Hotărârea nr. 3/2017

Hotărârea nr. 3/31.01.2017 privind alegerea d-lui Șuhan Valeriu Nicolae președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea d-Iui Șuhan Valeriu Nicolae președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

z\

In conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere propunerile dnei consilier Pop Claudia Ramona și ale dlui consilier Melnic Constantin-Ion precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2017;

3    3    '

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data prezentei, se alege dl Șuhan Valeriu Nicolae președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana nominalizată, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretau Șjbctor Director Executiv

Nr. /31.01.2017Florina ljragțiea