Hotărârea nr. 172/2017

Hotărârea nr. 172/23.11.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Educație și Carieră;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în conformitate cu HCGMB nr. 157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Primăria Sectorului 5;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„e” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea Avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Generală Educație și Carieră și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI rWI PRIMĂRIA SECTORULUI 5


ORGANIGRAMA


ADMINISTRATOR 1

PUBLIC

| CABINET PRIMAR


DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF


DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI


DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL


DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ


DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


DIRECȚIA TEHNICA Șl

VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE


DIRECȚIA DE TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ


SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE


SERVICIUL INSPECȚIE GOSPODĂRIE COMUNALA Șl VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE


1+14


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL

INVESTIȚII


SERVICIUL RELAȚII CU MASS MEDIA Șl SOCIETATEA CIVILA

IM


BIROUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE Șl

k FIRME LUMINOASE


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI Șl

PARCURI


SERVICIUL

ADMINISTRATIV,

TRANSPORT,

ÎNTREȚINERE


COMPARTIMENTUL

PROGNOZE

URBANISTICE


BIROUL

AUTORIZARE

ACTIVITĂȚI

COMERCIALE


1+261 IĂS71

DIRECȚIA

DE CONTROL

SERVICIUL CORP DE CONTROL

| 1+7

SERVICIUL

CONTROL

INSTITUȚII

PUBUCE

SUBORDONATE

CLS5

| 1+8


îS«51

TINERET Șl SPORT


DIRECȚIA DE RESURSE UMANE


SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


SERVICIUL

URMĂRIRE

DERULARE

CONTRACTE


COMPARTIMENTUL

MANAGEMENT

INFORMAȚIONALBIROUL SPAȚII DE LOCUIT Șl SPAȚII CU ALTA DESTINAȚIE


BIROUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA


COMPARTIMENTUL EXPERTI ETNIE RROMA


COMPARTIMENTUL

RELAȚII

COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT


SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


1+11


COMPARTIMENTULC ULTURA, TINERET Șl


SERVICIUL MANAGEMENTUL ' FUNCȚIEI PUBLICE


SERVICIUL ORGANIZAREA MUNCII Si MANAGEMENTUL CALITĂȚII MUNCII


I

DIRECȚIA

BUGET ȘIUMRARIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

SERVICIUL BUGET

| 1+8

SERVICIUL

URMĂRIRE

EXECUȚIE

BUGETARĂ

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE

SERVICIUL

FINANCIAR-

CONTABILITATE

L!«J


1+9


BIROUL DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN

MUNCĂ

T~1+5


BIROUL

PREGĂTIRE Șl ■ PERFECȚIONARE


preșe:

MATVICEPRIMAR


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI


ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR


ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.


2017


DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ


1+19 |

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚA CONTRAVENȚII


DIRECȚIA DE ASISTENȚA TEHNICA îl JURIDICA


SERIVICUL

EVIDENȚA POPULAȚIEI


SERVICIUL

CONTENCIOS

ADMINI8TRATIV


SERVICIUL EVIDENȚA ACTE

ADMINISTRATIVE


biroul Îndrumare juridică și EVIDENȚA

CONTRAVENȚIILOR


SERVICIUL

AUTORITATE

TUTELARA


SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURA Șl ARHIVA


1+15CENTRUL CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE" AL SECTORULUI 5COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚA

TOTAL POSTURI - 733 din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 665 din care:

a)    Conducere - 68

b)    Execuție - 597

Posturi cu contract individual de muncă - 66 din care:

a)    Conducere - 3

b)    Execuție - 63

STAT FUNCȚII PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR.


2017


NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuala

Treapta

grad

prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

de conducere

de

execuție

1

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2

Tiqănus Marian

Viceprimar

3

Coman Victor Viorel

1

S

Administrator Public

4

Feurdean Cristina Cornelia

Secretar Sector

1

S

Cabinet primar

5

Savulescu Madalina Mihaela

Consilier

S

0

2

5

4

6

VACANT

Consilier

S

7

Srîbnaia Tatiana

Consilier

S

8

Petrescu Elena-Luminita

Consilier

S

Biroul Audit Public Intern

9

TEMPORAR VACANT - Costache Luminița - TEMPORAR PROMOVATA

Șef Birou

1

S

5

10

Gârjoabă Marius Dan

auditor

1

Superior

S

5

11

VACANT

auditor

1

Asistent

S

12

Pătrascu Sora

auditor

1

Principal

S

5

13

Stoleriu Areta Isabel

auditor

1

Superior

S

5

14

VACANT

auditor

1

Asistent

S

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF

15

VACANT    i

Arhitect Șef

1

S

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

16

Ion Marian

Director Executiv

1

S

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

17

Pârvan Rodica / TEMPORAR OCUPAT

Popescu Cătălin Vlăduț / suspendat

Șef Serviciu

1

S

2

18

Tudose Răzvan

consilier

1

Superior

S

5

19

Lupascu Mugur Petre

inspector

1

Superior

S

5

20

Luca Dan

consilier

1

Superior

S

5

21

Dănălache Roxana Gabriela

consilier

1

Superior

S

5

22

Pârvan Rodica

consilier

1

Superior

S

5

23

Botilă Alma

inspector

1

Principal

S

5

24

Trocan Elena Adriana

consilier

1

Superior

S

5

25

Bertesteanu Marioara

inspector

1

Superior

S

4

26

Nistor Teodora

referent specialitate

2

Superior

SSD

27

Maftei Andra Roxana

suspendata

inspector

1

Principal

S

2

28

Lada Mihaela

inspector

1

Superior

S

5

29

Exerescu Nicoleta

suspendata

referent

3

Superior

M

4

30

Ghiojdeanu Oana Maria

inspector

1

Debutant

S

0

31

Răducescu Elena Mirabela

inspector

1

Principal

S

3

32

PopescuIrina

inspector

1

Asistent

s

2

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

33

VACANT

Șef Birou

1

S

34

Botilă Georqe Crisu

inspector

1

Principal

S

3

35

Stancu Claudia Florentina

inspector

1

Debutant

S

1

35

Ghinea Irina

inspector

1

Superior

S

5

37

Pădure Stela - lulia

referent

3

Superior

M

5

38

Tudor Daniela

inspector

1

Principal

S

4

Compartimentul Prognoze Urbanistice

39

Constantin Liviu

inspector

1

Superior

S

5

40

Stănică Elena - Mădălina

inspector

1

Principal

s

2

41

Cădinescu Mariana

referent

3

Superior

M

4

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Rec

jistru Agricol

42

VACANT

Șef Serviciu

1

s

43

VACANT

Inspector

1

Superior

s

3

44

Dragan Gabriela Alexandra

Consilier juridic

1

Debutant

s

0

45

Marinescu Gheorqhe

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

46

Catorobai Eugenia

inspector

1

Superior

s

5

47

Bestoiu Draqos

inspector

1

Superior

s

5

48

Olteanu luliana

inspector

1

Principal

s

5

49

VACANT

inspector

1

Principal

s

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

50

VACANT

Director General

s

51

VACANT

«*

Director General Adj.

