Hotărârea nr. 30/2017

Hotărârea nr. 30/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13296/23.03.2017, întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 și Direcția Generală Juridică, Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare Sentința civilă nr.73/07.01.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 în soluționarea Dosarului nr.8262/302/2013, definitivă prin Decizia civilă nr.4774A/06.12.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a IV-a Civilă;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea, în numele Municipiului București și în administrarea Sectorului 5, a terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5, având următoarele vecinătăți: la N - strada Dumbrava Nouă (pe o lungime de 11,19 m), la S - Lotul nr.2 (pe o lungime de 11,28 m), la V - Parcul Sebastian (pe o lungime de 21,43 m) și la E - Lotul nr.4 (pe o lungime de 11,19 m).

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. ,30= /30.03.2017