Hotărârea nr. 22/2017

Hotărârea nr. 22/14.03.2017 privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 5, inregistrat sub nr.3556/01.03.2017;

Ținând seama de dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 259/27.02.2017, privind aprobarea transmiterii fara plata a autovehiculului Volkswagen Crafter M2 accesibilizat, din administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala a Municipiului București in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

In conformitate cu prevederile art. 3, art. 20 si art. 26 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata prin Legea nr. 221/2010, cu modificările si completările ulterioare, cu cele ale art. 27, art. 28, art. 79 , art. 84 din Legea asistentei sociale nr. 292/201 I, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22 din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 6 lit. “a”,”b” si “g”, art. 49, art. 51 si art. 53 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art.45 alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I clin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. In vederea respectării drepturilor persoanelor cu handicap se asigura transportul adaptat al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza sectorului 5 al Municipiului București cu autovehiculul marca Volkswagen Crafter M2 accesibilizat, număr de identificare WV1ZZZ2EZ96021862, aliat in patrimoniul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5.

Art.2. D.G.A.S.P.C. sector 5 va asigura transportul adaptat al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza sectorului 5 al Municipiului București, la solicitarea acestora, pe baza de contract de servicii sociale.

Art.3. Serviciul Evidenta Acte Administrative- Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


pre: pîiyTE d^et^nta,

l~li CONTRASEMNEAZĂ SECRETAzR'SECTOR IUSTINA CORNELIA FEURDEAN

Nr.    •