Hotărârea nr. 169/2017

Hotărârea nr. 169/23.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Având în vedere HCL nr. 141/28.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina,

Ținând cont de Raportul comun de specialitate nr.61290/22.11.2017 al Direcției Generale de Transparență și Control si al Direcției de Asistenta Tehnică si Juridică,

Luând în considerare Raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de propunerile doamnei consilier Florea Alexandra Cristina și Procesul Verbal al Comisiei de validare;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(6) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

în temeiul ale art.45 alin.(l) și alin.(5) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei, se desemnează dl Daniel Florea - primar al sectorului 5, reprezentant (membru titular) al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

Art.2 - începând cu aceeași dată, se desemnează dl Țigănuș Marian - viceprimar al sectorului 5, membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, care va reprezenta Consiliul Local Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la ședință.

Art.3 - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Art.4 -Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și persoanele nominalizate la art. 1 și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. O /23.11.2017