Hotărârea nr. 27/2017

Hotărârea nr. 27/14.03.2017 privind modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre

privind modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1661/08.03.2017, întocmit de către Directorul General al Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Având in vedere prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 114/30.12.2014 privind aprobarea unor spații cu destinația de birouri de către SC ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L. ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a), precum si art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 5 București Hotărăște:

Art.l. Se aproba modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., din adresa înregistrată în prezent la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București, respectiv Strada Sfântul Elefterie nr. 47-49, la adresa: Bd. George Coșbuc, nr. 30-38, Sector 5, municipiul București.

Art.2. Se împuternicește Domnul Butuc Mihai Cătălin, în calitate de Șef Serviciu Juridic, domiciliat în București, Strada Telița nr. 2, Bloc 66 A, Scara 1, Et. 6, Ap. 41, Sector 5, identificat cu CI Seria RR 920591, CNP 1790103461516 să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării modificării actului constitutiv al S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A., în conformitate cu prevederile articolului 1 al prezentei hotărâri.

Nr. ^^714.03.2017