Hotărârea nr. 20/2017

Hotărârea nr. 20/28.02.2017 privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr.144.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr. 144

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale de Administrație Publică - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr. 144, înregistrat sub nr. 7648/22.02.2017;

adresa nr. 2864/08.02.2017, emisă de Școala Gimnazială nr. 144 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 5699/10.02.2017;

Ținând cont de prevedrile:

HCLS 5 nr. 11/25.03.2016, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 pentru anul școlar

2016-    2017;

HCLS 5 nr. 9/31.01.2017, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 pentru anul școlar

2017-    2018.

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile:

art. 3, lit. e), art. 19 și art. 97, alin. 2, lit. b) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 2 și al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 20 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 21, art. 22 și art. 32, alin 7-9 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă exercitarea calității de ordonator terțiar de credite de către unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr. 144.

ART. 2 Unitatea de învățământ menționată la art. 1 va exercita calitatea de ordonator terțiar de credite după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 5 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe anul 2017.

ART. 3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile -Direcția Generală de Administrație Publică Locală, Direcția Generală Economică și de Investiții și directorul Școlii Gimnaziale nr. 144 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA F'EURDEAN