Hotărârea nr. 203/2017

Hotărârea nr. 203/14.12.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017

Având în vedere:

-Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control, înregistrat sub nr. 66.197/08.12.2017;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; -Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-Adresa nr. 64.527/05.12.2017 emisă de Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea.

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45 alin. 1 și 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2017 a unui sprijin financiar pentru Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea, în valoare de 1.162.507,91 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretar sector 5,

Nr.^cB /14.12.2017Cristina Cornelia/Țnurdean