Hotărârea nr. 183/2017

Hotărârea nr. 183/23.11.2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adoptii-Compartimentu, Protecție de Tip Familial aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului sector 5 precum si raportul de specialitate nr. 17844/15.11.2017 întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare si funcționare al serviciului social de zi Centrul de Zi Sfanta Maria si a regulamentului de organizare si funcționare al serviciului social la domiciliu Serviciul Adoptii-Compartimentul Protecție de tip Familial aflate in structura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Luând in considerare raportul Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelelor- cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 si 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Regulamentul-cadru de organizare si funcționare al serviciului social de zi Centrul de Zi Sfanta Maria conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Regulamentul-cadru de organizare si funcționare al serviciului social Serviciul Adoptii-Compartimentul Protecție de Tip Familial conform Anexei 2, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3. Se abroga anexa nr. 10 la HCL nr. 04/31.01.2017 Regulamentul-cadru de organizare si funcționare al serviciului social de zi Centrul de Zi Sfanta Maria.

Anexa Nr. 1 la HCL

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI

« CENTRUL DE ZI SFANTA MARIA »

ARTICOLUL 1

Definiție

(1)    Regulamentul cadru de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social fara personalitate juridica Centrul de Zi Sfanta Maria, aprobat prin hotarare a Consiliului Local sector 5, in vederea asigurării funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Centrului de Zi Sfanta Maria, cod serviciu social 8891CZ-C II, înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 București, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF ; Nr. 000428; Data eliberării: 15.04.2014, sediuLStrada Trompetului, nr.117, sector 5 București

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul Centrului de Zi Sfanta Maria este de a preveni abandonul și instituționalizarea copilului, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare profesionala pentru părinți cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Rolul principal al serviciilor de zi este de a oferi asistență gratuită în timpul zilei copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situație materială precară și/sau familii dezorganizate, în care mamele/tații își cresc singur copiii), dând astfel posibilitatea părinților de a-și găsi un loc de muncă, și de a putea oferi condiții materiale adecvate creșterii copiilor.

Centrul de îngrijire de zi asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale, ferind servicii adecvate familiei în situație de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilitățile legate de îngrijirea, securitatea și educația copilului.

Prin funcționarea acestui serviciu social de zi, se urmărește menținerea copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice. Centrul de zi asigură copiilor îngrijire, programe educative și distractive, consiliere, pe durata zilei, urmând ca seara copiii să se întoarcă acasă, în mediul lor de viata, evitându-se ruptura de familia. Activitățile centrului de zi sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (învățământ, sănătate). Centrul de zi nu înlocuiește sau suplinește activitățile școlare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Centrul de Zi Sfanta Maria funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Nr. 24/2004 privind Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.

Alte standarde aplicabile :

■S Ordinul Nr. 288/2006 privind Standardelor Minime Obligatorii aplicate Managementului de caz •f Ordinul nr. 80/2004- pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de

servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție.

■S Hotărârea nr. 1434/2004- privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare

al DGASPC;

Z Hotărârea nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

(3) Centrul de Zi Sfanta Maria este înființat prin: Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr. 30/31.03.2007 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Centrul de Zi Sfanta Maria se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului Zi Sfanta Maria sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu1 2 3 4;

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

j)    preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților copilului de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    responsabiUzarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea centrului cu serviciile din cadrul DGASPC sector 5.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Zi Sfanta Maria sunt:

a)    Copii cu vârste cuprinse intre 6 luni si 4 ani, cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, a căror familie se afla in situații socio-economice dificile cu risc de separare a copilului de familie;

b)    Copiii și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

c)    Copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

d)    Copii din familii cu risc de abandon a copilului aflate în situație de criza recenta

e)    Copii din familii care solicita consiliere pentru creșterea si educarea copilului mic.

f)    Părinții si alti membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal si/sau persoana care au în îngrijire copilul cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 4 ani.

Capacitatea centrului de zi Sfanta Maria este de 30 locuri.

•    copii ( xerox) după actele de identitate ale copilului( certificat de naștere, carte de identitate)

•    copii după actele de identitate ale părinților și altor membri ai familiei cu același domiciliu

•    adeverință medicală de la medicul de familie pentru copil și membri familiei (caracterizare medicala)

•    adeverința de venituri pentru familie

•    ancheta socială efectuată de asistentul social

•    raportul de evaluare inițială

•    dispoziția de admisie in centru aprobata de Directorul General si planul de servicii aprobat prin Dispoziție de Primar;

•    copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de incredintare

•    fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

•    planul de servicii/planul de recuperare intocmite in baza SMO de echipa multidisciplinara.

•    contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC sector 5) si familia beneficiarului

b) Admiterea beneficiarilor la serviciile oferite se face prin dispoziția emisă în baza raportului de evaluare detaliată, și a planului de servicii întocmit de către Serviciul Prevenire Abandon si Familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Toate serviciile oferite de centru sunt gratuite.

MODEL CONTRACT CU FAMILIA


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31

Tel./Fax: 310.17.31

CAPITOLUL 1. SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 1. Scopul contractului îl constituie asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului

instructiv-educativ prin implicarea și reponsabilizarea părților în educarea copiilor

Art. 2. Centrul de Zi își asumă responsabilitatea în procesul instructiv-educativ.

Art. 3. Părintele se declară ca principala persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu personalul centrului spre binele copilului.

CAPITOUL 2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art.4. Beneficiarilor li se oferă cu titlu de gratuitate servicii educaționale (stimularea capacitatilor intelectuale, de voința, de limbaj, memorie, afective, activități artistice, activități recreative si de socializare), servicii psihologice (evaluare psihologică, consiliere, orientare școlară și profesională), servicii medicale (asistență medicală pe perioada prezenței beneficiarului în Centrul de Zi), un mic dejun,o masă de prânz și o gustare .

Art. 5.Centrul de zi întocmește împreună cu beneficiarul un plan personalizat de intervenție pe o perioadă determinată (sase luni).

Art. 6. Pe parcursul evaluării personalul Centrului de Zi va evalua progresul înregistrat de beneficiar, iar la sfârșitul perioadei va analiza împreună cu acesta în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele stabilite.

CAPITOLUL 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

Art. 7. Activitățile se desfășoară în principal în incinta Centrelor de Zi

Art. 8. în cazul în care activitățile se desfășoară în altă locație (vizite la muzee, piese de teatru, parc, Clubul Copiilor, etc.) părintele se angajează să însoțească copilul.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 9. CENTRUL DE ZI-SF. MARIA ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

•    Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și materialele didactice pentru desfășurarea procesului

educațional

•    Să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor

•    Să asigure securitatea copiilor pe perioada programului

•    Să protejeze copilul împotriva oricărei forme de violență, vătămare, abuz fizic, mental sau sexual

•    Să dea dovadă de respect și considerație în relațiile cu copiii și părinții acestora

•    Să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viața intimă, privată

și familială a acestuia

•    Să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului

•    Să stabilească, de comun acord cu familia, calendarul întâlnirilor periodice

•    Să desfășoare toate tipurile de activități, conform standardelor minime obligatorii pentru centrele

de zi

•    Să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea copiilor sau a

părinților

•    Să asigure copilului asistență medicală pe parcursul programului în centru

•    Să asigure/ faciliteze copilului participarea și vizionarea de spectacole, manifestări științifice și

culturale, sportive în și în afara centrului de zi

•    Să recompenseze/ sancționeze obiectiv și echitabil rezultatele și conduita copiilor

•    Să întocmească împreună cu familia, planul individualizat de intervenție.

