Hotărârea nr. 171/2017

Hotărârea nr. 171/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Sfânta Treime – Ghencea ), în anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Sfânta Treime - Ghencea ), în anul 2017

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Transparență și Control, înregistrat sub nr. 61.450/22.11.2017;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Raportul Comisiei nr. 1-Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Raportul Comisiei nr. 4-Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Adresa nr. 45.439/20.09.2017 emisă de Parohia Sfânta Treime - Ghencea

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme

de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45 alin. 1 și 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea în anul 2017 a unui sprijin financiar pentru, Sfânta Treime -Ghencea în valoare de 129.975 lei.

Art.2 - Suma menționată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică Juridică, Direcția Generală de Transparență și Control și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.