Hotărârea nr. 210/2017

Hotărârea nr. 210/22.12.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educational extracurricular ”Europa-patria mea”, în perioada decembrie 2017 – iunie 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educațional extracurricular

Europa patria mea, în perioada decembrie 2017 - iunie 2018

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 70411/20.12.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 70417/20.12.2017; adresa Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 66380/11.12.2017;

în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j și k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului educațional extracurricular Europa - patria mea, conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al sectorului 5, Capitolul învățământ.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Șe^TOR 5,

CRISTINA CORNELI


TOR 5, StDEAN
ANEXĂ LA HCLS 5 nr.    12.2017

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 66380/11.12.2017, în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.    /    .12.2017, părțile, respectiv:

Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu

Cu sediul în București, Șoseaua Alexandriei, nr. 21, sector 5, numită în continuare Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, reprezentată prin domnul Dan Corneliu Culinovschi, în calitate de director,

și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Victor Viorel Coman, în calitate de Administrator Public,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea derulării proiectului extracurricular Europa-patria mea, în perioada decembrie 2017 - iunie 2018.

C-ontexf. Proiectul reprezintă continuarea colaborării dintre Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și College Saint Benoît Maupertuis din Le Mans, Franța, consolidată în perioada 2006 - 2017, în cadrul mai multor proiecte Comenius, dintre care pot fi amintite: Moștenirea culturală a adolescenților europeni, Viața pădurilor din Europa, Adolescenții europeni și evoluția pieței muncii. De-a lungul anilor, 107 elevi ai Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu și 35 de cadre didactice au participat la reuniuni și schimburi de bune practici, prilejuite de implementarea celor trei proiecte. în egală măsură, în urma derulării acestor proiecte, dar și a altora similare, Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu a obținut certificatul de Școală Europeană.

De asemenea, la nivelul unității au fost înregistrate și alte rezultate notabile: premiul al Il-lea la etapa națională a concursului Made for Europe; numeroase premii la olimpiadele de limbă franceză (fazele locale, municipale sau

naționale);

peste 500 de elevi au obținut diplome de certificare a cunoștințelor de limba franceză

(DELF);

dintre cei 21 de elevi care, în 2006, au participat la primul schimb de bune practici, în cadrul programului Comenius, 6 lucrează în mediul francofon, 2 sunt bursieri de masterat în Franța și 1 în Belgia.

Totodată, Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu se bucură de recunoaștere în mediul francofon elitist, fiind percepută ca exemplu de bună practică în învățarea limbilor străine de reprezentanți ai Ambasadei Franței la București, ai Institutului Francez din București, ai Ministerului educației din Belgia.

Scopul proiectului Europa - patria mea îl constituie promovarea valorilor naționale în context european, fiind adresat elevilor și cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Obiective specifice

Prin acest proiect, Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și College Saint Benoît Maupertuis urmăresc:

lucrul în echipă, dezvoltarea spiritului de solidaritate, promovarea toleranței; descoperirea asemănărilor și elementelor de specificitate ale modului de viață, tradițiilor

și sistemelor școlare din România și Franța;

exersarea și aprofundarea, de către elevii celor două școli, a cunoștințelor de limbă franceză sau engleză;

asigurarea unei mai mari vizibilități a valorilor francofoniei, la care se raportează ambele instituții școlare.

Proiectul cuprinde un set de activități principale, după cum urmează:

desfășurarea jocului-concurs Qui veut gagner des ceufs peintsf pentru a fi descoperite

asemănările și deosebirile între tradițiile de Paști;

un schimb școlar care include două întâlniri (o mobilitate la Le Mans, în martie 2018, și o

mobilitate la București, în mai 2018), pentru o mai bună cunoaștere a țărilor partenerilor și a celor două orașe de reședință ale școlilor partenere. în cadrul celor două mobilități, vor fi susținute activități didactice specifice, precum și schimburi de bune practici pedagogice. Atât elevii, cât și cadrele didactice participante la mobilitate, vor fi găzdui ți de parteneri, ceea ce va facilita înțelegerea modului de viață din țara gazdă.