Art. 10. OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR SERVICIILOR CENTRULUI DE ZI:

•    Părintele trebuie sa contribuie cu următoarele materiale (minim necesar): pijama, încălțăminte si haine de schimb, scutece absorbante, prosop, perie si pasta de dinți, șervetele umede, hârtie igienica, biberon sau suzeta (daca este cazul), cana pentru copii si orice alte obiecte necesare copilului daca sunt solicitate de personalul Centrului;

•    Părintele trebuie sa prezinte o copie după fisa medicala a copilului (incluzând lista vaccinărilor, eventualele tratamente pe care le urmeaza copilul, sensibilități la anumiti factori alergenici etc)

•    Părintele trebuie sa se implice in activitatile educative desfășurate prin programele centrului, sa ajute copilul in rezolvarea sarcinilor suplimentare primite de la personalul centrului (exerciții adecvate vârstei, igiena personala etc), participa activ la modelarea si corectarea unor aspecte comportamentale (de ex. acordarea unei pedepse educative constructive, motivarea, incurajarea copilului etc)

•    Părintele furnizează informații de orice natura personalului Centrului de zi cu caracter de confidențialitate, informații pe care le considera utile pentru procesul educativ individual al copilului

•    In cazul in care copilul nu poate frecventa o perioada programul centrului sau apare o problema speciala părintele trebuie sa informeze in timp util personalul centrului, verbal si in scris.

•    Părintele iși asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube materiale provocate de copil.

•    Programul Centrului de Zi este intervalul orar 8.00-16.00 de luni pana vineri. In afara acestui program, membrii echipei nu răspund pentru eventualele accidente survenite. Reprezentantul legal al copilului se obliga sa aduca copilul in centru si sa-1 ia la sfârșitul programului.

•    absentele nemotivate din programul Centrului de Zi “Sf.Maria” pe o perioada de 2 saptamani pot avea drept consecința demararea procedurilor de excludere definitiva a minorului

•    Părintele colaborează cu personalul centrului in îndeplinirea sarcinilor educative.

•    Să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al Centrului de Zi.

•    Să informeze personalul centrului cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației instructiv-educative sau disciplinare a copilului

•    Să răspundă cu promptitudine solicitării personalului Centrului de Zi ori de câte ori este necesar de a se lua măsuri cu privire la conduita sau alte situații neprevăzute

•    Să respecte întregul personal și beneficiarii colegii din centrul de zi. Nu se admit injurii la adresa personalului sau a celorlalți copii, bătăile sau amenințările la adresa personalului

•    Să participe activ la ședințele de consiliere individuale sau de grup coordonate de psihologul centrului

•    Să participe la întâlnirile organizate cu părinții ori de câte ori este nevoie

•    Să asigure copilului o ținută vestimentară curată și decentă

•    Să monitorizeze starea de sănătate a copilului, astfel încât acesta să poată desfășura activități în colectivitate

•    Să furnizeze informațiile solicitate de către personalul Centrului de Zi

•    Prin prezentul contract familia/reprezentantul legal își dă acordul pentru participarea copilului la toate activitățile de natură educativă și psihologică desfășurate în cadrul Centrului de zi, conform legislației în vigoare si sunt de acord ca imaginea copilului să poată fi folosită în eventualele materiale informative ale centrului, cu condiția să nu fie încălcate drepturile copilului și să se prezinte materialul respectiv în prealabil.

•    Să manifeste un comportament care să nu afecteze sănătatea, demnitatea și libertatea celorlalți din cadrul centrului.

•    Să folosească și să păstreze cu grijă obiectele din dotare, rechizitele, bunurile personale sau colective.

•    Să aibe un comportament civilizat, precum și o ținută vestimentară corectă și curată

•    Copilul poate participa potrivit vârstei la activitățile gospodărești din centru

•    Să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare

•    Revenirea in centru după o absenta mai mare de o saptamana este insotita de aviz epidemiologie.

•    Periodic (o data la 6 luni sau ori de cate ori este necesar) se realizează evaluarea sociopsihoeducationala in funcție de care se va stabili continuarea/incetarea acordării serviciilor sociale.

•    Să respecte credința religioasă a colegilor

CAPITOLUL 5' RECOMPENSE PENTRU BENEFICIAR

Art. 11. Pentru rezultate deosebite, purtare exemplară, participarea conștiincioasă la toate

activitățile desfășurate în Centrul de Zi, copiilor li se oferă următoarele recompense:

Evidențierea în fața grupului

Premii provenite din diverse surse de sponsorizare

Tabere, excursii, vizite la muzee etc

CAPITOLUL 6. SANCȚIUNI APLICATE BENEFICIARULUI

Art. 12. Copiilor din Centrul de Zi care nu respectă îndatoririle contractuale li se pot aplica

următoarele sancțiuni

Observația în fața grupului Excluderea din activități recreative

-    Necuprinderea în lotul copiilor care participă la activități din afara centrului: vizita la muzee, tabere, excursii

-    Excluderea definitiva in cazul absentelor nemotivate pe mai mult de 2 saptamani

CAPITOLUL 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 13. Centrul de Zi va considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o altă formalitate în

cazul în care beneficiarul sau răspunzătorul legal al acestuia încalcă orice prevedere contractuală.

Art. 14. Contractul se va considera reziliat conform art. 14. anterior, începând cu data înștiințării scrise pe care Centrul de Zi o va face către beneficiar.

CAPITOLUL 8. ALTE MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 15. Contractul va înceta la data expirării acestuia, respectiv_, dacă părțile nu

vor decide prelungirea lui

Art. 16. Contractul poate înceta ca urmare a solicitării scrise a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia

CAPITOLUL 9. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17. Părțile declară că fiecare are dreptul de a semna prezentul contract și că au luat toate măsurile necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce se nasc prin încheierea prezentului contract

Art. 18. Nici o parte nu va avea dreptul de a-și transfera dreptur ile și/sau obligațiile care rezultă din prezentul contract fără aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte părți.

Prezentul contract a fost semnat astazi_, în două exemplare originale, ambele de valoare

egală, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURI

REPREZENTANT LEGAL

ȘEF CENTRUL DE ZI-SF. MARIA

(3) Condiții de încetare a serviciilor

încetarea acordării serviciilor centrului de zi se face pe baza dispoziției primarului, în urma :

•    cererii părinților

•    recomandării specialiștilor care lucrează cu copilul

•    împlinirii vârstei maxime de admitere in centru- 4 ani

•    recomandărilor responsabilului de caz in situația incalcarii prevederilor cuprinse in contractul cu familia

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Zi Sfanta Maria au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Zi Sfanta Maria au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Centrului Zi Sfanta Maria sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    Programul personalizat de intervenție este elaborat de personalul de specialitate în funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil în parte

3.    Programul zilnic de îngrijire si educare al copiilor în centru se desfasoara ținând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potențialul, nevoile si disponibilitățile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.

4.    Activitati educaționale - centrul de zi oferă copilului numeroase activitati sau situații de învatare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate dinainte de către personalul de specialitate. Activitatile educaționale se desfasoara individual sau în grupuri mici de copii, ținând cont de vârsta copiilor si de achizițiile pe care le au.

5.    Activitati recreative si de socializare - centrul de zi oferă copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitatile de învatare si cele de relaxare si joc. Aceste activitati îi ajuta pe copii sa îsi mențină echilibrul psihic si fizic necesar dezvoltării lor armonioase.

6.    Evaluare psihologica - complementar serviciilor oferite de unitățile de învățământ si alti furnizori de servicii, centrul de zi oferă copiilor sprijin pentru realizarea unei evaluări psihologice si intervenții specializate asigurate de către psiholog, acolo unde este necesar.

