Hotărârea nr. 162/2017

Hotărârea nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupului de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației.

MUNICIPIUL BUCUREȘTIConsiliu! Loca! ai Sectorului 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 a! Municipiului București la constituirea asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5" și aprobarea activităților asociației

Având în vedere Expunerea de motive nr. 53359/26.10.2017 a Primarului Sectorului 5 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. 53358/26.10.2017 al Direcției Generale de Transparență și Control,

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice,

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecție socială, sănătate și societate civilă.

Ținând cont de prevederile O.G. 25/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCGMB nr. 97/28.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5",

Luând în considerare Ghidul Solicitantului Condiții Generale din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Luând în considerare Ghidul Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, Etapa a ll-a mecanismului DLRC din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1 - Depunerea, evaluarea și selecția strategiilor DLRC - regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-llfov (Etapa II),

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. q) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI S BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă participarea Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5".

Art. 2. - Se aprobă Statutul (anexa nr.L) și Actul constitutiv (anexa nr.2) al asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5".

Art. 3. - Se aprobă cooptarea ca membri ai asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5" a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și a Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" al Sectorului 5, instituții subordonate Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului asociației Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5'' cu suma de 15.000 lei, pentru desfășurarea activității în vederea atragerii de fonduri europene în Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art. 5 - Se aprobă depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București la apelul de finanțare Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1 - Depunerea, evaluarea și selecția strategiilor DLRC - regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-llfov (Etapa II).

Art. 6. - Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Transparență și Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar Sector 5

Cristina Cornelia, FEURDEAN/

Nr. ...Z&T.Ă./ £' .!$ .2017

<£t.

Statutul Asociației

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5"

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE, MEMBRI FONDATORI

Asocierea vizează inițierea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală, crearea parteneriatului public - privat, facilitarea accesului la fondurile nerambursabile naționale și internaționale destinate să contribuie la procesul dezvoltării durabile și a promovării potențialului de dezvoltare al Sectorului 5 din Municipiul București.

în vederea realizării acestor deziderate, și-au exprimat voința pentru asociere:

-    persoanele juridice de drept public;

-    persoanele juridice de drept privat;

-    persoanele fizice

menționate în Actul Constitutiv al asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5":

1)    Primăria Sectorului 5, cu sediul în str. Constantin Miile nr. 10, București, sector 1, C.I.F. 4433953 reprezentată prin dl. Florea Daniel, în calitate de Primar, cetățean român, născut la data de

în Municipiul    cu domiciliul în București, Sector

identificat prin C.I., seria , nr.

eliberată de    având CNP

2)    Organizația SALVAȚI COPIII, cu sediul în București, sector 1, Intr. Ștefan Furtună nr. 3, C.I.F.

3151288, reprezentată prin dna. Alexandrescu Gabriela, născută la data de    cu

domiciliul în Municipiul București, sector

identificată cu CI seria , nr.    eliberată de .

CNP.

3)    Fundația WORLD VISION ROMANIA, cu sediul în București, sector 1, Str. Rotașului nr. 7, C.I.F. RO9232411 reprezentată prin dna. Buzducea Daniela - Nicoleta, născută la data de

cu domiciliul în Municipiul București, sector _    , identificată

cu CI seria , nr.    , eliberată de    , CNP.

4)    Fundația POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES, cu sediul în Jilava, județul Ilfov, Șos. Giurgiului nr. 78, C.I.F. 23434300 reprezentată prin dl. Botonogu Florin, născut la data de

cu domiciliul în Municipiul București, sector

identificată cu CI seria , nr.    , eliberată de    . la data de

CNP.    , având sucursală în București, sector 5, strada Zăbrăuțiului

nr.13, bl. Ml, sc.l, et.4, ap.20,

5)    Asociația EUROPAS, cu sediul în Oraș Măgurele, sat Dumitrana, județul Ilfov, Str. Duzilor nr. 40,

C.I.F. 30057084 reprezentată prin dna. Tran Adriana, născută la data de .    , cu

domiciliul în Județul Ilfov,    , identificată cu CI

seria , nr.    , eliberată de '    , CNP.

având sucursală în București, sector 5, strada Tellța nr.12, Bl. 56, scara 1, etaj 1, ap. 4,

6) Fundația ESTUAR, cu sediul în Municipiul București, sector 4, Șoseaua Olteniței nr.25O bl.148, sc.l, ap.3, reprezentată prin dna. Enache Amedeea-Viorica, născută la data de    , cu

domiciliul în Municipiul București, sector

identificată cu CI seria , nr.    , eliberat de

CNP.

7) Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA", cu sediul în București, sector 5, Str. Amurgului nr. 53, C.I.F. 4629845 reprezentată prin dl. Chioaru Gheorghe, născut la data de    <.u domiciliul în Municipiul București, sector ,    '    ,

: identificat cu CI seria , nr.    , eliberat la data de

>, CNP. .

8) Fundația CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE Șl FORMARE PROFESIONALĂ - CREFOP, cu Sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 4, tronson II, bl. B3, et. 7, ap. 19, C.I.F. 18906849 reprezentată prin dl. Porojan Theodor Adrian, născut la data de    cu domiciliu! în

Municipiul București, sector ,    , identificat cu CI

seria , nr.    eliberată de ’    CNP.

