Hotărârea nr. 32/2017

Hotărârea nr. 32/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și pentru teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu până la 500 % a

impozitului pe clădiri și pe teren pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13371/23.03.2017, întocmit de Direcția Impozite și Taxe Locale și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de propunerea domnului consilier Cursaru Paul Gabriel privind majorarea "cu până la" 500% precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2017;

Luând în considerare prevederile art.489 alin.(5), (6) și (7) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 coroborat cu pct.168 din Capitolul X, Titlul IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. d) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu până la 500 % a impozitului pe clădiri și pe teren pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5, conform art.489 alin.(5), (6) și (7) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 coroborat cu pct.168 din Capitolul X, Titlul IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z30.03.2017