7.    Consiliere si sprijin pentru părinți, alti membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal si/sau persoana care are în îngrijire copilul - centrul de zi oferă consiliere si sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate considera ca este în beneficiul copilului si familiei sale. Activitatea de consiliere se desfasoara individual si/sau în grup. Centrul de zi organizează programe de educare a părinților, cunoscute sub denumirea de "scoli pentru părinți".

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. Activitati de informare la nivelul comunității - centrul de zi dezvolta acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora. Cel puțin o data pe an, central de zi sprijină organizarea de campanii de sensibilizare a comunității referitoare la prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor.

1.    Colaborează cu Serviciul Prevenire Abandon, Familie si Copil in vederea identificării beneficiarilor, evaluării initale a nevoilor specifice si monitorizării evoluției copiilor si a familiei.

2.    Colaborează cu profesioniști si instituții relevante - centrul de zi colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiilor lor, inclusiv cu profesioniștii din domeniu. Centrul de zi colaborează cu toti actorii sociali implicați în implementarea planului de servicii pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului.

3.    Elaborarea rapoartelor de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    Relati'i de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi. Personalul centrului de zi face toate demersurile necesare pentru a stabili relații de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi.

2.    Promovează si aplica masuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

3.    Colaborează cu profesioniști si instituții din domeniu in vederea optimizării activitatii de integrare si incluziune in viata sociala.

4.    Consiliază părinții si familia lărgită a beneficiarilor.

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    Personalul centrului de zi are pregătirea si abilitățile profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii si în echipa.

4.    Centrul de zi dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcționarea sa la randament optim.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1.    Centrul de zi dispune de un management si o administrare eficiente, care îi asigura o funcționare optima în acord cu misiunea sa.

2.    Centrul de zi dispune de o locație accesibila comunității, resurse financiare suficiente si o baza materiala corespunzătoare derulării tuturor activitatilor.

3.    Centrul de zi funcționează conform unui plan anual de acțiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii si a nevoilor identificate la nivelul comunității.

4.    Personalul centrului de zi este selectat cu atentie si responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare si angajare care se desfasoara în acord cu legislația în vigoare si răspunde nevoilor centrului.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social Centrul Zi Sfanta Maria funcționează cu un număr de 16 total personal, din care conform HCL nr. 39/25.03.2016:

a) personal de conducere: șef de centru -1

b)    personal de specialitate,de îngrijire și asistență: 1 asistent medical, 3 instructor de educație, 1 educator, 1 psiholog, 1 infirmiera.

Psihologul si Asistentul Medical deservesc mai multe unitati ale D.G.A.S.P.C.

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 administrator, 1 îngrijitoare, 1 spalatoreasa, 2 bucătari, 1 electrician.

1 Bucatar, Administratorul si Electricianul deservesc mai multe unitati ale D.G.A.S.P.C.

d)    voluntari: 0

3.    încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4.    Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post șef de centru

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere este :

a) șeful de centru ( COD COR - 111225)

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

o)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

p)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

q)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații- pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate :

a)    asistent medical generalist -1 cod cor 325901

b)    Educator-1 cod cor 234203

c)    infirmieră -1 cod cor 532103

d)    instructor de educație -3 41202

e)    psiholog -1 cod cor 263411

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

a) Atribuții asistent medical generalist ( COD COR - 222101)

•    Verifica zilnic starea de sanatate a copiilor din Centrul de Zi Sfanta Maria si supravegeaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor;

•    Supraveghează aplicarea stricta a regulilor de primire a copiilor, aplica masurile de igiena si antiepidemice, efectuează deparazitarea copiilor si verifica starea de curățenie corporala si vestimentația acestora;

•    Administrează medicamente de uz general in regim de urgenta in cazul infecțiilor intercurente si comunica părinților eventualele recomandări.

•    Administrează medicamentele recomandate conform prescripțiilor medicale prezentate de membrii familiei;

•    Consemnează intr-un registru medical informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de prim ajutor acordate copiilor, precizând numele copilului, data, ora, medicamentele si motivul administrării;

•    întocmește zilnic evidenta copiilor absenți din motive medicale pentru urmărirea acestora la revenirea in colectivitate numai cu avizul favorabil al medicului de familie si tine legătură cu familia privind evoluția stării de sanatate a copiilor bolnavi;

•    In caz de urgenta insoteste copiii la unitati spitalicești de profil;

•    Comunica personalului de supraveghere (instructor de educație, psiholog, inspector de specialitate ,infirmiera) masurile medicale luate fata de copiii cu diverse afecțiuni;

•    Coordonează si verifica analizele personalului in conformitate cu legislația in vigoare;

•    Verifica zilnic respectarea normelor igienico-sanitare(dormitoare, grup sanitar,bloc alimentar, holuri,spălătorie), condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea reziduurilor;

•    Participa zilnic la eliberarea alimentelor din magazie si avizeaza calitatea si cantitatea acestora;

•    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile bilogice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

•    Verifica modul in care se respecta manipularea igienica a materiilor prime, intermediare si finite pana la ieșire din blocul alimentar si evalueaza cantitatea si calitatea acestora;

•    Realizează ancheta alimentara de 3 ori pe an(februarie, mai, octombrie);

•    Verifica zilnic servirea meselor de către copii precum si condițiile de desfășurare a acestora;

•    Realizează periodic educație sanitara cu copiii si părinții copiilor pe grupe de varsta;

•    Urmărește sa nu se realizeze intersectări in circuitul rufelor murdare cu al celor curate in vederea evitării epidemiilor si infecțiilor;

•    întocmește zilnic raportul de activitate; îngrijește si răspunde de obiectele de inventar, din dotarea cabinetului medical si de cele pe care le are in păstrare;

•    Se ocupa cu depozitarea, distrugerea, indepartarea celorlalte materiale sanitare utilizate;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi; Cunoaște prevederile cu privire la situațiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite;

Atribuții Educator ( COD COR - 263508)

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele;

•    Realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru intocmirea acesteia ;

•    Conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful centrului;

•    Practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

•    Sa fie pregătită in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

•    Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

•    Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

•    Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

•    Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

•    Elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

•    Se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

•    Obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

•    Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii;

•    Participa la cursuri de formare;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

•    Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

•    Incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

•    Ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului;

•    Asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

•    Desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

•    Asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

•    Răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

•    Răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

•    încurajează si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

•    Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

•    Daca suspectează sau identifica situtii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului sau in afara acestuia, instiinteaza coordonatorul Centrului ;

•    Respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

•    Incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, personalului;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului ;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții Instructor de Educație COD COR 341202

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Cunoaște problematica familiilor aflate in dificultate si noțiuni privind dezvoltarea si stimularea copilului 0-4 ani;

•    Realizează prezenta copiilor in sala de grupa, semnează in caietul de prezenta, asumandu-si răspunderea pentru întocmirea acesteia ;

•    Conduce activitatea educativa a grupei de copii vizata de către șeful centrului de zi ;

•    Practica constant un comportament blând, evitind folosirea pedepselor de orice fel;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.);

•    Este pregătit in ceea ce privește semnificația relației parinte-copil, importanta participării părinților ca parteneri in programul de servicii, in sprijinirea si intarirea relației parinte-copil;

•    Participa la întocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

•    Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea psihologului si a părintelui in raport gradul de intelegere al acestuia;

•    Respecta normele de ordine interioara/normele interne de funcționare;

•    Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

•    Elaborează programul educațional pentru fiecare copil in parte;

•    Se consulta cu echipa de specialiști privind dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