s

DIRECȚIA TEHNICĂ Și VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

52

VACANT

Director Executiv

s

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

53

VACANT

Șef Serviciu

1

s

54

Teodorescu Daniela

consilier

1

Superior

s

5

55

Cherciu Aurora - Odeta

consilier

1

Superior

s

5

56

Năstase Sanda

referent

3

Superior

M

5

57

lordache Mariana

referent

3

Superior

M

5

58

Naidin Victorita

inspector

1

Asistent

s

5

59

Marin Ion

secretar dactilograf

M

5

60

Podoleanu Mihaela Cătălină

inspector

1

Principal

s

2

61

Focsa Mihai

inspector

1

Superior

s

5

62

Barbu Mariana

referent

3

Superior

M

5

63

Ion Georgeta

referent

3

Superior

M

5

64

Urlan Florina

inspector

1

Asistent

S

5

65

lonită Răzvan lonut

inspector

1

Principal

S

3

66

Bobină Bianca Maria

inspector

1

Principal

S

2

67

Ostafe Adelina Constantina

inspector

1

Asistent

S

1

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

68

VACANT

Șef Serviciu

1

S

69

Danea Cristina Petruta

Inspector

1

Debutant

s

0

70

Munteanu Dumitru

Inspector

1

Principal

s

3

71

Dumitru Cornel Nicusor

Inspector

1

Superior

s

3

72

Crâng Badea

Inspector

1

Principal

s

5

73

Radu ( Seorici) Elena-luliana

Inspector

1

Debutant

s

2

74

Niculae Florina

referent

3

Superior

M

5

75

Turtureanu Florentin Daniel

Referent

3

Superior

M

5

76

Nitu Marcel

referent

3

Asistent

M

5

Biroul Autorizare Activități Comerciale

77

VACANT

Șef Birou

1

S

78

Tudorache Angelica

inspector

1

Superior

S

3

79

VACANT

inspector

1

Principal

s

80

VACANT

inspector

1

Principal

s

81

Dan Adriana

inspector

1

Asistent

s

4

82

Anton Ancuta

inspector

1

Debutant

s

3

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

83

VACANT

Șef Birou

1

s

84

Pavel Viorica

inspector

1

Superior

s

4

85

VACANT

referent

3

Superior

M

86

VACANT

inspector

1

Principal

S

87

Stefănescu Zina Laura

inspector

1

Principal

s

2

88

Stănimir Geanina Felicia

inspector

1

Asistent

s

2

Biroul Parcaje Auto de Reședință

89

VACANT

Șef Birou

1

s

90

Gherqhe P. Mariana-Gabriela

referent

3

superior

M

4

91

Ion Ondine Simona-lnqrid

referent

3

superior

M

4

92

loniță Stela

referent

3

superior

M

5

93

Olieanu Ținea

referent

3

superior

M

5

94

Paraschiv Nela

referent

3

superior

M

5

95

Tulpan 1. Angela

referent

3

superior

M

5

96

Colibă Corneliu-Laurentiu

inspector

1

superior

S

5

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

97

VACANT

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

98

VACANT

Șef Serviciu

1

S

99

Neqru Aurelia

inspector

1

Superior

S

5

100

Enache Mariana

inspector

1

Superior

S

5

101

Ion Marieta

inspector

1

Asistent

S

5

102

Chivu Marin

inspector

1

Asistent

S

3

103

VACANT

inspector

1

Principal

S

104

Banu Alina

suspendat

inspector

1

Superior

S

105

Runcan Alexandru

inspector

1

Superior

S

4

106

Tica Maria

inspector

1

Principal

S

5

107

Stănculescu Marcela

inspector

1

Asistent

s

5

108

Kaloqerakos Mihaela-Emilia

inspector

1

Superior

s

5

109

lonită Gabriela

inspector

1

Principal

s

2

110

Vasiliu Mihaela

inspector

1

Superior

s

5

Compartimentul Investiți

111

Munteanu Daniel Constantin

efmitiv cu post - 15.11.17 la serv.BUGET

inspector

1

Debutant

s

0

112

Beberechi Gabriela

referent

3

Superior

M

5

113

VACANT

inspector

1

Superior

S

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

114

VACANT

Șef Serviciu

S

115

Dragomir Cristina Ioana

Inspector specialitate

Gr. f

s

1

116

Ivănus Lenuta

inspector specialitate

Gr. iA

s

5

117

Bozsanui Maria

inspector specialitate

s

5

118

Ghibea Neculai

referent

Tr |A

M

5

119

Năstase Mihai

referent

Tr.i

M

2

120

Juncu Paulina-Pansela

referent

Tr.ii

M

1

121

Grigore Alexandra-Stefania

referent

M

3

122

lancu (Sacuiu) Aura-Cerasela

inspector specialitate

S

2

123

Văcăriu Gabriela

inspector specialitate

Gr. I

S

3

124

Joldes Dan-Dragos

inspector specialitate

Gr.!