9} Fundația AMFITEATRU, cu sediul în București, sector 1, Str. Popa Tatu nr. 68, C.I.F. 13614070 reprezentată prin dl. Borșan Aurel, născut la data de    . cu domiciliul în Municipiul

București, sector , •    identificat cu Ci seria , nr.

. eliberată de    ,1a data de    CNP'    ; cu sediu

secundar în București, sector 5, strada Petrache Poenaru nr 22, sector 5, București;

10) AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L., cu sediul în București, sector 2, Piața C.A. Rosetti nr. 4, et. 4, C.I.F. R015103179 reprezentată prin dna. Popeangă Âmalia-Luciana, născută la data de

, cu domiciliul în Municipiul București, sector , strada ,

, identificată cu CI seria nr.    , eliberată de    , ta data de

, CNP.    având punct de lucru în București, sector 5, strada Șerbotă

nr. 6, bl. P74, scara 2,

11)    VLĂSCEANU ELENA DANIELA, cetățean român, născută la data de    , cu domiciliul în

București., sector , .    , identificată cu CI seria . nr.

, eliberată de.    la data de    CNP.    ,,

12)    FERARU ELENA, cetățean român, născută la data de    , cu domiciliul în București,

sector    , identificată cu CI seria nr.

eliberată de    'a data de    ,, CNP.

13)    PĂUN RODICA, cetățean român, născută la data de '    , cu domiciliul în București, sector

,    ., identificată cu CI sria nr.    , eliberată

de    1, la data de    , CNP.

14) PETROIANU MIHĂIȚĂ, cetățean român, născut la data de

, cu domiciliul în București, ., identificat cu CI seria . nr


sector ,

, eliberată a data de .

, CNP.


CAPITOLUL 2 - DENUMIRE, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ÎNFIINȚĂRII

Art. 1. - Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA "împreună dezvoltăm sectorul 5" și se constituie ca organizație neguvernamentală, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, având un caracter civic și nepartinic, înființată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Asociații și Fundații, cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice și cu Procesul-verbal al ședinței de deschidere si evaluare a ofertelor transmise pentru selecția de parteneri pentru constituirea asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5"

Art. 2. - (1) Denumirea de ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5", numită în continuare GAL "împreună dezvoltăm sectorul 5", va fi înscrisă în toate documentele și actele emise ele aceasta, la care se adaugă adresa sediului, contul bancar și codul fiscal.

(2) Asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" va avea emblemă și sigiliu proprii.

Art. 3. Asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" are sediul în B-dul Regina Maria 122-124, sector 5, București.

(2) Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5", conform prezentului Statut, poate realiza parteneriate și cooperări cu Grupuri de Acțiune Locală din țară și străinătate, cu acordul Adunării Generale.

Art. 4. - Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" va funcționa pe termen nedeterminat.

CAPITOLUL 3 - SCOPUL, OBIECTIVELE, ACTIVITĂȚILE Șl PRINCIPIILE Asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5"

Art. 5. - Scopul asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" este de implicare a actorilor locali, ce vor reprezenta factorul decizional în dezvoltarea propriilor zone, elaborarea și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunitățile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen.

Art. 6. - în acest sens, obiectivele asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreuna dezvoltăm sectorul 5" sunt:

-    sprijinirea dezvoltării economice, sociale, educaționale și culturale a teritoriului definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București;

-    îmbunătățirea nivelului de trai a cetățenilor din teritoriul mai sus menționat și nu numai;

-    extinderea experiențelor locale; dobîndirea de competențe și îmbunătățirea lor; stimularea și sprijinirea inovației;

păstrarea și promovarea specificului local;

-    atragerea surselor de finanțare nerambursabile necesare implementării proiectelor de dezvoltare durabile a zonei;

facilitarea schimburilor de experiență și crearea și utilizarea parteneriatului public-privat în definirea și implementarea politicilor publice de dezvoltare a teritoriului

~ participarea ia proiecte de cooperare națională și transnațională;

-    gestionarea pe plan locai a resurselor financiare.

Art. 7. - Pentru atingerea obiectivelor sale, asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5 organizează, susține și/sau desfășoară următoarele activități:

-    de informare-comunicare;

-    apel pentru proiecte;

-    sprijinirea depunătorilor de proiecte;

-    organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor;

-    monitorizarea proiectelor;

-    crearea bazei de date necesară cunoașterii teritoriului;

-    colaborarea cu instituțiile abilitate, guvernamentale și neguvernamentale, în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare, a programelor și proiectelor pentru teritoriului definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București;

-    activități de lobby pentru promovarea produselor locale, pentru protecția populației și a mediului din teritoriul teritoriului definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București;

-    identificarea unor resurse de finanțare, efectuarea demersurilor necesare angajării lor;

-    asistență tehnică pe diverse profiluri necesare întocmirii și punerii în practică a proiectelor individuale și integrate de dezvoltare în teritoriul definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București;

-    susținerea unor programe de instruire și formare;

-    alte activități în vederea susținerii obiectivelor definite prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București;

Art. 8. - Asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" funcționează după următoarele principii:

-    principiul unității zonale conform căruia asociația reprezintă deopotrivă interesele tuturor locuitorilor din teritoriul definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București;

-    principiul legalității conform căruia întreaga activitate a asociației se desfășoară în conformitate cu prevederile statuare și a legislației în vigoare;

-    principiul autonomiei funcționale conform căruia asociația are personalitate juridică are dreptul și capacitatea efectivă de a-și gestiona interesele în nume propriu în limitele legii și a competențelor prevăzute în Statut;

principiul eligibilității conform căruia orice membru are dreptul de a alege și de a fi ales într-o funcție de conducere cu respectarea prevederilor statutare și a legislației în vigoare; principiul interesului comun conform căruia orice membru este liber să participe la realizarea obiectivelor asociației.

