Hotărârea nr. 166/2017

Hotărârea nr. 166/31.10.2017 privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitare si Salubrizare SA

3

Având in vedere Raportul de Specialitate întocmit de către Direcția Generala Economica, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice ;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, precum și prevederile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 39/14.08.2010, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si in temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aproba stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitare si Salubrizare S.A., pentru serviciile prestate în perioada Martie 2016-Iulie 2016.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Generală Economica, Direcția Generala Operațiuni, S.C. Amenajare Edilitare si Salubrizare S.A. și Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcția Asistentă Tehnică si Juridică vor aduce la

5    3    3    3

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR

CRISTINA CORNELIA/FEURDEAN

Nr. /31.10.2017


PREȘEDINTE

FLORINE]