Hotărârea nr. 165/2017

Hotărârea nr. 165/31.10.2017 privind aprobarea acordării de servicii și beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de servicii si beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locala sector 5

Luând in considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 inregistrat sub nr. 16136/25.10.2017;

Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice, al Comisiei Protecției Sociale, Sanatate si Societate Civila, precum si de Strategia Locala din domeniul Asistentei Sociale si Protecției Drepturilor Copilului din Comunitatea Locala Sector 5 pentru anii 2016 - 2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 132/29.11.2016 ;

In conformitate cu prevederile art. 75, art. 76, art. 112, alin. 1, alin. 3, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale ; art. 1, alin. 1, din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizata ; art. 1, art. 13, alin. 1, lit h si f, din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificările si completările ulterioare; art. 130 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare ; Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizata; art. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare ;

Date fiind H.C.L. Sector 5 nr. 40/2016, privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional si instituțional, a contribuției parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor expuși riscului abandonului si inscrisi la cresele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5; H.C.L. Sector 5 nr. 41/2010, privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei si procedurilor de lucru, in vederea acordării prestației financiare excepționale acordate in vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului ; H.C.L. Sector 5 nr. 45/2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5 ; H.C.L. Sector 5 nr. 146/2017, privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru in vederea acordării ajutoarelor de urgenta din bugetul local; H.C.L. Sector 5 nr. 147/2017, privind aprobarea acordării ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5 ;

In raport de dispozițiile art. 60 si art. 63 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. (1), precum si al art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aproba categoriile de servicii si beneficii sociale ce se acorda victimelor violenței domestice din comunitatea locala sector 5, asa cum sunt prevăzute in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.2. Se completează pct-ul III- „Selecția beneficiarilor” al Anexei nr. 1 intitulata „ Metodologie de lucru privind acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5” a H.C.L. Sector 5 nr. 147/28.09.2017, privind aprobarea acordării ajuotrului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de Lucru si Planului de actiuni/lucrari de interes local care urmeaza a fi desfășurate de persoanele apte de munca, ce declara ca nu realizează venituri si care beneficiază de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei, după cum urmeaza :

„ Prin excepție de la condițiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care solicita acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, persoanele victime ale violentei domestice pot beneficia de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei si in situația in care aceasta, precum si orice alt membru major al familiei :

e)    are in proprietate o locuința;

f)    deține in calitate de chiriaș o locuința;

g)    a instrainat o locuința după data de 01.01.1990;

h)    a beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchirieire/ construire de locuința.

Art.3. Se completează Pct 4 „Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de urgenta pentru plata chiriei al Anexei nr. 1 intitulata „ Metodologie de lucru privind acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5” a H.C.L. Sector 5 nr. 147/28.09.2017, privind aprobarea acordării ajuotrului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de

Lucru si Planului de actiuni/lucrari de interes local care urmeaza a fi desfășurate de persoanele apte de munca, ce declara ca nu realizează venituri si care beneficiază de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei, după cum urmeaza :

„Prin excepție de la prevederile alin 1 , victima violentei in familie nu va depune in mod obligatoriu in susținerea cererii de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, documente doveditoare privind situația socio-economica a familiei aceasta urmând sa fie stabilita prin verificări efectuate de reprezentanții D.G.A.S.P.C. sector 5”

Art.4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative -Direcția Asistenta Tehnica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.Anexa la H.C.L. Sector 5 nr.


Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes național. Prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.

Protecția și promovarea drepturilor victimelor violenței în familie se realizează în conformitate cu următoarele principii:

a)    principiul legalității;

b)    principiul respectării demnității umane;

c)    principiul prevenirii săvârșirii actelor de violență în familie;

d)    principiul celerității;

e)    principiul parteneriatului;

f)    principiul egalității de șanse și de tratament.

In vederea prevenirii si combaterii violentei in familie in comunitatea locala a sectorului 5 al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 acorda victimelor violentei domestice din comunitatea locala sector beneficiile sociale si serviciile sociale prezentate mai jos.

Pentru a obține beneficiile si serviciile sociale detaliate in prezenta anexa, victima violenta in familia va trebui sa îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația aplicabila fiecărui beneficiu, respectiv fiecărui serviciu social acordat.