CAPITOLUL 4 - PATRIMONIUL Asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5"

Art. 9. - Patrimoniul inițial al asociației se constituie în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Asociații și Fundații, prin însumarea contribuțiilor în bani a membrilor fondatori și este format dintr-un activ patrimonial alcătuit în întregime din aporturile în numerar ale membrilor fondatori, astfel: aportul instituțiilor publice este de 2000 RON, fiecare instituție; aportul persoanelor juridice - societățile comerciale și asociațiile este de 300 RON fiecare, iar aportul persoanelor fizice și individuale este de 100 RON fiecare, după cum urmează:

1)    Primăria Sectorului 5 - 2000 iei

2)    Organizația SALVAȚI COPIII - 300 lei

3)    Fundația WORLD VISION ROMANIA - 300 lei

4)    Fundația POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES - 300 lei

5)    Asociația EUROPAS-300 lei

6)    fundația ESTUAR - 300 lei

7)    Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA" - 300 lei

8)    Fundația CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE Șl FORMARE PROFESIONALĂ - CREFOP, -300 lei

9)    Fundația AMFITEATRU - 300 lei

10)    AGRAF1CS COMMUNICATION S.R.L. - 300 lei

11)    VLĂSCEANU ELENA DANIELA - 100 lei

12)    FERARU ELENA - 100 lei

13)    PĂUN RODICA - 100 lei

14)    PETROIANU MIHĂIȚĂ - 100 lei

Patrimoniul social al asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 5100 RON.

Art. IO. - Patrimoniul asociației se va compune din bunuri mobile și imobile, mijloace bănești, subvenții, legate, sponzorizări, alte fonduri primite sub formă de donație de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate.

Art. 11. - Bunurile și mijloacele bănești ale asociației se realizează din:

a)    taxe de înscriere, cotizații anuale și cotizații suplimentare;

b)    venituri obținute din activități economice desfășurate cu caracter accesoriu;

c)    donații, subvenții, sponzorizări, finanțări din țară și străinătate;

d)    fonduri nerambursabile din proiecte;

e)    orice alte taxe și surse dobândite conform legii.

Art. 12. - Donațiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acțiuni, titluri de valoare sau alte drepturi dacă acestea sunt libere de orice sarcină. Donațiile și legatele vor fi înscrise în Registrul de Donaț ii al Asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5".

Art. 13. - (1) Donațiile pot fi cu caracter necondiționat sau condiționat funcție de realizarea unui scop stabilit în mod aprioric și numai în cazul în care acesta nu contravine intereselor și obiectivelor asociației.

(2)    Asociația refuză orice donație oferită în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului Statut sau a legilor în vigoare.

(3)    Pentru donațiile condiționate sau acceptate în aceste condiții de asociație sau pentru cele cu destinația specificată în actul de donație, donatorul va putea lua la cunoștință de modul în care s rost utilizată donația sa, asociația punându-i la dispoziție un raport,

Art. 14. - (1) Principalele cheltuieli ale asociației sunt:

a)    procurări de materiale necesare desfășurării activităților menite să ducă la îndeplinirea scopului propus;

b)    chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

c)    cheltuieli cu utilitățile - apa, canal, salubritate, energie electrică, termică șt gaze naturale;

d)    cheltuieli cu salariile;

e)    alte cheltuieli ale asociație în condițiile legii.

(2) Cheltuielile se realizează potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea •Generală.

CAPITOLUL 5 - MEMBRII ASOCIAȚIEI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5”

Art. 15. - Asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" este persoană juridică constituită prin voința membrilor fondatori. Ea poate deține următoarele categorii de membri:

a)    membri fondatori;

b)    membri;

c)    membri de onoare.

Art. 16. - (1) Poate fi membru al asociației orice persoană fizică sau juridică care respectă prezentul Statut, face parte din teritoriul definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București sau este implicată în dezvoltarea durabilă a teritoriului acestuia.

(2)    Instituțiile publice ce provin din teritoriul Sectorului 5 având responsabilitate în teritoriu pot deveni membri ai asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5” în baza solicitării scrise cu plata taxei de înscriere și a cotizației anuale.

(3)    Calitatea de membru se obține pe baza solicitării scrise și plata taxei de înscriere, cu condiția aprobării Adunării Generale a asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5".

DREPTURILE MEMBRILOR:

a)    de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5";

b)    la informație, despre evenimentele care au loc în cadrul asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5";

c) de a fi angajați și recompensați în cadrul asociației atunci când este nevoie de cunoștințele și aptitudinile lor.

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR:

a)    de a respecta prezentul Statut;

b)    de a plăti la timp cotizația;

c)    de a nu comite neregului financiare în cadrul asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5";

d)    de a nu aduce prejudicii imaginii asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5";

e)    de a participa activ la acțiunile inițiate în cadrul asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5".

Art. 17. - Calitatea de membru al asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" se pierde în următoarele cazuri:

a)    în cazul în care nu respectă prezentul Statut;

b)    nu-și achită la timp cotizația;

c)    comite nereguli financiare în cadrul asociației;

d)    aduce prejudicii asociației;

e)    excludere sau la cerere.

