Hotărârea nr. 180/2017

Hotărârea nr. 180/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului „În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012 încheiat in vederea implementării Proiectului “In

universul șahului - proiect educațional si sportiv pentru copiii defavorizați”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 si raportul de specialitate nr. 17845/15.11.2017 al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice, precum și al Comisiei Protecției Sociale, Sanatate si Societate Civila;

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local sector 5 nr. 26/29.11.2012;

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (2) si art. 113 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 45 alin. (1) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă incheierea unui act adițional la Acordul de parteneriat înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012, acord ce a fost încheiat in vederea implementării Proiectului “In universul șahului - proiect educațional si sportiv pentru copiii defavorizați”.

ART.2. In vederea continuării implementării proiectului menționat la articolul 1 al prezentei hotarari se împuternicește Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 pentru ca in numele si pentru Consiliul Local sector 5 sa semneze un act adițional de prelungire a duratei Acordului de parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind inregistrat sub nr. 16140/3.12.2012, pana la data de 31.12.2018, act adițional ce constituie anexa la prezenta hotarare.

ART.3 . Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Adminsitrative-Directia de Asistenta Tehnica si Juridica si JD,GAs§.-P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NTA,

Nr.


jSO


/23.11.2017CONTRASE SECRE CRISTINA CORNELIA F

ANEXA H.C.L. NR. /M /23.11.2017

ACT ADIȚIONAL

LA ACORDUL DE PARTENERIAT NR. 16140/3.12.2012

Având in vedere Acordul de Parteneriat inregistrat sub nr. 16140/3.12.2012,

intre :

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, CF 17104480, legal reprezentata de d-na Florentina Popescu- director general; Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind, legal reprezentata de dl. Candea Gheorghe, președinte,

se incheie prezentul act adițional prin care se convine prelungirea duratei Acordului de parteneriat inregistrat sub nr 16140/3.12.2012 pana la data de 31.12.2018.

Celelalte prevederi ale Acordului raman neschimbate.

Prezentul act adițional se incheie astazi_, in doua exemplare cate

unul pentru fiecare parte.