In urma acordării beneficiilor sociale, respectiv a serviciilor sociale victimei violentei in familia ii revin următoarele obligații:

-    sa respecte Regulamentul de organizare si funcționare al componentei in care a fost admisa;

-    sa aibe o atitudine de respect fata de personalul angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situația familiala, sociala, medicala si economica, precum si orice alte informații necesare pentru soluționarea cererii sale;

-    sa participe activ la programele de consiliere, recuperare, reabilitare si clarificare a situației sale juridice, inițiate de către reprezentanții Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-    sa asigure si sa mențină o relație apropiata cu copilul/copiii sau/sai;

-    sa faca dovada locului de munca sau a faptului ca se afla in stadiul identificării acestuia;

-    sa isi inscrie si mențină școlarizați copilul/copiii.

-    Sa efectueze munca in folosul comunității in situația in care este apta de munca in condițiile prevăzute de reglementările legale in vigoare,

-    Sa comunice D.G.A.S.P.C sector 5, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea;

D.G.A.S.P.C. Sector 5 acorda victimelor violentei domestice următoarele categorii de BENEFICII SOCIALE:

-    suportarea cheltuielilor ocazionate de obținerea certificatului medico-legal;

-    suportarea cheltuielilor cheltuielilor ocazionate de intocmirea actelor de identitate;

-    suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor medicale specifice, recomandate de medicul specialist precum si de achiziționarea rețetelor medicale, prescrise de acesta, pentru victima violentei in familie, când nu are calitatea de asigurat, precum si in situația in care venitul acesteia este insuficient;

-    scutire de la plata cresei, pentru copiii preșcolari, conform H.C.L. Sector 5 nr. 40/2016, privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional si instituțional, a contribuției parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor expuși riscului abandonului si inscrisi la cresele din subordinea DGASPC Sector 5;

-    alocația pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

-    plata chiriei, pentru o perioada maxima de 3 ani, conform HCL Sector 5 nr. 147/28.09.2017, privind aprobarea acordării ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5;

-    prestații financiare excepționale, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare si H.C.L. Sector 5 nr. 41/2016, privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei si procedurilor de lucru, in vederea acordării prestației financiare excepționale acordate in vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului;

-    ajutor de urgenta, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare si H.C.L. Sector 5 nr. 146/2017, privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru in vederea acordării ajutoarelor de urgenta din bugetul local;

-    ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

Victima violentei in familie incadrata in grad de handicap, va beneficia de drepturile bănești, conform Legii nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si de tichete sociale pentru persoane adulte cu handicap si H.C.L. Sector 5 nr. 45/2016 privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale, persoanelor cu handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 5.

In ceea ce privește serviciile sociale furnizate victimelor violentei in familie, D.G.A.S.P.C. Sector 5 furnizează servicii sociale cu caracter primar si servicii Sociale specializate.

Astfel , in vederea prevenirii violentei in familia D.G.A.S.P.C. Sector 5 va asigura victimelor violentei in familie următoarele servicii sociale cu caracter primar:

- asigură informarea si sensibilizarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la efectele violentei domestice, scopul, activitățile, beneficiile sau serviciile oferite de DGASPC Sector 5 si modalitățile de accesare a acestora

-    pune la dispoziția oricăror persoane interesate, materiale informative privind activitățile derulate, serviciile oferite prin intermediul instituției si a saitului DGASPC Sector 5; materialele informative conțin date despre serviciile sociale acordate victimei violentei in familie, personalul de specialitate, facilitați oferite, etc.;

desfasoara programe destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, medierii relației cu agresorul precum și protecției victimelor violenței în familie;

-    desfasoara programe destinate dezvoltării rezilientei victimelor violentei domestic prin crearea unei rețele de suport in care vor fi incluși voluntari din comunitate. In cadrul rețelei va fi dezvoltat un mediu securizant in care femeile vor primi suportul psiho-emotional necesar in identificarea unor noi oportunități pentru o viata mai buna;

-    asistenta psihologica si suport emoțional;

-    consiliere juridica;

-    sprijin in identificarea unui loc de munca, orientare vocationala;

-    informare consilierea sociala a membrilor de familie aflati in dificultate.

Referitor la serviciile sociale specializate Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, prin Complexul de Servicii Sociale pentru

Protecția Victimelor Violentei in Familie, oferă victimei violentei in familie si copilului/copiilor acesteia, următoarele servicii sociale :

Centrul pentru Adapostirea VictimelorViolentei in Familie

-    rezidenta pe perioada determinata, cuprinsa intre 7 si 60 de zile;

-    hrana;

-    paza;

-    asistenta psihologica si suport emoțional;

-    consiliere juridica victimelor;

-    accesul la ingrijiri medicale curente, asigurate de spitalele si instituțiile medicale partenere;

-    asistenta in desfasurarea altor activitati, după caz, privind insertia/reinsertia sociala, informare, orientare vocationala sau alte activitati administrative;

-    informare cu privire la serviciile si beneficiile sociale oferite de către DGASPC Sector 5, pe care le poate accesa;

-    consilierea sociala a membrilor de familie aflati in dificultate.

