Hotărârea nr. 23/2017

Hotărârea nr. 23/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.1, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.l, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru

Având în vedere Raportul de specialitate nr.3722/2.03.2017,întocmit de Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1), (2) si 3), art. 27, art. 28, art. 40 alin. (1), art. 65, art. 66 alin. (3) si (4), art. 69 si art. 73 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare , coroborate cu cele ale art. 31, art. 34 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2) lit. „a”, art. 12 alin. (2) si art. 502 din O. G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. „n” teza I din Legea nr. 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.45 alin.(l) si (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită avizul autorităților competente pentru schimbarea destinației imobilului din Strada Bacău nr.l, sector 5, Corpul B al Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru, din unitate de învățământ preuniversitar de stat, în complex de servicii socio-educative pentru copii.

Art.2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare pentru înființarea complexului de servicii socio-educative pentru copii menționat la art.l al prezentei hotărâri.

Art.3 - Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.