Hotărârea nr. 193/2017

Hotărârea nr. 193/23.11.2017 privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Având în vedere:

-    Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5, nr. 60216/17.11.2017 ;

Luând în considerare:

-    Raportul de Specialitate nr. 1660/25.10.2017, întocmit de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Ținând seama de:

»

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 / 2016 privind aprobarea înființării Centrului-Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

în conformitate cu dispozițiile art. 228 Cod Civil, coroborate cu cele ale art. 58 și art. 59 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. „j” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - începând cu data de 23.11.2017, art. 1 al H.C.L. Sector 5, nr 131 din 21.11.2017, privind înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă înființarea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5”:

Art. 2 - începând cu data de 23.11.2017, Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” i se dau în folosință cu titlu gratuit, spațiile în suprafață totală de 254,82 mp, situate la parterul imobilului din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5

Art. 3 - Cheltuielile privind plata chiriei și a utilităților publice generate de folosirea spațiilor menționate la art. 2 a prezentei hotărâri vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5, iar în bugetul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" Sector 5, nu vor mai fi alocate fonduri aferente acestor cheltuieli;

Art. 4 - Serviciul Evidentă Acte Administrative, Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /23.11.2017’ză, OR 5