Art. ÎS. - (1) Calitatea de membru de onoare și președinte de onoare se acordă, de către Adunarea Generală, persoanelor care prin activitatea și contribuția lor sprijină în mod deosebit acțiunile asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5".

(2) Calitatea de membru de onoare și președinte de onoare nu dă drept de vot în adoptarea deciziilor, persoanelor care au dobândit această calitate.

Art. 19. - Taxa de înscriere în asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" este de 100 iei pentru persoane fizice, de 300 lei pentru persoane juridice - societăți comerciale, alte forme de organizare public sau privat și pentru asociații, fundații și instituții fără scop patrimonial.

Art. 20. - (1) Cuantumul cotizației anuale este de 100 lei pentru persoane fizice, de 300 lei pentru societăți comerciale si asociații, fundații și instituții fără scop patrimonial și de 2000 iei pentru instituții publice.

(2) Cuantumurile taxei de înscriere și a cotizației pot fi revizuite anual, cu aprobarea Adunării Generale, la propunerea Comitetului Director.

Art. 21. - (1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației.

(3)    Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(4)    în vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul filiala.

(5)    Asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.

(6)    Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.

(?) Sucursalele desfășoară activitățile date în competența lor de către asociație.

CAPITOLUL 6 - ORGANIZAREA și FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 'împreună dezvoltăm sectorul 5"

Art. 22. - Membrii asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" vor activa atât la sediul social declarat al asociației cât și în cadrul filialelor și sucursalelor ce se vor crea ulterior;fpe teritoriul Sectorului 5.

Art. 23. - Organele la nivelul asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" sunt:

a)    Adunarea Generală;

b)    Comitetul Director;

c)    Cenzorul;

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 24. - (1) Adunarea Generală a Asociației, constituită din totalitatea membrilor, este organul de are decide asupra activității acestuia.

(2) Primăria Sectorului 5 are 12 reprezentanți în Adunarea Generală, numiți prin decizie a Primarului Sectorului 5.

Art. 25. - Adunarea Generală are următoarele competențe:

a)    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

b)    alege și revocă membrii Comitetului Director în condițiile prezentului Statut;

c)    alege și revocă membrii Comitetului de selectare a proiectelor în condițiile prezentului Statut;

d)    aprobă strategia și obiectivele generale ale asociației;

e)    aprobă cererile de înscriere a noilor membrii cu condiția respectării proporționalității de cel puțin 51% membri proveniți din sectorul privat și maxim 49% membri din sectorul public;

f)    hotărăște schimbarea sediului, îndeplinind cerințele legale;

g)    alege președintele, președintele de onoare și vicepreședinții;

h)    alege și revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

i)    stabilește atribuțiile președintelui și a vicepreșadinților;

j)    aprobă responsabilul administrativ, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

k)    aprobă modificările și completările Actului Constitutiv și ale Statutului asociației;

l)    aprobă rapoartele anuale de activitate și planul anual de activitate prezentate de președintele asocia ției;

m)    aprobă bilanțul anual, prezentat de responsabilul administrativ;

n)    aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5";

o)    hotărăște înființarea sau desființarea filialelor și sucursalelor;

p)    hotărăște dizolvarea, lichidarea asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare;

q)    hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Comitetului director, a cenzorului sau după caz, a comisiei de cenzori și a responsabilului administrativ pentru paguba pricinuită asociației;

r)    hotărăște orice alte probleme privind asociația.

Art. 26. - (1) Adunarea generală se convoacă de președintele Comitetului Director sau de vicepreședintele împuternicit de președinte.

(2)    Adunarea generală se întrunește în ședințe ordinare o dată pe an și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

(3)    Adunările generale ordinare se convoacă cu 15 de zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul și data, precum și ordinea de zi.

(4)    Ședipțele extraordinare se convoacă după caz, de către Comitetul Director, cenzorul sau după caz comisia de cenzori sau de cel puțin 1/3 din numărul membrilor Adunări Generale cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

(5)    Convocarea Adunării Generale va fi publicată într-unul din ziarele de largă circulație din teritoriului definit prin Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, București și va cuprinde locul, data ținerii Adunării Generale precum și ordinea de zi.

Art. 27. - (1) Adunarea Generală ordinară se consideră legal constitută dacă este întrunită o majoritate de 2/3 din numărul membrilor, hotărârile urmând să fie luate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți. Dacă nu se întrunește cvorumul de două treimi, Adunarea Generală se va ține a doua zi în aceeași locație la aceeași oră cu cel puțin o treime din membri.

(2)    Modificările care vizează Statutul sau transformarea scopului inițial, lichidarea sau dizolvarea Asociației vor fi adoptate cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală.

(3)    Adunarea Generală este prezidată de președintele Comitetului Director, iar în lipsa acestuia de vicepreședintele împuternicit.

(4)    Secretarul verifică lista de prezență a membrilor și întocmește procesul verbal al Adunării Generale.

(5)    Procesul verbal al Adunării Generale se va scrie într-un registru semnat și parafat, va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar, care l-a întocmit.

Art. 2 8. - (1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Se votează de regulă prin ridcarea mâinii. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup format de % din numărul membrilor prezenți, se va putea decide ca votul să fie secret.

