Hotărârea nr. 31/2017

Hotărârea nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 13297/23.03.2017, întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și Direcția Generală Juridică, Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și Procesul-Verbal al Comisiei de Validare;

Luând în considerare Sentința civilă nr.73/07.01.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 în soluționarea Dosarului nr.8262/302/2013, definitivă prin Decizia civilă nr.4774A/06.12.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă;

Ținând cont de modificările propuse de dl Director General -Ion Țincu precum și rezultatul votului consemnat în Procesul-Verbal al Ședinței Ordinare din data de 30.03.2017;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și alin.(5) și art.81 alin.(2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă constituirea Comisiei de negociere pentru achiziționarea, în numele Municipiului București, a terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5, având următoarele vecinătăți: la N - strada Dumbrava Nouă (pe o lungime de 11,19 m), la S - Lotul nr.2 (pe o lungime de 11,28 m), la V - Parcul Sebastian (pe o lungime de 21,43 m) și la E - Lotul

nr.4 (pe o lungime de 11,19 m), care va avea următoarea componență:

Nr

crt

Numele și prenumele

Funcția

Calitatea în cadrul Comisiei

1

Agheorghiesei Emil

Consilier local

Membru

2

Pop Claudia Ramona

Consilier local

Membru

3

Săndulescu Nina

Consilier local

Membru

4

Florina Dragnea

Director Executiv, Direcția Generală Juridică

Membru

5

Răzvan Ioniță

Șef Serviciu, Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5

Membru

6

Cristina Popa

Director Executiv, Direcția Generală de Administrație Publică Locală

Membru

7

Isabela Nicoleta Disăgilă

Director Executiv, Direcția Generală Economică și de Investiții

Membru

Art.2 - Secretariatul Comisiei va fi asigurat de dl Dragoș Beștoiu - inspector în cadrul Serviciului Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol - Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5.

Art.3 - Comisia de negociere prevăzută la art.l al prezentei hotărâri va înainta Consiliului Local al Sectorului 5 raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETĂR SECTOR

CRISTINA CORNELl/TEURDEAN

NR. ’’ / /30.03.2017