Hotărârea nr. 161/2017

Hotărârea nr. 161/31.10.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Educație și Carieră;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în.conformitate cu HCGMB nr. 157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Primăria Sectorului 5;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„e” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea Avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, Direcția Generală Educație și Carieră și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr

FEURDEAN


2017MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5


PRIMAR


ORGANIGRAMA


IZ


ADMINISTRATOR

PUBLIC


VICEPRIMAR
DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEFSERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE


BIROUL AUTORIZARE PANOURI

k PUBLICITARE Șl I "IRME LUMINOASE


COMPARTIMENTUL

PROGNOZE

URBANISTICE


SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI


DIRECȚIA TEHNICA Șl

VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE


SERVICIUL INSPECȚIE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI Șl

PARCURI


BIROUL

AUTORIZARE

ACTIVITĂȚI

COMERCIALE


BIROUL SPAȚII DE LOCUIT Șl SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE


BIROUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA

I w]


DIRECȚIA DE DEZVOLTARE


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE


COMPARTIMENTUL

INVESTIȚIIDIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ Șl CONTROL


DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ


SERVICIUL RELAȚII CU MASS MEDIA Șl SOCIETATEA CIVILA


1+7


SERVICIUL

CONTROL

INSTITUȚII

PUBLICE

SUBORDONATE

CLSC


CABINET PRIMAR


BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
| 1+51

| 1+39

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂCOMPARTIMENTUL EXPERTI ETNIE RROMÂ


COMPARTIMENTUL

RELAȚII

COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT


—i    ,    i    ,    i    r

I

I I1+321

I

|    | 1+19

mm

DIRECȚIA DE

DIRECȚIA

DIRECȚIA

TINERET Șl SPORT

BUGET Șl UMRĂRIRE

FINANCIAR-

EXECUȚIE BUGETARA

CONTABILITATE

SERVICIUL

SERVICIUL BUGET

BIROUL

ADMINISTRARE UNITĂȚI DE

SERVICIUL

MANAGEMENTUL

PATRIMONIU

ÎNVĂȚĂMÂNT

FUNCȚIEI PUBLICE

| 1+8

1+5 |

11+11

| 1+8

SERVICIUL

3OMPARTIMENTULC

URMĂRIRE

SERVICIUL

JLTURA, TINERET Șl

SERVICIUL

EXECUȚIE

FINANCIAR-

SPORT

ORGANIZAREA

BUGETARĂ

CONTABILITATE

I 4

MANAGEMENTUL

I 1+7

1+12 |

CALITĂȚII MUNCII

[ 1+9

BIROUL DE

SECURITATE Șl

SĂNĂTATE ÎN

MUNCĂ

| 1+5DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR


SERIVICUL

EVIDENȚA POPULAȚIEI


SERVICIUL STARE CIVILABIROUL PREGĂTIRE Șl PERFECȚIONARE

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ Șl SINTEZĂ A ACTIVITĂȚII DISPECERATULUI


COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚA


TOTAL POSTURI - 747 din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 675 din care:

a)    Conducere - 71

b)    Execuție - 604

Posturi cu contract individual de muncă - 71 din care:

a)    Conducere - 3

b)    Execuție - 68


qȚAT FUNCȚII    ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. /o X / 3/,/3 2017

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuala

T reapta grad prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

de conducere

de

execuție

1

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2

Tiqănus Marian

Viceprimar

3

Coman Victor Viorel

1

S

Administrator Public

4

Feurdean Cristina Cornelia

Secretar Sector

1

S

Cabinet primar

5

Savulescu Madalina Mihaela

Consilier

S

6

TEMPORAR OCUPAT

Dimache Ramona

Consilier

S

7

Srîbnaia Tatiana

Consilier

S

5

8

Petrescu Elena-Luminita

Consilier

S

Biroul Audit Public Intern

9

Costache Luminița

Șef Birou

1

S

5

10

Gârjoabă Marius Dan

auditor

1

Superior

S

5

11

VACANT

auditor

1

Asistent

S

12

Pătrascu Sora

auditor

1

Principal

S

5

13

Stoleriu Areta Isabel

auditor

1

Superior

S

5

14

VACANT

auditor

1

Asistent

S

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

15

TEMPORAR OCUPAT    1    ION MARIAN

Arhitect Șef

1

S

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

16

Ion Marian - TEMPORAR PROMOVAT    |Lupascu Muqur Petre

Director Executiv

1

S

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

17

Pârvan Rodica / TEMPORAR OCUPAT

jpescu Cătălin Vlăduț / suspendat

Șef Serviciu

1

S

2

18

Tudose Răzvan

consilier

1

Superior

S

5

19

Lupascu Muqur Petre

inspector

1

Superior

S

5

20

Luca Dan

consilier

1

Superior

S

5

21

Dănălache Roxana Gabriela

consilier

1

Superior

S

5

22

Pârvan Rodica

consilier

1

Superior

S

5

23

Burciu Marius Cristian

suspendat

inspector

1

Principal

S

3

24

Vindereu Irina

inspector

1

Asistent

S

2

25

Boțilă Alma

inspector

1

Principal

S

5

26

Trocan Elena Adriana

consilier

1

Superior

S

5

27

Bertesteanu Marioara

inspector

1

Superior

S

4

28

Nistor Teodora

referent specialitate

2

Superior

SSD

29

Maftei Andra Roxana

suspendata

inspector

1

Principal

S

2

30

Lada Mihaela

inspector

1

Superior

S

5

31

Exerescu Nicoleta

suspendata

referent

3

Superior

M

4

32

Ghioideanu Oana Maria

inspector

1

Debutant

S

33

Râpanu Adrian

inspector

1

Principal

S

2

34

Răducescu Elena Mirabela

inspector

1

Principal

S

3

35

Popescu Irina

inspector

1

Asistent

S

2

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

36

VACANT

Șef Birou

1

S

37

Botilă George Crisu

inspector

1

Principal

S

3

38

Matache Ana

inspector

1

Principal

S

3

39

Stancu Claudia Florentina

inspector

1

Debutant

s

1

40

Ghinea Irina

inspector

1

Superior

s

5

41

Pădure Stela - lulia

referent

3

Superior

M

5

42

Tudor Daniela

inspector

1

Principal

S

4

Compartimentul Prognoze Urbanistice

43

Constantin Liviu

inspector

1

Superior

s

5

44

Stanică Elena - Mădălina

inspector

1

Principal

s

2

45

Cădinescu Mariana

referent

3

Superior

M

4

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Rec

istru Agricol

46

VACANT

Șef Serviciu

1

s

47

VACANT

Inspector

1

Superior

s

3

48

Draqan Gabriela Alexandra

Consilier juridic

1

Debutant

s

0

49

Marinescu Gheorqhe

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

50

Catorobai Euqenia

inspector

1

Superior

S

5

51

Bestoiu Dragos

inspector

1

Superior

S

5

52

Olteanu luliana

inspector

1

Principal

S

5

53

VACANT

inspector

1

Principal

S

DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

54

TEMPORAR OCUPAT

MUNTEANU DUMITRU

Director General

S

55

VACANT

Director General Adj.

s

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

56

VACANT

Director Executiv

s

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

57

VACANT

Șef Serviciu

1

s

58

Teodorescu Daniela

consilier

1

Superior

s

5

59

VACANT

consilier

1

Superior

s

60

Năstase Sanda

referent

3

Superior

M

5

61

lordache Mariana

referent

3

Superior

M

5

62

Naidin Victorita

inspector

1

Asistent

s

5

63

Marin Ion

secretar dactilograf

Tr. I

M

5

64

Podoleanu Mihaela Cătălină

inspector

1

Principal

s

2

65

Focsa Mihai

inspector

1

Superior

s

5

66

Barbu Mariana

referent

3

Superior

M

5

67

Ion Georqeta

referent

3

Superior

M

5

68

Urlan Florina

inspector

1

Asistent

S

5

69

loniță Răzvan lonuț

inspector

1

Principal

S

3

70

Bobină Bianca Maria

inspector

1

Principal

S

2

71

Ostafe Adelina Constanța

inspector

1

Asistent

s

1

Serviciul Administrare Spații Verzi

și Parcuri

72

VACANT

Șef Serviciu

1

s

73

Danea Cristina Petruța

Inspector

1

Debutant

s

0

74

Munteanu Dumitru

Inspector

1

Principal

s

3

75

Dumitru Comei Nicusor

Inspector

1

Superior

s

3

76

Crâng Badea

Inspector

1

Principal

s

5

77

Radu ( Seorici) Elena-luliana

Inspector

1

Debutant

s

78

Niculae Florina

referent

3

Superior

M

5

79

Turtureanu Florentin Daniel

Referent

3

Superior

M

5

80

Nitu Marcel

referent

3

Asistent

M

5

Biroul Autorizare Activități Comerciale

81

TEMPORAR OCUPAT

Dan Adriana

Șef Birou

1

S

82

Tudorache Anqelica

inspector

1

Superior

S

83

VACANT

inspector

1

Principal

s

84

Cherciu Odeta

inspector

1

Superior

s

5

85

VACANT

inspector

1

Principal

s

86

VACANT

inspector

1

Principal

s

87

Dan Adriana

inspector

1

Asistent

s

4

88

Anton Ancuta

inspector

1

Debutant

s

3

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

89

VACANT

Șef Birou

1

s

90

Pavel Viorica

inspector

1

Superior

s

4

91

VACANT

referent

3

Superior

M

92

VACANT

inspector

1

Principal

s

93

Stefănescu Zina Laura

inspector

1

Principal

s

2

94

Stănimir Geanina Felicia

inspector

1

Asistent

s

2

Biroul Parcaje Auto de Reședință

95

TEMPORAR OCUPAT

loniță Răzvan lonut

Șef Birou

1

s

96

Gherqhe P. Mariana-Gabriela

referent

3

superior

M

4

97

Ion Ondine Simona-lnqrid

referent

3

superior

M

4

98

loniță Stela

referent

3

superior

M

5

99

Olteanu Ținea

referent

3

superior

M

5

100

Paraschiv Nela

referent

3

superior

M

5

101

Tulpan 1. Anqela

referent

3

superior

M

5

102

Colibă Comeliu-Laurentiu

inspector

1

superior

S

5

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

103

TEMPORAR OCUPAT    pULPAȘU DANA - spor doctoral

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

104

TEMPORAR OCUPAT

Neqru Aurelia

Șef Serviciu

1

S

105

Neqru Aurelia

inspector

1

Superior

S

5

106

Enache Mariana

inspector

1

Superior

S

5

107

Ion Marieta

inspector

1

Asistent

S

5

108

Samoilă-Lăzărescu

Elena-Gabriela

inspector

1

Asistent

S

5

109

Mihai Gina

inspector

1

Principal

S

5

110

Banu Alina

suspendat

inspector

1

Superior

S

111

Runcan Alexandru

inspector

1

Superior

S

4

112

Tica Maria

inspector

1

Principal

S

113

Stănculescu Marcela

inspector

1

Asistent

S

5

114

Kaloqerakos Mihaela-Emilia

inspector

1

Superior

S

5

115

VACANT

referent

3

Superior

M

116

loniță Gabriela

inspector

1

Principal

S

2

117

VACANT

inspector

1

Asistent

S

118

Vasiliu Mihaela

inspector

1

Superior

s

5

Compartimentul Investiții

119

Munteanu Daniel Constantin

inspector

1

Debutant

s

120

Beberechi Gabriela

referent

3

Superior

M

5

121

VACANT

inspector

1

Superior

S

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

122

VACANT

Șef Serviciu

Gr. I

S

123

Draqomir Cristina Ioana

Inspector specialitate

Gr. I

S

1

124

Ivănus Lenuța

inspector specialitate

Gr. IA

S

5

125

Bozsanui Maria

inspector specialitate

Gr. I

S

5

126

Ghibea Neculai

referent

Tr. IA

M

5

127

Năstase Mihai

referent

Tr.l

M

2

128

Juncu Paula-Pansela

referent

Tr.ll

M

0

129

Griqore Alexandra-Stefania

referent

Tr.l

M

3

130

TEMPORAR VACANT

Sacuiu Aura-Cerasela

inspector specialitate

Gr. I

S

2

131

Văcăriu Gabriela

inspector specialitate

Gr. I

S

2

132

Joldes Dan-Dragos

inspector specialitate

Gr. I

S

5

133

Cristescu Florin

muncitor

Tr.l

M/G

5

134

Lincu Paul

muncitor

Tr. I

M/G

5

135

Munteanu Gheorqhe

muncitor

Tr. I

M/G

5

136

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr. I

M/G

3

137

Dulqheru Elena Roxana

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

138

Nicolae Georqeta

îngrijitoare

Tr. I

M/G

4

139

Neacsu Elena

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

140

Crivineanu Cristina

îngrijitoare

Tr. I

M/G

3

141

Andrei Valerica

îngrijitoare

Tr. I

M/G

142

Toader Gica

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

143

Moqos Magdalena

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

144

Griqoriu Georqeta

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

145

Mares Elena

îngrijitoare

Tr. I

M/G

5

146

Obesteanu Mariana

îngrijitoare

Tr. I

M/G

147

TEMPORAR OCUPAT

Mocanu Cosmin-Gheorqhe

muncitor

I

M

5

148

TEMPORAR OCUPAT

Mocanu Sorinei Viorel

muncitor

1

M

149

Pîrvu Alexandrina

îngrijitor

1

M

5

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

150

VACANT

Șef Serviciu

1

S

151

Popescu Alexandra Mihaela

spor doctorat

inspector

1

Principal

S

2

152

Nitu Ana

referent

3

Superior

M

153

VACANT

inspector

1

Superior

S

154

Dumitru Ileana Marinela

referent

3

Asistent

M

2

155

Dumitras Bogdan loan Sorin

referent

3

Debutant

M

156

Faur Alina

suspendat

inspector

1

Principal

S

2

157

Zamfir Roxana Maria

inspector

1

Principal

S

5

158

Gherqhe Marinela

inspector

1

Asistent

S

4

159

Dianca Diana Lucia

inspector

1

Superior

S

160

Marin S. Lucian

inspector

1

Debutant

S

4

161

Clej Roxana Emilia

*

inspector

1

Principal

S

2

162

Popa Florea Madalina

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALA DE TRANSPAREN

TĂ Șl CONTROL

163

VACANT

Director General

164

VACANT

Director General Adj.

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

165

TEMPORAR OCUPAT

Popa Cristina Claudia

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

166

Ciobanu Mariana - TEMPORAR OCUPAT

Popa Cristina Claudia PROMOVATA TEMPORAR

Șef Serviciu

1

S

3

167

Panaitescu Marian

consilier

1

Superior

S

3

168

Ciobanu Mariana

inspector

1

Superior

s

5

169

Constantin Petruța

inspector

1

Superior

s

5

170

Pane Andreea Lavinia

inspector

1

Principal

S

2

171

Zeciu Maria Maqdalena

inspector

1

Superior

S

5

172

Ionica Ancuța Carmen

Inspector

1

Superior

s

4

173

Nedelcu Florina

inspector specialitate

IA

S

3

Biroul Relații cu Publicul

174

TEMPORAR OCUPAT

VASILESCU PETRA

Șef Birou

1

s

175

VACANT

inspector

1

Superior

S

176

Dediu Emilia

consilier

1

Superior

s

5

177

Stoica Maria

inspector

1

Superior

s

5

178

Del Salto-Boada Gustavo-Ramon

inspector

1

Asistent

s

0

Serviciul Proiecte

179

TEMPORAR OCUPAT

Badoi Alexandra

Șef Serviciu

1

s

180

Stoica Adrian

inspector

1

Principal

s

5

181

Soare Alina Mihaela

inspector

1

Superior

S

5

182

Rosenberq Sarina

inspector

1

Asistent

s

0

183

Badoi Alexandra

inspector

1

Asistent

S

184

Cora Corina

inspector

1

Debutant

S

0

185

Ciocănea Nicusor Daniel

inspector

1

Superior

S

3

186

Săcuiu Aura Cerasela / TEMPORAR OCUPAI

obrescu Dina Andreea / detasata

Consilier

IA

S

4

187

Dinu Andra-Corina

temporar ocupat - detașat

consilier

IA

s

Compartimentul Management Informațional

188

VACANT

inspector

1

Debutant

s

189

Ivănăsciuc luliana

inspector

1

Principal

s

5

190

Marinescu Răzvan Marian

inspector specialitate

I

S

5

191

TEMPORAR OCUPAT

Radocea David

inspector specialitate

IA

s

5

Compartimentul Experți Etnie Rromă

192

VACANT

inspector

1

Superior

s

4

193

Gheorqhe Ștefan

suspendat

inspector

1

Asistent

s

5

Compartimentul Relații de Cooperare cu

Unitățile de Cult

194

VACANT

inspector

1

Superior

s

195

Niculescu Gavrila

inspector

1

Asistent

S

3

DIRECȚIA DE CONTROL

196

TEMPORAR OCUPAT

BĂDESCU SORIN

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

197

TEMPORAR OCUPAT

FRÎNTU AUREL \

Șef Serviciu

1

S

198

VACANT

inspector

1

Superior

s

199

VACANT

inspector

1

Principal

s

200

VACANT

inspector

1

Asistent

S

201

VACANT

inspector

1

Asistent

S

202

VACANT

inspector

1

Debutant

S

203

VACANT

referent

3

Superior

M

204

VACANT

referent

3

Debutant

M

Serviciul Control instituții Publice Subordonate CLS5

205

TEMPORAR OCUPAT

BĂLMĂU MARIUS

Șef Serviciu

1

S

206

VACANT

inspector

1

Superior

S

207

VACANT

inspector

1

Debutant

S

208

VACANT

inspector

1

Debutant

s

209

Crețu Oana

inspector

1

Principal

s

210

VACANT

inspector

1

Asistent

s

211

VACANT

referent

3

Superior

M

212

VACANT

inspector

1

Debutant

s

213

VACANT

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE Șl CARIERĂ

214

TEMPORAR OCUPAT

MILITARU RALUCA - DANA

Director General

215

TEMPORAR OCUPAT

DOBRE VIOLETA - spor handicap

Director General Adj.