Compartimentul de Recuperare, Reabilitare si Reinsertie Sociala

In cadrul centrului de recuperare este incurajata autogospodarirea, imbunatatirea relației cu proprii copii, autonomizarea femeii si recapatarea demnității. Se oferă un spațiu securizant, ferit de violenta, in care femeia si copiii isi pot recapata echilibrul si increderea in sine si in viitor. In cadrul acestui compartiment sunt furnizate următoarele servicii:

-    rezidenta pe perioada determinata, de maxim 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade, pana la 180 de zile, in situații excepționale, numai cu acordul Directorului General al DGASPC Sector 5;

-    consiliere juridica si psihologica, sprijin in vederea adaptarii la o viata activa; inserția sociala si profesionala a victimelor;

-    identificarea mediilor in care pot fi integrate victimele violentei in familie;

-    asigurarea accesului la ingrijiri medicale curente, oferite de spitalele si instituțiile medicale partenere;

-    asistenta in desfasurarea altor activitati, după caz, privind insertia/reinsertia sociala, informare, orientare vocationala sau alte activitati administrative;

-    informare cu privire la serviciile si beneficiile sociale oferite de către DGASPC Sector 5, pe care le poate accesa;

-    consilierea sociala a membrilor de familie aflati in dificultate;

-    promovarea programelor de reinsertie sociala a victimelor violentei in familie;

-    promovarea programelor de dezvoltare a rezilientei victimelor violentei domestice prin crearea unei rețele de suport in care vor fi incluși voluntare din

comunitate. In cadrul rețelei va fi dezvoltat un mediu securizant in care femeile vor primi suportul psiho-emotional necesar in identificarea unor noi oportunități pentru o viata mai buna. In acest sens compartimentul de recuperare pentru victimele violenței în familie va face demersurile necesare încheierii de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 de convenții cu autoritățile publice pentru ocuparea forței de muncă în vederea acordării suportului necesar pentru integrarea în muncă, readaptarea și recalificarea profesională a persoanelor asistate.

Compartimentul de Asistenta Sociala si Consiliere a Agresorilor furnizează agresorilor următoarele servicii sociale :

-    servicii de reabilitare si reinsertie sociala a acestora;

-    consiliere psihologica si psihoterapie;

-    servicii de mediere familiala;

-    in baza parteneriatelor incheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu instituțiile medicale abilitate, asigura sprijin in vederea efectuării de tratamente psihiatrice, de dezalcoolizare si dezintoxicare

Pe langa serviciile specializate furnizate victimelor violentei domestice in cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, oferă acestei categori de beneficiari, accesul si la servicii sociale specializate

-    consiliere si sprijin in vederea incadrarii legale pe piața muncii;

-    consiliere si sprijin, in vederea inscrierii/reinscrierii copilului/copiilor in sistemul de invatamant (cresa, grădiniță, școala, liceu);

-    inscrierea copiilor școlari si preșcolari in programul centrelor de zi;

-    inscrierea copiilor școlari si preșcolari, încadrați in grad de handicap, in programul Centrului de zi pentru recuperararea copiilor cu dizabilitati;

-    consiliere si sprijin in vederea incadrarii copilului in grad de hadicap, daca este cazul;

-    consiliere si sprijin in vederea incadrarii in grad de handicap a victimei violentei in familie, daca este cazul si accesarea beneficiilor si serviciilor sociale la care are dreptul in aceasta calitate;

-    facilitarea accesului intr-o unitate medico-sociala, pentru persoana încadrata in grad de handicap;

-    consiliere juridica si asitare in vederea obținerii ordinului de protecție , prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligații sau interdicții:

a)    evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b)    reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;

c)    limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d)    obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

e)    interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f)    interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

g)    obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

h)    încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Totodată victima violentei in familie, alaturi de beneficiile si serviciile mai susmenționate, va mai putea accesa, de la caz la caz, următoarele servicii sociale:

-    monitorizarea situației victimei violentei in familie, pentru o perioada de cel puțin 6 luni de la data terminării perioadei de acordare a serviciilor sau beneficiilor sociale;

-    accesul victimei violentei in familie la servicii de securitate, monitorizare si intervenție rapida, prin sistem de alarma 24/24 ore.

In vederea accesării acestor categorii de beneficii si servicii sociale, victima violentei in familie trebuie sa locuiască efectiv pe raza sectorului 5.