Hotărârea nr. 177/2017

Hotărârea nr. 177/23.11.2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018,

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr.17846/ 15.11.2017,

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă,

Ținând seama de prevederile art.6, alin.(7), teza a Il-a din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.115, alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011,

în baza dispozițiilor art.45, alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5, DGASPC sector 5 și S.C. AES S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretar S<

)EAN


Cristina Cornelia i

Anexa la HCL nr.. ......./ 23.11. 2017

Plan anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2018

Nr. crt.

Tipul activității

Perioada

Locul desfășurării

Resurse implicate/responsabili

1.

Instructaj de protecție și securitate a muncii

Lunar, la repartizarea în muncă

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare

S.A.

Persoanele repartizate în muncă și angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

2.

întreținerea și curățenia

spațiilor verzi -defrișări și toaletări arbori la sesizări;

-tăieri de corecție la arbori și arbuști;

-tuns gard viu;

-cosit iarbă;

-greblat peluze;

-strâns hârtii din peluze, garduri vii;

-golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

3.

Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi

-dezgropat, tuns și săpat trandafiri;

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

-săpat șeibi de arbori și arbuști;

-cioplit margini la alei; -greblat peluze;

-plantarea materialului dendro-floricol;

-montarea de gard metalic în jurul spațiilor verzi aferente blocurilor.

4.

Salubrizarea permanentă a zonelor limitrofe blocurilor care nu au încheiate contracte de salubritate -măturat alei;

-udat material dendro-floricol;

-încărcat gunoi la tractor; -curățat zăpada de pe alei; -spart gheața de pe alei.

Lunar și specific pentru sezonul rece

Zone limitrofe ale blocurilor, alei de acces, străzi

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, acordat potrivit

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

5.

întocmirea pontajelor și

eliberarea adeverințelor justificative pentru orele de muncă prestate

Lunar

Sediul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare

S.A.

Angajați ai S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.