1

S

DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORT

216

Nedelcu Roxana Elena

Director Executiv

1

s

3

Serviciul Administrare Unități de învățământ

217

Bălan Lăcrămioara Elena / TEMPORAR OCU

Militaru Raluca Dana / PROMOVATA TEMPORAR

Șef Serviciu

1

s

5

218

Bălan Lăcrămioara Elena

consilier

1

Superior

s

5

219

Bălăeț Denisa Georgiana

inspector

1

Principal

s

4

220

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Principal

s

3

221

VACANT

inspector

1

Principal

s

222

Crăciun Margareta Alina

inspector

1

Principal

s

3

223

Bălmău Marius

inspector

1

Principal

s

3

224

Florea Oana

inspector

1

Asistent

S

4

225

Stănciulescu Irina Georgiana

referent

3

Principal

M

2

226

Sileanu Maria Loredana

inspector

1

Asistent

S

3

227

Spătaru Aurelia

referent

3

Principal

M

3

228

Teodoriu Cristian Gabriel

inspector

1

Debutant

S

0

Compartimentul Cultura,Tineret și Sport

229

Bardan Lorena - Mihaela

inspector

1

superior

S

5

230

VACANT

inspector

1

debutant

S

231

VACANT

inspector

1

debutant

S

232

VACANT

inspector

1

debutant

S

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

233

Dobre Violeta - spor handicap

Frunză Denisa-Elena

Director Executiv

1

S

5

Serviciul Managementul Funcției Publice

234

Bratu Carmen Monica

Șef Serviciu

1

S

4

235

Mincă Lucian Nicusor

inspector

1

Superior

s

5

236

Bădună Nicoleta

inspector

1

Superior

s

5

237

Enache Claudia Sorina

inspector

1

Principal

s

3

238

Rădulescu Mădălina

suspendat

referent

3

Superior

S

239

Zvârcolescu Chirani Corina

inspector

1

Debutant

s

0

240

Gânfăleanu Paula

inspector

1

Principal

s

5

241

VACANT

inspector

1

Superior

s

242

VACANT

inspector

1

Superior

s

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

243

Frunză Denisa-Elena

Popescu Alexandra Mihaela -

PROMOVATA TEMPORAR -spor doctorat

Șef Serviciu

1

s

3

244

VACANT

inspector

1

Superior

S

5

245

Anqhel Mihaela

inspector

1

Principal

S

5

246

Dumitrache Elena

inspector

1

Principal

S

4

247

Vidroiu Adriana

inspector

1

Superior

S

4

248

Brînaru Tudor

inspector

1

Asistent

s

2

249

Moise (Pantale) Elena

inspector

1

Asistent

s

2

250

VACANT

inspector

1

Superior

s

251

Ciobotaru Dorina

inspector

1

Principal

s

5

252

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

253

TEMPORAR OCUPAT

Maițâ Stefania

Șef Birou

1

s

254

Simionov Viorica Fulquta

inspector

1

Superior

s

5

255

Mihart Gheorqhe

inspector

1

Asistent

s

5

256

VACANT

inspector

1

Superior

s

257

Lazăr Raluca

inspector

1

superior

s

4

258

Maită Stefania

inspector

1

principal

s

5

Biroul Pregătire și Perfecționare

259

VACANT

Șef Birou

1

s

260

VACANT

inspector

1

Debutant

s

261

Dăncilă Elena

Consilier juridic

1

Debutant

s

0

262

Atomei Lilica

referent

3

Superior

M

5

263

Moroianu Stefania Maria

inspector

1

Superior

s

264

Tănase Mihaela

inspector

1

Principal

s

4

265

VACANT

inspector

1

superior

s

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

266

TEMPORAR OCUPAT

CHIVU MARIA-RAMONA

Director General

1

s

267

VACANT

Director General Adj.

1

s

DIREC

HA FINANCIAR-CONTABILITATE

268

VACANT

Director Exectuiv

1

s

Biroul Patrimoniu

269

TEMPORAR OCUPAT

Hoaja Georqiana Polixenia

Șef Birou

1

s

270

VACANT

referent

3

Superior

M

271

Constantin Mihaela

inspector

1

Superior

s

272

Turcu Florin lonut

inspector

1

Superior

s

3

273

Hoaja Georqiana Polixenia

inspector

1

Principal

s

274

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Financiar-Contabilitate

275

VACANT

Șef Serviciu

276

Mihalascu Mariana Gina

inspector

1

Superior

s

5

277

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Principal

s

5

278

Chircă Gilda Mioara

inspector

1

Principal

s

5

279

Niculae Ana Maria

inspector

1

Asistent

s

1

280

TEMPORAR OCUPAT

CHIVU MARIA-RAMONA/detasata

inspector

1

Asistent

s

3

281

Enache luliana Andi

inspector

1

Superior

s

3

282

lancu Mădălina Violeta

inspector

1

Superior

s

5

283

Pană Adriana

inspector

1

Superior

s

5

284

Dumitras Maria

referent

3

Superior

M

5

285

Sîrbu Alexandrina

inspector

1

Asistent

s

5

286

VACANT

inspector

1

Superior

S

287

VACANT

inspector

1

Debutant

S

288

Suciu Liliana

inspector

1

Principal

S

5

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECU

TIE BUGETARĂ

289

Disăqilă Isabela Nicoleta

Director Executiv

1

s

Serviciul Buget

290

VACANT

Șef Serviciu

1

s

291

Mititelu Mihaela

inspector

1

Superior

S

3

292

Proscanu Claudia

inspector

1

Superior

s

5

293

Neqrilă Ioana Theodora

referent

3

Asistent

M

0

294

Gusoi Andreea Mihaela

referent

3

Asistent

M

1

295

VACANT

referent

3

Debutant

M

296

Petre Mircea Auqustin

inspector

1

Superior

S

297

VACANT

referent

3

Principal

M

298

State Stefania Irina

inspector

1

Debutant

S

0

Serviciul Urmărire Execuție Bu

getară

299

TEMPORAR OCUPAT

Petre Mircea Auqustin

Șef Serviciu

1

s

300

Nanis Dumitru Alexandru

inspector

1

Debutant

s

0

301

Popa Tatiana Gratiela

referent

3

Superior

M

4

302

Georqescu Elena Mihaela

inspector

1

Principal

S

2

303

Mihaescu Mihaela

inspector

1

Debutant

S

304

Ion D. Maria

referent

3

Superior

M

5

305

VACANT

inspector

1

Debutant

S

306

VACANT

inspector

1

Debutant

S

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

307

Țincu Ion

spor doctorat

Director General

1

S

5

308

VACANT

Director General Adj.

1

s

DIRECȚIA DE CONTENCIOS Șl EVIDENȚĂ

CONTRAVENȚII

309

Draqnea Florina

Director Executiv

1

s

4

Serviciul Contencios Administrativ

310

TEMPORAR OCUPAT

Mocanu Georqiana Alina

Șef Serviciu

1

S

311

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

312

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

313

Popescu Radu Marian

consilier juridic

1

Superior

S

5

314

Andrei Mariana

consilier juridic

1

Principal

s

4

315

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

316

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

S

317

Gheorqhe Laura Sofica

consilier juridic

1

Superior

S

4

318

Mocanu Georqiana Alina

consilier juridic

1

Principal

S

3

319

Costache Florica Liliana

consilier juridic

1

Principal

S

5

320

Stăiculescu Liana

referent

3

Asistent

M

3

321

VACANT

consilier juridic

1

Debutant

s

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

322

Oprescu Mirela

Șef Birou

1

S

4

323

Vasile Gili

inspector

1

superior

S

5

324

Mijea loana-Roxana

suspendat

consilier juridic

1

principal

S

325

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

326

Aqheorqhiesei Diana

consilier juridic

1

asistent

S

3

327

VACANT

consilier juridic

1

superior

S

328

Catană Constanta

inspector

1

superior

S

DIRECȚIA DE LEGALITATE ACTE

329

TEMPORAR OCUPAT

Gresoi Stefania

Director executiv

1

S

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

330

Gresoi Stefania

TEMPORAR OCUPAT-Mustâreațâ Mădălina -Andreea

Șef Serviciu

1

S

4

331

Pacearescu Tatiana Cristina

consilier juridic

1

Superior

S

5

332

Dicu Anca

consilier juridic

1

Superior

S

4

333

Radu Sanda

consilier juridic

1

Principal

s

3

334

Sîia luliana Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

0

335

Mustăreață Mădălina - Andreea

consilier juridic

1

Asistent

s

1

336

Tundrea Mirela

consilier juridic

1

Debutant

s

3

337

Diță Geta Mirela

consilier juridic

1

Superior

s

4

Serviciul Autoritate Tutelară

338

Marin Gabriela

suspendat

Șef Serviciu

1

s

339

Stoica Mariana

inspector

1

Asistent

s

3

340

Avram Elisabeta

inspector

1

Superior

S

5

341

Chirita Cornelia Nela

inspector

1

Superior

S

5

342

Moldoveanu Viorica Lidia

inspector

1

Superior

s

5

343

Botoran Mădălina Eugenia

inspector

1

Asistent

s

1

344

Bololoi Ana-Maria

inspector

1

Asistent

S

345

Dumitru Mihaela

inspector

1

Asistent

s

3

346

Micliuc Elena

inspector

1

Debutant

s

4

347

Draqhici Petre Florian

inspector

1

Debutant

s

0

348

Anqhel Elena

suspendat

inspector specialitate

S

5

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

349

TEMPORAR OCUPAT

Dună Mariana

Director Executiv

1

s

Serviciul Evidență Acte Administrative

350

VACANT

Sef Serviciu

1

s

351

Dună Mariana

consilier juridic

1

superior

s

3

352

Dichiu Niculina

inspector

1

superior

s

5

353

Vasilescu Petra

inspector

1

superior

s

5

354

Stirbu Maria

inspector

1

principal

s

5

355

Draqu Vasilica

inspector

1

debutant

s

3

356

Drăqan Liviu-Nicolae

inspector specialitate

III

S

0

357

Chivu Roxana-Florentina

inspector specialitate

III

s

0

358

ANTONESCU VINCENTIU - DANIEL

detașat DG la ADP

inspector specialitate

IA

s

359

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

360

Lupascu Marian - suspendat

losif Cristina / PROMOVATA TEMPORAR

Șef Serviciu

s

361

Pișcanu Andrei-Cosmin

inspector specialitate

Gr. I

s

1

362

Pavel Felicia-Mirela

inspector specialitate

III

s

0

363

losif Cristina

inspector specialitate

I

s

4

364

Ștefan Vasilica

inspector specialitate

II

S

5

365

Savu Roxana-Elena

inspector specialitate

li

s

5

366

Ștefan Mariana

referent

Tr. I

M

5

367

Bisa Cornel-Constantin

referent

IA

M

5

368

Gâscă Mihai

referent

li

M

2

369

Ursu Aqripina

curier

III

M/G

5

370

Ciurezu Mădălina-Georqiana

referent

II

M

0

371

Soare Mirela

detasata

inspector specialitate

Gr. I

S

3

372

lonescu Adriana-Corina

inspector specialitate

Gr. I

S

4

373

Bazavan Rose-Mary

inspector specialitate

Gr. I

s

1

374

Uretean Codruta-Ecaterina

inspector specialitate

Gr. I

S

3

375

Micliuc Nelu

inspector specialitate

Gr. I

s

4

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

376

TEMPORAR OCUPAT

Neagu Alina Cristina

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

377

TEMPORAR OCUPAT

Stoica Nina

Șef Serviciu

1

S

378

Stoica Nina

inspector

1

Superior

S

5

379

Ciobanii Euqenia

inspector

1

Superior

s

5

380

Alecsa Ioana

inspector

1

Superior

s

5

381

Constatinescu Liliana Adina

inspector

1

Superior

s

5

382

Neamtu Silvica

referent

3

Superior

M

5

383

Ion Simona Daniela

referent

3

Principal

M

2

384

Goqea Oana

suspendat

referent

3

Asistent

M

0

385

Cristescu Cristian Euqen

inspector

1

Superior

S

5

386

Unqureanu Georqe Marius

inspector

1

Superior

S

3

387

Ghenqhea Petruta Cici

inspector

1

Principal

s

2

388

lonescu Marioara

referent specialitate

2

Superior

SSD

5

389

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

390

Alexandrescu Denisse Anca

referent

3

Superior

M

5

391

Gheorqhe Roxana

referent

3

Superior

M

3

392

Marcus Elena Lacramioara

inspector

1

Superior

S

5

393

Cărnaru Mariana Cristina

referent

3

Asistent

M

0

394

Avram Mioara

referent

3

Principal

M

2

395

Călin Euqenia M.

inspector

1

Superior

S

5

396

Eftimie Dumitra

inspector

1

Superior

S

5

397

Zamfirescu Georqica Marius

inspector

1

Principal

s

3

398

Constantin Denisa Andreea

inspector

1

Principal

s

3

399

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

Principal

s

5

400

Zamfirescu Roxana Irina

inspector

1

Principal

s

5

401

Vîqu Florentina

referent

3

Superior

M

5

402

Bălăsoiu Georqeta

inspector

1

Principal

S

5

403

TEMPORAR OCUPAT

Grigore Marin Alina Cristina

inspector

1

Superior

S

5

404

Popa Rodica

referent

3

Principal

M

405

Crăciun Gabriela Petruta

inspector

1

Superior

S

5

406

Cernescu Luminița

inspector

1

Superior

S

5

407

losif Marius Cristian

inspector

1

Superior

s

4

408

Grosu Daniela

referent

3

Superior

M

5

409

Miu Veronica

inspector

1

Superior

s

5

410

Catană Claudia

referent

3

Superior

M

5

411

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Superior

S

5

412

VACANT

referent

3

Principal

M

413

VACANT

inspector

1

Superior

S

414

VACANT

inspector

1

Superior

S

Serviciul Stare Civilă

415

Neaqu Alina Cristina / PROMOVATA TEMPO

Cretu Oana / TEMPORAR OCUPAT

Șef Serviciu

1

s

416

Epuran Carmen Silvia

Cosilier juridic

1

Principal

S

2

417

Comănceanu Ionica Mirela

Inspector

1

Asistent

S

418

Pârvu Diana Maria

inspector

1

Principal

s

2

419

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

420

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

421

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

422

Neaqu Mioara

inspector

1

Principal

s

5

423

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

424

Paler Adriana

inspector

1

Superior

s

5

425

Stan Ana

referent

3

Superior

m

5

426

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

Principal

s

5

427

Cimpoieru Amalia Ana Maria

referent

3

Principal

M

2

428

Rădoi Victoria

referent

3

Principal

M

5

429

Stan Adriana

referent

3

Asistent

M

1

430

Ghită Rodica Emilia

Inspector

1

Debutant

S

4

431

Filip Ana Maria

Inspector

1

Debutant

S

0

432

Roșea Daniela

Inspector

1

Debutant

S

0

433

Mirea Alexandru

Inspector

1

Debutant

S

4

434

Dănescu Magdalena Gabriela

Inspector

1

Debutant

S

5

DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALA

435

TEMPORAR OCUPAT

DRAGOTÂ MARIUS - CĂTĂLIN

Director General

1

S

436

TEMPORAR OCUPAT

Barbarasa Nicolae Ciprian

Director General Adj.