S

5

125

Cristescu Florin

muncitor

Tr |

M/G

5

126

Lincu Paul

muncitor

Tr. 1

M/G

5

127

Munteanu Gheorghe

muncitor

Tr. i

M/G

5

128

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr i

M/G

3

129

Dulgheru Elena Roxana

îngrijitoare

M/G

5

130

Nicolae Georgeta

îngrijitoare

Tr.i

M/G

4

131

Neacsu Elena

îngrijitoare

M/G

5

132

Crivineanu Cristina

îngrijitoare

M/G

3

133

Andrei Valerica

îngrijitoare

M/G

5

134

Toader Gica

îngrijitoare

M/G

5

135

Mogos Magdalena

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

136

Grigoriu Georgeta

îngrijitoare

Tr l

M/G

5

137

Mares Elena

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

138

Obesteanu Mariana

îngrijitoare

Tr I

M/G

4

139

VACANT

muncitor

M

5

140

Pîrvu Alexandrina

îngrijitor

M

5

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

141

VACANT

Șef Serviciu

1

S

142

Popescu Alexandra Mihaela

spor doctorat

inspector

1

Principal

S

2

143

Nițu Ana

referent

3

Superior

M

5

144

Niță Angela

inspector

1

Superior

S

5

145

Dumitru Ileana Marinela

referent

3

Asistent

M

2

146

Faur Alina

suspendat

inspector

1

Principal

S

2

147

Zamfir Roxana Maria

inspector

1

Principal

S

5

148

Gherghe Marinela

inspector

1

Asistent

S

4

149

Dianca Diana Lucia

inspector

1

Superior

s

3

150

Marin S. Lucian

inspector

1

Debutant

s

4

151

Clej Roxana Emilia

inspector

1

Principal

s

2

152

Popa Florea Madalina

inspector

1

Debutant

s

3

DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPAREN'

rĂ Șl CONTROL

153

VACANT

Director General

154

VACANT

Director General Adj.

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

155

VACANT

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

156

Ciobanu Mariana - TEMPORAR OCUPAT

Șef Serviciu

1

S

3

157

Dobre Maria

consilier

1

Superior

S

5

158

Ciobanu Mariana

inspector

1

Superior

S

5

159

Constantin Petruta

inspector

1

Superior

S

5

160

Pane Andreea Lavinia

inspector

1

Principal

S

2

161

Zeciu Maria Maqdalena

inspector

1

Superior

S

5

162

Ionica Ancuta Carmen

Inspector

1

Superior

S

4

163

Nedelcu Florina

inspector specialitate

S

3

Biroul Relații cu Publicu

164

VACANT

Șef Birou

1

S

165

VACANT

inspector

1

Superior

S

166

Dediu Emilia

consilier

1

Superior

S

5

167

Stoica Maria

inspector

1

Superior

S

5

168

Del Salto-Boada Gustavo-Ramon

inspector

1

Asistent

S

0

169

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Proiecte

170

VACANT

Șef Serviciu

1

s

171

VACANT

inspector

1

Principal

s

172

Soare Alina Mihaela

inspector

1

Superior

s

5

173

Rosenberg Sarina

inspector

1

Asistent

s

0

174

Badoi Alexandra

inspector

1

Asistent

s

0

175

Cora Corina

inspector

1

Debutant

s

0

176

Ciocănea Nicusor Daniel

inspector

1

Superior

S

3

177

Dinu Andra-Corina

consilier

S

Compartimentul Management Informațional

178

Ivănăsciuc luliana

inspector

1

Principal

s

5

179

Marinescu Răzvan Marian

inspector specialitate

S

5

180

VACANT

inspector specialitate

s

5

Compartimentul Experți Etnie Rromă

181

Dumitru Ioana Raluca

inspector

1

Superior

s

4

182

Gheorghe Ștefan

suspendat

inspector

1

Asistent

s

5

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

183

Durlea Adrian - Petrica

inspector

1

Superior

S

4

184

Niculescu Gavrila

inspector

1

Asistent

s

3

DIRECȚIA DE CONTROL

185

VACANT

Director Executiv

Serviciul Corp de Contro

186

VACANT

Șef Serviciu

1

s

187

VACANT

inspector

1

Superior

s

3

188

VACANT

inspector

1

Principal

s

189

VACANT

inspector

1

Asistent

s

190

VACANT

inspector

1

Asistent

s

191

VACANT

inspector

1

Debutant

S

192

VACANT

referent

3

Superior

M

193

VACANT

referent

3

Debutant

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

194

VACANT

Șef Serviciu

1

S

195

VACANT

inspector

1

Superior

S

196

VACANT

inspector

1

Debutant

S

197

VACANT

inspector

1

Debutant

S

198

Cretu Oana

inspector

1

Principal

S

199

VACANT

inspector

1

Asistent

S

200

VACANT

referent

3

Superior

M

201

VACANT

inspector

1

Debutant

S

202

VACANT

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

203

VACANT

Director General

204

VACANT

Director General Adj.

