Hotărârea nr. 29/2017

Hotărârea nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2016

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și de Investiții înregistrat sub numărul 11054/10.03.2017;

Având in vedere prevederile art.57 alin.l, lit.a) și b) și alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul art.45, alin.(2), lit.a) și art.81, alin.(2) lit.d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba contul anual de execuție al Bugetului Sectorului 5 pe anul 2016, în structura următoare:

a) la venituri : prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate conform Anexei nr. 1.

b) la cheltuieli : credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate conform Anexelor nr.2-19.

c)situațiile financiare anuale prevăzute de Legea nr.273/2006 conform Anexelor

nr.20-41.

Art.2 Primarul Sectorului 5 și Direcția Generală Economică și de Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDW EvDE/Ș) ©INIA, VALEIwfcoLAL SUHANCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAPLSCCTOR CRISTINA CORNELIA FEURDEAN