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

437

VACANT

1

Directo Executiv

1

S

Serviciul Ordine Publică

438

TEMPORAR OCUPAT

Stana Cornel

Șef Serviciu

1

S

439

Călin Lorin

polițist local

1

principal

S

4

440

Stratulat Gheorqhe

polițist local

1

principal

S

4

441

Bran Laurențiu

polițist local

1

superior

S

5

442

Ștefan Euqenia

polițist local

1

superior

S

5

443

Belezan Coman

polițist local

3

superior

M

5

444

Pană Florea

polițist local

3

superior

M

5

445

Nechita Mihai

polițist local

3

superior

M

5

446

Caseru Constantin

polițist local

3

superior

M

5

447

Fesachi Ciprian-lonuț

polițist local

3

superior

M

448

Drăqoi Octavian

polițist local

3

superior

M

5

449

Milan Marin

polițist local

3

superior

M

5

450

Gheorqhe Vasile-Silviu

polițist local

3

superior

M

5

451

Codrea Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

452

Novac Constantin

polițist local

3

superior

M

5

453

Ceorsoiu Dan

polițist local

3

superior

M

5

454

Burlacu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

455

Matache Cornel

polițist local

3

superior

M

4

456

Radu Florin-Daniel

polițist local

3

principal

M

5

457

Pândele Elena

polițist local

3

superior

M

5

458

Tiu Ionel

polițist local

3

superior

M

4

459

Draqne Daniela

polițist local

3

superior

M

4

460

Surche Marian

polițist local

3

superior

M

5

461

Draqu Alexandru

polițist local

3

superior

M

5

462

Stoian lancu

polițist local

3

superior

M

4

463

Popa Meltiade

polițist local

3

superior

M

5

464

Pană Mariana

polițist local

3

superior

M

5

465

Caracuda Mihai-Florin

polițist local

3

principal

M

5

466

Paraschiv Petre

polițist local

3

principal

M

5

467

Macovei Gabriel

polițist local

3

principal

M

5

468

Bănică Niculae

polițist local

3

principal

M

5

469

Dumitru Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

5

470

Bucur Stan

polițist local

1

principal

S

5

471

Serban Serbănica

polițist local

1

principal

S

5

472

Ducută Marian-Stelian

polițist local

1

principal

s

3

473

Bărbieru Daniela

polițist local

3

superior

M

5

474

Constantin Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

475

Frunză Cristian

polițist local

3

superior

M

5

476

Costea Marian

polițist local

1

asistent

S

5

477

Grădescu Mihaela

polițist local

3

superior

M

5

478

Vlad Paul

polițist local

3

superior

M

5

479

lonescu Daniel

polițist local

3

superior

M

5

480

Constantin Vasilica

polițist local

3

superior

M

5

481

Mânatu Mircea

polițist local

3

superior

M

5

482

Canale Viorel

polițist local

3

superior

M

5

483

Bătrinu Octavian-lon

polițist local

3

superior

M

5

484

Stan Cristian-Adrian

polițist local

3

superior

M

5

485

Popa Nicolae-Viorel

polițist local

3

superior

M

4

486

Udrea Valentin

polițist local

3

principal

M

5

487

Ban Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

5

488

Zotea loan

polițist local

3

principal

M

5

489

Oprina Marian

polițist local

1

asistent

S

4

490

Stefănescu Viorel

polițist local

3

principal

M

5

491

Pârqhel Ilie-lulius-Daniel

polițist local

3

principal

M

3

492

Stemate Paulina

polițist local

3

asistent

M

5

493

Tănase Aurel

polițist local

1

superior

S

5

494

Roman Tudor

polițist local

1

principal

s

5

495

Melinte Nicolae-Mihai

polițist local

1

principal

s

4

496

Bratu Florentina

polițist local

1

principal

s

3

497

Hera Benone

polițist local

1

superior

s

5

498

Fronoiu Ion

polițist local

1

superior

s

5

499

Crăciun Comeliu

polițist local

3

superior

M

5

500

Vilău Tanța

polițist local

3

superior

M

5

501

Vulcan Valeriu

polițist local

3

superior

M

4

502

Marinescu Teodor

polițist local

3

superior

M

503

Cristea Adrian

polițist local

3

superior

M

5

504

Burdeanca Adrian

polițist local

3

superior

M

5

505

Georqescu Gabriel

polițist local

1

asistent

S

5

506

Anqhel lon-llie

polițist local

1

asistent

s

5

507

Coșereanu Marius

polițist local

3

superior

M

5

508

Drăqhici Marinela

polițist local

3

superior

M

5

509

Căldare Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

510

Rotaru Maria

polițist local

3

superior

M

5

511

Ciocan Dalia-Elena

polițist local

1

asistent

S

3

512

Geantă Mihai

polițist local

3

superior

M

5

513

Puncioiu Mihail

polițist local

1

asistent

S

5

514

Panait Rodica

polițist local

1

asistent

S

4

515

Pîrjol Daniel

polițist local

1

principal

s

516

Grăjdan Mariana-Dana

polițist local

3

principal

M

5

517

Codrescu Niculae

polițist local

3

asistent

M

5

518

Bumbăcel Nicolae-Mihai

polițist local

3

asistent

M

519

Nicolescu Alexandru

polițist local

1

asistent

S

1

520

Toma Marin

polițist local

1

superior

S

5

521

Parnacu Eftalia

polițist local

1

principal

S

5

522

Opris Marinica

polițist local

1

principal

S

5

523

Ciobotaru Maria

polițist local

1

principal

S

5

524

Scîntei Marian

polițist local

3

superior

M

5

525

Diaconu Bogdan-Păstorel

polițist local

3

superior

M

526

Stan Niculae

polițist local

3

superior

M

5

527

Vlas Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

528

Călugărita Marian-Codrut

polițist local

3

superior

M

5

529

Burcus Florea

polițist local

3

superior

M

5

530

Scîntei Vica

polițist local

3

superior

M

5

531

Radu Ionel

polițist local

3

superior

M

5

532

Breazu-Călin Silvia

polițist local

3

superior

M

5

533

Petcu Marin

polițist local

3

superior

M

5

534

Griqore Nicolae-Alin

polițist local

3

superior

M

5

535

Ciulinaru Ovidiu

polițist local

3

principal

M

5

536

Cila Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

537

Lazăr Nicolae

polițist local

3

superior

M

4

538

Adafinei Petrică

polițist local

3

superior

M

5

539

Paraschivescu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

540

Lascu Nicolae

polițist local

3

superior

M

4

541

Ciucardel Vasile-Aurel

polițist local

1

asistent

S

5

542

Filimon Filica-Florica

polițist local

3

principal

M

3

543

Titzclis Mircea

polițist local

3

principal

M

5

544

Bărăitărus Liviu

polițist local

3

asistent

M

5

545

Cătănoiu Florian

polițist local

3

principal

M

5

546

Roman Mirela-Justina

polițist local

1

superior

S

4

547

Opris George

polițist local

1

principal

S

5

548

Preda Gheorqhe

polițist local

1

principal

S

5

549

VACANT

polițist local

1

principal

S

550

Murariu Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

551

Călin Alexandru

polițist local

3

superior

M

5

552

Chirica Marian

polițist local

3

superior

M

5

553

Constantin Ion

polițist local

3

superior

M

5

554

Moqos Ion

polițist local

3

superior

M

5

555

Stoica Georqeta

polițist local

3

superior

M

5

556

Ștefan Emil

polițist local

3

superior

M

5

557

Liutic Auqustin

polițist local

1

asistent

S

5

558

Duma Marian

polițist local

3

superior

M

5

559

Toader Fănel

polițist local

3

superior

M

5

560

Chidovăț Marian

polițist local

3

superior

M

5

561

Braboveanu Claudiu-lon

polițist local

1

asistent

S

5

562

Harbuzariu Anisoara

polițist local

1

superior

S

4

563

Burcus Fănica

polițist local

1

superior

S

5

564

Ciugulea Ionica

polițist local

1

superior

S

5

565

Belezan Valentina

polițist local

1

superior

S

5

566

Barbu Geta

polițist local

1

principal

S

2

567

Robescu Floarea

polițist local

1

principal

S

5

568

Udroiu Marius-Mugurel

polițist local

1

principal

S

5

569

Olteanu Daniela

polițist local

1

principal

S

3

570

Tache Mihai-Răzvan

polițist local

1

asistent

S

2

571

Ene Violeta

polițist local

1

asistent

S

5

572

Chelaru Anica

polițist local

3

superior

M

5

573

Radu Petre

polițist local

3

superior

M

5

574

Puțaru Ecaterina

polițist local

3

superior

M

5

575

Dobrică Radu

polițist local

3

superior

M

5

576

Ganea Mihaela

polițist local

3

superior

M

5

577

Neacsu Mihai-Eduard

polițist local

1

asistent

S

5

578

Melnicenco Elena

polițist local

3

superior

M

5

579

Dinescu Valentin

polițist local

3

superior

M

5

580

Suhăianu Nina

polițist local

3

superior

M

5

581

Ștefan Georgeta

polițist local

3

superior

M

4

582

Ștefan Milian

polițist local

3

superior

M

5

583

Stancu Claudia

polițist local

1

asistent

S

4

584

Stancu Marian

polițist local

3

principal

M

5

585

Manea Ioana

polițist local

3

asistent

M

586

Cococi Constantin

polițist local

3

principal

M

5

587

Anica Marin

polițist local

3

superior

M

588

Bălan Lica

polițist local

3

asistent

M

5

589

Vârlan Dan

polițist local

1

superior

S

5

590

Pîrjolea Daniel

polițist local

1

superior

S

5

591

Voicila Bogdan

polițist local

1

asistent

S

5

Serviciul Intervenție

592

Sternate Cristian

Șef Serviciu

3

593

Socol Mariana-Liliana

polițist local

1

principal

5

594

Popoiu Decebal-Vasile

polițist local

1

principal

2

595

Diaconu Petruta-Raluca

polițist local

1

principal

S

2

596

Munteanu Constantin

polițist local

1

principal

S

5

597

Stanculescu Mihaita-Cristian

polițist local

3

superior

M

5

598

Pietraru Titus-Cezar

polițist local

3

superior

M

5

599

Aradoaie Ionel

polițist local

3

superior

M

5

600

Serban lonut-Daniel

polițist local

3

superior

M

4

601

Grigore Marian

polițist local

3

superior

M

5

602

Nastasa Nicusor-Marius

polițist local

3

superior

M

5

603

Buqaru Ștefan

polițist local

3

superior

M

5

604

Eftene Cristian

polițist local

3

superior

M

5

605

Stoian Eugen

polițist local

3

superior

M

5

606

Ganea lon-Daniel

polițist local

3

asistent

M

4

607

Stancu Nicolae

polițist local

3

principal

M

5

608

Costache Nicolai

polițist local

3

principal

M

5

SERVICIUL CIRCULAȚIE

609

Frîntu Aurel - MUTAT TEMPORAR

Bud Danie! - PROMOVAT TEMPORAR

Șef Serviciu

1

S

610

Bud Daniel

polițist local

1

superior

S

5

611

Stoica Jenica

polițist local

1

superior

s

5

612

Băbuță Steluta

polițist local

1

principal

s

5

613

Boicu Vasile-Valeriu

polițist local

1

principal

s

3

614

Vieru Alexandru

polițist local

1

principal

s

5

615

Garaliu Aurel

polițist local

1

principal

s

2

616

Calota Lenuta

polițist local

1

principal

s

4

617

Enachescu Viorel

polițist local

3

superior

M

618

Schipor Ionel

polițist local

3

superior

M

5

619

Bosman Dumitru

polițist local

3

superior

M

5

620

Gheorqhită Petrisor-Andrei

polițist local

3

superior

M

5

621

Mihai Liviu

polițist local

3

superior

M

5

622

Ene Mihai

polițist local

3

superior

M

5

623

Stoica Petre

polițist local

3

superior

M

5

624

Dumitru Paraschiv

polițist local

3

superior

M

5

625

Mămularu David

polițist local

3

superior

M

5

626

Dinu Dorel

polițist local

3

superior

M

4

627

Gheorqhe Ștefan

polițist local

3

principal

M

5

628

Toader Marius-Tudorel

polițist local

3

principal

M

3

629

Avram Nicusor

polițist local

3

principal

M

3

630

Ciocodei Lucian-lon

referent

IA

M

5

631

Dumitru Cosmin-Valentin

polițist local

1

asistent

S

632

Tatu Robert-Petru

polițist local

3

asistent

M

633

Bud Florentin

polițist local

1

superior

S

5

634

Nitoi Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

635

Stan Vasile

polițist local

3

superior

M

5

636

Vodă Aurelia

polițist local

3

superior

M

5

637

Neaqu Tudorel

polițist local

3

superior

M

5

638

Babuta Costel

polițist local

3

superior

M

5

639

Stoica Dumitru-Viorel

polițist local

3

superior

M

640

VACANT

polițist local

3

superior

M

641

Jalbă Romeo

polițist local

3

superior

M

5

642

Pană Ramona

polițist local

3

superior

M

4

643

Vasie Vladimir-Andrei

polițist local

3

principal

M

2

644

Stana Cornel

polițist local

1

principal

S

645

Velciov Petrica

polițist local

1

principal

S

646

VACANT

polițist local

1

asistent

S

647

Costrasel Ionel Silviu

polițist local

3

superior

M

648

Sima loana-Nela

polițist local

3

superior

M

649

Dimitriu Emanuel-Costel

polițist local

3

principal

M

650

lordache Ștefan Daniel

polițist local

3

principal

M

651

Lacatusu Alin

polițist local

3

principal

M

652

Niculae Cristina

polițist local

3

principal

M

Serviciul Dispecerat

653

Dumitru Mihai

Șef Serviciu

1

S

5

654

Purcel Ovidiu

polițist local

3

principal

M

2

655

Neaqu Geta

polițist local

1

principal

S

5

656

Puncioiu Liliana

polițist local

1

asistent

S

5

657

Olteanu Gabriela

polițist local

1

asistent

S

4

658

Dondas Marinei

polițist local

3

superior

M

5

659

Patrascu Oana Veronica

polițist local

3

superior

M

660

Lăbuscă Dumitru-Claudiu

polițist local

3

superior

M

5

661

Avramovici Mihail

polițist local

3

superior

M

5

662

Georqescu Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

5

663

Serban Constantin

polițist local

3

superior

M

5

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

664

DRAGOTA MARIUS - CĂTĂLIN

polițist local

1

superior

S

665

Oprea Alina-Mariana

polițist local

1

principal

S

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

666

Epure Lăzărescu Ion

referent

3

Superior

M

667

TEMPORAR OCUPAT

Crânguș Fiorea

inspector

IA

S

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

668

Bădescu Sorin - MUTAT TEMPORAR

AMZA MAIR - PROMOVAT TEMPORAR

Director Executiv

Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului

669

TEMPORAR OCUPAT

Codescu Constantin

Șef Serviciu

1

S

670

Nitu Claudiu Cătălin

polițist local

1

superior

S

5

671

Mirea Cristian-Stefan

suspendat

polițist local

1

superior

s

672

Trandafir Andrei lonuț

polițist local

1

principal

s

2

673

Neaqoe Alexandra

suspendat

polițist local

1

asistent

s

674

Vulpasu Dana

spor doctorat

polițist local

1

principal

s

2

675

Soare Cristina

suspendat

polițist local

1

asistent

s

676

Vasile Gina-Adriana

polițist local

1

asistent

s

2

677

Arqesanu Alina Camelia

polițist local

1

principal

s

3

678

Doqaru Andreea-Claudia

polițist local

1

principal

s

679

lacob Ramona Mihaela

polițist local

1

asistent

s

2

680

Țară Mihaela

polițist local

1

superior

s

5

681

Sofian Victor

polițist local

1

asistent

s

3

682

Lazăr Costel

polițist local

3

superior

M

5

683

Popescu Cătălin-lon

polițist local

3

superior

M

5

684

Mosneaq Nicoleta

polițist local

1

superior

S

5

685

Neculai Corina Luiza

polițist local

3

principal

M

686

Costea Robert-Nicusor

polițist local

3

principal

M

2

687

Pricop (Lebe) Adriana

polițist local

3

asistent

M

688

Radu Mirela Violeta

polițist local

1

principal

S

3

689

Tuqearu Ana-Maria

polițist local

1

principal

S

2

690

Costineanu Cristina

polițist local

3

superior

M

691

Scărlătescu Maria

polițist local

1

superior

S

5

692

Codescu Constantin

polițist local

1

superior

S

5

693

Rizea Doru-Georqe

polițist local

1

superior

S

4

694

Simion Petre

polițist local

1

superior

s

695

Pescaru Andrei-Dorinel

polițist local

1

asistent

s

3

696

Birlescu Maria-Sorina

polițist local

1

principal

s

2

697

Preda Adriana

polițist local

1

principal

s

5

698

Ivan Vasile

polițist local

3

superior

M

5

699

Bistrian Steliana

polițist local

3

superior

M

5

700

Ene Carmen

polițist local

1

principal

S

5

701

Cârciumaru Cristian

polițist local

1

superior

S

Serviciul Disciplină în Construcții

702

VACANT

Șef Serviciu

I

S

703

Barbarasa Nicolae Ciprian

polițist local

1

superior

S

704

Florea Clara-Daniela

polițist local

1

superior

S

3

705

Pufan luliana

polițist local

1

superior

S

5

706

Chioran Florin

polițist local

1

principal

S

4

707

Munteanu Constanța-Liliana

polițist local

1

principal

S

5

708

Podqoreanu lulian-Comeliu

polițist local

1

principal

s

5

709

Iordan Petre

polițist local

3

superior

M

710

Serban Gheorghe

polițist local

3

superior

M

5

711

Apostol Nadia

suspendat

polițist local

3

superior

M

4

712

Amza Mair

polițist local

1

asistent

S

713

Radulescu Boqdan Daniel

polițist local

1

superior

S

714

lamandi Mihaela

polițist local

1

principal

s

5

715

Codau Veronica

polițist local

3

superior

M

5

716

Stanciu Iulian

polițist local

3

principal

M

2

Serviciul Poliția Animalelor

717

Cojocariu Violeta

Șef Serviciu

1

S

718

Moqa Paul

polițist local

3

superior

M

5

719

Nițu Iulian

polițist local

3

superior

M

4

720

Ion Florin

polițist local

3

superior

M

5

721

Gâlcă Marcel

polițist local

3

asistent

M

5

722

lonescu Adrian Corneliu

posi rezervai coriîorrri aviz.

