Hotărârea nr. 196/2017

Hotărârea nr. 196/23.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5.

Municipiul bucurești

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat-'sub nr. 61445/22.11.2017;

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 61447/22.11.2017;

în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al H.C.M.B. nr.

151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin CNI S.A, pe bază de protocol, a terenului situat în București, Sector 5, Calea Ferentari, nr. 72, aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, în suprafață de 4.358 m2, identificat potrivit Cărții funciare nr. 230810, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării, de către CNI S.A. a obiectivului de investiții Sală de educație fizică școlară.

Art. 2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 - Se apobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz).

Art. 4. - Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea șantierului.

Art. 5 - Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să fie menținută destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art. 6 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a amplasamentului menționat la art. 1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCLS 5 nr. 71/30.09.2016 Privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

Art. 8. - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, și Direcția Generală Economică - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETA^ sMc

CRISTINA CORNELIA FEl

Nr.


zi


2017Anexa la HCLS 5 nr. jA-, /    _2017

BENEFICIAR    Ministerul Dezvoltării Regionale,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5    Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr............/.............. Nr............/..............

prin

Compania Națională de Investiții — CNI S.A.

Nr............/..............

PROTOCOL

ÎNCHEIAT ASTĂZI.......

1.    Beneficiarul, Consiliul Local Sector 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, reprezentat prin Primar Daniel Florea, în calitate de predător,

Și

2.    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza HCLS 5 nr......../................, am procedat la predarea-primirea unui nr. de...........

amplasamente, în suprafață totală de ......... mp, identificate potrivit Cărții funciare nr.

.................., nr. topo ............, în scopul .................................................................................,

după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața

Categoria de investiții

1

Școala gimnazială nr. 135

4.358 m2

Sală de educație fizică școlară

Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,    Am primit,

Beneficiar    Compania Națională de Investiții „CNI”

S.A. Consiliul Local Sector 5

Primar,    Director General

DANIEL FLOREA    MANUELA IRINA PĂTRĂȘCOIU

Direcția Generală Juridică    Director Programe Investiții

Florina Dragnea

Direcția Generală Economică

Chivu Maria Ramona

Direcția Generală Educație și Carieră


Militarii Raluca Dana


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR/SE CRISTINA CORNELIA FE


AQR5,


IDEAN