(2)    Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie coiaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

(3)    Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (2) este răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

(4)    Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obliga torii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împot rivă.

COMITETUL DIRECTOR

Art. 29. - (1) ASOCIAȚIA ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ''împreună dezvoltăm sectorul 5" este administrat de către un Comitet Director compus din 7 membri cel puțin 51 % din sectorul privat și 4# % din sectorul public. Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori.

(2)    Comitetul Director asigură punerea în executarea a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

(3)    Comitetul Director se alege de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.

(4)    Când se creează un loc vacant în Comitetul Director, Adunarea Generală alege membrul pentru completarea locului vacant. Perioada pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5)    Președintele și vicepreședinții fac parte din Comitetul Director.

(6)    Comitetul Director își alege un secretar din membrii săi.

(7)    Comitetul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare. Nu poate fi membru al Comitetului Director, iar dacă era pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă Asociația are ca scop sprijinirea acelei instituții publice.

(8)    Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin % din umărul membrilor Comitetului Director și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(9)    Dezbaterile Comitetului Director au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proprunerilor comunicate de președîne cu cel puțin 10 zile înainte.

(10)    Acestea se consmnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-uh Registru sigilat și parafat de președintele Comitetului Director. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(11)    în relații cu terții, asociația este reprezentată de președintele Comitetului Director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală, sau în lipsa acestuia de către vicepreședintele desemnat.

Art. 30. - (1) Comitetul Director se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună.

(2) Ședințele extraordinare se convoacă, după caz, de către președintele asociației la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Comitetului Director, sau la cererea cenzorilor.

Art. 31. - Comitetul Director are următoarele atribuții:

a)    prezintă Adunării Generale raportul de activtate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectele Asociației;

b)    încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

c)    aprobă organigrama și politica de personal;

d)    definește elementele de strategie ale asociației pe care le supune aprobării Adunării Generale;

e)    adoptă hotărâri privind organizarea și funcționarea asociației în limitele de competență stabilite de către Adunarea Generală.

f)    Aprobă programele asociației;

g)    Comitetul Director hotărăște funcționarea Comitetului de selectare a proiectelor ale asociației;

h)    numește responsabilul administrativ, stabilește atribuțiile și retribuția acestuia;

i)    avizează cererile de înscriere a noilor membrii cu condiția respectării proporționalității de cel puțin 51% membri proveniți din sectorul privat și maxim 49% membri din sectorul public;

j)    se preocupă de îmbunătățirea imaginii publice a asociației;

k)    aprobă acceptarea donațiilor grefate de sarcini stabilind, de asemenea, limitele în care se poate face această acceptare;

l)    Comitetul Director poate hotărî funcționarea unor comisii cu caracter consultativ și de sprijin: comisia tehnică, comisia economico-financiară, comisia juridică, comisia pentru litigii, alte comisii după nevoie;

m)    orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

PREȘEDINTELE

Art. 32. - Durata mandatului președintelui este de 4 ani, nici o persoană neputând îndeplini funcția de președinte mai mult de două mandate consecutive. Atribuțiile Președintelui asociației sunt:

ji) este președintele Comitetului Director și în această calitate participă la ședințele Comitetului Director cu drept de vot;

b)    propune Comitetului Director calitatea de președinte de onoare și de membru de onoare al asociației, care se aprobă de către Adunarea Generală;

c)    reprezintă asociația în raporturile cu terții;

d)    poate decide delegarea de competență pe termen limitat (prin mandat special) în favoarea unui - vicepreședinte sau unui alt membru al Comitetului, în caz de indisponibilitate a vicepreședinților;

e)    propune Comitetului Director înlocuirea din funcție a vicepreședinților Asociației, care se validează de Adunarea Generală;

f)    Convoacă Comitetul Director, precum și Adunarea Generală a a asociației.

VICEPREȘEDINȚI

Art. 33. - Vicepreședinții asociației sunt în număr de doi, aleși de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 a ni. Atribuțiile acestora sunt stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare al asociației.

CENZORUL

Art. 34. - (1) Gestiunea este controlată de cenzor sau după caz de Comisia de Cenzori.

(2)    Cenzorii sunt aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.

(3)    Dacă numărul membrilor înscriși crește peste 100, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(4)    Cenzorul sau după caz, cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(5)    în aceleași condiții sunt numiți un număr egal de supleanți care vor înlocui cenzorii titulari. Atribuțiile principale ale cenzorilor sunt;

a)    verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b)    întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c)    în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Comitetul Director asupra neregulilor constatate;

ci) la încheierea exercițiului financiar cotrolează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Comitetul Director asupra conturilor asociației, bilanțul și contul de profit și pierderi prezentând Adunării Generale un raport scris;

e)    participă la ședințele Comitetului Director fără drept de vot;

f)    la lichidarea asociației controlează operațiunile de lichidare;

g)    orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală,

(6)    Comisia de Cenzori se întrunește la sediul asociației și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul de divergențe se înaintează Adunării Generale.

(7)    Cenzorul sau după caz comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală extraordinară ori de câte ori consideră necesar pentru situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(8)    Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de Cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile în acest domeniu.

(9)    Cenzorii vor menționa într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(10)    Revocarea cenzorilor se poate face numai de Adunarea Generală.