1

S

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Și SPORT

205

Nedelcu Roxana Elena

Director Executiv

1

S

3

Serviciul Administrare Unități de învățământ

206

Militam Raluca Dana

Șef Serviciu

1

s

5

207

Bălan Lăcrămioara Elena

consilier

1

Superior

s

5

208

Bălăet Denisa Georqiana

inspector

1

Principal

s

4

209

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Principal

s

3

210

VACANT

inspector

1

Principal

s

211

Crăciun Margareta Alina

inspector

1

Principal

s

3

212

Bălmău Marius

inspector

1

Principal

s

3

213

Florea Oana

inspector

1

Asistent

s

4

214

Stănciulescu Irina Georgiana

referent

3

Principal

M

2

215

Sileanu Maria Loredana

inspector

1

Asistent

s

3

216

Spătaru Aurelia

referent

3

Principal

M

3

217

Teodoriu Cristian Gabriel

inspector

1

Debutant

S

0

Compartimentul Cultura,Tineret

și Sport

218

Bardan Lorena - Mihaela

inspector

1

superior

S

5

219

VACANT

inspector

1

debutant

s

220

VACANT

inspector

1

debutant

s

221

VACANT

inspector

1

debutant

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

222

Dobre Violeta

Director Executiv

1

s

5

Serviciul Managementul Funcției Publice

223

Bratu Carmen Monica

Șef Serviciu

1

s

4

224

Mincă Lucian Nicusor

inspector

1

Superior

s

5

225

Bădună Nicoleta

inspector

1

Superior

s

5

226

Enache Claudia Sorina

inspector

1

Principal

s

3

227

Rădulescu Mădălina

suspendat

referent

3

Superior

s

228

Zvârcolescu Chirani Corina

inspector

1

Debutant

s

0

229

Gânfăleanu Paula

inspector

1

Principal

s

5

230

VACANT

inspector

1

Superior

s

231

VACANT

inspector

1

Superior

s

Serviciu! Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

232

Frunză Denisa-Elena

Șef Serviciu

1

s

3

233

VACANT

inspector

1

Superior

S

234

Anqhel Mihaela

inspector

1

Principal

S

5

235

Dumitrache Elena

inspector

1

Principal

S

4

236

Vidroiu Adriana

inspector

1

Superior

S

4

237

Brînaru Tudor

inspector

1

Asistent

S

2

238

Moise (Pantale) Elena

inspector

1

Asistent

S

2

239

VACANT

inspector

1

Superior

S

240

Ciobotaru Dorina

inspector

1

Principal

S

5

241

VACANT

inspector

1

Asistent

S

Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

242

VACANT

Șef Birou

1

s

243

VACANT

inspector

1

Superior

s

244

Mihart Gheorqhe

inspector

1

Asistent

s

5

245

VACANT

inspector

1

Superior

s

246

Lazăr Raluca

inspector

1

superior

s

4

247

Maită Stefania

inspector

1

principal

s

5

Biroul Pregătire și Perfecționare

248

VACANT

Șef Birou

1

s

249

VACANT

inspector

1

Debutant

s

250

Dăncilă Elena

Consilier juridic

1

Asistent

s

0

251

Atomei Lilica

referent

3

Superior

M

5

252

Moroianu Stefania Maria

inspector

1

Superior

s

253

Tănase Mihaela

inspector

1

Principal

s

4

254

VACANT

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

255

VACANT

Director General

1

s

256

VACANT

Director General Adj.

1

s

DIREC

flA FINANCiAR-CONTABiLiTATE

257

VACANT

Director Exectuiv

1

s

Birou Patrimoniu

258

VACANT

Șef Birou

1

s

259

VACANT

referent

3

Superior

M

260

VACANT

inspector

1

Superior

s

261

Turcu Florin lonut

inspector

1

Superior

s

3

262

Hoaja Georqiana Polixenia

inspector

1

Principal

s

2

263

Popescu Georqevici-Maria

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Financiar-Contabiiitate

264

VACANT

Șef Serviciu

265

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Principal

s

5

266

Niculae Ana Maria

inspector

1

Asistent

s

1

267

VACANT

inspector

1

Asistent

s

3

268

Enache luliana Andi

inspector

1

Superior

s

3

269

lancu Mădălina Violeta

inspector

1

Superior

s

5

270

Pană Adriana

inspector

1

Superior

s

5

271

Dumitras Maria

referent

3

Superior

M

5

272

Sîrbu Alexandrina

spor CFP

inspector

1

Asistent

s

5

273

VACANT

inspector

1

Superior

S

274

Georqescu Elena Mihaela

inspector

1

Principal

S

2

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECU

TIE BUGETARĂ

275

Disăqilă Isabela Nicoleta

spor CFP

Director Executiv

1

S

Serviciul Buget

276

VACANT

Șef Serviciu

1

S

277

Mititelu Mihaela

inspector

1

Superior

S

3

278

Proscanu Claudia

inspector

1

Superior

S

5

279

Neqrilă Ioana Theodora

referent

3

Asistent

M

0

280

Gusoi Andreea Mihaela

referent

3

Asistent

M

1

281

Dumitras Boqdan loan Sorin

referent

3

Debutant

M

0

282

Petre Mircea Auqustin

inspector

1

Superior

S

3

283

State Stefania Irina

inspector

1

Debutant

S

0

284

Mihalascu Mariana Gina

inspector

1

Superior

S

5

Serviciul Urmărire Execuție Bu

getară

285

VACANT

Șef Serviciu

1

S

286

Nanis Dumitru Alexandru

inspector

1

Debutant

S

0

287

Popa Tatiana Gratiela

referent

3

Superior

M

4

288

Mihaescu Mihaela - Florentina

inspector

1

Debutant

S

2

289

Ion D. Maria

referent

3

Superior

M

5

290

VACANT

inspector

1

Debutant

S

291

VACANT

inspector

1

Debutant

S

292

VACANT

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALA JURIDICA

293

Tincu Ion

Director General

1

s

5

294

VACANT

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚĂ

CONTRAVENȚII

295

Draqnea Florina

_

Director Executiv

1

s

4

Serviciul Contencios Administrativ

296

VACANT

Șef Serviciu

1

s

297

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

s

298

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

s

299

Popescu Radu Marian

consilier juridic

1

Superior

s

5

300

Andrei Mariana

consilier juridic

1

Principal

s

4

301

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

s

302

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

s

303

Gheorqhe Laura Sofica

consilier juridic

1

Superior

s

4

304

Mocanu Georqiana Alina

consilier juridic

1

Principal

s

3

305

Costache Florica Liliana

consilier juridic

1

Principal

s

5

306

Stăiculescu Liana

referent

3

Asistent

M

3

307

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

s

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

308

Oprescu Mirela

Șef Birou

1

s

4

309

Vasile Gili

inspector

1

superior

s

5

310

Mijea loana-Roxana

suspendat

consilier juridic

1

principal

s

4

311

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

312

Aqheorqhiesei Diana

consilier juridic

1

asistent

s

3

313

VACANT

consilier juridic

1

superior

s

314

Catană Constanta

inspector

1

Superior

s

5

DIRECȚIA DE LEGALITATE ACTE

315


316

317

318

319

320

321

322

323


Gresoi Stefania_

Pacearescu Tatiana Cristina

Dicu Anca_

Radu Sanda_

Catana-Sîia luliana Mădălina Mustăreață Mădălina - Andreea

Țundrea Mirela_

Diță Geta Mirela__


324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334


Marin Gabriela_

Stoica Mariana_

Avram Elisabeta_

Chinta Cornelia Nela_

Moldoveanu Viorica Lidia Botoran Mădălina Eugenia

Bololoi Ana-Maria_

Dumitru Mihaela_

Micliuc Elena__

Drăghici Petre Florian Anghel Elena__


335


VACANT


336

337

338

339

340

341

342

343

344

345


VACANT__

Dună Mariana___

Dichiu Niculina_

Vasilescu Petra_

Știrbu Maria__

Dragu Vasilica_

Drăgan Liviu-Nicolae_

Chivu Roxana-Florentina Antonescu Vincențiu-Daniel VACANT _


346

347

348

349

350

351

352

353

354

355


Lupașcu Marian_

Pișcanu Andrei-Cosmin Pavel Felicia-Mirela

losif Cristina_

Ștefan Vasilica_

Savu Roxana-Elena

Ștefan Mariana_

Bisa Cornel-Constantin

Gâscă Mihai_

Ursu Agripinainspector specialitate


inspector specialitate inspector specialitate inspector specialitate inspector specialitate


