Hotărârea nr. 25/2017

Hotărârea nr. 25/14.03.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază

Având în vedere Raportul de specialitate nr.l 1055/10.03.2017, întocmit de Direcția Generală de Politie Locală si Direcția Generală Resurse Umane;

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, prin aparatul de specialitate, să întreprindă toate demersurile necesare pentru înființarea societății comerciale menționate la art. 1.

J    5    ?

PREȘEDIN' VALERIDINȚA, HAN