ALTE STRUCTURI ALE ASOCIAȚIEI

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

Modul de stabilire și de funcționare a Comitetului de Selectare a proiectelor

Art. 35. - (1) Comitetul va fi alcătuit din 7 persoane, reprezentanți ai autorităților și organizațiilor care fac parte din parteneriat, cel puțin 51% din sectorul privat și cel mult 49% din sectorul public, respectiv 3 membri din sectorul public.

(2)    în aceleași condiții se aleg și membrii supleanți.

(3)    La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali precum și alți reprezentanți ai societății civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul local.

(4)    Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii comitetului, în această situație, persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu participă la întâlnirea comitetului respectiv.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art. 36. - (1) Compartimentul administrativ are următoarea componență:

a)    Responsabilul administrativ care coordonează activitatea asociației, atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru;

b)    Responsabil financiar/contabil care se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar-contabile;

c)    Animatori care desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor asociației;

d)    Sector tehnic care va cuprinde un număr de angajați în funcție de complexitatea activităților de la nivelul asociației, având ca sarcină verificarea și selecția proiectelor ce se vor implementa;

e)    Consultanți externi în funcție de necesități pentru buna desfășurare a activităților asociației;

f)    Angajat pentru activități de secretariat.

(2) Pentru fiecare angajat al asociației se va întocmi o fișă a postului, în care vor fi cuprinse toate activitățile la care participă și atribuțiile lor în cadrul acestor activități.

Art. 37. - Gestiunea asociației se ține în conformitate cu legislația în vigoare. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Art. 38. - Gestiunea financiară este ținută de personal calificat și este controlată de Comitetul Director și de cenzor sau Comisia de cenzori.

Art. 39. - Asociația poate avea conturi în țară și străinătate, în condițiile legii.

CAPITOLUL 7 DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 40. - Asociația se dizolvă:

a.    De drept:

aj în situația imposibilității constituirii Adunării Generale sau a Comitetului Director în conformitate cu Statutul Asociației dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data .pare, potrivit Statutului aceste organisme trebuiau constituite,

b)    reducerea numărului de asociați sub limita admisă de lege, dacă aceasta nu se completează timp de 3 luni,

c)    imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost înființată, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. Orice persoană interesată poate solicita judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației ca prin hotărâre judecătorească să constate dizolvarea.

b.    Prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate când:

a)    scopu! sau activitatea au devenit ilicite sau contrare ordinii publice,

b)    realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice, cj Asociația urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit,

d)    Asociația a devenit insolvabilă,

e)    Asociația nu mai obține autorizațiile necesare potrivit legii

c.    Prin hotărârea Adunării Generale situație în care în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 42. - Dizolvarea și lichidarea Asociației se va face în condițiile legii.

CAPITOLUL 8 - DISPOZIȚII FINALE Șl TRANZITORII

Art. 42. - Statutul asociației poate fi modificat de către Adunarea Generală, pe baza propunerilor Comitetului Director cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți.

Art. 43. - Detaliile privind funcționarea și organizarea asociației se vor stabili printr-un regu lament de organizare și funcționare propus de Comitetul Director și aprobat de Adunarea Generală.

Art. 44. - (1) în caz de dizolvare a asociației, Comitetul Director propune, iar Adunarea Generală aprobă destin ația fondurilor și bunurilor care-i aparțin.

(2)    Fondurile și bunurile Asociației vor fi donate în exclusivitate organizațiilor neguvernarnentale, societăților de caritate sau altor instituții cu obiective similare asociației.

(3)    Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(4) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător sau asociațiilor de caritate, pe bază de inventar și evaluare de către o comisie de evaluare ce va fi aprobată de către Comitetul Director.

CAPITOLUL 9 - LITIGII

Art. 45. - Prezentul Statut este cadrul normativ pe baza căruia se organizează și se desfășoară activitatea asociației.

Art. 46. - Litigiile cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

ns


MEMBRII FONDATORI Al ASOCIAȚIEI,^.........

. -    î'\i ■■" 'A'

Primăria Sectorului 5, prin primar Florea‘Daniel^"

Organizația SALVAȚI COPIII, prin Alexandrescu Gabriela,

Fundația WORLD VISION ROMANIA, prin Buzducea Daniela -Nicoleța,

Fundația POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES, prin Botbdogu Florin,, ^'7'    1

A I.....7 's'z/

--c:.....


Asociația EUROPAS, prin Tran Adriana,


tei


Fundația ESTUAR, prin Enache Amedeea-Viorica,


-    /a


Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA", priiAChioaru GheorgRe,-'-/ ;'-7 ''

'    ' ■ >'    .'A. A '

ș    ^a.ve.-a’"'^

Fundația CENTR'iȚL‘,E)/RESURSE PENTRU EDUCAȚIE Șl FORMARE PROFESIONALĂ - CREFOP, prin Porojan


Borșan Aurel,


f Ci

a mi ha


AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L., prin Popeangă AmețlFaCdciana,

VLĂSCEANU ELENA DANIELA,

FERARU ELENA,

Avocat RACLARU BUJOR

în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (I) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.

Nr,...........DataACT CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5"

I. MEMBRII FONDATORI Al ASOCIAȚIEI

Art. 1. - Subscrisele:

1)    Primăria Sectorului 5, cu sediul în str. Constantin Miile nr. 10, București, sector 1, C.I.F. 4433953 reprezentată prin dl. Florea Daniel, în calitate de Primar, cetățean român, născut Ia dat?, de

în Municipiul    < cu domiciliul în București, Sector ,

, identificat prin C.I., seria . nr.

eliberată de    . la data de    . având CNP .

