Hotărârea nr. 178/2017

Hotărârea nr. 178/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 5 și Fundaţia Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

» MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 ;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr. 31/31.08.2009, privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5;

Ținând seama de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, respectiv al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila pentru Dezvoltarea Integrării Europene.

In conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. “b” și art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la Convenția de colaborare intervenită între Consiliul Local sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 si Fundația Umanitară Agape, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative - Direcția de Asistenta Tehnica si Juridica si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.


PREȘED


NR. M /23.11.2017

ANEXA H.C.L SECTOR 5 NR. / 23.11.2017

ACT ADIȚIONAL LA CONVENȚIA DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 ȘI FUNDAȚIA UMANITARĂ AGAPE privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009

în temeiul art. 8 din Convenția de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009,

Intre

Consiliu Local Sector 5, cu sediul in București, str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, legal reprezentat prin dl. Daniel Florea - Primar Sector 5, împuternicit pentru a semna actul adițional,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5,

cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, tel. 021.316.77.07fax: 021.310.17.31, cod fiscal 17104480, cont virament RO51TREZ70524680257XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, legal reprezentată de către d-na Florentina Popescu - Director General,

Și

Fundația Umanitară Agape, cu sediul în Sat Tihău, Comuna Surduc, Județul Sălaj, cod fiscal 10033374, cont bancar RO73RNCB0218005550070001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Jibou, legal reprezentată prin d-na Nicoleta Mureș an — Director.

S-a încheiat prezentul act adițional la Convenția de colaborare privind acordarea de servicii sociale nr .16054/14.09.2009.

ART. 1. Obiect

Obiectul prezentului act adițional îl constituie modificarea prevederilor art. 2, intitulat “Durata convenției” al Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009.

ART. 2. Durata convenției

Durata Convenției de colaborare nr. 16054/14.09.2009 se prelungește până la data de 31.12.2018.

ART.3. Dispoziții finale

Celelalte dispoziții ale Convenției de colaborare privind furnizarea de servicii sociale nr. 16054/14.09.2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi_, în 3 exemplare, toate

cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară și intră în vigoare la data de 01.01.2018.