•    Obiectivele educaționale trebuie sa fie adaptate nivelului si potențialului fiecărui copil, precum si tipului de probleme sociale pe care acesta il are;

•    Initiaza împreuna cu psihologul activitati de stimulare, de învatare si recreere pentru copii;

•    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupa de copii, in acord cu potențialul acestora;

•    Participa la cursuri de formare;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

•    Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

•    Incurajaza menținerea relațiilor cu părinții si a diverselor persoane importante din viata copiilor;

•    Ajuta părinții sa dobandeasca deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup, organizate sub îndrumarea psihologului;

•    Asigura pregătirea necesara a copilului prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

•    Desfasoara activitati de socializare implicând copii in viata sociala a comunității;

•    Asigura supravegherea copiilor in spatiile colective de joaca, răspunzând direct de copii;

•    Răspunde de viata si securitatea copiilor încredințați pe timpul cat isi desfasoara programul de lucru si informează șeful de centru, cabinetul medical si psihologul cu privire la evenimentele neașteptate;

•    Răspunde in cazul distrugerii bunurilor din unitate acolo unde isi desfasoara activitatea ;

•    Efectuează un control sistematic asupra modului cum isi intretin copiii articolele de echipament, iar in cazul unei pierderi, cercetează in ce împrejurări s-a petrecut acest fapt si informează coordonatorul;

•    Urmărește tinuta vestimentara a copiilor formandu-le bunele deprinderi de ordine, igiena personala, grija fata de bunurile mobile si imobile ale unitatii;

•    încurajează si sprijină fiecare copil sa participe la desfasurarea activitatilor din cadrul centrului si sa-si asume responsabilități conform dezvoltării si gradului de maturitate;

•    Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

•    Respecta in interacțiunea sa cu copilul valorile de baza ale unei relații de calitate ce corespunde normelor de conduita morala , profesionala si sociala;

•    Incurajaza si sprijină copiii in vederea sesizării oricărei forme de abuz din partea copiilor, peronalului;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire Ia protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

• îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții Infirmiera COD COR - 532103

•    Desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Participa zilnic alaturi de educatoare la îngrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat, supravegherea si administrarea tratamentului medical);

•    Acorda îngrijiri zilnice copiilor, menținând un mediu relaxant si stimulativ pentru dezvoltarea copiilor in plan fizic, intelectual si emoțional;

•    Urmărește modul in care se realizează hranirea copiilor, conform meniului prescris de medic in funcție de varsta si nivelul de dezvoltare al acestora;

•    Ajuta copii in dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala;

•    Participa la alimentarea copiilor respectând prevederile igienico-sanitare (va purta echipament curat si va avea efectuate examinările medicale specifice personalului din colectivitățile cu copii);

•    Mesele vor fi sterse intotdeauna cu soluție clorigena 1/6;

•    Interactioneaza frecvent cu copiii in timpul îngrijirii stabilind contactul vizual, denumind obiectele si acțiunile desfășurate ;

•    Supraveghează intr-un mod calm si relaxat copiii in toate momentele zilei pe care aceștia le petrec in Centrul de zi;

•    Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

•    Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

•    Aerisește încăperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

•    Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

•    Prepara soluția pentru dezinfectia olițelor si a celorlalte obiecte din grupul sanitar conform normelor de igiena;

•    Asigura exploatarea si pastrarea in condiții bune a inventarului si a bunurilor date in folosința ;

•    In situații de urgenta actioneaza in conformitate cu procedurile stabilite;

•    Depozitează substanțele sau obiectele periculoase in locuri sigure (magazie) unde nu au acces copiii;

•    Observa in permanenta copiii semnalând orice modificare in comportamentul acestora (semne de abuz, neglijare, etc.);

•    Anunța asistentei medicale orice modificare intervenita in starea de sanatate a copiilor ;

•    Participa direct alaturi de educatoare si asistenta medicala la formarea deprinderilor elementare de igiena a copiilor, la programele de stimulare afectiva, de stimulare psihomotorie si de limbaj;

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

•    Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând împreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite;

Atribuții Psiholog COD COR-263411

•    Participa la intocmirea planului personalizat de intervenție împreuna cu personalul de specialitate in funcție de nevoile si particularitățile fiecărui copil;

•    Elaborarea planului personalizat de intervenție se face cu consultarea părintelui in raport gradul de înțelegere al acestuia;

•    Informează coordonatorul si responsabilul de caz in mod periodic si de cate ori este nevoie cu privire la implementarea PPI-ului;

•    Realizează evaluări psihologice ori de cate ori se impune sau trimestriale ale copiilor din centru pentru1 a urmării evoluția dezvoltării si a elabora programul fiecărui copil;

•    Elaborează programul de stimulare psihomotorie care conține obiective specifice in funcție de particularitățile fiecărui copil;

•    Supervizează activitatea educatorului si a instructorilor de educație, si initiaza împreuna activitati de stimulare, de invatare si recreere pentru copii ;

•    întocmește o planificare anuala privind activitatile educaționale pentru grupele de copii, in acord cu potențialul acestora ;

•    Asigura consiliere si sprijin Ia cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;

•    Organizează programe de educare a părinților cunoscute sub denumirea de "scoli pentru părinți", împreuna cu specialiști in domeniu;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților , in spiritul respectării confidențialității si a demnității relației parinte-copil;

•    Observa permanent comportamentul părinților fata de copil;

•    Ajuta părinții sa dobandeasca abilitați parentale si deprinderile de baza pentru creșterea copilului prin activitati formative, individuale si de grup ;

•    Semnalează coordonatorului de centru orice tip de modificare in comportamentul copiilor/parintilor;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile,R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz,neglijare, exploatare, etc.;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului;

•    Organizează si moderează grupuri de suport împreuna cu asistentul social;

•    Respecta codul etic elaborat de coordonatorul centrului (norme de comportament, atitudini de comunicare, etc.) si il aduc la cunoștința mamelor si rudelor acestora prin mijloace adecvate in funcție de gradul de înțelegere a fiecărei asistata;

•    Orientarea beneficiarilor către instituțiile competente pentru obținerea drepturilor legale;

•    Colaborează cu alte servicii publice specializate pentru protecția copilului in vederea indentificarii si strângerii tuturor informațiilor referitoare la situația socio-juridica a copiilor/familiilor acestora.

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    si Directorului General al DGASPC Sector 5

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    Administrator-1

b)    Bucatar -2

c)    îngrijitor -1,

d)    Spalatoreasa - 1

d) Electrician -1

Atribuții administrator COD COR - 515104

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    întocmește referate de necesitate pe care le supune aprobării șefului de centru si serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 privind achiziționarea de mobilier, cazarmanent, articole vestimentare, aparatura electrocasnica, încălțăminte si cele necesare activitatii de invatamant a copiilor ocrotiți (potrivit cerințelor unitatii);

•    întocmește împreuna cu bucătării si cadrele medicale, magazinerul, meniul saptamanal pentru unitate, si-1 supune aprobării șefului de centru;

•    întocmește, ținând seama de grupele de varsta ale copiilor si de meniul saptamanal, referatul de necesitate de alimente pentru unitate;

•    Asigura pastrarea si folosirea justa a tuturor bunurilor instituției, gestiune si teren;

•    Supraveghează curățenia, încălzitul si iluminatul centrului de zi Sf.Maria;

•    Se îngrijește permanent de asigurarea condițiilor necesare aplicării masurilor zilnice de igiena individuala si colectiva, ținând seama de numărul, varsta si sexul copiilor cuprinși in centru;

•    Repartizează pe gestiuni bunurile instituției si controlează sistematic felul in care sunt păstrate si folosite acestea;