2)    Organizația SALVAȚI COPIII, cu sediul în București, sector 1, Intr. Ștefan Furtună nr. 3, C.I.F.

3151288, reprezentată prin dna. Alexandrescu Gabriela, născută la data de    . cu

domiciliul în Municipiul București, sector ,

identificată cu Ci seria , nr.    , eliberată de

CNP.

3)    Fundația WORLD VISION ROMANIA, cu sediul în București, sector 1, Str. Rotașului nr. 7, C.I.F. RO9232411 reprezentată prin dna. Buzducea Daniela - Nicoieta, născută la data de

cu domiciliul în Municipiul București, sector ,    'dentifîcată

cu CI seria , nr.    . eliberată de    la data de'    , CNP.

4)    Fundația POLiCY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES, cu sediul în Jilava, județul Ilfov, Șos. Giurgiului nr. 78, C.I.F. 23434300 reprezentată prin dl. Botonogu Florin, născut la data de

. cu domiciliul în Municipiul București, sector ',

identificată cu CI seria ’ ', nr.    , eliberată de    , la dată de

, CNP.    având sucursală în București, sector 5, strada Zăbrăuțiului

nr.13, bl. Ml, sc.l, et.4, ap.20,

5)    Asociația EUROPAS, cu sediul în Oraș Măgurele, sat Dumitrana, județul Ilfov, Str. Duzilor nr. 40,

C.I.F. 30057084 reprezentată prin dna. Tran Adriana, născută la data de    , cu

domiciliul în Județul Ilfov,.    j, identificată cu CI

seria , nr.    ’, eliberată de    . la data de    CNP.

având sucursală în București, sector 5, strada Telița nr.12, Bl. 56, scara 1, etaj 1, ap. 4,

6)    Fundația ESTUAR, cu sediul în Municipiul București, sector 4, Șoseaua Olteniței nr.250 bl.148,

sc.l, ap.3, reprezentată prin dna. Enache Amedeea-Viorica, născută ia data de    , cu

domiciliul în Municipiul București, sector

identificată cu CI seria , nr.    , eliberat de

CNP.

7)    Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA", cu sediul în București, sector 5, Str. Amurgului nr. 53, C.I.F. 4629845 reprezentată prin dl. Cbioaru Gheorghe, născut la

data de


, cu domiciliul în Municipiul București, sector ., .

, identificat cu CI seria . , nr. „    , eliberat la data de ,

CMP.

8)    Fundația CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE Șl FORMARE PROFESIONALĂ - CREFOP. cu

sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 4, tronson II, bl. B3, et. 7, ap. 19, C.I.F. 18906849 reprezentată prin dl. Porojan Theodor Adrian, născut la data de    ., cu domiciliul în

Municipiul București, sector ,    '    ", identiTicat cu CI

seria , nr.    , eliberată de.    , ia data de .    CMP.,

9)    Fundația AMFITEATRU, cu sediul în București, sector 1, Str. Popa Tatu nr. 68, C.I.F. 13614070

reprezentată prin dl. 3orșan Aurel, născut la data de    cu domiciliul în Municipiul

București, sector    , identificat cu CI seria . , nr.

eliberată de    , la data de    , CNP    ■ cu sediu

«secundar în București, sector 5, strada Petrache Poenaru nr 22, sector 5, București;

10)    AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L., cu sediul în București, sector 2, Piața C.A. Rosetti nr. 4, et. 4, C.I.F. R015103179 reprezentată prin dna. Popeangă Amalîa-Luciana, născută la data de

cu domiciliul în Municipiul București, sector , identificată cu CI seria ., nr.    , eliberată de    ia data de

. CNP.    •, având punct de lucru în București, sector 5, strada Șerbotă

nr. 6, bl. P74, scara 2,

11)    VLĂSCEANU ELENA DANIELA, cetățean român, născută la data de    cu domiciliul în

București, sector .    identificată cu CI seria ., nr.

, eliberată de :    ia data de ..    ’,CNP.

12)    FERARU ELENA, cetățean român, născută la data de    cu domiciliul în București,

sector ,,    identificată cu CI seria . , nr.    >,

eliberată de    ', la data de    ., CNP. _    i,

13)    PĂUN RODICA, cetățean român,.născută la data de    , cu domiciliul in București, sector

, identificată cu CI sria . nr. . eliberată

de    la data de    , CNP.

14)    PETROIANU MIHĂIȚĂ, cetățean român, născut la data de '    , cu domiciliul în București,

sector    , identificat cu CI seria nr

, eliberată a data de .    CNP.

în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la Asociații și Fundații, cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice și cu Procesul-verbal nr. 43952/12.09.2017al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor transmise pentru selecția de parteneri pentru constituirea asociației, în calitate de asociați - fondatori, am convenit, să constituim o asociație a cărei sferă de activitate vizează inițierea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală, facilitarea accesului la fondurile nerambursabile naționale și internaționale destinate să contribuie la procesul dezvoltării durabile și a promovării potențialului endogen al Sectorului 5.

11. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Art. 2. - Asociația va fi denumită ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ''împreună dezvoltă m sectorul 5", forma prescurtată fiind GAL "împreună dezvoltăm sectorul 5", denumire rezervată prin Dovada Disponibilității Denumirii cu nr. 163312 eliberată de către Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și Relații Publice și este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, la data de 18.09. 2017

III.    SEDIUL ASOCIAȚIEI

Art. 3. - Asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" are sediu! în B-dul Regina Maria nr. 122-124, sector 5, București.

IV.    SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 4. -..Scopul asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul S" este de implicare a actorilor locali, ce vor reprezenta factorul decizional pentru elaborarea și implementarea strategiei integrate de dezvoltare de către comunitățile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen.

V.    DURATA DE FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI

Art. 5. - Asociația ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" se constituie pe durată nedeterminată.

VI.    PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 6. - Patrimoniul social al asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 5100 RQN și este alcătuit în întregime din aporturile în numerar ale membrilor fondatori, astfel: aportul instituțiilor publice este de 2000 RON; aportul persoanelor juridice - societățile comerciale si asociațiilor este de 300 RON fiecare, iar aportul persoanelor fizice este de 100 RON fiecare. Patrimoniul este depus la bancă de fiecare membru fondator a asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreună dezvoltăm sectorul 5" în cadrul ședinței de constituire din data de 19.09.2017.

Art. 7. - întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Șl CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Art. 8. - Organele de conducere ale asociației sunt:

a.    Adunarea Generală;

b.    Comitetul Director;

c.    Cenzorul.

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 9. - Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, iar la data constituirii prezentei Asociații este formată clin membrii fondatori specificați la art. 1. Modul de funcționare și atribuțiile Adunării Generale sunt stabilite în Statutul Asociației.

COMITETUL DIRECTOR

Art. 10 - Comitetul Director este organul executiv de conducere și administrare al Asociației șl sa compune din membrii fondatori.

La data constituirii prezentei Asociații au fost aleși următorii membri ai Comitetului Director:

1.    Președinte: Victor Viorel Coman -- reprezentant al Primarei Sectorului 5 al Municipiului București;

2.    Vicepreședinte: Florin Botonogu - reprezentant • Fundația POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES

3.    Vicepreședinte: Adriana Tran - reprezentant Asociația EUROPAS

4.    Membru: Amalia Luciana Popeangă - reprezentant - S.C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L.,

5.    Membru: Aurel Borșan - reprezentant - Fundația AMFITEATRU

6.    Membru: Sarina Rosenberg - reprezentant al Primarei Sectorului 5 al Municipiului București;

7.    Membru: Nicușor Ciocănea - reprezentant al Primarei Sectorului 5 ai Municipiului București;

Regulile generale privind organizarea și funcționarea Comitetului Director sunt stabilite în Statutul Asociației.

Comitetul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

CENZORUL

Art. 11. - Controlul activității economico-financiare va fi asigurat de un cenzor.

Art. 12. - La data constituirii prezentei asociații, cenzorul asociației nu a fost numit, urmând să fie ales ulterior. Puterile și atribuțiile cenzorului sunt stabilite în Statutul Asociației.

Art. 13, - Toți membrii fondatori ai asociației ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "împreuna dezvoltăm sectorul 5", reprezentanți ai instituțiilor publice, ai persoanelor juridice și persoanelor fizice, împuternicim pe domnul Ciocănea Nicușor-Daniel, cu domiciliul în București,

' identificat prin C.l. seria nr.    , eliberată de.    , având CNP

și pe doamna Rosenberg Sarina, cu domiciliul în București,

, identificată cu CI seria nr.    , eliberată de    la data de

având CNP    conform Procesului-verbal al ședinței de constituire al Asociației din data de

19.09.2017 să acționeze în numele nostru și pentru noi să desfășoare procedura de dobândire a persoanei juridice, înscrierea Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, obținerea avizelor necesare, precum și să semneze orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv și Statutului Asociației, modificări impuse de instanța judecătorească competentă, semnăturile lor fiindu-ne pe deplin opozabile.


Prezentul Act Constitutiv face corp comun cu Statutuj,Asociației,/'?


MEMBRII FONDATORI Ai ASOCIAȚIEI,

Primăria Sectorului 5, prin primar Florea Daniel,Organizația SALVAȚI COPII!, prin Alexandrescu Gabriela,


Fundația WORLD ViSION ROMANIA, prin Buzducea Daniela - Nicoleta,

ZAz

Fundația POLICY CENTER FOR ROMA AND MINORITIES, prin Botonogu Florin/''Ț

Asociația EUROPAS, prin Tran Adriana,    ./V    >~~//XV//,


. -tom>’■


Fundația ESTUAR, prin Enache Amedeea-Viorica,


/d Mc / e W


X;X-'1j, M -v

Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA", prin ChioartiXfWgkfe^ !


Fundația CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE Șl FORMARE PROFESIONALĂ - CREFOP, prin PorojarFundația AMFITEATRU, prin Borșan Aurel.


// 1

//


’’ \\


AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L., prin Popiangă A'maJjf^Gia'na,

. :W

1 , oz %..7P>

ț    c'! n V \ ‘


VLASCEANU ELENA DANIELA,


FERARU ELENA,


2. r?-.


PĂUN RODICA

PETROIAN.fcLNll HAITĂ

T.....


.....'


r    ........—.........................

Avocat RACLARU BUJOR

în conformitate cu dispozițiile ari. 3 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.

Nr. .0?..^...........Data