Șef Serviciu


inspector specialitate inspector specialitate inspector specialitate inspector specialitate inspector specialitate referent referent referent curier


IA


_4_

5

4_

3

£

_3

4


_3

_5

__5

_5

1

__2

_3

_4

_0

S    5


S_

Ș_

S_

S


S

S

S

S

S

M

M

M

M/G


3

5_

5_

_5_

_3_

0_

0


J_

0

4 _5

_5_

_5_

2

5


356

Ciurezu Mădălina-Georqiana

referent

M

0

357

Soare Mirela

inspector specialitate

Gr. 1

S

3

358

lonescu Adriana-Corina

inspector specialitate

Gr i

S

4

359

Bazavan Rose-Mary

inspector specialitate

Gr. I

s

1

360

Uretean Codruta-Ecaterina

inspector specialitate

Gr i

s

3

361

Micliuc Nelu

inspector specialitate

Gr i

s

4

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

362

VACANT

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

363

VACANT

Șef Serviciu

1

S

364

Stoica Nina

inspector

1

Superior

S

5

365

Ciobanu Eugenia

inspector

1

Superior

S

5

366

Alecsa Ioana

inspector

1

Superior

S

5

367

Constatinescu Liliana Adina

inspector

1

Superior

S

5

368

Neamtu Silvica

referent

3

Superior

M

5

369

Ion Simona Daniela

referent

3

Principal

M

2

370

Gogea Oana

suspendat

referent

3

Asistent

M

0

371

Cristescu Cristian Euqen

inspector

1

Superior

S

4

372

Unqureanu Georqe Marius

inspector

1

Superior

S

3

373

Ghenghea Petruta Cici

inspector

1

Principal

s

2

374

lonescu Marioara

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

375

Alexandrescu Denisse Anca

z

referent

3

Superior

M

5

376

Gheorghe Roxana

referent

3

Superior

M

3

377

Marcus Elena Lacramioara

inspector

1

Superior

S

5

378

Cărnaru Mariana Cristina

referent

3

Asistent

M

0

379

Avram Mioara

referent

3

Principal

M

2

380

Călin Eugenia M.

inspector

1

Superior

S

5

381

Eftimie Dumitra

inspector

1

Superior

S

5

382

Zamfirescu Georqica Marius

inspector

1

Principal

S

3

383

Constantin Denisa Andreea

inspector

1

Principal

s

3

384

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

Principal

s

5

385

Zamfirescu Roxana Irina

inspector

1

Principal

s

5

386

Vîgu Florentina

referent

3

Superior

M

5

387

Bălăsoiu Georqeta

inspector

1

Principal

S

5

388

VACANT

inspector

1

Superior

S

5

389

Popa Rodica

referent

3

Principal

M

5

390

Crăciun Gabrieia Petruta

inspector

1

Superior

S

5

391

Cemescu Luminița

inspector

1

Superior

S

5

392

losif Marius Cristian

inspector

1

Superior

S

4

393

Grosu Daniela

referent

3

Superior

M

5

394

Miu Veronica

inspector

1

Superior

S

5

395

Catană Claudia

referent

3

Superior

M

5

396

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Superior

S

5

397

Nicolae Mariana

inspector

1

Superior

s

5

398

VACANT

inspector

1

Superior

s

Serviciul Stare Civilă

399

Neaqu Alina Cristina

Șef Serviciu

1

s

400

Epuran Carmen Silvia

Cosilier juridic

1

Principal

S

2

401

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

402

Pârvu Diana Maria

inspector

1

Principal

S

3

403

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

404

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

405

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

406

Neaqu Mioara

inspector

1

Principal

S

5

407

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

408

Paler Adriana

inspector

1

Superior

S

5

409

Stan Ana

referent

3

Superior

m

5

410

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

Principal

S

5

411

Cimpoieru Amalia Ana Maria

referent

3

Principal

M

2

412

Rădoi Victoria

referent

3

Principal

M

5

413

Stan Adriana

referent

3

Asistent

M

1

414

Ghită Rodica Emilia

Inspector

1

Asistent

S

4

415

Filip Ana Maria

Inspector

1

Asistent

s

0

416

Roșea Daniela

Inspector

1

Asistent

s

0

417

Mirea Alexandru

Inspector

1

Asistent

s

4

418

Dănescu Maqdalena Gabriela

Inspector

1

Asistent

s

5

DIRECȚiA GENERALA DE POLIȚIE LOCALA

419

VACANT

Director General

1

s

420

VACANT

Director General Adj.

