Hotărârea nr. 199/2017

Hotărârea nr. 199/14.12.2017 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, înregistrat sub nr. 803930/5659/22.10.2017 și Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr.65339/07.12.2017;

In conformitate cu prevederile art.266 alin (6) din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activitati Economice;

în temeiul art. 45 coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante in sold la data de 31 decembrie a anului 2017, cuprinse intre 1 leu si 40 lei, inregistrate in evidentele fiscale ale Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5.

Art. 2 Plafonul se aplica totalului creanțelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

Art. 3 Se imputemiceste Directorul Executiv al Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 București sa efectueze toate demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a prezentei.

Art. 4 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistentă Tehnică si Juridică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Contrasemnează SECRETAR SEC CRISTINA CORNELIA