•    întocmește lista zilnica de alimente, in raport cu meniul saptamanal, nr. de copii prezenti comunicat de cadrele medicale si ofițerul de serviciu , grupele de varsta ale copiilor si o supune spre aprobare șefului de centru ;

•    Controlează zilnic calitatea si cantitatea mancarii, modul de folosire a alimentelor, si modul de servire a mesei de către personalul desemnat;

•    Instruiește periodic personalul asupra normelor de protecția muncii si PSI;

•    Urmărește si răspunde in orice moment de existenta in unitate a unui minim de alimente pentru cel puțin 3 zile;

•    Urmărește si asigura recepția bunurilor de la furnizori, intocmind N.I.R.-uri pentru facturile care însoțesc marfa; se îngrijește de buna conservare a alimentelor; de păstrare in condiții optime a

materialelor, obiectelor de inventar, materiale întreținere, obiete de inventar in folosința- buget, donații si sponsorizări- primite in gestiune;

•    Coordonează realizarea in bune condiții a festivităților;

•    Are obligația sa predea pe semnătură serviciului Administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 5 actele de insotire a mărfurilor in termen de 72 de ore;

•    Eliberează alimentele din magazie in conformitate cu lista zilnica de alimente; eliberează materiale respectând cantitatile specificate in referate de necesitate, pe baza bonului de consum;

•    Răspunde de igiena magaziilor de alimente si materiale;

•    Supraveghează buna funcționare a agregatelor frigorifice;

•    Susține ședințe cu personalul administrativ al centrului, periodic sau ori de cate ori este nevoie;

•    Intocrpeste foaia de pontaj;

•    Tine evidenta gestiunii analitica - buget, donații, sponsorizări - campletand fisa de magazie, bon de consum, nota intrare recepție ( N.I.R.), fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosința, fisa mijloace fixe.

•    îndeplinește si atribuțiile de administrator si la Centrul Maternal Sf. Maria.

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

Atribuții bucatar COD COR - 512001:

•    Verifica zilnic si asigura respectarea normelor igienico-sanitare, condițiile de preparare a alimentelor si punerea lor in consum, utilizarea corecta a materialelor de curățenie si indepartarea rezidurilor

•    Participa la realizarea meniului zilnic asigurând o alimentație echilibrata, in conformitate cu preferințele si nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente nutritive;

•    îndeplinește sarcinile legate de pregătirea mesei si servirea copiilor

•    Se ocupa de prepararea alimentelor conform meniurilor si cantitatilor indicate

•    Dezinfectează periodic vesela in care este servita masa , precum si cea in care se prepara mancarea

•    Efectuează prepararea alimentelor;

•    Asigura buna desfășurare a servirii mesei( mic dejun ,prânz)

•    Efectuează portionarea si servirea mesei

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar;

•    Răspunde de calitatea si cantitatea alimentelor scoase din magazie pentru a fi preparate;

•    Răspunde material de distrugerea bunurilor aflate in dotarea centrului acolo unde isi desfasoara activitatea(bucatarie, sala de mese,spălător vase etc.)

•    îngrijește si supraveghează curățenia din cantina si dependințele acesteia;

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilitati

•    Cultiva si menține un climat plăcut in relațiile cu colegii de lucru evitând conflictele;

•    Participa la descărcarea alimentelor ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului de Zi;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

Atribuții îngrijitoare COD COR - 532104:

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

•    La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

•    Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

•    In dormitoare si birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

•    Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

•    Se îngrijește de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

•    Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

•    Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

•    Participa la descărcarea alimentelor daca este nevoie;

•    Participa la sapatul si curatatul grădinii, precum si a împrejurimilor centrului de zi;

•    Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

•    Respecta procedurile de lucru ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

•    Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea centrului de zi;

•    Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneficiarii centrului;

•    Cunoaște problematica copiilor din cadrul centrului de zi;

•    Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

•    Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

•    Aerisește incaperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

•    Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

•    Participa zilnic alaturi de educatoare la ingrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat)

•    Asista si îndruma copiii ori de cate ori este nevoie la imbaierea si toaleta acestora, asigurând normele de igiena ale acestora;

•    Se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

•    Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând impreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Asigura spalarea si calcarea lenjeriei si a echipamentului copiilor ;

•    Ii este interzisa folosirea unei surse electrice improvizate ;

•    La terminarea programului, trebuie sa scoata din funcțiune toate aparatele electrice utilizate ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar Atribuții Spalatoreasa COD COR - 912103:

•    Isi desfasoara activitatea in conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi;

•    Asigura curățenia unitatii, interior cat si exterior;

•    La grupurile sanitare zilnice, ori de cate ori va fi nevoie, va spala vasele W.C., faianța si va dezinfecta cu var cloros;

•    Băile vor fi spalate si dezinfectate cu var cloros, ori de cate ori va fi nevoie, după folosire;

•    In dormitoare si birouri, va aspira/matura, spala, șterge praful si va aerisi zilnic;

•    Se vor spala perdelele, geamurile si se va face curățenie generala, la perioade stabilite;

•    Se îngrijește de curățenia pe holuri, casa scării si subsol;

•    Pe timpul verii participa la igienizarea dormitoarelor si a unitatii;

•    Răspund de bunurile aflate in dormitoare, holuri, semnând inventarul pentru acestea;

•    Participa Ia descărcarea alimentelor daca este nevoie;

•    Participa la sapatul si curatatul grădinii, precum si a împrejurimilor centrului de zi;

•    Au obligația sa-si procure din timp materialele de curățenie;

•    Au obligația sa respecte R.O.I.,R.O.F. ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum si normele de protecția muncii si P.S.I.;

•    Respecta procedurile de lucru ale centrului de zi si D.G.A.S.P.C. Sector 5;

•    Răspund si de alte sarcini trasate de conducerea centrului de zi;

•    Dezvolta relații bazate pe respect reciproc cu tot colectivul/beneficiarii centrului;

•    Cunoaște problematica copiilor din cadrul centrului de zi;

•    Practica constant un comportament blând evitând folosirea unui limbaj neadecvat;

•    Se preocupa de asigurarea tuturor condițiilor de confort supraveghindu-i pe toata aceasta perioada;

•    Spala si dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

•    Aerisește încăperile unde sunt copii, curata paturile si accesoriile acestora, curata si dezinfectează mobilierul cat si alte suprafețe;

•    Verifica zilnic lenjeria copiilor sa fie curata, respectând normele igienico-sanitare;

•    Participa zilnic alaturi de educatoare la îngrijirea copiilor (spalat, schimbat, imbracat)

•    Asista si îndruma copiii ori de cate ori este nevoie la imbaierea si toaleta acestora, asigurând normele de igiena ale acestora;

•    Se autodeclara in caz de îmbolnăvire;

•    Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii;

•    Adopta o atitudine de valorizare a părinților, in spiritul respectării confidențialității si a demnității parinte-copil;

•    Participa la activitatile recreative organizate pentru copii asigurând împreuna cu educatorul supravegherea continua a acestora;

•    Asigura spalarea si calcarea lenjeriei si a echipamentului copiilor ;

•    Ii este interzisa folosirea unei surse electrice improvizate ;

•    La terminarea programului, trebuie sa scoata din funcțiune toate aparatele electrice utilizate ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la intalnirile periodice ale echipei Centrului de Zi ;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

Atribuții Electrician COD COR - 741307:

•    In caz de urgenta ii revine obligația de a răspunde solicitărilor si in afara orelor de program;

•    Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

•    Răspunde material de bunurile distruse din vina sa la locul unde isi desfasoara activitatea;

•    Are obligația de a răspunde material de integritatea tuturor materialelor si sculelor din dotare;

•    Efectuează lucrări de reparații curente la instalația electrica interioara/exterioara in toate punctele de lucru ale D.G.A.S.P.C.