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂ

fEANULUi

421

VACANT

Directo Executiv

1

s

Serviciul Ordine Publică

422

VACANT

Șef Serviciu

1

s

423

Călin Lorin

polițist local

1

principal

s

4

424

Stratulat Gheorqhe

polițist local

1

principal

s

4

425

Bran Laurentiu

polițist local

1

superior

s

5

426

Ștefan Euqenia

polițist local

1

superior

s

5

427

Belezan Coman

polițist local

3

superior

M

5

428

Pană Florea

polițist local

3

superior

M

5

429

Nechita Mihai

polițist local

3

superior

M

5

430

Caseru Constantin

polițist local

3

superior

M

5

431

Fesachi Ciprian-lonut

polițist local

3

superior

M

2

432

Drăqoi Octavian

polițist local

3

superior

M

5

433

Milan Marin

polițist local

3

superior

M

5

434

Gheorqhe Vasile-Silviu

polițist local

3

superior

M

5

435

Codrea Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

436

Novac Constantin

polițist local

3

superior

M

5

437

Ceorsoiu Dan

polițist local

3

superior

M

5

438

Burlacu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

439

Matache Cornel

polițist local

3

superior

M

5

440

Radu Florin-Daniel

polițist local

3

principal

M

5

441

Pândele Elena

polițist local

3

superior

M

5

442

Tiu Ionel

polițist local

3

superior

M

4

443

Draqne Daniela

polițist local

3

superior

M

4

444

Surche Marian

polițist local

3

superior

M

5

445

Draqu Alexandru

polițist local

3

superior

M

5

446

Stoian lancu

polițist local

3

superior

M

4

447

Popa Meltiade

polițist local

3

superior

M

5

448

Pană Mariana

polițist local

3

superior

M

5

449

Caracuda Mihai-Florin

polițist local

3

principal

M

5

450

Paraschiv Petre

polițist local

3

principal

M

5

451

Macovei Gabriel

polițist local

3

principal

M

5

452

Bănică Niculae

polițist local

3

principal

M

5

453

Dumitru Gheorghe

polițist local

3

principal

M

5

454

Bucur Stan

polițist local

1

principal

S

5

455

Serban Serbănica

polițist local

1

principal

S

5

456

Ducută Marian-Stelian

polițist local

1

principal

S

3

457

Bărbieru Daniela

polițist local

3

superior

M

5

458

Constantin Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

459

Frunză Cristian

polițist local

3

superior

M

5

460

Costea Marian

polițist local

1

asistent

S

5

461

Grădescu Mihaela

polițist local

3

superior

M

5

462

Vlad Paul

polițist local

3

superior

M

5

463

lonescu Daniel

polițist local

3

superior

M

5

464

Constantin Vasilica

polițist local

3

superior

M

5

465

Mânatu Mircea

polițist local

3

superior

M

5

466

Canale Viorel

polițist local

3

superior

M

5

467

Bătrînu Octavian-lon

polițist local

3

superior

M

5

468

Stan Cristian-Adrian

polițist local

3

superior

M

5

469

Popa Nicolae-Viorel

polițist local

3

superior

M

4

470

Udrea Valentin

polițist local

3

principal

M

5

471

Ban Gheorghe

polițist local

3

principal

M

5

472

Zotea loan

polițist local

3

principal

M

5

473

Oprina Marian

polițist local

1

asistent

S

4

474

Stefănescu Viorel

polițist local

3

principal

M

5

475

Pârghel Ilie-lulius-Daniel

polițist local

3

principal

M

3

476

Stemate Paulina

polițist loca!