AMCD nr rlTIOR/Onifi

polițist local

1

superior

S

723

TEMPORAR OCUPAT

Olaru Mihai Florin

referent

IA

M

724

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Vasile

muncitor

I

M/G

4

725

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Elvis

muncitor

1

M/G

4

726

Popaene Mihai-Florin

muncitor

1

M/G

1

727

Samoilă-Lăzărescu lancu

muncitor

1

M/G

1

DIRECȚIA EVIDENȚA ELECTORALA Șl A PERSOANELOR

728

TEMPORAR OCUPAT

Radu Mirela Violeta

Director executiv

1

S

Serviciul Evidența Persoanelor

729

TEMPORAR OCUPAT

Dobre Cristian

Șef Serviciu

1

S

730

Dobre Cristian

polițist local

1

superior

S

5

731

Elisabeta Marilena-Roxana

polițist local

1

superior

S

5

732

Tuqearu Nicolae-Claudiu

polițist local

1

principal

S

2

733

Cosofret Cristian

polițist local

1

superior

S

4

734

Abrudan Euqenia

polițist local

3

asistent

M

4

735

Tincu Marius Adrian

polițist local

1

asistent

S

736

Clonaru Graziella Anca

polițist local

1

superior

S

4

737

Siliște Cristina

polițist local

3

superior

M

4

738

Avieriței Elena

polițist local

1

asistent

S

2

739

Simionov Alexandru

polițist local

3

principal

M

2

740

Doqaru Aurelia

referent

II

M

3

741

Mocanu Cristian

polițist local

3

superior

M

5

742

Drăgoi Jane

polițist local

1

superior

S

5

743

Golită Niculae

polițist local

1

superior

S

5

Biroul Evidență Electorală

744

Niculai Constanța

Șef Birou

1

S

5

745

Cotea Ioana

inspector

1

Superior

S

746

Constantin Gheorqhe

inspector

1

Superior

S

747

Dobre Cristina Georqiana

inspector

1

Asistent

s

1

748

lonescu Gloria Elena

inspector

1

Asistent

S

749

Bicheru Beatrice

suspendat

referent

3

Asistent

M

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

S38

137

675

Nr. total de funcții publice de conducere

27

44

71

Nr. total de funcții publice de execuție

511

93

604

Nr.total polițiști locali

267

17

284

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

1

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

56

12

68

Nr. Total funcții contractuale

58

13

71

Nr. total de posturi din cadrul

instituțici/autorității publice

598

150

748

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum ți pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări ți completări prin Icecs nr. 18/2011, cu modificările ulterioare

// *

1224

fifo )

PREȘEDINTE.

tițȘEDfN

âtf-.

a

FLORINE

BOU

A \ n

c-cz

'-r

/ / i li

Ar* r~\

-

io//

vLUi$ ^SEC'VOjy
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CUPRINS:

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

1.1.    Baza legală de organizare și funcționare

1.2.    Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

1.3.    Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

CAPITOLUL II - Organizarea

2.1 Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5

CAPITOLUL III - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECTORULUI 5

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora

SECȚIUNEA I - PRIMARUL

SECȚIUNEA a II - a - VICEPR1MARUL

SECȚIUNEA a III- a - ADMINISTRATORUL PUBLIC

SECȚIUNEA a IV- a - SECRETARUL

SECȚIUNEA a V - a - DIRECTORI, ȘEFI SERVICIU ȘI ȘEFI de BIROURI

CAPITOLUL IV - FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5

CAPITOLUL V - ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL VI - ATRIBUȚIILE COMUNE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Baza legală de organizare și funcționare

Art. 1. Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu hotărârile Consiliului Local Sector 5 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a ștatului de funcții ale aparatului propriu de specialitate.

Art. 2. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, coordonează și conduce aparatul de specialitate și serviciile publice locale ale Sectorului 5, în condițiile prevăzute de art. 61 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. în exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții care devin executorii, după care sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate sau, după caz, la cunoștința publică.

Art. 3. Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorului de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor art. 57 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretarul Sectorului 5 este funcționar public de conducere care îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele prevăzute de legile speciale.

1.2. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

a)    Supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;

b)    Prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici au

îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcției publice;

c)    Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

d)    Profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

e)    Imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt

obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;

f)    Integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis

să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;

g)    Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

h)    Cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici trebuie să fie de bună credință;

i)    Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

1.3. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

a)    Prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b)    Asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

c)    Profesionalismul - principiul conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

d)    Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia angajații contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

e)    Integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f)    Libertatea gândirii și a exprimării — principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

g)    Cinstea și Corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;

h)    Deschiderea și transparența - principiul conform căruia activitățile desfășurate de angajații contractuali în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

CAPITOLUL II ORGANIZAREA

2.1. Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului

5 al Municipiului București

Art.5.

(1) Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București este prevăzută prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/28.09.2017, avizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin avizul nr.55198/2017, conexat cu avizul nr.54869/2017, cu avizul 53903/2017 și cu avizul 53627/2017, privind funcțiile publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

(2)    Prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5, în cadrul acestuia se pot organiza, în condițiile legii, direcții, servicii, birouri, compartimente, stabilindu-se funcțiile de conducere potrivit legii. Numirea în funcțiile publice de conducere se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 5, în condițiile legii.

(3)    Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București este următoarea:

V    PRIMAR

V    VICEPRIMAR

V    ADMINISTRATORUL PUBLIC

V    SECRETAR

Z CABINET PRIMAR

V    BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

V    ARHITECT ȘEF

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

Compartimentul Prognoze Urbanistice

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

V    DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Inspecție Gospodărire Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Biroul Autorizare Activități Comerciale

Biroul Spații de Locuit și Spații cu altă destinație

Biroul Parcaje Auto de Reședință

Direcția de dezvoltare

Serviciul Achiziții Publice

Compartimentul Investiții

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

V    DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ ȘI CONTROL

Direcția de Transparență Instituțională

Serviciul Relații cu Mass - Media și Societatea Civilă

Biroul Relații cu Publicul

Serviciul Proiecte

Compartimentul Management Informațional

Compartimentul Experți Etnie Rromă

Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

Direcția de control

Serviciul Corp de Control

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5

V    DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CARIERĂ Direcția de învățământ, Tineret și Sport

Serviciul Administrare Unități de învățământ

Compartimentul Tineret și Sport

Direcția de Resurse Umane

Serviciul Managementul Funcției Publice

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii Serviciul de Securitate și Sănătate în Muncă Biroul Pregătire și Perfecționare

S DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

Serviciul Buget

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

Direcția Financiar - Contabilitate

Serviciul Patrimoniu

Serviciul Financiar - Contabilitate

S DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ Direcția de Contencios și Evidență Contravenții

Serviciul Contencios Administrativ

Biroul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

Direcția de Legalitate Acte

Serviciul Juridic Legalitate Acte

Serviciul Autoritate Tutelară

J SECRETAR

Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică

î    J    5

Serviciul Evidență Acte Administrative

Serviciul Secretariat, Registratură și arhivă

J DIRECȚIA EVIDENTA PERSOANELOR

Serviciul Evidența Populației

Serviciul Stare Civilă

J DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Direcția de Siguranță a Cetățeanului

Serviciul Ordine Publică

Serviciul Intervenție

Serviciul Circulație

Serviciul Dispecerat

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

Direcția Inspecție și Control General

Serviciul Control Activități Comerciale Și Protecția Mediului

Serviciul Disciplină în Construcții

Serviciul Poliția Animalelor

Direcția de Evidentă Electorală si a Persoanelor

5    J    »

Serviciul Evidența Persoanelor

Biroul Evidență Electorală

(4)    La nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București se constituie, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5 sau prin Dispoziția Primarului Sectorului 5, următoarele comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

1.    Comisia de disciplină a funcționarilor publici;

2.    Comisia de cercetare disciplinară pentru personalul contractual;

3.    Comisia paritară;

4.    Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public;

5.    Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodică a dezvoltării sistemului de control managerial;

6.    Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002;

7.    Alte comisii constituite conform legii.

(5)    Atribuțiile, precum și regulamentele comisiilor constituite la nivelul instituției vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5, respectiv, prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

Art. 6. Instituțiile și serviciile publice de interes local sunt înființate prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 5.

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora

Art. 7. La nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, autoritatea executivă este reprezentată de Primarul Sectorului 5, ales în condițiile legii;

Art. 8. Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor art. 57 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. Secretarul Sectorului 5 este funcționar public de conducere și îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Structurile din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 sunt conduse de funcționari publici/personal contractual cu funcții de conducere, respectiv, funcții de director, șef de serviciu și șef de birou.

SECȚIUNEA I PRIMARUL

Art. 11. Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

1.    Atribuții exercitate în calitate de reprezentant al Statului:

funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege;

2.    Atribuții referitoare la relația cu consiliul local:

prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale;

- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

elaborează proiectele privind proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale și le supune aprobării consiliului local;

3.    Atribuții referitoare la bugetul local:

exercită funcția de ordonator principal de credite;

întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;

inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ teritoriale; verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar;

Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor:

coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6). a) - d) din Legea 215/2001;

ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. a) - d) din Legea nr. 215/2001, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ - teritoriale;

numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționeză pentru respectarea prevederilor acestora; emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;

asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor și ale celorlaltor organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ -teritoriale.

Alte atribuții stabilite prin lege.

SECȚIUNEA a Il-a VICEPRIMARUL

Art. 12. Viceprimarul îndeplinește atribuțiile Primarului în condițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și orice alte atribuții dispuse de acesta prin dispoziție de delegare de competențe;

1.    îndrumă și coordoneză activitatea compartimentelor din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 aflate în subordinea sa, conform dispoziției de delegare;

2.    Răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local și actelor normative referitoare la activitățile specifice serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordoneză;

3.    Susține audiențe în probleme specifice serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordoneză;

4.    Face propuneri pentru îmbunătățirea activității serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordoneză;

5.    îndeplinește și alte atribuții încredințate de primar și de consiliul local.

SECȚIUNEA a IlI-a ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art.13. Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local. Aministratorul public asigură eficientizarea sistemului de management pentru buna desfășurare a activității Primăriei Sectorului 5.

SECȚIUNEA a IV-a SECRETARUL

Art. 14. Secretarul unității administrativ teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

1. Avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

2.    Participă la ședințele consiliului local;

3.    Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

4.    Organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

5.    Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Sesizează camera notarilor publici pentru deschiderea procedurii succesorale în urma decesului unei persoane care a avut domiciliul în circumscripția teritorială a Sectorului 5;

7.    Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul - verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

8.    Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

9.    îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local și de primar.

SECȚIUNEA a - V-a

DIRECTORII, ȘEFII DE SERVICII SI ȘEFII DE BIROURI

7    5    5    5

Art. 15. Personalul cu funcție publică de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 are următoarele atribuții, competențe și responsabilități, în funcție de specificul structurilor pe care le conduc ți în funcție dde limitele de competențe stabilite prin fișa postului:

1.    Planifică, organizează, coordonează și răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

2.    Stabilesc obiectivele structurii pe care o conduc, în conformitate cu cerințele legale privind sistemul de control intern managerial și răspund de îndeplinirea acestora;

3.    întocmesc fișele de post ale angajaților din structurile pe care le conduc și le transmit spre aprobare;

4.    în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere, cât și a celor de execuție, privind respectarea documentelor sistemului de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, precum și atribuțiile cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

5.    întocmesc și semnează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale) din structurile pe care le conduc și le transmit spre contrasemnare funcției ierarhice superioară de conducere;

6.    Fac parte din Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial (SCM), conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, modificat, conform dispoziției emisă de Primarului Sectorului 5;

7.    Dispun măsurile necesare și răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;

8.    Asigură cunoșterea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității Sistemului de Management Calitate/Mediu în zonele coordonate, precum și corelarea activităților serviciilor și ținerea sub control ale interfațelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicatorilor de performanță;

9.    întocmesc referate de necesitate și note de fundamentare, în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare desfășurării activității;

10.    întocmesc și transmit către compartimentele de specialitate necesarul de cheltuieli specifice serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

11.    Urmăresc și răspund de aplicarea Regulamentului privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

12.    Asigură securitatea materialelor cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul structurii pe care o conduc;

13.    Asigură și răspund de respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de primar în cadrul sistemului de control intern managerial implementat la nivelul instituției, în cadrul structurii pe care o conduc;

14.    Asigură și răspund de raportarea rezultatelor activității structurii pe care o conduc, către șefii ierarhic superiori și către primar;

15.    Asigură și răspund de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea și obținerea resurselor necesare activităților specifice pe care e desfășoară în structura pe care o conduc;

16.    își stabilesc și aplică metode proprii privind controlarea derulării activităților specifice realizate de angajații din subordine;

17.    Asigură și răspund de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de primar la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele prevăzute de acesta;

18.    Asigură și răspund de instruirea necesară a angajaților din subordine, în conformitate cu necesitățile identificate și/sau din dispozițiile conducerii instituției;

19.    Fac propuneri privind participarea angajaților din subordine la cursurile de perfecționare profesională;

20.    Răspund de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum și de aplicarea și corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;

21.    Coordonează, organizează și răspund de desfășurarea activităților specifice structurii pe care o conduc, de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității acestor activități;

22.    Asigură și răspund de comunicarea către primar a deficiențelor de natură să producă perturbări în buna desfășurare a activităților realizate de personalul din subordine, precum și a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficiențe;

23.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice probelemelor solicitate de persoana audiată;

24.    Repartizează sarcini de serviciu angajaților din subordine, în conformitate cu competențele acestora, cu privire la derularea activităților specifice structurii pe care o conduc;

25.    Răspund de aducerea la cunoștință întregului personal din subordine, a Regulamentului intern, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor măsurilor /deciziilor conducerii Primăriei Sectorului 5, care au implicații asupra personalului din subordine;

26.    Răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea structurii pe care o conduc, informând conducerea instituției;

27.    Verifică și semnează lucrările personalului din subordine;

28.    Repartizează structurilor din subordine corespondența ți lucrările atribuite spre soluționare structurii pe care o conduc;

29.    Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și apliarea legilor și dispozițiilor primarului care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le conduc;

30.    Propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul structurii pe care o coordoneză, colaborează și conlucreză cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

31.    în desfășurarea activității, serviciile de specialitate din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și serviciile publice de interes local vor întreține relații funcționale cu Primăria Municipiului București, Prefectura Municipiului București, organele centrale ale administrației publice și instituții specializate. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului București sau organele centrale va fi adusă la cunoștință conducerii instituției;

32.    Urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului / biroului / compartimentului aflate în directa subordonare;

33.    Propun spre aprobare primarului, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului / biroului / compartimentului aflate în directa subordonare și avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora în condițiile legii;

34.    Aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției;

35.    Reprezintă Sectorul 5 al Municipiului București în raport cu alte instituții, în limitele competențelor stabilite de primar;

36.    Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o conduc;

37.    Susține în comisiile de specialitate ale consiliului local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliului Local Sector 5 și răspunde interpelărilor consilierilor locali;

38.    Redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferințe, alte evenimente pe termen scurt;

39.    Răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public și al celorlalți angajați ai aparatului de specialitate.