•    întreține in bune condiții instalația electrica interioara/exterioara;

•    înlocuiește obiectele electrice deteriorate;

•    Efectuează periodic lucrări de revizie pentru buna funcționare a instalației electrice din punctele de lucru;

•    Efectuează lucrări de revizie a instalației electrice atunci când este necesar;

•    Respecta normele de securitate si sanatate in munca si situații de urgenta ,precum si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor

•    Sa se prezinte la efectuarea controlului medical.

•    La terminarea programului, trebuie sa scoata din funcțiune toate aparatele electrice utilizate ;

•    Respecta prevederile Regulamentul Cadru de Organizare si Funcționare a centrului Regulamentului de Ordine Interioara a D.G.A.S.P.C. si de P.S.I.

•    Daca suspectează sau identifica situații de abuz, neglijare sau exploatare a copilului in cadrul Centrului de zi instiinteaza imediat coordonatorul;

•    Trebuie sa cunoască procedurile , R.O.I cu privire la protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, etc.;

•    Are obligația sa participe la întâlnirile periodice ale echipei Centrului de Zi;

•    Urmărește implementarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi, in conformitate cu Ordin nr.24/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

•    îndeplinește si alte atribuții trasate de șeful centrului, Directorului General Adjunct si Directorului General al DGASPC Sector 5, in conformitate cu natura postului si cu studiile absolvite ;

•    Respecta programul de lucru al instituției;

•    Isi insuseste si respecta normele prevăzute de protecția muncii.

•    îngrijește si răspunde material de obiectele aflate in inventar

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local, respectiv bugetul local al sectorului 5 - municipiul București;

b)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate.

ANEXA NR. 2 la HCL nr.REGULAMENT -CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI ADOPTII-COMPARTIMENTULUI PROTECȚIE DE TIP

FAMILIAL

ART. 1

Definiție

(1.) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, aprobat prin hotarare a Consiliului Local sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2.) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații serviciului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali ai copiilor ce beneficiază de măsură de protecție la rude sau o alta persoana/familie.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul Adopții-Compartiment Protecție de Tip Familial, cod serviciu social 8790SF-C, înființat de furnizorul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000428/15.04.2014, sediul B-dul Regina Elisabita nr.29-31, sector 5, București.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul Compartimentului Protecție de Tip Familial este de a asigura protecție copilului care necesita stabilirea unei masuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea si educarea copilului de către o ruda sau o alta persoana/familie, la domiciliul sau.

Ruda ori persoana/familia care primește un copil in plasament trebuie sa aiba domiciliul in Romania si sa fie evaluata de către direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului cu privire la condițiile materiale si garanțiile morale pe care trebuie sa le îndeplinească, pentru ca, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, sa asigure creșterea, îngrijirea, educarea necesare dezvoltării armonioase a copilului pe care il primește in îngrijire.

Compartimentul Protecție de Tip Familial este organizat ca un compartiment distinct in cadrul Serviciului Adopții, activitatea este desfasurata de către o echipa de personal angajat, calificat din punct de vedere profesioanal in conformitate cu prevederile legale, pentru asigurarea protecției copilului la o ruda ori persoana/familie.

Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial are ca valori acceptarea diversității si promovarea egalitatii. Acesta trebuie sa recunoască nevoile individuale ale copilului si familiei sale si sa răspundă acestora ținând cont de religie, origine etnica, limba , cultura etc. Beneficiarii serviciului Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial sunt copiii aflati in dificultate pe raza sectorului 5.

Principalele activitati desfășurate in cadrul Compartimentului Protecție de Tip Familial sunt:

- identificarea rudelor pana la gradul IV inclusiv sau a altor persoane/familii care sa fie evaluate de către direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in plasament;

-plasarea si ingrijirea copilului la o ruda pana la gradul IV inclusiv sau o alta persoana/familie;

-menținerea legăturii copilului cu familia naturala precum si suport si asistenta in vederea reintegrări acestuia in familia naturala;

-deschiderea procedurii de adopție pentru copiii a căror reintegrare in familia naturala/rude pana la gradul IV inclusiv nu a putut fi realizata.

Compartimentul Protecție de Tip Familial actioneaza in virtutea valorizării si promovării respectului de sine al fiecărui copil si lucrează la dezvoltarea sentimentului ca este util.

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, rl precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

2) Standarde minime de calitate aplicabile:

•    Standardele Minime Obligatorii privind Managementul de caz-Ordinul 288/2006,

•    Ordinul nr. 1733/2015, privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocației lunare de plasament;

•    Hotărârea Guvernului nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentului cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale.

•    Hotararea Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

•    Ordinul nr.286/2006 al ANPCA pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea

Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

(3) Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului Municipiului București nr. 82/ 24.12.2004 de înființare a D.G.A.S.P.C sector 5 si Hotararea 23/26.04.2012 privind aprobarea organigramei si a statului de funcție al D.G.A.S.P.C Sector 5 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial sunt următoarele:

a)    respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilități);

b)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

c)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia, demnitatea personală, întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

d)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

g)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o) colaborarea Serviciului Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial cu alte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C sector 5.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial sunt copiii aflati in dificultate pe raza sectorului 5, separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, plasamentul la o ruda pana la gradul IV inclusiv sau la o alta persoana/familie.

(2)    Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial sunt următoarele:

1.    a) acte necesare

2.    ACTE SOLICITANT

-    COPIE B.I/C.I (SOT/SOTIE)

-    COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE, DE CĂSĂTORIE, DE DECES (UNDE ESTE CAZUL)

-    ADEVERINȚE DE LA MEDICUL DE FAMILIE (SOT, SOȚIE), CARE SA PREZINTE O EVALUARE COMPLETA A STĂRII DE SANATATE A SOLICITANTULUI SI A PERSOANELOR CU CARE SOLICITANTUL LOCUIEȘTE;

-    AVIZ PSIHOLOGIC;

-    O SCURTA PREZENTARE A PERSOANELOR CU CARE LOCUIEȘTE SOLICITANTUL, IN CARE SA SE MENȚIONEZE NUMELE, PRENUMELE SI DATA NAȘTERII ACESTORA, PRECUM SI, DUPĂ CAZ, GRADUL LOR DE RUDENIE CU SOLICITANTUL ;

-    ADEVERINȚE DE VENIT SAU TALOANE DE PENSIE (SOT/SOTIE)

-    DECLARAȚIE DE ADCORD DE LA PERSOANELE MAJORE DIN CADRUL FAMILIEI SOLICITANTE CU PRIVIRE LA MĂSURĂ DE PROTECȚIE SI COPII DUPĂ ACTELE DE STARE CIVILA,

-    COPIE DE PE TITLUL DE PROPRIETATE, CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE SAU ORICE ALT DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE ORI, DUPĂ CAZ, FOLOSINȚA;

-    CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR AL SOLICITANTULUI SI AL PERSOANELOR CU CARE ACESTA LOCUIEȘTE;

-    DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA FAPTUL CA NU SE AFLA IN UNA DIN URMĂTOARELE SITUAȚII:- suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune in pericol starea de sanatate a copilului;

-a consimțit la adopția propriului copiL ;

-suferă de boli psihice, este dependenta de alcool, droguri sau alte substanțe

psihotrope;

-este decăzută din drepturile părintești prin hotarare judecătoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsa complementara;

-a suferit o condamnare prin hotarare judecătoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intenție a unor infracțiuni contra persoanei, infracțiuni care aduc atingere unor ralatii privind conviețuirea sociala sau cele care aduc atingere infaptuirii justiției;

