Hotărârea nr. 192/2017

Hotărârea nr. 192/23.11.2017 privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ' CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5

Având în vedere Raportul de specialitate nr.60239/17.11.2017 întocmit de Direcția Generală Educație și Carieră, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Luând în considerare prevederile art.107, alin.(l) și alin.(2) lit.„d” din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă propunerea Consiliului Local al Sectorului 5 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 pentru întocmirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5.

Art.3 - Primarul Sectorului 5 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


Z23.1I.2017Anexa la H.C.L.    I' ■ «L <•    _

■v

RAPORT DE EVALUARE

a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere

Numele și prenumele funcționarului public evaluat:

Funcția publică : SECRETAR

Data ultimei promovări : -

Numele și prenumele evaluatorului: DANIEL FLOREA

Funcția: PRIMAR

Perioada evaluată: de la 01.01.2017    la 31.12.2017

Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată -

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanță

Realizat

(pondere)

%

Nota

Organizarea, îndrumarea, coordonarea si verificarea compartimentelor subordonate

10%

Cantitate, calitate, timp

Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local

15%

Cantitate, calitate, timp

Avizarea pentru legalitate a hotărârilor si dispozițiilor Primarului Sectorului 5

20%

Cantitate, calitate, timp

Participa la ședințele Consiliului Local sau a Comisiilor de specialitate

10%

Cantitate, calitate, timp

Atribuții încredințate prin Legi speciale

10%

Cantitate, calitate, timp

Atribuții de Stare Civila si Evidenta Populației

10%

Cantitate, calitate, timp

Coordonarea activitatii de Asistenta Sociala si

Autoritate Tutelara

15 %

Cantitate, calitate, timp

Orice atribuții încredințate de Primar si Consiliul Local

10%

Cantitate, calitate, timp

Nota finala pentru îndeplinirea obiectivelor :

Criteriile de performanță utilizate în evaluare

Nota

Comentarii

Capacitate dea organiza

Capacitatea de a conduce

Capacitatea de coordonare

Capacitatea de control

Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

Capacitatea decizionala

Capacitatea de a delega

Abilitați in gestionarea resurselor umane

Capacitatea de â dezvolta abilitățile personalului

Abilitați de mediere si negociere

Obiectivitate in apreciere

Capacitatea de implementare

Capacitatea de a rezolva eficient problemele

Capacitatea de asumare a responsabilităților

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experienței dobândite

Caapacitatea de analiza si sinteza

Capacitate si spirit de inițiativa

Capacitatea de planificare si de a acționa startegic

| Comtetenta in gestionarea resurselor alocate

Notă pentru îndeplinirea criteriilor de performanță :

Nota finală a evaluării:

Calificativul evaluării:

Rezultate deosebite:

1.

2.

Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1.

2.

Alte observații:

1.

2.

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

Indicatori de performanță

Termen de realizare

Organizarea, indrumarea, coordonarea si verificarea compartimentelor subordonate

10%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local

15%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Avizarea pentru legalitate a hotărârilor si dispozițiilor Primarului Sectorului 5

20%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Participa la ședințele Consiliului Local sau a Comisiilor de specialitate

10%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

1 Atribuții încredințate prin Legi speciale

10%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Atribuții de Stare Civila si Evidenta Populației

10%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Coordonarea activitatii de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

15%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Orice atribuții incredintate de Primar si Consiliul Local

10%

Cantitate, calitate, timp

Permanent

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

1.

2.

3.__

Comentariile funcționarului public evaluat:


Numele și prenumele funcționarului public evaluat:_

Funcția: SECRETAR

Semnătura funcționarului public evaluat:_

Data:_

Numele și prenumele evaluatorului: DANIEL FLORE A Funcția: PRIMAR

Semnătura evaluatorului:_