Hotărârea nr. 184/2017

Hotărârea nr. 184/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără

stăpân sau abandonate și valorificarea acestora

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 59913/17.11.2017, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 nr. 59912/17.11.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice, raportul comisiei ordine publică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare HCGMB nr.286/2003 privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 să exercite atribuțiile prevăzute de Legea 421/2002 precum și HG nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 421/2002;

Ținând cont de reglementările Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) și art 81 alin (2) lit. f din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se împuternicește Primarul Sectorului 5 să exercite atribuțiile privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora conform prevederilor art.8 și art. 10 a Legii 421/2002 și a prevederilor art. 10, art.14 și art.16 a H.G. nr. 156/2003;

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.    /23.11.2017