Hotărârea nr. 179/2017

Hotărârea nr. 179/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creştin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea incheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr. 15572/20.09.2007;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 68/18.09.2007, privind încheierea unei Convenții de colaborare intre Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5;

Ținând cont de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati ^Economice, respectiv al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila pentru Dezvoltarea Integrării Europene;

în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b”, art.14 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. 2 lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare încheiata între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele, înregistrată sub nr. 15572/20.09.2007, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative-Directia de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

ANEXA LA H.C.L. SECTOR 5 NR. /ffi Z23.11.2017

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 ȘI ANSAMBLUL SOCIAL CREȘTIN MĂGURELE privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007,

Intre

Consiliu Local Sector 5, cu sediul in București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, legal reprezentat prin d-1 Daniel Florea - Primarul sectorului 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, tel.: 021.316.77.07 fax: 021.310.17.31, cod fiscal 17104480, cont virament RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina Popescu -Director General,

Și

Ansamblul Social Creștin Măgurele, cu sediul în Șos. București-Mâgurele nr.64A, cod fiscal 1418860, cont bancar RO081INGB0001008136068410, deschis la ING BANK, legal reprezentat prin d-1 Dan Nicolae - Director;

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007.

ART.I. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art.l, intitulat “Obiectul convenției”, al art.2 intitulat “Durata Convenției” și al art.3 intitulat „Costul Serviciilor Sociale” din Convenția de colaborare nr. 15572/20.09.2007, după cum urmează:

1.1. “ART.I. Obiectul convenției

Obiectul convenției îl constituie furnizarea de către Ansamblul Social Creștin Măgurele de servicii sociale unui număr de 28 de persoane vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.”

1.2.    “ART.2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 15572/20.09.2007 se prelungește până la data de 31.12.2018.”

1.3.    “ART.3. Costul serviciilor sociale

Gradul de dependență

Costul/lunar/beneficiar (lei)

IA

2.500

IB

2.400

IC

2.300

IIA

2.200

IIB

2.100

IIC

2.000

IHA

1.900

IIIB

1.800

ART.II. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 15572/20.09.2007 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi_, în 3 exemplare, toate cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare la data de 01.01.2018.