3

asistent

M

5

477

Tănase Aurel

polițist local

1

superior

S

5

478

Roman Tudor

polițist local

1

principal

S

5

479

Melinte Nicolae-Mihai

polițist local

1

principal

S

4

480

Rădoi ( Bratu ) Florentina

polițist local

1

principal

s

3

481

Hera Benone

polițist local

1

superior

s

5

482

Fronoiu Ion

polițist local

1

superior

s

5

483

Crăciun Comeliu

polițist local

3

superior

M

5

484

Vilău Tanta

polițist local

3

superior

M

5

485

Vulcan Valeriu

polițist local

3

superior

M

4

486

Marinescu Teodor

polițist local

3

superior

M

487

Cristea Adrian

polițist local

3

superior

M

5

488

Burdeanca Adrian

polițist local

3

superior

M

5

489

Georgescu Gabriel

polițist local

1

asistent

S

5

490

Anghel lon-llie

polițist local

1

asistent

s

5

491

Cosereanu Marius

polițist local

3

superior

M

5

492

Drăghici Marinela

polițist local

3

superior

M

5

493

Căldare Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

494

Rotaru Maria

polițist local

3

superior

M

5

495

Ciocan Dalia-Elena

polițist local

1

asistent

S

3

496

Geantă Mihai

polițist local

3

superior

M

5

497

Puncioiu Mihaîl

polițist local

1

asistent

S

5

498

Panait Rodica

polițist local

1

asistent

S

4

499

Pîrjol Daniel

polițist local

1

principal | S

5

500

Grăjdan Mariana-Dana

polițist local

3

principal

M

5

501

Codrescu Niculae

polițist local

3

asistent

M

5

502

Bumbăcel Nicolae-Mihai

polițist local

3

asistent

M

0

503

Nicolescu Alexandru

polițist local

1

asistent

S

1

504

Toma Marin

polițist local

1

superior

S

5

505

Parnacu Eftalia

polițist local

1

principal

s

5

506

Opris Marinica

polițist local

1

principal

s

5

507

Ciobotaru Maria

polițist local

1

principal

s

5

508

Scîntei Marian

polițist local

3

superior

M

5

509

Diaconu Bogdan-Păstorel

polițist local

3

superior

M

510

Stan Niculae

polițist local

3

superior

M

5

511

Vlas Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

512

Călugărita Marian-Codrut

polițist local

3

superior

M

5

513

Burcus Florea

polițist local

3

superior

M

5

514

Scîntei Vica

polițist local

3

superior

M

5

515

Radu Ionel

polițist local

3

superior

M

5

516

Breazu Călin Silvia

polițist local

3

superior

M

5

517

Petcu Marin

polițist local

3

superior

M

5

518

Grigore Nicolae-Alin

polițist local

3

superior

M

5

519

Ciulinaru Ovidiu

polițist local

3

principal

M

5

520

Cila Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

521

Lazăr Nicolae

polițist local

3

superior

M

4

522

Adafinei Petrică

polițist local

3

superior

M

5

523

Paraschivescu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

524

Lascu Nicolae

polițist local

3

superior

M

4

525

Ciucardel Vasile-Aurel

polițist local

1

asistent

S

5

526

Filimon Filica-Florica

polițist local

3

principal

M

3

527

Titzclis Mircea

polițist local

3

principal

M

5

528

Bărăitărus Liviu

polițist local

3

asistent

M

5

529

Cătănoiu Florian

polițist local

3

principal

M

5

530

Roman Mirela-Justina

polițist local

1

superior

S

4

531

Opris George

polițist local

1

principal

S

5

532

Preda Gheorghe

polițist local

1

principal

s

5

533

Murariu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

534

Călin Alexandru

polițist local

3

superior

M

5

535

Chirica Marian

polițist local

3

superior

M

5

536

Constantin Ion

polițist local

3

superior

M

5

537

Mogos Ion

polițist local

3

superior

M

5

538

Stoica Georgeta

polițist local

3

superior

M

5

539

Ștefan Emil

polițist local

3

superior

M

5

540

Liutic Augustin

polițist local

1

asistent

S

5

541

Duma Marian

polițist local

3

superior

M

5

542

Toader Fănel

polițist local

3

superior

M

5

543

Chidovăt Marian

polițist local

3

superior

M

5

544

Braboveanu Claudiu-lon

polițist local

1

asistent

S

5

545

Tuță ( Harbuzariu ) Anisoara

polițist local

1

superior

S

4

546

Burcus Fănica

polițist local

1

superior

s

5

547

Ciugulea Ionica

polițist local

1

superior

S

5

548

Belezan Valentina

polițist local

1

superior

S

5

549

Barbu Geta

polițist local

1

principal

S

2

550

Robescu Floarea

polițist local

1

principal

S

5

551

Udroiu Marius-Muqurel

polițist local

1

principal

S

5

552

Olteanu Daniela

polițist local

1

principal

S

4

553

Tache Mihai-Răzvan

polițist local

1

asistent

S

2

554

Ene Violeta

polițist local

1

asistent

S

5

555

Chelaru Anica

polițist local

3

superior

M

5

556

Radu Petre

polițist local

3

superior

M

5

557

Putaru Ecaterina

polițist local

3

superior

M

5

558

Dobrică Radu

polițist local

3

superior

M

5

559

Ganea Mihaela

polițist local

3

superior

M

5

560

Neacsu Mihai-Eduard

polițist local

1

asistent

S

5

561

Melnicenco Elena

polițist local

3

superior

M

5

562

Dinescu Valentin

polițist local

3

superior

M

5

563

Suhăianu Nina

polițist local

3

superior

M

5

564

Ștefan Georqeta

polițist local

3

superior

M

4

565

Ștefan Milian

polițist local

3

superior

M

5

566

Stancu Claudia

polițist local

1

asistent

S

4

567

Stancu Marian

polițist local

3

principal

M

5

568

Manea Ioana

polițist local

3

asistent

M

569

Cococi Constantin

polițist local

3

principal

M

5

570

Anica Marin

polițist local

3

superior

M

571

Bălan Lică

polițist local

3

asistent

M

5

572

Vârlan Dan

polițist local

1

superior

S

5

573

Pîrjolea Daniel

polițist local

1

superior

S

5

574

Voicila Bogdan

polițist local

1

asistent

s

5

Serviciul Intervenție

575

Stemate Cristian

Șef Serviciu

3

576

Socol Mariana-Liliana

polițist local

1

principal

5

577

Popoiu Decebal-Vasile

polițist local

1

principal

3

578

Diaconu Petruta-Raluca

polițist local

1

principal

s

2

579

Munteanu Constantin

polițist local

1

principal

s

5

580

Stănculescu Mihaita-Cristian

polițist local

3

superior

M

5

581

Pietraru Titus-Cezar

polițist local

3

superior

M

5

582

Aradoaie Ionel

polițist local

3

superior

M

5

583

Serban lonut-Daniel

polițist local

3

superior

M

4

584

Griqore Marian

polițist local

3

superior

M

5

585

Nastasa Nicusor-Marius

polițist local

3

superior

M

5

586

Bugaru Ștefan

polițist local

3

superior

M

5

587

Eftene Cristian

polițist local

3

superior

M

5

588

Stoian Euqen

polițist local

3

superior

M

5

589

Ganea lon-Daniel

polițist local

3

asistent

M

4

590

Stancu Nicolae

polițist local

3

principal

M

5

591

Costache Nicolai

polițist local

3

principal

M

5

SERVICIUL CIRCULAȚIE

592

Frîntu Aurel

Șef Serviciu

1

S

593

Bud Daniel

polițist local

1

superior

S

5

594

Stoica Jenica

polițist local

1

superior

s

5

595

Băbuță Steluta

polițist local

1

principal

s

5

596

Boicu Vasile-Valeriu

polițist local

1

principal

s

3

597

Vieru Alexandru

polițist local

1

principal

s

5

598

Garaliu Aurel

polițist local

1

principal

s

2

599