în cazul în care un funcționar public de conducere se află în concediu medical, suspendat din funcție sau în caz de absență nejustificată și nu are înlocuitor desemnat în fișa postului, superiorul ierarhic sau, după caz, primarul, stabilește persoana care preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN /MANAGERIAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5

Art. 16.

(1)    Sistemul de control managerial al instituției este proiectat și implementat în conformitate cu prevederile legale, de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Sectorului 5 al Municipiului București, denumită în continuare "Comisia”;

(2)    Desemnarea membrilor și atribuțiile Comisiei și Regulamentul de funcționare al acesteia se realizează prin dispoziție a primarului, sau, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

Art. 17.

(1)    Implementarea sistemului se control intern managerial se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și cu "Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial al entității publice” aprobat de Secretarul General al Guvernului.

(2)    Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor de structuri și/sau subordonaților acestora, reprezintă sarcini de serviciu.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE ALE PRIMARULUI SECTORULUI 5

V CABINET PRIMAR

1.    Se subordonează direct primarului;

2.    Reprezintă instituția primarului în raporturile cu cetățenii, administrația centrală și locală, alte instituții și organizații, persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în baza competențelor stabilite de primar;

3.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru primar;

4.    Ține evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către primar;

5.    întocmește raportul anual de activitate al Primarului Sectorului 5, pe baza datelor primite de la serviciile descentralizate din subordinea Consiliului Local Sector 5, cât și de la direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

6.    întocmește, la solicitarea primarului, note, referate de sinteză, răspunsuri către cetățeni și diverse instituții;

7.    Asigură reprezentarea primarului la diverse manifestările organizate de structurile militare de aplicare, siguranță națională și ordine publică;

8.    Transmite invitații și felicitări instituțiilor sau persoanelor cu care instituția are reîații de colaborare.

S BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

Biroul Audit Public Intern exercită următoarele tipuri de audit:

-    audit de sistem care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

-    audit de performanță care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice, sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

-    audit de regularitate care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice, conform normelor legale.

Biroul Audit Public Intern răspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 5, serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Sector 5 și unităților de învățământ de pe raza Sectorului 5. Ajută structurile auditate să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și face recomandări pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.

Biroul Audit Public Intern elaborează și actualizează norme metodologice privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 5, serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Sector 5 și unităților de învățământ de pe raza Sectorului 5, pe care le transmite spre avizare U.C.A.A.P.I.

Biroul Audit Public Intern elaborează proiectul planului multianual de audit public intern (pe o perioadă de 3 ani) și pe baza acestuia elaborează planul anual de audit public intern pe care le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5 și asigură actualizarea acestora ori de câte ori situația o impune.

Biroul Audit Public Intern raportează periodic la UCAAPI, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat Primarului Sectorului 5 și structurii de control intern, abilitate.

•    participă la elaborarea proiectului planului de audit intern al Biroului Audit Public

Intern din Primăria Sectorului 5, cu aspectele legate de activitățile aparatului de specialitate al primarului ;

•    participă la elaborarea Normelor proprii de audit public intern, pe care le supune avizării DGRFP-a Municipiului București;

•    auditează, cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita la acestea următoarele :

o angajamentele legale și bugetare din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare ;

o plățile asumate prin angajamentele legale și bugetare, inclusiv din fondurile comunitare ;

o vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public/privat al statului;

o constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

o alocarea creditelor bugetare ; o sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; o sistemul de luare a deciziilor;

o sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate acestora; o sistemele informatice.

•    efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și de control ale aparatului de specialitate al primarului sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

•    efectuează misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual, la solicitarea primarului Sectorului 5;

•    evaluează sistemul de control intern de la nivelul structurilor auditate și recomandă Primarului măsuri de optimizare și fluidizare a sistemului;

•    efectuează misiuni de consiliere formalizate;

•    participă în cadrul echipelor mixte, la misiuni solicitate de către Primar, în anumite situații;

•    îndeplinește atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern. Auditorul intern trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interes. Pentru acțiunile lui întreprinse cu bună credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorul intern nu poate fi sancționat sau trecut în altă funcție;

•    elaborează Rapoartele de audit în cuprinsul cărora formulează recomandări, urmare a misiunilor de audit desfășurate, în scopul îmbunătățirii activității structurilor auditate și îl înaintează conducătorului structurii auditate, șefului Biroului Audit Public Intern și Primarului Sectorului 5;

•    raportează periodic Șefului Biroului Audit Public Intern asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

•    Șeful Biroului Audit Public Intern și conducerea Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București vor asigura condițiile necesare perfecționării profesionale, perioadă destinată acestui scop prin lege fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an;

•    informează Șeful Biroului Audit Public Intern despre recomandările neînsușite de conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora ;

•    înștiințează imediat Șeful Biroului, Primarul și structura de control intern abilitată, în cazul identificării unor iregularități, fraudă sau posibile prejudicii;

•    participă la elaborarea Raportului anual al activității direcției prin completarea secțiunii aferente Biroului Audit Public Intern;

•    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul biroului, conform OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat cu OSGG 200/2016, în cadrul Biroului Audit Public Intern;

•    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Biroului;

•    îndeplinește orice alte atribuții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

•    ține evidența comunicărilor și corespondența în cadrul Biroului

Atribuțiile Biroului de Audit Public Intern in raport cu Instituțiile Publice Subordonate CLS5 și Unitățile de învățământ sunt:

•    participă la elaborarea proiectului planului de audit intern al Direcției Audit Public Intern din Primăria Sectorului 5, cu aspectele legate de activitățile Instituțiilor Publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 5 cât și a unităților de învățământ arondate;

•    participă la elaborarea Normelor proprii de audit public intern, pe care le supune avizării DGRFP-a Municipiului București;

•    auditează, cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita la acestea următoarele :

o angajamentele legale și bugetare din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare aferente Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate;

o plățile asumate prin angajamentele legale și bugetare, inclusiv din fondurile comunitare aferente Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate ;

o vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public/privat al statului;

o constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

o alocarea creditelor bugetare aferente Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate;

o sistemul contabil și fiabilitatea acestuia aferent Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate;

o sistemul de luare a deciziior;

o sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate acestora; o sistemele informatice aferente Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a

unităților de învățământ arondate.

•    efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și de control aferente Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

•    efectuează misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual, la solicitarea primarului Sectorului 5;

•    evaluează sistemul de control intern de la nivelul Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate și recomandă Primarului măsuri de optimizare și fluidizare a sistemului;

•    exercită misiuni de consiliere formalizate;

•    participă în cadrul echipelor mixte, la misiuni de consiliere solicitate de către Primar, în anumite situații;

•    îndeplinește atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern. Auditorul intern trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interes. Pentru acțiunile lui întreprinse cu bună credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorul intern nu poate fi sancționat sau trecut în altă funcție;

•    elaborează Rapoartele de audit în cuprinsul cărora formulează recomandări, urmare a misiunilor de audit desfășurate, în scopul îmbunătățirii activității structurilor auditate și le înaintează Primarului Sectorului 5;

•    completează și menține la zi dosarele permanente aferente fiecărei misiuni de audit, dosare ce cuprind informații despre structurile auditate;

•    raportează periodic Șefului Biroului Audit Public Intern, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit al Instituțiilor din subordinea CLS5 cât și a unităților de învățământ arondate;

•    Șeful Biroului Audit Intern și conducerea Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București vor asigura condițiile necesare perfecționării profesionale, perioadă destinată acestui scop prin lege fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an;

•    Informează șeful Biroului Audit Public Intern, despre recomandările neînsușite de conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;

•    înștiințează imediat directorul executiv, primarul și structura de control intern abilitată, în cazul identificării unor iregularități, fraudă sau posibile prejudicii;

•    participă la elaborarea Raportului anual al activității Biroului prin completarea secțiunii ce privește Instituțiile Publice Subordonate CLS5 și Unitățile de învățământ;

•    efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

•    îndeplinește orice alte atribuții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

•    ține evidența comunicărilor și corespondența în cadrul Biroului.

S ARHITECT ȘEF

1.    Coordonează, controlează și răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și de cea a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

2.    Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectarea disciplinei de urbanism și amenajarea teritoriului pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5;

3.    Verifică, răspunde și semnează certificatele de urbanism și autorizațiile pe care Primăria Sectorului 5 are competența de a le autoriza;

4.    Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare, pentru lucrările a căror competență de rezolvare este stabilită prin lege;

5.    Răspunde de aplicarea Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativă a Sectorului 5;

6.    Participă la ședințele Comisiilor de specialitate și de plen ale Consiliului Local Sector 5, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

7.    Asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice de detaliu (P.U.D.), fiind membru al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar din cadrul Consiliului Local Sector 5;

8.    Urmărește și participă la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, pentru bunurile din domenialitatea proprie și domenialitatea Municipiului București;

9.    Verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și de reglementările curente;

10.    Răspunde de rezolvarea cererilor cetățenilor care solicită relații privind activitatea direcției în sector, răspunde de buna organizare a relațiilor acesteia cu publicul și susține program de audiențe;

11.    Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare în domeniu de către personalul din subordine;

12.    întocmește rapoarte privind activitata specifica și le transmite conducerii la solicitarea acesteia;

13.    Răspunde interpelărilor consilierilor locali, cu aprobarea Primarului Sectorului 5;

14.    Aprobă procedurile operaționale (de proces) pentru activitățile pe care le coordonează;

15.    Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de muncă pentru șefii de compartimente;

16.    îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei, dispuse de conducerea ierarhic superioară.

Direcția Urbanism și Amenajarea Terioriului

1.    Emite în baza legală în vigoare certificate de urbanism, autorizații de construire; avize conform legislației in vigoare pentru firme și reclame publicitare pe raza sectorului 5;

2.    Verifică solicitările petentilor și răspunde pentru documentațiile incomplete ce se vor regăsi ulterior în procesul de autorizare / aprobare a P.U.D - ului;

3.    întocmește notificările către vecinii beneficiarilor pentru a lua la cunoștință de inițierea unei documentații P.U.D;

4.    Răspunde de aducerea la cunoștința inițiatorilor P.U.D-urilor, privind modificări ale documentației urbanistice, ca urmare a observațiilor întemmeiate ale vecinilor sau a obiecțiunilor dispuse în Comisia Tehnică de Urbanism (CTU);

5.    Răspunde ca raportul de informare și consultare a publicului să facă parte din documentația P.U.D. ce va fi supusă aprobării Consiliului Local;

6.    Asigură secretariatul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar din cadrul Consiliului Local Sector 5;

7.    Răspunde de întocmirea Avizului Favorabil, înaintându-i Arhitectului Șef pentru semnare;

8.    Răspunde ca dosarele documentațiilor de urbanism să fie complete, însoțite de toate referatele și avizele comisiilor pentru prezentare în ședințele Consiliului Local Sector 5;

9.    Inițiază și promovează proiecte de hotărâri privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;

10.    întocmește adrese și referate cu privire la documentele primite și alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

11.    Propune și susține programe de pregătire a personalului din cadrul direcției;

12.    Participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul său de activitate verifică în teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizațiile de construire;

13.    Ține evidența documentelor și a fluxului acestora, precum și sarcini de secretariat în interiorul direcției.

14.    Participă la organizarea și desfășurarea manifestărilor educative si științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.)

15.    Răspunde de aplicarea Planului Urbanistic General (P.U.G) al Municipiului București pe raza administrativă a Sectorului 5;

16.    Participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;

17.    Asigură legătura cu serviciile ce au atribuții în domeniul urbanismului sau cu alte direcții/servicii;

18.    Emite, în baza documentațiilor de urbanism aprobate, certificate de urbanism și autorizații de construire, conform competențelor;

19.    Asigură păstrarea și conservarea în siguranță a copiilor după documentele și informațiile ce constituie sistemul de evidență a datelor urbane pe teritoriul administrativ al Sectorului 5;

20.    Verifica in teren, identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a Sectorului 5;

21.    Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate, verifică în teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepția finală a lucrărilor;

22.    Verifică respectarea parametrilor tehnici în documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire;

23.    Verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții înconformitate cu prevederile legale în vigoare;

24.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Generală Juridică, inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5, specifice activității direcției;

25.    Asigură efectuarea de copii ale autorizațiilor de construire și documentațiilor tehnice aferente, la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor organe abilitate;

26.    Răspunde de eliberarea copiilor certificate după documentații, autorizații, la solicitarea celor în drept;

27.    Verifică în teren starea imobilelor, terenuri și construcții, înainte de emiterea

Certificatelor de Urbanism;

28.    Verifică în teren starea imobilelor înaintea emiterii Autorizațiilor de Construire și furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației față de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

29.    Realizează inventarierea clădirilor autorizate și reactualizează permanent acest inventar;

30.    Asigură reactualizarea taxei de autorizație după declararea valorii finale de către beneficiarul investiției;

31.    Verifică, întocmește și eliberează certificatul de atestare al edificării construcțiilor, conform legislației în vigoare.

32.    ‘ Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor.

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

1.    Se subordonează Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, colaborează cu toate direcțiile/serviciile/compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5;

2.    Rezolvă corespondența cu cetățenii referitor la petițiile depuse;

3.    Se preocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislație referitoare la urbanism și amenajarea teritoriului;

4.    Analizează cererile depuse pentru obținerea Certificatului de Urbanismului și a Autorizației de Construire;

5.    Verifică în teren veridicitatea cererilor depuse;

6.    întocmește, în conformitate cu legislația în vigoare, Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire pentru lucrările de construire, reconstruire, extindere, desființare sau refacere a clădirilor conform competențelor sectorului;

7.    Păstrează evidența Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire emise;

8.    Răspunde asupra modului în care actele pe care le întocmește sunt în conformitate cu legislația în vigoare;

9.    Execută orice altă sarcină repartizată de conducerea executivă a Primăriei;

10.    Colaborează cu toate direcțiile, serviciile și birourile din cadrul Primăriei;

11.    Colaborează cu serviciile similare din cadrul celorlalte primării de sector ale Primăriei Municipiului București;

12.    Emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru racorduri branșamente la rețelele publice tehnico - edilitare la solicitarea persoanelor fizice și juridice;

13.    Emite aprobări pentru ocuparea domeniului public cu organizarea de șantier sau în alte situații în care ocuparea domeniului public devine evidentă.

14.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor.

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

1.    Se subordonează Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, colaborează cu toate compartimentele din Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

2.    Colaborează cu serviciile similare din cadrul celorlalte primării de sector și ale Primăriei Municipiului București (Centrul de Proiectare Urbană);

3.    Primește documentațiile pentru obținerea Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire pentru panourile de firmă sau firmele luminoase de la societățile comerciale;

4.    Emite Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire pentru panourile de firmă și firmele luminoase ale societăților comerciale de pe raza Sectorului 5;

5.    Păstrează evidența Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire pentru panourile de firmă sau firmele luminoase de la societățile comerciale emise;

6.    Răspunde asupra modului în care actele pe care le întocmește sunt în conformitate cu legislația în vigoare;

7.    Păstrează confidențialitatea asupra lucrărilor executate;

8.    Execută orice altă sarcină repartizată de conducerea executivă a Primăriei Sectorului 5;

9.    Rezolvă corespondența cu cetățenii referitor la petițiile depuse;

10.    Se preocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației.

11.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor

Compartimentul Prognoze Urbanistice

1.    Se subordonează Arhitectului Șef, colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 5, cu serviciile publice descentralizate, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

2.    Colaborează cu serviciile similare din cadrul celorlalte primarii de sector și ale Primăriei Municipiului București (Centrul de Proiectare Urbană);

3.    Din proprie inițiativă sau la sugestia cetățenilor, propune elaborarea de proiecte care să rezolve problema referitoare la urbanism în Sectorul 5;

4.    Aduce în permanență la zi harta Sectorului 5, pe care evidențiază Certificatele de urbanism si Autorizațiile de Construire, precum și Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate de Primăria Municipiului București;

5.    Identifică în teren construcțiile provizorii (atât cele autorizate, cat și cele neautorizate) cu caracter comercial și garajele;

6.    Studiază și face propuneri pentru amplasamentele de noi piețe agroalimentare, bazare, instituții de cult, terenuri dejoacă pentru copii și altele;

7.    Studiază Planurile Urbanistice de Detaliu depuse și le înaintează spre avizare Comisiei Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar din cadrul Consiliului Local Sector 5 și apoi spre aprobare la Primăria Municipiului București;

8.    Păstrează evidența Planurilor Urbanistice de Detaliu și le urmărește pe parcursul aprobării de către Primăria Municipiului București;

9.    Răspunde asupra modului în care actele pe care le întocmește sunt in conformitate cu legislația in vigoare;

10.    Execută orice altă sarcină repartizată de conducerea executivă a Primăriei Sectorului 5;

11.    Păstrează confidențialitatea asupra lucrărilor executate;

12.    Rezolvă corespondența cu cetățenii referitor la petițiile depuse;

13.    Se preocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației.

14.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

1.    Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, prezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și le înaintează spre validare Prefecturii Municipiului București. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar;

2.    Completează planurile cadastrale și registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

3.    Participă la expertize tehnice ale instanțelor atunci când există solicitare;

4.    Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;

5.    întocmește procese-verbale de punere în posesie;

6.    Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

7.    Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care se încadrează în prevederile Legii Fondului Funciar și a Legii Cadastrului;

8.    Ia în evidență și comunică instituțiilor și serviciilor Dispozițiile Primarului General privind modificarea denumirilor străzilor și a numerelor poștale de pe raza Sectorului 5;

9.    întocmește liste anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

10.    înaintează Comisiei Municipale contestațiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

11.    în urma validării lucrărilor de către Prefectura Municipiului București, participă, împreună cu membrii comisiei, la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri;

12.    Ia în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmărind să fie analizate, în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

13.    înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie;

14.    Completează și actualizează datele din Registrul Agricol;

15.    Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;

16.    Eliberează adeverințe din registrul agricol;

17.    Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

18.    Transmite situații Direcției de Statistică a Consiliului General al Municipiului București;

19.    Colaborează cu Direcția Agricolă din cadrul Consiliului General al Municipiului București și cu circumscripțiile sanitar veterinare de pe raza Sectorului 5;

20.    în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului și furnizează datele necesare pentru identificarea exploatațiilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ;

21.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar și asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

22.    .■    Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

23.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Generală Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 specifice activității serviciului;

24.    Asigură identificarea și verificarea proprietarilor de terenuri în vederea emiterii certificatului de producător agricol.

