Hotărârea nr. 168/2017

Hotărârea nr. 168/23.11.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al

Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

Având în vedere:

>    Expunerea de motive nr.61402/22.11.2017 a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București și Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Transparență și Control, Direcției Generale Operațiuni si Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 61401/22.11.2017,

>    Raportul Comisiei buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

>    Raportul Comisiei de protecție socială;

>    Programul Național de Reabilitare Termică, Programul Operațional Regional 2014-2020 si Programul Național de Dezvoltare Locală;

>    Prevederile art.14, alin. (8) din OUG 63/2012 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

>    Prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

>    Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările ulterioare;

>    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

>    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - După art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 64/05.09.2016 se introduce art. 2.1, care va avea următorul cuprins:

„Sumele avansate de Consiliul Local al Sectorului 5 pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a Asociaților de Proprietari pentru lucrările prevăzute la art. 4 din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare, sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

a)    persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

b)    persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

c)    veterani de război si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai/ale acestora;

d)    pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.”

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 64/05.09.2016 rămân neschimbate.

Art. 3. - Primarul, prin Aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Conthase

Secretar


Cristina Cornelia


Nr._ _/23.11.2017