Calota Lenuta

polițist local

1

principal

s

5

600

Enachescu Viorel

polițist local

3

superior

M

5

601

Schipor Ionel

polițist local

3

superior

M

5

602

Bosman Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

603

Gheorqhită Petrisor-Andrei

polițist local

3

superior

M

5

604

Mihai Liviu

polițist local

3

superior

M

5

605

Ene Mihai

polițist local

3

superior

M

5

606

Stoica Petre

polițist local

3

superior

M

5

607

Dumitru Paraschiv

polițist local

3

superior

M

5

608

Mămularu David

polițist local

3

superior

M

5

609

Dinu Dorel

polițist local

3

superior

M

4

610

Gheorghe Ștefan

polițist local

3

principal

M

5

611

Toader Marius-Tudorel

polițist local

3

principal

M

3

612

Avram Nicusor

polițist local

3

principal

M

3

613

Ciocodei Lucian-lon

referent

IA

M

5

614

Dumitru Cosmin-Valentin

polițist local

1

asistent

S

2

615

Tatu Robert-Petru

polițist local

3

asistent

M

2

616

Bud Florentin

polițist local

1

superior

S

5

617

Nițoi Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

618

Stan Vasile

polițist local

3

superior

M

5

619

Vodă Aurelia

polițist local

3

superior

M

5

620

Neaqu Tudorel

polițist local

3

superior

M

5

621

Babuta Costel

polițist local

3

superior

M

5

622

Stoica Dumitru-Viorel

polițist local

3

superior

M

623

VACANT

polițist local

3

superior

M

624

Jalbă Romeo

polițist local

3

superior

M

5

625

Pană Ramona

polițist local

3

superior

M

4

626

Vasie Vladimir-Andrei

polițist local

3

principal

M

2

627

Stana Comei

polițist local

1

principal

S

628

Velciov Petrica

polițist local

1

principal

S

629

Samoila-Lazarescu Elena-Gabriela

polițist local

1

asistent

s

630

Costrasel Ionel Silviu

polițist local

3

superior

M

631

Sima loana-Nela

polițist local

3

superior

M

632

Dimitriu Emanuel-Costel

polițist local

3

principal

M

633

ordache Ștefan Daniel

polițist local

3

principal

M

634

Lacatusu Alin

polițist local

3

principal

M

3

635

Niculae Cristina

polițist local

3

principal

M

2

Serviciul Dispecerat

636

Dumitru Mihai

Șef Serviciu

1

S

5

637

Purcel Ovidiu

polițist local

3

principal

M

2

638

Neagu Geta

polițist local

1

principal

S

5

639

Puncioiu Liliana

polițist local

1

asistent

S

5

640

Olteanu Gabriela

polițist local

1

asistent

S

4

641

Dondas Marinei

polițist local

3

superior

M

5

642

Patrascu Oana Veronica

polițist local

3

superior

M

643

Lăbuscă Dumitru-Claudiu

polițist local

3

superior

M

5

644

Avramovici Mihail

polițist local

3

superior

M

5

645

Georgescu Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

646

Serban Constantin

polițist local

3

superior

M

5

Compartimentul de

Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

647

Dragotă Marius-Câtălin

polițist local

1

superior

S

5

648

Oprea Alina-Mariana

polițist local

1

principal

s

3

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

649

VACANT

referent

3

Superior

M

650

VACANT

inspector

iA

S

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

651

Bădescu Sorin

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului

652

VACANT

Șef Serviciu

1

S

653

Nitu Claudiu Cătălin

polițist local

1

superior

s

5

654

Mirea Cristian-Stefan

polițist local

1

superior

s

5

655

Trandafir Andrei lonut

polițist local

1

principal

s

2

656

Neagoe Alexandra

polițist local

1

asistent

s

1

657

Vulpașu Dana

polițist local

1

principal

s

2

658

Soare Cristina

polițist local

1

asistent

s

2

659

Vasile Gina-Adriana

polițist local

1

asistent

s

2

660

Argeșanu Alina Camelia

polițist local

1

principal

s

3

661

Dogaru Andreea-Claudia

polițist local

1

principal

s

2

662

lacob Ramona Mihaela

polițist local

1

asistent

s

2

663

Tară Mihaela

polițist local

1

superior

s

5

664

Sofian Victor

polițist local

1

asistent

s

3

665

Lazăr Costel

polițist local

3

superior

M

5

666

Popescu Cătălin-lon

polițist local

3

superior

M

5

667

Moșneag Nicoleta

polițist local

1

superior

s

5

668

Neculai Corina Luiza

polițist local

3

principal

M

4

669

Costea Robert-Nicusor

polițist local

3

principal

M

2

670

Pricop (Lebe) Adriana

polițist local

3

asistent

M

2

671

Radu Mirela Violeta

polițist local

1

principal

S

3

Tugearu Ana-Maria


Costineanu Cristina


Scărlătescu Maria


Codescu Constantin


Rizea Doru-George


Simion Petre


Pescaru Andrei-Dorinel


Birlescu Maria-Sorina


Preda Adriana


Ivan Vasile


Bistrian Steliana


Cârciumaru Cristian


VACANT


Barbarasa Nicolae Ciprian


Florea Clara-Daniela


Chioran Florin


Munteanu Coristanța-Liliana


Podgoreanu lulian-Corneliu


Iordan Petre


Șerban Gheorghe


Apostol Nadia


Amza Mair


Rădulescu Bogdan Daniel


lamandi Mihaela


Codău Veronica


Stanciu Iulian


Cojocariu Violeta


Moga Paul


Nițu Iulian


Ion Florin


Gâlcă Marcel


lonescu Adrian Comeliu


VACANT


VACANT


Popaene Mihai-Florin


Samoilă-Lăzărescu lancu


DIRECȚIA


VACANT


Dobre Cristian


Elisabeta Marilena-Roxana715

Tuqearu Nicolae-Claudiu

polițist local

1

principal

S

2

716

Cosofret Cristian

polițist local

1

superior

S

4

717

Abrudan Euqenia

polițist local

3

asistent

M

4

718

Tincu Marius Adrian

polițist local

1

asistent

S

719

Clonaru Graziella Anca

polițist local

1

superior

S

4

720

Siliște Cristina

polițist local

3

superior

M

4

721

Avieriței Elena

polițist local

1

asistent

S

2

722

Simionov Alexandru

polițist local

3

principal

M

2

723

Doqaru Aurelia

referent

M

3

724

Mocanu Cristian

polițist local

3

superior

M

5

725

Drăqoi Jane

polițist local

1

superior

S

5

726

Golită Nicolae

polițist local

1

superior

s

5

743

Chircă Gilda Mioara

polițist local

1

Principal

s

5

Biroul Evidență Electorală

728

Niculai Constanța

Șef Birou

1

s

5

729

Cotea Ioana

inspector

1

Superior

s

5

730

Constantin Gheorqhe

inspector

1

Superior

s

5

731

Dobre Cristina Georgiana

inspector

1

Asistent

s

1

732

lonescu Gloria Elena

inspector

1

Asistent

s

733

Bicheru Beatrice

referent

3

Asistent

M

1

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

--——1

120

Nr. Total dc demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

554

111

665

Nr. total dc funcții publice de conducere

20

48

68

Nr. total de fbneții publice dc execuție

534

63

597

Nr.total polițiști locali

2X8

-

297

Nr. total dc funcții contractuale de conducere

2

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

55

8

63

Nr. Total funcții contractuale

57

9

66

Nr. total de posturi din cadrul instituției/autorității publice

613

120

733

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice/* locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri

financiare, aprobată cu modificări și coiripietari )rin legea nr. 18/2011, cu modificările Ulterioare

k

1224

li

iz^îl

.EȘEDINTEDE^ECNT^/

_______________Vă

MATEI GEORGE

<7/

o//

4?