25.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor

V DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI

Direcția Tehnică Si Verificare Investiții Edilitare

J    5    5

Direcția Tehnică Și Verificare Investiții Edilitare asigură relațiile de specialitate cu toate instituțiile și organele administrației centrale și locale implicate în gestionarea activității economico-sociale de la nivelul Capitalei și Sectorului 5, precum și cu organizații neguvernamentale, civile, culturale sau de altă natură a căror activitate are impact asupra cetățenilor sau domeniului public.

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

Este serviciul specializat al Direcției Tehnică Și Verificare Investiții Edilitare care asigură în principal monitorizarea permanenta a domeniului public de pe raza Sectorului 5, pe linia activităților desfășurate de operatorii serviciilor publice, respectiv :

•    alimentare cu apă și canalizare

•    termoficare urbană - căldură și apă caldă menajeră

•    gaze naturale

•    iluminat public

•    transport în comun

•    telecomunicații

•    salubrizare

•    reabilitare termică

Atribuții și răspunderi:

•    Coordonează activitatea de lucrări edilitare; monitorizează lucrările edilitare care se desfășoară pe raza Sectorului 5 - branșamente, racorduri, avarii;

•    Participă la recepția de terminare a lucrărilor, respectiv recepții finale, pentru lucrările- edilitare avizate;

•    în urma verificărilor în sector, face propuneri privind repararea sau modernizarea unor străzi (carosabil, trotuare);

•    Stabilește împreună cu direcțiile și serviciile abilitate programul de modernizare străzi, introducere rețele apă și canalizare;

•    Intervine la RADET, în urma sesizărilor cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea agentului termic și a apei calde menajere;

•    Intervine la SC Apa Nova București, în urma sesizării cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea apei potabile;

•    Intervine pentru remedierea deficiențelor legate de iluminatul public;

•    Intervine la RATB pentru remedierea deficiențelor sesizate pe linia transportului în comun situat pe raza Sectorului 5;

•    Intervine la Consiliul General al Municipiului București - Administrația Străzilor, făcând propuneri pentru amplasarea de indicatoare rutiere privind circulația auto și pietonală;

•    Urmărește și participă la recepția lucrărilor de intervenții și avarii pe rețelele de utilități publice (din punct de vedere al refacerii pavajelor și spațiilor verzi afectate) și aplică sancțiuni contravenționale când este cazul;

•    Intervine la regiile prestatoare de servicii, în urma sesizării cetățenilor sau agenților economici, pentru remedierea deficiențelor reclamate, aplicând sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare, când este cazul;

•    Verifică în teren legalitatea lucrărilor tehnico - edilitare ce se execută pe raza Sectorului 5, privind deținerea autorizației de construcție, încadrarea în prevederile acesteia, impactul lucrărilor asupra domeniului public;

•    Asigură relațiile de specialitate ale Primăriei Sectorului 5 cu orice alți factori implicați, în activitatea de control și monitorizare a lucrărilor de investiții tehnico - edilitare de interes major în Capitală;

•    Participă la lucrările de predare a amplasamentelor, aferente investițiilor tehnico - edilitare de interes public;

•    Colaborează cu operatorii serviciilor publice, precum și cu alte organe ale administrației centrale și locale în cadrul comandamentelor de specialitate convocate în situații de urgență sau oricând situația o impune;

•    Se deplasează în teritoriu, pentru identificarea cazurilor de ocupare a domeniului public cu organizări de șantier sau pentru alte scopuri, situație în care analizează legalitatea, întocmește documentația necesară și o înaintează spre aprobare;

•    Urmărește achitarea taxelor aprobate, aferente ocupării domeniului public;

•    Identifică în teren vehiculele abandonate/fară stăpân, întocmind documentația necesară și făcând propuneri pentru demararea procedurilor legale în vederea ridicării acestora de pe domeniul public;

•    Participă la ridicarea vehiculelor abandonate / fără stăpân, în colaborare cu alte instituții abilitate din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

•    Identifică și inventariază, în vederea includerii în programele anuale de rabilitare termică, toate blocurile de locuințe - condominii;

•    înștiințează asociațiile de proprietari privind înscrierea în programul local de reabilitare termică;

•    Include în baza de date și întocmește listele de priorități cu asociațiile de proprietari care au depus dosarele pentru reabilitare termică;

•    Asigură urmărirea întocmirii și semnării contractelor de mandat cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale, în vederea continuării acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică;

•    Asigură obținerea din partea asociațiilor de proprietari a hotărârii adunării generale, privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică și întocmirea dosarelor în vederea promovării lucrărilor;

•    Asigură colectarea datelor tehnice din teren necesare completării Fișei Tehnice ale imobilului conform cerințelor legislative;

•    Notifică asociațiile de proprietari, aducându-le la cunoștință condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor, în condițiile legislației în vigoare;

•    Pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare OUG nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulttrioare;

•    Asigură, coordonează, verifică, controlează și răspunde de folosirea și cercetarea documentelor în scopul rezolvării petițiilor și cererilor înaintate de persoane fizice și juridice;

•    Verifică și asigură păstrarea, conservarea, integritatea și securitatea documentelor;

•    în aplicarea atribuțiilor de inspecție, constată contravenții, propune și aplică sancțiuni conform legislației în vigoare;

•    Primește,ține evidența și răspunde în cadru legal la toate reclamațiile, sesizările și solicitările depuse de cetățeni;

•    Elaborează rapoarte către șefii ierarhici, asupra activității;'

•    Duce la îndeplinire orice sarcină trasată de șeful ierarhic superior;

•    Răspunde și participă activ la orice sarcină ordonată de Primarul Sectorului 5.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

•    Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 strategia și programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat al Sectorului 5 inclusiv programul prestațiilor de servicii privind amenajările și întreținerea spațiilor verzi;

•    Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 programul de activități pe domeniul public privind spațiile verzi:

•    Realizează programe de întreținere, plantări pomi, plantări flori, program toaletări, defrișări, inclusiv solicitări de avize, precum și alte activități specifice spațiilor verzi, precum dotarea și întreținere a mobilierului urban;

•    Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc) și necesarul de material urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);

•    în baza contractelor în vigoare privind prestarea de servicii/delegare de gestiune a unor servicii publice, întocmește notele de comandă și monitorizează lucrările privind întreținerea spațiilor verzi și a mobilierului urban;

•    Verifică, prin acțiuni programate sau inopinat, zilnic, prestația de servicii de către societățile,.de salubrizare și întreținere spații verzi și mobilier urban, consemnează în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

•    întocmește rapoarte săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului, rezultatele monitorizării activităților (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate, iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor; informează periodic sau la cerere conducerea Primăriei Sectorului 5 asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

•    Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorulu 5, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din Sectorul 5;

•    Monitorizează graficul de prestare a serviciilor delegate precum și calitatea acestora, în vederea asigurării funcționării corecte a echipamentelor din spațiile dejoacă, în condiții de siguranță și Securitate;

•    Verifică permanent starea locurilor de joacă și, prin colaborarea cu Direcția Generală de Poliție Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, a locurilor ocupate cu echipamente de agrement din parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, depistând și asigurându-se că se adoptă măsuri pentru remedierea de urgență a eventualelor defecte constatate;

•    Planifică lucrările de reparații și întreținere, propune amenajarea de noi spații de joacă, utilaje de agrement și asigură consultanță în întocmirea documentației necesare investițiilor noi;

•    întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri survenite în urma vandalizării sau folosirii necorespunzătoare a spațiilor;

•    întreprinde demersuri pentru obținerea autorizației de funcționare a parcurilor de distracții/spațiilor de joacă de pe raza Sectorului 5, document emis de autoritățile publice locale;

•    Efectuează, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branșamentele necesare în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare;

•    Asigură informarea vizitatorilor prin amplasarea de panouri de avertizare, amplasate la intrarea în parcul de distracții, despre: denumirea parcului de distracții, numărul autorizației de funcționare a parcului de distracții/spațiilor de joacă emisă de autoritățile publice locale, datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul, numerele de telefon ale serviciilor abilitate în gestionarea situațiilor de urgența ( Salvare, Pompieri, Poliție ) și în domeniul protecției drepturilor consumatorilor;

•    Ține evidența echipamentelor pentru agrement, prin indicarea amplasamentului acestora pe harta parcului de distracții;

•    Verifică activitatea de amenajare și întreținere a parcurilor și zonelor verzi aferente locurilor de joacă pentru copii aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

•    Urmărește realizarea programelor de întreținere și reparații a dotărilor existente precum și a celor noi, informând conducerea instituției cu privire la stadiul de realizare a acestora;

•    Verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoare la deteriorarea sau intervențiile asupra zonelor verzi;

•    Asigură împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 conservarea patrimoniului din.administrare și sporirea gradului de siguranță, a vizitatorilor;

•    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

•    Asigură împrejmuirea parcului de distracții / spațiilor dejoacă;

•    Urmărește asigurarea dotării parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, canalizare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloacele adecvate de colectare a gunoiului;

•    Urmărește asigurarea delimitării aleilor de acces, astfel încât să evite intrarea vizitatorilor în raza de acțiune a echipamentelor pentru agrement aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora;

•    Anunță imediat ce a luat la cunoștință, producerea oricărui accident sau incident grav autorităților competente;

•    In cazul lucrărilor urgente în care este necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți din acestea, are obligația de a urmării semnalizarea corespunzătoare zonei, în vederea evitării producerii unor accidente. Aceasta se va face prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident !” sau „ Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;

•    Are obligația de a cunoaște reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă, utilajele de agrement, alimentație publică, și să se asigure de respectarea acestora;

•    Este prezent la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control;

•    Elaborează și verifică respectarea regulamentului de organizare și funcționare al parcurilor;

•    Verifică modul de executare a lucrărilor de curățenie, întreținere, revizii pentru echipamentele din parcuri;

•    Asigură informarea beneficiarilor în legătură cu denumirea echipamentelor din spațiile de joacă/utilaje de agrement, potențialele pericole, modul adecvat de utilizare și comportamentul utilizatorilor;

•    Propune scoaterea din uz a echipamentelor care nu mai pot asigura securitatea beneficiarilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării;

•    Asigură, prin colaborarea cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, respectarea ordinii în spațiile de joacă prin inspecțiile periodice cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spațiilor dejoacă;

•    Are obligația de a aduce la cunoștință beneficiarilor programul de funcționare al parcurilor, prin afișaje montate la intrarea în parc precum și în incinta acestuia;

•    întreprinde demersuri, cu sprijinul Direcției Generale Arhitet Șef, privind înaintarea către Primarului Sectorului 5 a documentațiilor necesare aprobării pentru persoanele fizice/juridice privind ocuparea terenurilor sau construcțiilor din parcuri, în vederea amplasării de echipamente de agrement, chioșcuri și tonete, inclusiv a locurilor de joacă; ocuparea terenurilor din parc se face pe bază de contract, potrivit legii; pentru ocuparea acestor suprafețe, se vor percepe tarifele/taxele aprobate prin H.C.G.M.B;

•    Urmărește, în colaborare cu Direcția Generală de Poliție Locala Sector 5, felul în care sunt respectate clauzele contractuale stabilite prin contracte de prestări servicii/delegare a gestiunii serviciilor publice și face propuneri de încetare, în cazul nerespectării lor;

•    încheie protocoale pentru organizarea unor evenimente în parcurile administrate de Primăria Sectorului 5;

•    întocmește proces - verbal de predare/primire a amplasamentelor/spațiilor care fac obiectul acordurilor de ocupare a domeniului public;

•    Ia măsuri pentru eliberarea terenului/spațiului în cazul nerespectării clauzelor contractuale/acordurilor;

•    Inventariază construcțiile existente în parcuri și întocmește un plan de situație cu amplasamentelor acestora;

•    Stabilește proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare și control permanent, în scopul îndeplinirii în mod corespunzător și la timp a atribuțiilor specifice;

•    în funcție de sesizările primite și de rezultatele verificărilor efectuate în teren, se va întocmi „Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecțiuni grave care pot constitui pericole pentru siguranța beneficiarilor, care va fi comunicat prestatorului de servicii/delegare a gestiunii serviciilor publice;

•    Verifică și soluționează sesizările cetățenilor și asociațiilor de proprietari privind activitățile de gestionare a spațiului verde și a parcurilor, în limita competențelor.

Biroul Autorizare Activități Comerciale

•    Eliberează acorduri de funcționare pentru diverse activități desfășurate de agenții economici, conform legislației în vigoare;

•    în cazul existenței unei necorelări între documentele depuse și activitatea desfășurată, îndrumă agentul economic în vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea în legalitate;

•    Eliberează autorizații de funcționare pentru activitățile de alimentație publică, activități recreative și distractive, pentru piețe, cât și pentru parcurile și spațiile de joacă de pe raza Sectorului 5, conform legislației în vigoare;

•    Eliberează acorduri de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale sezoniere, temporare, permanente sau ambulante pe domeniul public, conform legislației în vigoare;

•    Eliberează acorduri de funcționare pentru operatorii economici care solicită terase sezoniere sau permanente;

•    întocmește și actualizează permanent lista agenților economici de pe raza Sectorului 5;

•    Organizează primirea și rezolvarea reclamațiilor care au legătură cu activitatea biroului, primite la Primăria Sectorului 5;

•    Sesizează alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

•    Arhivează documentele serviciului.