Beneficiarii direcți ai proiectului:

10 elevi și 5 cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu (participanți la mobilitatea din Le Mans și la alte activități pe care le presupune schimbul intercultural);

40 de elevi și 10 cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu (participanți la activitățile proiectului derulate în România);

10 elevi și 5 cadre didactice din cadrul College Saint Benoît Maupertuis din Le Mans (participanți la activitățile pe care le presupune schimbul intercultural pe teritoriul României).

Beneficiarii indirecți ai proiectului: părinții și familiile extinse ale copiilor, prietenii acestora, comunitatea locală.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 40102,5 lei și și se deduce potrivit anexei la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 8 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți. Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile aferente implementării proiectului extracurricular Europa - patria mea.

Art. 4.3.2. Se obligă să asigure, printr-o procedură internă, discutată și avizată în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație, selecția beneficiarilor proiectului, înaintând Primăriei Sectorului 5, spre informare, listele conținând datele personale ale elevilor propuși în cadrul proiectului (nume, prenume, clasă, CNP), precum și criteriile specifice care au stat la baza selecției acestora.

Art. 4.3.3. Se obligă să solicite și să obțină acordul scris al părinților/tutorilor legali ai copiilor, privind participarea elevilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.3.4. Va iniția și va derula procedurile aferente achiziționării serviciilor de transport și cazare, precum și pentru organizarea activităților specifice celor două schimburi interculturale; Art. 4.3.5. Se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările din cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, ședințelor cu părinții, sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor.

Art. 4.3.6. Va prezenta Primăriei Sectorului 5 un raport descriptiv al activităților susținute în cadrul proiectului, inclusiv fotografii sau materiale video care să reflecte respectivele activități.

Art. 4.4. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.4.2. Se obligă să finanțeze Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în baza cererii/cererilor emise de conducerea unității;

Art. 4.4.3. Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, se obligă să monitorizeze activitățile prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2017, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARI Ș^CTOR 5, /rpean

CRISTINA CORNELIA IAnexa la Acordul de parteneriat nr._I_2017

Bugetul estimativ al proiectului Europa - patria mea, decembrie 2017 - iunie 2018

A. ÎNTÂLNIREA PARTENERILOR ÎN FRANȚA

COSTURI AFERENTE MOBILITĂȚII LA LE MANS

(15 PERSOANE BENEFICIARE)

ACTIVITATE

PREȚ/PERS.

TOTAL- EURO

TOTAL -LEI

Transport (avion+TGV)

275euro x 15pers.

4.125 euro

19.387,5 lei

Activități la Le Mans

75 euro x 15pers.

1.125 euro

5.287,5 lei

Cazare la Paris - 2 nopți

100 euro x 15 pers.

1.500 euro

7.050,0 lei

Activități + transport la Paris

55 euro x 15 pers.

825 euro

3.877,5 lei

TOTAL A:

A    A.

505 euro x 15 pers.

7.575 euro

35.602,5 lei

B. ÎNTÂLNIREA PARTENERILOR ÎN ROMÂNIA

COSTURI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DIN BUCUREȘTI (15 PERSOANE BENEFICIARE)

ACTIVITĂȚI

TOTAL - LEI

Descoperirea unui univers uitat: satul românesc

a)    Vizita la Comana, satul artizanilor (transport cu autocarul):

-    atelier de reciclare creativă a hârtiei;

-    atelier de ceramică.

b)    Vizitarea mănăstirii Comana (monument religios și de arhitectură de la jumătatea secolului al 15-lea)

c)    Activități în Parcul Natural Comana

2.250 lei

Excursie cu scop documentar:

a)    Sinaia (vizitarea Palatului Regal - monument istoric și de arhitectură din secolul al 19-lea);

b)    Bran (monument istoric și de arhitectură construit în secolul al 14-lea); vizitarea castelului atribuit de legendă prințului Dracula; jocuri și activități în aer liber în jurul castelului.

1.875 lei

a)    Activități în școală - ateliere de pictură pe sticlă și pe ouă

b)    Vizită la sediul Primăriei Sectorului 5

c)    Serată interculturală la care vor participa elevii, cadrele didactice, părinții, reprezentanți ai comunității locale (Primărie, ISMB), jurnaliști

375 lei

TOTAL B:

4.500 lei

TOTAL GENERAL: 40.102,5 Iei