Hotărârea nr. 24/2017

Hotărârea nr. 24/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din strada Prelungirea Ferentari, nr.90-92, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din str. Prel. Ferentari nr.90-92, sector 5

Având în vedere Raportul de specialitate nr.3554/1.03.2017, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr.l 1064/10.03.2017;

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.60/20.07.2007 privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor unităților sanitare publice de interes local de pe raza sectorului 5 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 în administrarea acestora.

Ținând seama de prevederile art. 2 alin. (1), (2) si 3), art. 27, art. 28, art. 40 alin. (1) , art. 79 , art. 88, art. 92, art. 95 si art. 97 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare , coroborate cu cele ale art. 3', art. 34 alin. (1), (2) lit.” g”, (3),(4) si (7), art. 35, art. 11 alin. (1) si (2) lit. „a”, art. 12 alin. (2) si art. 502 din O. G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Legii nr.99/2004, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, precum si de cele ale H.G. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. „n” teza I din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită avizul Ministerului Sănătății pentru schimbarea destinației imobilului (evacuat) din str. Prel. Ferentari nr.90-92, sector 5, din dispensar pentru adulți și copii, în complex socio-medical multifuncțional.

Art.2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare pentru înființarea complexului socio-medical multifuncțional menționat la art.l al prezentei hotărâri.

Art.3 - Primarul Sectorului 5 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.