Hotărârea nr. 181/2017

Hotărârea nr. 181/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „Mihaill Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE IN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCȚIONARII CENTRULUI DE ZI

MIHAIL SADOVEANU” ÎNREGISTRATA SUB NR.5390/09.04.2015

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitor la încheierea unui act adițional la convenția de colaborare intre Primăria Sector 5, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E.Romania si Școala Gimnaziala Nr.134 inregistrata sub nr.5390/09.04.2015, in scopul asigurării funcționarii Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5.

Ținând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu nr. 17842/15.11.2017;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local sector 5 nr. 14/28.04.2006, privind aprobarea înființării centrelor de zi din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, in parteneriat cu F.I.C.E. ROMANIA, Primăria Sector 5- Direcția Invatamant si Relații Comunitare si Școlile Generale nr. 134 si 148 “ George Calinescu “ situate pe raza sectorului 5, precum si de Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.237/12.10.2006 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 sa hotarasca cu privire la cooperarea prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 cu F.I.C.E. ROMANIA in vederea finanțării si realizării in comun a proiectului privind înființarea centrelor de zi;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale si alte Activitati Economice precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile art. 119, alin.(l), lit.a, art.120, art.124 alin.l din Legea nr.272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, Ordin A.N.P.C.A. nr.24/2004, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centre de zi; Hotararea Consiliului General al Mun. București nr. 237/12.10.2006;

In temeiul art.45 alin.(l), alin.(2) lit.„f’si al art.81 alin 2 lit. “n” teza I si lit. „q” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la convenția de colaborare intre Primăria Sector 5, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E.Romania si Școala Gimnaziala Nr.134 inregistrata sub nr.5390/09.04.2015, in scopul asigurării funcționarii Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica-Serviciul Evidenta Acte Administrative si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la

Anexa H.C.L. Sector 5 nr.    /23.11.2017

ACT ADIȚIONAL LA

CONVENȚIA DE COLABORARE NR. 5390/9.04.2015

Având in vedere Hotararea Consiliului Local sector 5 nr 12/26.02.2015 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E.Romania, Primăria Sector 5 - Direcția Invatamant si Relații Comunitare si Școala Generala Nr.134 -„Mihail Sadoveanu”, in scopul asigurării funcționarii Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta sociala si Protecția Copilului Sector 5

In temeiul Legii nr. 272/2004 , privind protecția si promovarea drepturilor copilului,

Intre :

- Primăria sector 5 - cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București, cod fiscal 4433953 cont bancar R090TREZ70524670220XXXXX deschis

Ia Trezoreria sector 5 legal reprezentata prin dl. Daniel Florea-Primar sector 5

-    Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 , cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București, cod fiscal 17104480, cont bancar R017TREZ70524680220XXXXX deschis la Trezoreria sector 5, legal reprezentata prin d-na Florentina Popescu - director general;

-    F.I.C.E. ROMANIA, cu sediul in str.Banul Udrea Nr.4, bl..68, Sc.l,AP.16, Sector 3, București, cod fiscal 7175867, cont bancar Ro44RNCB0080005630420001 , deschis la BCR., Filiala Doamnei București, legal reprezentata prin Toma Mares-

4^ Director;

-Școala Gimnaziala nr. 134 cu sediul in Str. Baciului Nr.4A, Sector 5, București, legal reprezentata prin Prof. Mihail Sergiu-Director,

in baza art. VI din convenția de colaborare nr. 5390/9.04.2015, se incheie prezentul act adițional.

ART. 1 Se modifica art. 2 “Durata convenției” din convenția de colaborare nr 5390/9.04.2015 in sensul ca se prelungesc efectele acesteia pana la data de 31.12.2018.

ART. 2 Celelalte prevederi ale convenției raman neschimbate.