Hotărârea nr. 19/2017

Hotărârea nr. 19/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din

sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018

Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură,

Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind modificarea HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-20 18, jnregistrat sub nr. 7652/22.02.2017;

adresa nr. 2864/08.02.2017 emisă de Școala Gimnazială nr. 144 și înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 5699/10.02.2017.

avizul conform nr. 3769/22.02.2017, emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și înregistrat la Primăria Sector 5 sub nr. 7600/22.02.201 7,

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19, alin. 4 și ale art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/201 1 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 41, alin. 5 și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se modiciă HCLS 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, respectiv punctul 39 din anexa la hotărârea mai sus menționată, care va avea următorul conținut:

Nr.

crt

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

Număr telefon

39

Școala Gimnazială

Nr. 144

5

PRE, PRI, GIM

Str. Floare de gheață, nr. 1B

021.444.20.93

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorul Școlii Gimnaziale nr. 144, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECREȚAJ^SECTOR

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

/ /

Nr.    :    . 2017