinsecției și dezinfecției spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr.120/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, efectuate numai prin unități specializate, autorizate de către Primăria Municipiului București, autorizația de funcționare a acestora valabilă pentru anul în curs precum și ultima chitanță/ordin de plată sau proces verbal pentru efectuarea lucrărilor, în copie cerificată cu originalul;

i- Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform HG nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, dacă este cazul, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, prevăzută în Anexa 4 a HCLS5 nr. 89/30.09.2016 în original;

j- Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuarea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în Anexa 5 a HCLS5 nr. 89/30.09.2016;

k- Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmeză a fi autorizată:

i.    Autorizația sanitară de funcționare/certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie cerificată cu originalul;

ii.    Autorizație sanitar-veterinară/document de înregistrare sanitar-veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București,în temeiul Legii

nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în copie certificată cu originalul;

v.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brigada de Pompieri „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instuțiile competente, dacă este cazul.

1- Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante si 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

m- Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia;

n- Certificat eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

Art.6. Valoarea taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Art.7. (1) Autorizația privind desfășurarea activităților va fi emisă de către Primarul Sectorului 5, prin serviciile de specialitate, în maxim 30 de zile de la data solicitării și este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse, indiferent de data la care persoana fizică sau juridică a depus cererea de autorizare.

(2)    în caz contrar, valabilitatea Autorizației privind desfășurarea activităților va fi stabilită în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse.

(3)    La modificarea condițiilor inițiale de funcționare, a obiectului de activitate sau a punctului de lucru, persoana fizică sau juridică va solicita emiterea unei noi autorizații privind desfășurarea activităților.

Art.8 (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților este obligat să solicite cu minim 30 de zile, înainte de expirarea termenului prevăzut la art.7 alin.l sau alin.2, vizarea anuală a acesteia.

(2) în vederea vizării anuale a Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5 documentele prevăzute la art.5.

Capitulul III. Dispoziții finale

Art.9. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria Sectorului 5, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității, actul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Autorizația privind desfășurarea activităților în original.

Art.10. Desfășurarea activităților prevezute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor fără deținerea Autorizației sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia ori a prevederilor legale în vigoare, atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislație.

Art.ll. (1) Primarul Sectorului 5, în condițiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce Autorizația privind desfășurarea activităților numai dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(2) în situația în care autorizația privind desfățurarea activităților a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acesteia.

Anexa Ia H.C.L. Sector 5 Nr. / /30.03.2017

CERERE

pentru emiterea/vizarea anuală „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului

București”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a ............................................................................................................ domiciliat în

........................................ Str................................................................. nr........... Bl......... sc..............

Et........... Ap............. sector/județ ..................... posesor al B.I./C.I. serie ............ nr................... CNP

................................................. emis de.....................Ia data de .................... în calitate de

.................................................... al S.C..................................................................................................... înmatriculată la

Registrul Comerțului cu nr.......................... cu sediul în localitatea ................................................................ str.

........................................................nr.............., bl........., sc............., ap............județ/sector......................................vă rog

a-mi aproba emiterea/vizarea anuală a Autorizației de funcționare privind desfășurarea activităților conform H.C.L.S.5 nr. 89/30.09.2016,    pentru    următoarele    activități

Ia punctul de lucru de la adresa..........................................................................................

Anexez următoarele documente:

a)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea privind desfășurarea activităților, în original;

b)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

c)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare,eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

d)    Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, respective contractual de închiriere, comodat, asociere, etc., după caz, în copie certificate cu originalul, însoțite de schița spațiului cu mențiunea "spre neschimbare".

e)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

f)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București (Compania Romprest Service S.A; Supercom S.A.; Rosal Grup S.A.; RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A.; Urban S.A.) precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

g)    Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai

prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanta/ordin de plata si autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

h)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, în original;

i)    Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

j)    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București,în temeiul Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, în copie certificată cu originalul;

v.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente.

k)    Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

l)    Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

m)    Certificat eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.

Data    Semnătura și ștampilă

TELEFON:

PERSOANĂ DE CONTACT:

8