Hotărârea nr. 208/2017

Hotărârea nr. 208/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generala Economica si Direcția Generala Operațiuni înregistrat sub nr.68530/14.12.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 68531/14.12.2017;

Raportul nr. 15408/14.12.2017 întocmit de către SC Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. in vederea modificării actului constitutiv al societății și înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 68518/14.12.2017;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice; în conformitate cu prevederile:

Prevederile HCL Sector 5 nr. 39/16.08.2010, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si ale HCL Sector 5 nr. 130 /31.08.2017;

5    9    J

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. de la 6.654.105 lei la 185.050.500 lei.

Art. 2. Adunarea Generala a Acționarilor S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. va duce la îndeplinire toate formalitățile necesare in vederea înregistrării modificărilor survenite in ceea ce privește structura acționariatului societății, la toate instituțiile competente.

Art. 3 împuternicit al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, este doamna Aurelia-Mariana Costin, cetățean român, născuta la data de    în Oraș

1    Județ Argeș, domiciliata în București, Strada    , nr. ' ,

Sector 1, posesor a CI seria’ î nr    • eliberată de S.P.C.E.P. Sector la data de

, CNP '    să îndeplinească toate formalitățile necesare în

vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde

este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 4 S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica și persoana menționata vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.