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

•    Primește, verifică și ia în evidența dosarele petenților care solicită locuințe în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare;

•    Efectuează anchetele sociale pentru verificarea în teren a autenticității datelor declarate și a constatării situației familiale la fața locului în ceea ce privește cererile pentru acordarea unei locuințe conform Legii locuinței nr. 114/1996 și ale HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

•    Redactează raportul privind ancheta socială în urma deplasării pe teren cu consemnarea celor constatate;

•    întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la stabilirea criteriilor de punctaj în baza Legii nr. 114/1996;

•    Analizează și evaluează (întocmește fișele nominale de punctaj ) dosarele de locuință în vederea includerii pe listele de priorități stabilite conform Legii nr. 114/1996 și Legii nr. 152/1998 în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ și a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), pe baza unor criterii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

•    Supune anual aprobării Consiliului Local al Sectorului 5, listele de priorități avizate de Comisia socială pentru repartizarea locuințelor, ulterior fiind date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului;

•    întocmește documentația necesară în vederea repartizării locuințelor ce fac obiectul următoarelor acte normative: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 83/2001, Legea nr. 152/1998, OUG nr. 51/2006, OUG nr. 74/2007 și HCGMB nr. 42/2003, HCL NR. 64/2000;

•    Verifică și întocmește notele tehnice care însoțesc dosarele de repartizare a locuințelor mișcarea I și a- II - a puse la dispoziția Sectorului 5 de Primăria Municipiului București, respectiv Administrația Fondului Imobiliar (AFI);

•    întocmește borderoul de locuințe ce urmează a fi repartizate conform procesului - verbal al Comisiei pentru repartizarea locuințelor, instituită în acest sens;

•    Verifică în vederea avizării dosarele persoanelor care solicită schimburi de locuință, transcrieri de contracte de închiriere, intrări în spațiu ( aceste dosare sunt întocmite de instituțiile de administrare a fondului imobiliar conform HCGMB nr. 42/2003 );

•    Verifică și soluționează cererile de schimb de locuințe precum și cele de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrate de Sectorul 5 privind transcrierea, includerea sau radierea unor persoane în/din fișa suprafeței locative;

•    Verifică în teren și întocmește documentația necesară extinderilor de spațiu solicitate de către locatarii spatiilor administrate de Consiliul Local al Sectorului 5;

•    întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, în funcție de punctajul obținut și le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului Local al Sectorului 5;

•    întocmește referate și le supune „Comisiei sociale de repartizare a locuințelor” în vederea aprobării și emiterii repartițiilor;

•    Colaborează cu Direcția Generală Juridică în ceea ce privește solicitarea unor puncte de vedere cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

•    Conform aprobărilor completează repartițiile și comunicările către Administrația Fondului Imobiliar în vederea închirierii contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor proprietate personală;

•    Primește, înregistrează și rezolvă operativ corespondența repartizată pentru soluționare de către conducerea executivă, întocmește răspunsurile și le supune pentru semnare conducerii executive;

•    Acordă consultanță de specialitate tuturor cetățenilor interesați de obținerea de locuințe;

•    Efectuează controale în teren pentru depistarea de locuințe libere sau ocupate abuziv;

•    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

Biroul Parcaje Auto de Reședință

•    Ține evidența parcajelor de reședință din Sectorul 5;

•    Inventariază cererile de atribuire a locurilor de parcare și încheie acorduri pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale;

•    Urmărește realizarea lucrărilor de amenajare, reabilitare parțială și/sau totală a parcajelor de reședință;

•    Monitorizează lucrările de marcare și numerotare a locurilor din parcajele de reședință, precum și amplasarea panourilor indicatoare;

•    Verifică în teren respectarea avizelor emise privind amenajarea de noi parcaje de reședință;'

•    întocmește documentația tehnică privind evidența locurilor de parcare pentru fiecare platformă cu parcări de reședință.

•    Verifică și constată în teren amplasamentele parcajelor de reședință, propunând înființarea de noi parcaje rezidențiale, propuneri pe care le înaintează, spre executare, Serviciului Investiții din cadrul Direcției Generale Economice și de Investiții

•    Rezolvă în termen legal sesizările și reclamațiile petenților și redactează răspunsurile către aceștia;

•    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

Direcția de dezvoltare

J

Serviciul Achiziții Publice

1.    Elaborează Planul anual al achizițiilor publice, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

2.    Asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice si licitații;

3.    întocmește rapoarte și analize privind activitatea de achiziții publice si licitații;

4.    Acordă asistență internă și externă în domeniul de activitate;

5.    întocmește documentația de atribuire (fișa de date, formulare) exclusiv documentația tehnică;

6.    întocmește Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

7.    întocmește Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

8.    întocmește referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a comisiei de rezolvare a contestațiilor;

9.    întocmește Dispoziția de numire a Comisiilor menționate mai sus;

10.    întocmește documentația procedurii de licitație (excepție documentația tehnica : caietele de sarcini, studii de oportunitate,

11.    întocmește anunțul de intenție/participare/atribuire și-l comunică conform legislației în domeniul achizițiilor publice;

12.    întocmește documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare și achitării anunțurilor pentru proceduri;

13.    Pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația de atribuire, așigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

14.    Asigură desfășurarea procedurilor și secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

15.    întocmește contractele de achiziții publice, asigura din dosarul achizitiei/licitatiei, documentația necesară (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară și orice alte documente menționate ca fiind anexe la contract) în vederea finalizării procedurilor, prin încheierea contractelor;

16.    Participă ca membri în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziții publice;

17.    Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale;

18.    Asigură corespondența cu Agenția Naționala a Achizițiilor Publice privind verificarea in conformitate cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice a documentației de atribuire aferentă contractelor de achiziție publică, precum și fiecare anunț de intenție, anunț/invitație, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depășesc plafoanele stabilite de legislația în domeniul achizițiilor publice;

19.    Asigură corespondența, în cazul contestațiilor cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - București

20.    întocmește raportările pentru Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - București;

21.    întocmește dosarul achiziției publice;

22.    întocmește contractul de achiziție publică;

23.    Transmite contractul de achiziție semnat, împreună cu anexele acestuia către compartimentele de specialitate;

24.    întocmește documentele necesare restituirii garanțiilor de participare;

25.    Contribuie la implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene.

26.    Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituției;

27.    Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul și soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achizițiilor publice, până la 15 septembrie;

-programul de investiții anual și multianual;

-elaborararea și aprobarea bugetului pentru anul următor;

28.    Colaborează cu Compartimentul Informatica la elaborarea documentațiilor de achiziție a tehnicii de calcul și soft solicitate ;

29.    Comunică Compartimentului Informatica documentațiile tehnice și de utilizare a aplicațiilor informatice achiziționate direct;

30.    Comunică Compartimentului Informatica solicitările de dezvoltare de sisteme informatice și contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Compartimentul Investiții

1.    Elaborează și transmite organelor în drept informațiile statistice privind realizarea programului de investiții;

2.    Colaborează cu instituțiile administrației publice centrale în vederea promovării și derulării investițiilor incluse în programele anuale;

3.    Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea coordonării programelor de investiții care privesc Sectorul 5;

4.    Desfășoară programul de investiții aprobat pe an și pe trimestre;

5.    Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări privind investițiile Primăriei Sectorului 5, referate de necesitate, caiete de sarcini, note estimative, note de fundamentare, note justificative etc.;

6.    Asigură elaborarea documentațiilor tehnice organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție, în conformitate cu prevederile legale și le pune la dispoziția Serviciului Achiziții Publice;

7.    Colaborează cu Serviciul Achiziții Publice în vederea întocmirii Fișei de date a achizițiilor publice pentru obiectivele de investiții ale Sectorului 5;

8.    Răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru demararea elaborării documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivele de investiții;

9.    Coordonează activitatea de urmărire a implementării programelor de investiții;

10.    Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 privind încheierea de protocoale/convenții pentru finanțare și/sau realizarea proiectelor de investiții;

11.    Propune, când este cazul, redistribuirea fondurilor între obiectivele de investiții cuprinse în programul de investiții;

12.    Asigură întocmirea listelor de investiții ale Sectorului 5, cu specificarea surselor de finanțare, având la bază notele de fundamentare aprobate/emise de celelalte servicii/compartimente de specialitate;

13.    întocmește și supune aprobării Consiliului Local Sector 5 listele cu propunerile privind programele anuale de investiții ale Sectorului 5;

14.    întocmește și supune aprobării Consiliului Local Sector 5 propunerile privind finanțarea obiectivelor de investiții Sectorului 5;

15.    Colaborează cu direcțiile din cadrul Primăriei Sectorului 5 în vederea întocmirii programelor anuale de investiții;

16.    Colaborează cu instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5 în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;

17.    Elaborează și transmite direcției/serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, lista obiectivelor de investiții pentru care este necesar a se solicita și obține certificatul de urbanism, autorizația de construcție;

18.    Transmite Serviciului Achiziții Publice informațiile necesare includerii achizițiilor de bunuri, de servicii sau de lucrări aferente investițiilor Primăriei Sectorului 5 în programul anual al achizițiilor publice;

19.    îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competență sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

Serviciul Administrativ, Transport și întreținere

1.    Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului;

2.    Centralizează listele cu necesarul de materiale comunicat de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul instituției;

3.    Asigură funcționarea corespunzătoare a aparaturii, instalațiilor, centralelor termice și echipamentelor din sediul Primăriei Sectorului 5 sau perimetrul acesteia;

.4. Asigură efectuarea legăturilor telefonice solicitate de către direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din Primăria Sectorului 5;

5.    Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate din instituție și pentru locațiile aflate în administrare;

6.    Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritatea, încheiat pentru sediul Primăriei Sectorului 5 și celelalte locații aflate în administrare;

7.    Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc, necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei Sectorului 5;

8.    Organizează și asigură curățenia în sediul Primăriei Sectorului 5, prin lucrătorii din subordine;

9.    Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului din subordine;

10.    Asigură reîncărcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului Primăriei Sectorului 5 și din celelalte locații aflate în administrare;

11.    Prin magazineri gestionează și ține evidența primară a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimantelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefianților etc;

12.    în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate, întocmește notele de intrare - recepție și constatare a diferențelor, bonurilor de consum, de mișcare, de transfer, predare- primire etc., operându-le în fișele de magazie;

13.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor/achizițiilor directe urmărite de acest serviciu;

14.    Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sectorului 5;

15.    Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților Primăriei Sectorului 5;

16.    Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului audio, a sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a celorlalte

. echipamente tehnice din dotarea instituției și pentru locațiile aflate în administrare;

17.    Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

18.    Asigură condiții optime de folosire a sălii de ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

19.    Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei Sectorului 5;

20.    împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sectorului 5.

21.    Asigură buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare;

22.    Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare;

23.    Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile/serviciile/ birourile/compartimentele Primăriei Sectorului 5 pentru bidoanele cu apă, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora;

24.    Desfășoară activități necesare organizării și coordonării parcului auto al Primăriei Sectorului 5;

25.    întocmește documente legale și necesare asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb sau pentru contractarea service-ului auto, prin intermediul Serviciului Achiziții Publice;

26.    întocmește referate și caiete de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA și CASCO;

27.    Calculează consumul normat de carburanți și lubrifianți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite;

28.    Urmărește consumurile de piese de schimb, materiale, carburanți și uleiuri;

29.    Ține evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

30. Răspunde de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule; Organizează și asigură transportul personalului din aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 care e deplasează în interes de serviciu;

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

1.    Ține evidența și înregistrează contractele aferente achizițiilor publice în care Primăria Sectorului 5 este parte, în afara celor date în competența altor compartimente (ex. Legea 550/2002, privind vânzarea spațiilor comerciale);

2.    Urmărește executarea/derularea acestora sub aspectul termenelor și plății datoriilor către bugetul local ale părților contractante;

3.    întocmește informări și referate cu privire la activitatea specifică serviciului;

4.    Participă în echipa de implementare, monitorizare și evaluare a programelor, conform Dispoziției Primarului Sectorului 5;

5.    Organizează programe de pregătire a personalului propriu și/sau a beneficiarilor de proiecte în vederea ridicării nivelului de competență profesională;

6.    Verifică modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrarea în plafoanele de decontare și respectarea termenilor contractuali;

7.    Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din devizul ofertă, în vederea decontării;

8.    Verifică și transmite documentele justificative către Direcția Generală Economică, vizate „Bun de Plată” pentru sumele de plată, recepția bunurilor, execuția lucrărilor, serviciile prestate și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate, din punct de vedere al termenelor;

9.    Verifică documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție alte rețineri pentru lucrările de proastă calitate, penalități de întârziere, daune etc;

10.    Verifică existența notelor de renunțare și a notelor de comandă pentru lucrările suplimentare;

11.    Verifică dacă notele de renunțare precum și notele de comandă suplimentară au fost acceptate de beneficiarul lucrării;

12.    Verifică concordanța situațiilor de lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

13.    Verifică respectarea termenelor de livrare și execuție a lucrărilor;

14.    Verifică facturile înainte de plată, conforme cu stadiul lucrărilor executate la acel moment.

15.    Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 5;

16.    Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

17. îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

DIRECȚIA GENERALĂ DE TRANSPARENȚĂ ȘI CONTROL

Direcția deTransparență Instituțională

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

1.    Se ' subordonează Direcției de Transparență Instituțională, aflată în subordinea Direcției Generale de Transparență și Control;

2.    Monitorizează impactul acțiunilor Primăriei Sector 5 prin analiza Mass- Media și opiniei publice locale și propune măsuri clare de îmbunătățire a procesului de comunicare cu cetățenii;

3.    Promovează acțiunile administrative ale direcțiilor și serviciilor Primăriei Sectorului 5 și realizează materiale de prezentare și promovare a instituției;

4.    Evaluează prin intermediul institutelor de sondare și cercetare a opiniei publice starea de spirit a cetățenilor, evoluția nivelului de trai al acestora, cât și gradul de mulțumire sau de nemulțumire față de activitatea Primăriei Sectorului 5 și potențialele crize de comunicare ale Primăriei Sectorului 5 cu cetățenii;

5.    îmbunătățește, prin acțiuni de instruire, capacitatea personalului aflat în contact direct cu cetățenii, mass-media și alte instituții de a comunica eficient și deschis în legătură cu problemele solicitate;

6.    Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor propuse;

7.    Acordă asistență de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relații publice și relații cu presa;

8.    Redactează și transmite comunicate, informații de presă privind activitatea instituției;

9.    Promovează în Mass-Media programele de dezvoltare inițiate la nivelul Primăriei Sectorului 5 de serviciile de specialitate;

10.    Colaborează cu Poliția Locală Sector 5, cât și cu Jandarmeria Română, pentru informarea cetățenilor pe probleme de siguranță și ordine publică;

11.    Prezintă Mass-Media activitățile de interes public desfășurate de Primăria Sectorului 5, organizând conferințe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 5 asupra acestora și prezintă orice informații de interes public solicitate în cadrul acestor conferințe;

12.    Asigură legătura cu instituțiile administrației publice locale și/centrale, precum și cu petenții, direcțiile de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii;

13.    Inițiază și organizează programe pentru diverse activități publice și evenimente artistice și cultural-științifice; organizează întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru, pe teme de interes public;

14.    Urmărește programul U.E de manifestări sociale, culturale și organizează, împreună cu celelalte direcții diferite manifestări locale;

15.    Analizează cererile și propune proiecte care privesc rezolvarea unor aspecte referitoare la manifestările culturale de la nivelul Sectorului 5;

16.    Stabilește legături cu organizațiile nonguvernamentale, în scopul derulării unor manifestări cultural-artistice;

17.    Organizează și participă în numele conducerii primăriei, prin desemnarea expresă de către Primarul Sectorului 5, la acțiuni de caritate sau la alte acțiuni de interes public, reprezentând instituția;

18.    Studiază documentații și publicații de specialitate;

19.    întocmește baza de date cu persoanele care solicită participarea la evenimentele organizate de Primăria Sectorului 5;

20.    Participă la identificarea și realizarea de activități cultural-sportive și recreative în sector;

21.    Generează propuneri de activități administrative, culturale, educative și sportive, stabilind relații cu colaboratori din mediul public și privat;

22.    Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Consiliul Local cu privire la evenimentele publice organizate de instituție și cele ale vieții comunitare la zi;

23.    Analizează cererile și propunerile diverselor proiecte care privesc activități referitoare la evenimente publice, cultură, tineret, sport;

24.    Efectuează activități de protocol inițiate de Primăria Sectorului 5;

25.    Concepe machete pentru afișe, diplome, invitații, cadouri și alte materiale promoționale privind activitatea Primăriei Sectorului 5;

26.    Asigură managementul proiectelor inițiate și al diseminării rezultatelor.

Biroul Relații cu Publicul

f

1.    Asigură programarea la audiențele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 5 -Primarul Sectorului 5, Viceprimarul Sectorului 5, Secretarul Sectorului 5 - pentru cetățeni, agenți economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fișele personale de audiență ;

2.    Transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate ( directori/șefi service sau înlocuitorilor acestora ) din cadrul Primăriei Sectorului 5 și din cadrul istituțiilor serviciilor publice de interes local înființate și organizate de Consiliul Local Sector 5, conduse și controlate de Primarul Sectorului 5;

3.    Asigură asistență la audiență și ține evidența acestora;

4.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

5.    Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

6.    Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

7.    Asigură la solicitarea scrisă accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

8.    Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001;

9.    Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare;

10.    Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public;

11.    întocmește raportul anual de implementare a Legii nr.544/2001 și se îngrijește de afișarea acestuia pe site-ul instituției;

12.    înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile cărora nu li s-a răspuns în termen legal;

13.    întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl înaintează conducerii;

14.    Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

15.    Asigură raporturile dintre asociațiile de proprietari și autoritățile publice locale pe baza principiului autonomiei și descentralizării, cu respectarea interesului general al cetățeanului;

16.    îndrumă și sprijină asociațiile de locatari în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

17.    Acordă la cerere sprijin și îndrumare pentru soluționarea, în limitele legii, a diferendelor survenite între proprietari și comitetele executive ale asociațiilor;

18.    îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;

19.    Efectuează verificarea modului de organizare și întocmire a documentelor asociațiilor de proprietari, în condițiile Legii nr. 230/2007;

20.    întocmește Note de Constatare cu prilejul verificărilor efectuate;

21.    îndrumă și sprijină proprietarii și reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru respectarea prevederilor legale în vigoare;

22.    întocmește o bază de date cu privire la asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 5;

23.    Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri în scris la sesizările și cererile cetățenilor pe teme specifice, date în competență;

24.    Primește și înregistrează cererile depuse de persoanele care doresc să primească atestatul de administratori de imobile;

25.    Angajații din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari pot fi membri în comisia de atestare a administratorilor de imobile, constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 5, participând astfel în mod direct la examinările acestora, în vederea atestării;

26.    Verifică pe teren situațiile deosebite semnalate de către proprietari din cadrul asociațiilor de proprietari ce fac obiectul Legii nr. 230/2007;

27.    întocmește Procese-Verbale de constatare ca urmare a deplasării in teren;

28.    Constată și sancționează contravențional conform Legii nr. 230/2007;

29.    Ține evidența administratorilor atestați de către Comisia de Atestare Administratori Imobile Sector 5;

30.    Acordă consiliere asociațiilor de proprietari, conform Legii nr. 230/2007 și HG. nr. 1588/2007;

31.    Arhivează documentele serviciului;

32.    întocmește informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu la audientele ținute de către conducerea instituției: Primar, Viceprimar și Secretar.