-are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecție speciala pentru motive imputabile părinților, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice forma de violenta exercitate asupra copilului, cerșetoria etc ;

-a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepția situației in care persoana sau familia face parte din familia extinsa ;

-locuiește in fapt sau locuiește si gospodărește impreuna cu părinții copilului/copiilor pentru care urmeaza sa se aplice măsură plasamentului, cu excepția situației in care mama este minora, părinții sunt persoane cu dizabilitati sau suferă de boli psihice;

-a fost asistent maternal si i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;

-exercita temporar autoritatea părinteasca cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, conform prevederilor art. 105, alin, 3 din Legea nr.272/2004, republicata, cu modificările si completările ulterioare (Instanța va dispune delegarea temporara a autoritatii părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnata de către instanța de tutela, in conformitate cu prevedirile legii)

2. ACTE COPIL

-    COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE SIB.I/C.I. (UNDE ESTE CAZUL)

-    ADEVERINȚA ȘCOLARA

-    ADEVERINȚA DE LA MEDICUL DE FAMILIE

-    DECLARAȚIE DE ACORD CU LUAREA IN PLASAMENT/TUTELA DE CĂTRE SOLICITANT SI MOTIVELE (UNDE ESTE CAZUL), DACA MINORUL ARE 14 ANI

3. ACTE PĂRINȚI

-    COPIE B.I/C.I (MAMA, TATA)

-    COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE, DE CASA TORIE, DE DECES (UNDE ESTE CAZUL)

-    COPIE HOTARARE DE DIVORȚ (UNDE ESTE CAZUL)

-    DECLARAȚIE CA SUNT DE ACORD CU LUAREA IN PLASAMENT DE CĂTRE SOLICITANT SI MOTIVELE (ULTIMA ADRESA A ACESTORA) IAR IN CAZUL NEPREZENT ARII PĂRINȚILOR LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. DECLARAȚIA TREBUIE DATA PRIN NOTARIAT

b)    Hotararea Comisiei pentru Protecția Copilului/ Sentința Judecătoreasca;

c)    Dispoziția de Plasament in Regim de Urgenta;

CONTRACT CU FAMILIA

1.    Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu sediul in Str. Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, Sector 5, București, reprezentata de manager de caz

2.    Domnul/Doamna

3.    C.N.P.__domiciliat in__, in

calitate de parinte/reprezentant legal al copilului (numele si prenumele copilului) _, C.N.P_,

4.    pentru care Comisia pentru Protecția Copilului/Instanata de Judecata a decis (măsură de

protecție speciala, încadrarea in grad de handicap, orientare școlara, altele)_

5.    in temeiul Hotaririi/Sentintei Civile nr._

I) Scopul contractului

6.    asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute in PIP_

7.    II) Obligațiile pârtilor Managerul de caz se obliga

Sa asigure si sa faciliteze accesul copilului si familiei la serviciile prevăzute in PIP:

protecția copilului educație

sanatate

reabilitare

socializare si petrecerea timpului liber menținerea legaturilor cu familia dezvoltarea deprinderilor de viata reintegrare in familie

Sa revalueze periodic si sa ajusteze PIP, in raport cu situația actuala a copilului si a familiei sale, in parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii si autoritatile locale.

Altele_

Parintele/Reprezentant legal se obliga

2)    Sa asigure continuitatea procesului educațional si menținerea stării de sanatate in momentul învoirii in familie

3)    Sa respecte pe deplin regulamentele de funcționare ale instituțiilor respective.

4)    Sa se prezinte la ședințele de consiliere stabilite in PIP.

5)    Sa respecte programul si modalitățile stabilite pentru menținerea legaturilor cu familia.

6)    Sa colaboreze cu managerul de caz in scopul indepliniriii prevederilor prezentului contract.

7)    ( alte obligații care rezulta din implementarea PIP).

II Durata contractului

8.    Prezentul contact intra in vigoare de la data semnării lui si se desfasoara pe perioada măsurii de protecție

9.    IV) Clauze finale

1)    Orice modificare adusa prezentului contract se face cu acordul ambelor parti.

2)    Oricare dintre părțile semnate poate solicita reevaluarea PIP si stabilirea de comun acord a noilor masuri care se impun.

3)    Contractul poate fi reziliat in cazul nerespectarii obligațiilor reciproce asumate prin semnarea acestuia.

4)    PIP constituie anexa si parte integranta a prezentului contract.

5)    ( alte clauze)

10.    Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte (manager de caz, parinte/reprezentant legal).

11.    Manager de caz- Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial (numele in

clar si semnătură)_

12.    Parintele/Parintii/Reprezentantul legal al copilului (numele in clar si semnătură)

13.    Data:

c) admiterea sau respingerea cererilor beneficiarilor se realizează in cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului

(3)    încetarea serviciilor se realizează prin:

-reintegrarea in familia naturala/ extinsa;

-    transferul in alte instituții de protecția copilului;

-    reintegrarea socio- profesionala;

-    adopția;

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Adoptii-Compartiment Protecție de Tip Familial au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Compartimentului Protecție de Tip Familial sunt următoarele:

-evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le indeplinesca pentru a primi un copil in plasament/tutela;

-verifica trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului/tutelei copilului la o familie/persoana;

-întocmește trimestrial sau ori de cate ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in care acesta este îngrijit;

-evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in îngrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si întocmește un raport de evaluare ;

-realizează activitatile de informare a părinților firești si rudelor copilului care au putut fi găsite asupra locului in care se afla efectiv copilul care beneficiază de măsură de protecție speciala plasament, precum si a modalităților concrete in care pot menține relații personale cu acesta, dar si asupra demersurilor necesare in vederea reintegrării sau integrării copilului in familie;

-informează persoana/familia care s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minim 6 luni, alaturi de copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția, cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie sa le intreprinda in situația in care intenționează sa adopte copilul;

-sesizează Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța judecătoreasca, in vederea instituirii, modificării sau, după caz, a incetarii măsurii de protecție speciala plasament.

-urmărește evoluția dezvoltării copilului, precum si modul in care părinții isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligațiile cu privire la copilul pentru care s-a incetat măsură de protecție speciala prin reintegrarea in familia sa, pe o perioada de minim 6 luni;

-inainteaza dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna Serviciului Adopții ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

-indeplineste orice alte atribuții care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu studiile absolvite, date de șeful serviciului;

-răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu încredințate de șeful direct;

-răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartimentul Protecție de Tip Familial;

-răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu.

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Compartimentul Protecție de Tip Familial funcționează cu un număr de 3 posturi personal de specialitate, conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr.23/ 26.04.2012, din care:

a) personal de specialitate: 2 asistenți sociali si 1 psiholog;

2. încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2)    Raportul angajat/beneficiar: 1 asistent social la 5 copii care beneficiază de tutela/ 91 copii aflati sub măsură de protecție speciala plasament/ 7 copii monitorizați pe raza sectorului 5 cu măsură de protecție instituita de alt sector/judert si 1 psiholog la 10 copii care beneficiază de tutela/ 181 copii aflati sub măsură de protecție speciala plasament/ 14 copii monitorizați pe raza sectorului 5 cu măsură de protecție instituita de alt sector/judert.

