Hotărârea nr. 191/2017

Hotărârea nr. 191/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr.150, Bd. Eroilor Sanitari nr.29-31, Sector 5, București.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr. 150, Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5

Având în vedere:

-    raportul specialitate întocmit de Direcția Generală Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 60.194/17.11.2017;

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60.195/17.11.2017;

-    adresa nr. 59.305/15.11.2017, emisă de Primăria Sectorului 5;

Ținând cont de prevederile art. 112 din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare HCGMB 151/2001, privind trecerea unităților de invatamant preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. f și j, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare, prin intermediul aparatului de specialitate, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr. 150, Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5, București, respectiv reabilitarea imobilelor în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat (corp A, B și C).

Art.2 - Preluarea bunului menționat la art. 1, în vederea realizării investițiilor se va face pe bază de proces verbal.

Art.3 - Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura fondurile necesare finanțării investițiilor necesare pentru reabilitarea bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr. 150, din bugetul de venituri și cheltuieli propriu, de la capitolul 51.01.03, autorități executive.

Art.4 - După finalizarea investițiilor, Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va preda Școlii Gimnaziale nr. 150, imobilul preluat, cu noua valoare de inventar, în baza unui proces verbal de predare-primire.

Art.5 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Operațiuni, Direcția Educație și Carieră vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

CONTRAREI SECRETA/R i

NR.


/23.11.2017CRISTINA CORNELIA FE1

U