Hotărârea nr. 186/2017

Hotărârea nr. 186/23.11.2017 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint - Josse - ten- Noode, Bruxelles, Belgia

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59568/16.11.2017 al Direcției Generale de Transparență și Control - Direcția de Transparență Instituțională, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; în baza Raportului Comisiei de Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice a Consiliului Local Sector 5;

Potrivit art/121, alin. (1) și (2) din Constituția României;

Ținând cont de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, art. 10 alin. (1), (2) și (3);

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și al art. 4 din H.G. nr. 1040/2011, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;

Luând în considerare art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) și (5), art. 16 alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. ”f’, art. 62 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. ”q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint - Josse - ten - Noode, Bruxelles, Belgia.

Art.2 - Se aprobă Acordul de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint -Josse - ten - Noode, Bruxelles, Belgia, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Direcția Generală de Transparență și Control - Direcția Generală de Transparență Instituțională și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
AZA TOR 5, EURDEAN

Nr.


MS


/23.11.2017


Acord de Cooperare

între

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA Și

COMUNA SAINT - JOSSE - TEN - NOODE, REGIUNEA CAPITALEI BRUXELLES DIN REGATUL BELGIEI

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA și SAINT - JOSSE - TEN - NOODE, REGIUNEA CAPITALEI BRUXELLES DIN REGATUL BELGIEI, denumite în continuare PĂRȚI,

în baza,

art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României;

Ținând cont de,

Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 (art. 10) alin. (1), (2) și (3);

Conform,

art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul,

art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

al art. 4 din H.G. nr. 1040/2011, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și al

art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) și (5), art. 16 alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. ”f’, art. 62 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. ”q” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Dorind consolidarea relațiilor de prietenie dintre SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA și COMUNA SAINT - JOSSE - TEN - NOODE, REGIUNEA CAPITALEI BRUXELLES DIN REGATUL BELGIEI,

Pentru a întări schimbul bilateral dintre CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 și CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAINT - JOSSE - TEN - NOODE, REGIUNEA CAPITALEI BRUXELLES DIN REGATUL BELGIEI,

Pornind de la tradițiile relațiilor de prietenie și colaborare dintre statele cărora le aparțin, convinse de necesitatea dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare dintre ele, dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localităților lor,

Au convenit următoarele:

Art.l - Conform principiului respectului reciproc, al egalității și al avantajelor reciproce, ambele părți convin să pună bazele unei platforme de schimb dintre cele două autorități locale, să întărească legăturile și comunicările reciproce și să contribuie la prosperitatea comună și dezvoltarea ambelor entități administrative;

Art.2 - Ambele părți trebuie să consolideze schimburile și vizitele regulate. Prin vizitele delegațiilor, schimbul regulat de informații ș.a.m.d., ambele părți trebuie să studieze și să discute problemele de interes reciproc.

Art.3 - în această calitate, părțile au convenit să intensifice, în domeniile de interes comun, cooperarea (economică, științifică, culturală etc), folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec țările lor.

Art.4 - Părțile vor dezvolta colaborarea economică reciproc-avantajoasă și, în acest scop, vor crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv, persoanelor juridice care funcționează legal în circumscripțiile aflate sub jurisdicția lor, condițiile cele mai favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial. Ele vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale și comerciale, inclusiv a investițiilor, precum și cooperarea directă între întreprinderi. Părțile vor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile și firmele mici și mijlocii. Părțile pot participa la expozițiile și târgurile organizate în țările lor, în cadrul cărora pot conveni, pe o bază comună, acțiuni de cooperare și schimburi cu parteneri străini.

Art.5 - Părțile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protecției mediului înconjurător. Ele vor contribui la elaborarea și aplicarea unei strategii privind prevenirea și combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor.

Art.6 - Părțile vor colabora, în limita posibilităților lor economice, la extinderea și perfecționarea căilor de transport, în special a celor rutiere, precum și a telecomunicațiilor.

Art.7 - Pe baza unor programe corespunzătoare, părțile vor lărgi, în limitele posibilităților lor economice, schimburile culturale și vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociații și cultură și artă. Ele vor sprijini colaborarea între școlile de toate gradele și categoriile, facilitând atât schimbul de elevi și/sau, după caz, studenți, cadre didactice și cercetători, cât și prin elaborarea și/sau, după caz, tratarea unor teme comune. Ele vor sprijini, în limitele posibilităților lor economice, studierea limbilor ambelor părți, atât în cadrul școlilor, precum și în afara cadrului școlar.

Art.8 - Părțile vor facilita schimburile directe de sportivi, echipe sportive, specialiști în domeniul sportului care vor acționa la cluburile sportive interesate.

Art.9 - Ambele părți trebuie să consolideze cooperarea și schimburile. Trebuie să promoveze în continuare schimburile extinse în domeniul economiei și comerțului, al gestionării orașului, al protecției mediului, al tehnologiei științifice și al educației, culturii și sportului, al turismului, precum și schimburile interculturale dintre tineri, pentru adâncirea cooperării și obținerea unei dezvoltări comune. Art.10 - Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți. Art.ll - Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierii directe.

Art. 12 - Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în scris al Părților. Modificările și completările intră în vigoare la data semnării. Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată și produce efecte la data semnării.

Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Acord de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. în acest caz, prezentul Acord de Cooperare nu mai este în vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.

încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Semnat la (localitatea)_la (data)_, în două exemplare originale, în limbile română și

engleză, toate textele fiind egal autentice.

Pentru

Sectorul 5 al Municipiului București din ROMÂNIA

5


Primar,


Pentru

Comuna Saint - Josse - Ten - Noode, Regiunea Capitalei Bruxelles din REGATUL BELGIEI

Primar,