Hotărârea nr. 207/2017

Hotărârea nr. 207/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv al SC Economat Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Actului Constitutiv al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generala Economica înregistrat sub nr.68537/14.12.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 68538/14.12.2017;

Raportul nr. 2277/14.12.2017 întocmit de către SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL in vederea modificării actului constitutiv al societății și înregistrat sub nr.68519/14.12.2017;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.75/14.11.2001 și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aproba majorarea de capital social al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL de la 229.670.200 lei la 408.067.500 lei.

Valoarea totală a capitalului social este de 408.067.500 lei. Părțile sociale sunt în număr de 20.000 a câte 20.403,375.

Art. 2. împuternicit al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, este doamna ., cetățean român, născuta la data de    în

■ , domiciliata în București,

posesor a seria , nr.    eliberată de    Sector , biroul nr. , la data

de    , CNP    să îndeplinească toate formalitățile necesare în

vederea întocmirii, depunerii și înregistrării la toate instituțiile competente a documentației aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR

5

5 SRL, semnând valabil în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat.

Art. 3. SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, Serviciul Evidenta Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistenta Tehnica si Juridica și persoana menționata vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/tz


CONTRASEMN EAZA SECRETAR fs E CTOR


NR.eJ^-/14.12.2017


CRISTINA CORr|El||l^ ITLRDEAN PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

GEORGlE MATEI

Z< L