ART. 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere : șef serviciu cod cor 111225 ;

(2)    Atribuțiile șefului de serviciu:

1.    Coordonează activitatea desfasurata de angajatii din cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

2.    Desemnează persoane din subordine pentru realizarea activitatilor specifice acestui serviciu;

3.    Colaborează cu serviciile si birourile din cadrul D.G.A.S.P.C sector 5 si cu D.G.A.S.P.C din alte sectoare/judete pentru desfasurarea activitatilor specifice Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

4.    Avizează rapoartele de specialitate si planul individualizat de protecție întocmite de angajatii din cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

5.    Supervizează activitatea angajatilor Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

6.    Participa la constituirea si prelucrarea bazei de date a Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

7.    întocmește lucrări de birou (evidente, rapoarte de analiza, proiecte) specifice obiectivelor Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

8.    Contribuie la elaborarea de programe/proiecte in interesul copiilor aflati in dificultate din familii;

9.    Participa la cursuri de formare si specializare, conferințe si seminarii;

10.    Identifica nevoile de formare si dezvoltare ale angajatilor Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial si propune conducerii instituției modalitati de satisfacere a acestor nevoi in cadrul instituției sau in afara acesteia;

11.    Evalueaza activitatea angajatilor Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

12.    Răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu încredințate de șeful direct;

13.    Răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

14.    Răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu.

15.    Asigura luarea in evidenta a copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna.

16.    Asigura sprijinul necesar si informarea copiilor aflati in evidenta sa, opinia lor fiind consemnata si luata in considerare in raport cu varsta si capacitatea lor de intelegere.

17.    Accesează lista pentru copiii care au deschisa procedura adopției, aflati in evidenta R.N.A, in vedrea identificării si selectării din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil;

18.    Asigura determinarea compatibilității copil-familia potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor si opiniilor exprimate de acesta, in baza listei cu persoanele/familiile atestate, accesata in RNA, de la domiciliul copilului;

19.    Realizează procesul de potrivire inițiala si practica a copiilor adoptabili aflati in evidenta R.N.A, cu persoanele/familiile adoptatoare cu reședința obișnuita in străinătate;

20.    Asigura informarea prealabila a persoanei/familiei care isi exprima intenția de a adopta, prin furnizarea de informații referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania, la documentația necesara, demersurile si durata procedurilor adopției interne, precum si la serviciile de sprijin existente;

21.    Realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilităților parentale, îndeplinirea garanțiilor morale si a condițiilor materiale, precum si pregătirea acestora pentru asumarea, in cunoștința de cauza, a rolului de părinte;

22.    Analizează caracteristicile sociale si medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreuna cu persoana/familia care solicita obținerea atestatului in vederea adopției;

23.    întocmește raportul de ancheta sociala, iar la sfârșitul perioadei de evaluare raportul final privind acordarea/neacordarea atestatului de persoana/familie apta sa adopte;

24.    Asigura pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare si organizează programe de pregătire pentru acestea;

25.    Acorda sprijin persoanei/familiei adoptatoare in scopul îndeplinirii oblogatiei acestora de a informa gradual copilul ca este adoptat;

26.    Asigura urmărirea si monitorizarea evoluției copilului si a relațiilor dintre acesta si părinții sai adoptivi pe întreaga perioada de incredintare in vederea adopției prevăzută de lege;

27.    întocmește rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul încredințat in vederea adopției la persoana/familia atestata ca apta sa adopte, formulând la sfârșitul perioadei de monitorizare propuneri privind revocarea măsurii de protecție sau după caz încuviințarea adopției;

28.    întocmește rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul încredințat in vederea adopției la persoana/familia atestata ca apta sa adopte pana la soluționarea cererii de încuviințarea a adopției adresata instanței judecătorești prin hotarare judecătoreasca definitiva;

29.    Realizează activitati postadoptie prin acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor care sa răspundă nevoilor identificate atat in timpul perioadei de monitorizare postadoptie cat si ulterior expirării acestei perioade;

30.    Realizează activitatea de consiliere a adoptatului in vederea dezvăluirii identității părinților firesti/rudelor biologice, precum si consilierea si pregătirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologice in vederea contactării;

31.    întocmește raportul final privind încheierea perioadei de monitorizare post adopție si introduce in R.N.A copia electronica a acestuia.

32.    Isi indeplineste obligația de a introduce in R.N.A copia electronica a documentelor prevăzute de Legea nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum si a altor acte normative, in scopul organizării la nivel național a evidentei in materia adopției si a realizării etapei de potrivire;

33.    Desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;

34.    Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

35.    Răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu.

36.    Inainteaza Serviciului Juridic si Contencios dosarele copiilor/familiilor, in vederea avizarii/neavizării dosarelor de atestare, sesizării instanței judecătorești cu privire la deschiderea procedurii adopției interne, încredințării in vederea adopției precum si încuviințării in vederea adopției.

37.    Răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de specialitate, de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate:

a)    asistent social (263501);

b)    psiholog (263411);

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

A. Asistentul social (263501) are ca atribuții a postului următoarele:

-    Evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le indeplinesca pentru a primi un copil in plasament/tutela;

-    Verifica trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului/tutelei copilului la o familie/persoana;

-    Întocmește trimestrial sau ori de cate ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a coplului si a modului in care acesta este îngrijit;

-    Evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in îngrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si intocmeste un raport de evaluare ;

-    Realizează activitatile de informare a părinților firești si rudelor copilului care au putut fi găsite asupra locului in care se afla efectiv copilul care beneficiază de măsură de protecție speciala plasament, precum si a modalităților concrete in care pot menține relații personale cu acesta, dar si asupra demersurilor necesare in vedrea reintegrării sau integrării copilului in familie;

-    Informează persoana/familia care s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minim 6 luni, alturi de copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția, cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie sa le intreprinda in situația in care intenționează sa adopte copilul;

-    Sesizează Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța judecătoreasca, in vederea instituirii, modificării sau, după caz, a încetării măsurii de protecție speciala plasament.

-    Urmărește evoluția dezvoltării copilului, precum si modul in care părinții isi exercita drepturile si isi îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul pentru care s-a încetat măsură de protecție speciala prin reintegrarea in familia sa, pe o perioada de minim 6 luni;

-    Inainteaza dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna Serviciului Adopții;

-    Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

-    îndeplinește orice alte atribuții care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu studiile absolvite, date de șeful serviciului;

-    Răspunde pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu încredințate de șeful direct;

-    Răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartimentul Protecție de Tip Familial;

-    Răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu.

B. Psihologul (263411) are ca atribuții a postului următoarele:

1 Oferă informații si asigura sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția planului individualizat de protecție este reprezentata de adopție, precum si pentru familia extinsa ;

2.    Evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in plasament;

3.    Verifica trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului copilului la o persoana/familie ;

4.    întocmește trimestrial sau ori de cate ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit;

5.    Evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in îngrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si întocmește un raport de evaluare ;

6.    Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Serviciului;

7.    îndeplinește orice alte atribuții date de șeful serviciului, care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu competentele profesionale;

8.    Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;

9.    Răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

10.    Răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi: —

ART. 12

Finanțarea serviciului

(1)    în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al sectorului 5;

<•


b)    bugetul de stat;

c)    alte surse de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare;

PREȘEDINTE1

Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

2

a) acte necesare

3

•    cerere prin care se solicită serviciile centrului, întocmită de către părinți sau reprezentanții legali ai copiilor

4

•    declarația celui de-al doilea părinte ca este de acord cu includerea copilului

CENTRUL DE ZI- SF.MARIA

STR. TROMPETULUI NR. 117, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Nr. înreg._/_

CONTRACT

PĂRȚILE SEMNATARE

1. Centrul de Zi-Sf. Maria, reprezentat de șeful de centru.

2. Părintele/    reprezentantul    legal    al    copilului    d-

na/dl.................................................................................................................... cu

domiciliul    în