Serviciul Proiecte

1. Elaborează, monitorizează, actualizează și stabilește planurile de implementare în colaborare cu celelalte structuri ale Primăriei Sectorului 5 și instituții ori servicii publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 și Planul strategic de dezvoltare instituțională;

2.    Elaborează și promovează documentele necesare punerii în valoare a oportunităților de finanțare în raport cu politicile, programele și proiectele publice specifice Primăriei Sectorului 5;

3.    Identifică surse de finanțare interne și externe pentru programele și proiectele necesare implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă;

4.    Identifică, propune și atrage, în parteneriat, proiecte de interes regional și local, în scopul atingerii obiectivelor Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020, în conformitate cu axele prioritare și domeniile majore de intervenție ale Programului Operațional Regional;

5.    Urmărește realizarea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5;

6.    întocmește documente de raportare semestrială și anuală privind stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 și a Planului strategic de dezvoltare instituțională;

7.    Inițiază propuneri de proiecte în aplicarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5;

8.    Inițiază și asigură condițiile de accesare a finanțării pe programul european POR;

9.    Inițiază și propune modificări ale actelor normative specifice domeniilor de competență și formulează puncte de vedere asupra Ghidului Solicitantului aflat în consultanță POR;

10.    Pregătește, în colaborare cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, serviciile și instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare și de utilități publice;

11.    Analizează propunerile de cooperare sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, a autorității publice locale;

12.    Participă la implementarea diferitelor strategii, politici și programe realizate la nivelul Primăriei Sectorului 5;

13.    Dezvoltă parteneriate și promovează la nivel local cunoașterea politicilor și practicilor locale, naționale sau internaționale;

14.    Urmărește dezvoltarea și simplificarea cadrului procedural specific în ceea ce privește investiții cu finanțări din fonduri externe;

15.    Menține permanent legătura cu Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, precum și cu autoritățile de management POR, pentru informare și acordare de asistență tehnică privind proiectele locale cu finanțare externă;

16.    Contribuie la elaborarea și prelucrarea listelor obiectivelor de investiții din fonduri europene/internaționale nerambursabile, precum și din alte surse;

17.    Solicită elaborarea de studii și proiecte în vederea depunerii cererilor de finanțare;

18.    împreună cu Direcția Generală Economică și cu Serviciul Achiziții Publice identifică nevoile și oportunitățile la nivel de sector;

19.    Colaborează cu Direcția Generală Economică și cu Serviciul Achiziții Publice privind elaborarea caietelor de sarcini, participarea în cadrul comisiilor de licitație și ofertare, pentru realizarea investițiilor, achizițiilor de bunuri, din fonduri externe nerambursabile, precum și din alte surse interne și externe, în condițiile stabilite de lege;

20.    Organizează dezbateri publice în vederea sondării opiniei publice privind proiectele inițiate în sector;

21.    Organizează acțiuni de informare, publicitate, seminarii și simpozioane în domeniul economic și social pentru stimularea dezvoltării durabile;

22.    Colaborează cu compartimentele specializate ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 în vederea obținerii informațiilor necesare întocmirii proiectelor cu finanțare europeană și guvernamentală;

23.    Colaborează cu compartimentele specializate ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 în vederea constituirii Unităților de Implementare a proiectelor;

24.    Participă alături de celelalte structuri ale direcției și instituției la elaborarea proiectelor de finanțare externă;

25.    Participă la diferite întâlniri, seminarii organizate ale uniunii Europene, ADR-uri și ministere, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de accesarea și utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor majore de investiții de interes local;

26.    întocmește și înaintează spre aprobare Consiliului Local Sector 5 documentația privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în condițiile legii;

27.    Coordonează și gestionează procedurile de implementare a tuturor proiectelor elaborate și care au primit finanțare prin programele operaționale POR;

28.    Planifică, implementează, dezvoltă, monitorizează, administrează și întreține sistemul unic de management al informațiilor legate de proiectele care au obținut finanțare europeană;

29.    Elaborează, monitorizează și evaluează strategia de dezvoltare locală;

30.    întocmește studii și analize vizând dezvoltarea socială, culturală și economică locală;

31.    Inițiază și implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală;

32.    Inițiază și menține parteneriate publice și public/private în vederea dezvoltării locale;

33.    Acționează pentru atragerea de investiții străine;

34.    Identifică și asigură realizarea documentației proiectelor în vederea atragerii de resurse financiare din fonduri externe;

35.    Implementează proiectele finanțate din fonduri externe în conformitate cu termenii de referință prevăzuți în contractele de finanțare;

36.    Elaborează strategiile și planurile sectoriale sau zonale de dezvoltare locală;

37.    Monitorizează indicatorii de realizare a proiectelor asumați prin contractele de finanțare;

38.    Promovează, monitorizează și evaluează proiecte ce beneficiază în implementarea lor de finanțare totală sau parțială din fonduri internaționale, fonduri europene POR;

39.    Colaborează cu compartimentele specializate ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 în vederea constituirii Unităților de Implementare a proiectelor;

40.    Alcătuiește echipa de proiect ținând cont de aria de specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea membrilor în timpul derulării proiectului, tipul de activități în care aceștia sunt implicați;

41.    Centralizează ofertele și studiile de proiecte cu posibilități de finanțare de interes pentru comunitate;

42.    Participă la organizarea procedurilor de achiziție prevăzute în contractele de finanțare, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, întocmirea, negocierea și încheierea contractului, în colaborare cu Serviciul Achiziții Publice;

43.    întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectului, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor;

44.    Verifică stadiul execuției la locul de implementare a proiectului împreună cu Serviciul Investiții din cadrul Direcției Generale Economice și cu Serviciul Achiziții Publice;

45.    Urmărește încadrarea în termen a implementării proiectului;

46.    Asigură comunicarea cu Organismele Intermediare responsabile de derularea programelor cu finanțare internațională, păstrând legătura între finanțatori și instituție;

47.    Verifică facturile pentru serviciile executate stipulate în contractele de lucrări și servicii și păstrează o evidență financiară a contractelor pentru lucrări și servicii;

48.    întocmește rapoartele intermediare și finale vizând derularea proiectelor cu finanțare internațională sau a altor programe, anual sau ori de câte ori se solicită;

49.    Realizează un sistem de arhivare a programelor/proiectelor din domeniul de activitate, prin întocmirea unei baze de date reale și actualizate conform legislației în vigoare și a cerințelor UE;

50.    Răspunde la clarificările solicitate de Autoritățile de Management, Organismele Intermediare și alte instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

51.    Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/monitorizarea de proiecte;

52.    Asigură implementarea și menținerea proceselor Sistemului de Management al Calității în cadrul serviciului;

53.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

54.    întocmește Registrul Riscurilor și documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

55.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

56.    Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

57.    Ține evidența lucrărilor și corespondența;

58.    îndeplinește orice alte atribuții date de Primar care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.

Compartimentul Management Informațional

1. Se subordonează Direcției de Transparență Instituțională, aflată în subordinea Direcției Generale de Transparență și Control;

2.    Identifică tehnologiile de importanță strategică, elaboreză, propune conducerii și ulterior, cu acceptul acesteia, adoptă măsurile speciale pentru a asigura interesele pe termen scurt, mediu și lung ale instituției;

3.    Dezvoltă strategiile de inovare și tehnologie ce asigură o bună desfășurare a activităților și proiectelor în cadrul instituției, în vederea creării unui mediu productiv, transparent și facil;

4.    Facilitează accesul la proiectele IT&C ce vor oferi cetățenilor o viață mai bună într-un oraș inteligent;

5.    Oferă suport întregii instituții în domeniul dezvoltării tehnologice și inovare IT&C;

6.    Colaborează îndeaproape cu echipele cheie de fonduri europene și achiziții publice, în domeniul dezvoltării tehnologice și inovare IT&C;

7.    Coordonează zona tehnologică și propune conducerii instituției măsurile necesare în vederea dezvoltării proiectelor de infrastructură, telecomunicații și IT;

8.    Dezvoltă ghiduri tehnice și standarde „best-practices” în zona tehnologică, care vor fi aplicate în cadrul întregii instituții;

9.    Coordonează zona de suport tehnic în instituție, acoperind o gamă largă de aspecte tehnologice;

10.    Asigură consultanță tehnică de înaltă calitate conducerii instituției cu privire la aspectele tehnice ale obiectivelor stabilite și proiectelor în desfășurare;

11.    Dezvoltă și implementează strategia, planurile de acțiune și piOiecte pentru instituție, în colaborare cu personalul desemnat în acest scop;

12.    Asigură automatizarea proceselor IT complexe, care să îmbunătățească activitățile interne ale instituției;

13.    Stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu și lung a Primăriei Sectorului 5;

14.    Monitorizează și evaluează măsurile de implementare a strategiei de informatizare a administrației publice locale a Primăriei Sectorului 5;

15.    Gestionează și exploatează corespunzător datele în cadrul instituției, prin asigurarea unui mediu securizat, care protejează proprietatea și datele din instituție;

16.    Gestionează și monitorizează încărcarea datelor publice pe site-ul www.sector5.ro

;

17.    Colaborează cu departamentele de resort în ceea ce privește administrarea și buna funcționare a poștei electronice a instituției;

18.    Colaborează cu toate compartimentele Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, pentru stabilirea strategiei de informatizare a activității desfășurate de fiecare compartiment, prin analiza permanentă asupra sistemului informațional și propunerea de soluții de informatizare adecvate;

19.    Contribuie la gestionarea și administrarea utilizatorilor rețelei de calculatoare existentă în Primăria Sectorului, în concordanță cu politicile de securitate și coordonează implementarea sistemului informatic;

20.    Asigură asistență și îndrumare tehnică a personalului din cadrul instituției în vederea utilizării eficiente și corecte a aplicațiilor informatice implementate;

21.    Se documentează continuu privind noutățile apărute în domeniul Tehnologiei Informației, precum și modificările legislative care reglementează activitatea compartimentului, prin participarea la simpozioane, conferințe, prezentări, etc;

22.    Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare și nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta;

23.    Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

24.    Asigură buna funcționare a sistemului informatic al Primăriei Sectorului 5, precum și a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice;

25.    Stabilește necesitățile de tehnică de calcul și programe informatice ale compartimentelor Primăriei Sectorului 5 și propune achizițiile necesare;

26.    Propune achiziționarea de consumabile pentru tehnica de calcul în baza evaluării solicitărilor formulate în scris de compartimentele de specialitate;

27.    Participă, în calitate de consultant tehnic de specialitate în informatică, la selecțiile de oferte sau licitațiile organizate pentru achizițiile de tehnică de calcul (hardware și software);

28.    Participă împreună cu furnizorii de programe software la realizarea analizei în vederea implementării programelor;

29.    întreține și depanează din punct de vedere hardware rețeaua de calculatoare, asigurând interfața cu firma de service hardware și cu furnizorul de servicii Internet;

30.    Asigură administrarea rețelei de calculatoare;

31.    Instalează și menține în stare de funcționare sistemele de operare pe calculatoarele aflate în dotarea compartimentelor instituției;

32.    Asigură asistență și îndrumare tehnică personalului instituției care are în dotare tehnică de calcul, în ceea ce privește utilizarea rețelei, a calculatoarelor și imprimantelor, cât și a aplicațiilor software.

•5    ?

Compartimentul Experți Etnie Rromă

1.    Compartimentul „Experți Etnie Rromă” are ca obiectiv fundamental implementarea strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației rromilor;

2.    îndeplinește rolul de mediator între Autoritatea Publică Locală și comunitățile de rromi situate pe raza Sectorului 5, identificând căile de acțiune optime pentru identificarea și promovarea nevoilor acestora;

3.    Primește și înregistrează cererile ce privesc rezolvarea oricăror probleme legate de integrarea socială a cetățenilor de etnie rromă de pe raza sectorului 5;

4.    întocmește situația monografică a comunităților de rromi din Sectorul 5, evaluează trimestrial situația acestora și o raportează structurilor ierarhic superioare;

5.    Organizează întâlniri între Primăria Sectorului 5 și liderii comunităților de rromi;

6.    Evaluează nevoile educaționale, de sănătate, adăpost și protecție socială a comunităților de rromi situate pe raza sectorului 5 și elaborează propuneri de remediere sau înlăturare a deficiențelor constatate;

7.    Urmărește stimularea accesului la educație prin desfășurarea unor programe de informare și educare a etnicilor rromi privind sănătatea, învățământul, familia, protecția copilului, protecția socială, accesul pe piața muncii, etc.;

8.    Urmărește îmbunătățirea accesului rromilor la serviciile publice, cât și la cele medicale preventive și curative;

9.    Inițiază și derulează proiecte de formare sau de reconversie profesională pentru rromi;

10.    Elaborează proiecte de dezvoltare locală a comunităților de rromi în colaborare cu organizațiile neguvernamentale și cu administrația publică locală;

11.    Participă la întocmirea unor programe sociale, atât cu finanțare internă, cât și externă, și urmărește cadrul legal de finanțare a acestor acțiuni;

12.    Asigură participarea nediscriminatorie a reprezentanților de etnie rromă la programele de protecție și educație;

13.    Menține legătura cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale ce întreprind acțiuni ce au în vedere sprijinirea cetățenilor de etnie rromă din Sectorul 5;

14.    întocmește materiale, informări și situații pentru aceste domenii;

15.    Organizează grupuri de lucru mixte, formate din reprezentanți ai rromilor, ai ONG-

urilor, ai administrației publice locale și centrale, precum și cu alți factori de interes local;    :

16.    Asigură relația de corespondență cu celelalte administrații publice locale, inclusiv cu instituțiile descentralizate, subordonate Consiliului Local Sector 5;

17.    Solicită finanțări de la bugetul de stat sau de la organisme internaționale pentru derularea unor proiecte și programe ce vizează îmbunătățirea situației rromilor;

18.    Asigură reprezentarea Primarului Sectorului 5 la întruniri, simpozioane sau alte manifestări organizate de diferite instituții referitor la problemele cetățenilor de etnie rromă;

19.    Urmărește îmbunătățirea continuă a performanțelor prin participare la programe de perfecționare, prin studierea literaturii de specialitate în domeniul dezvoltării comunitare, a legislației privind drepturile minorităților etc.

Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

1.    Creează baza de date cu privire la instituțiile de cult din Sectorul 5 (biserici ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice sau alte instituții de cult);

2.    Asigură legătura dintre cultele religioase și autoritățile publice, în vederea libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii;

3.    Sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociațiile și fundațiile religioase și totodată acordă asistență cultelor, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care le supun autorităților administrației publice locale;

4.    Sprijină cultele religioase în organizarea și desfășurarea activităților de asistență socială în spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

5.    Organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase;

6.    Face propuneri cu privire la alocarea de fonduri pentru susținerea unităților de cult din Sectorul 5, conform legislației în vigoare;

7.    Verifică dosarele de finanțare întocmite de unitățile de cult și întocmește materialele necesare în vederea alocării fondurilor, conform legislației în vigoare;

8.    Colaborează cu organizații neguvernamentale care derulează programe caritabile și le orientează spre parohiile sărace din sector, în vederea ajutorării și sprijinirii enoriașilor nevoiași.

Direcția de control

Serviciul Corp de Control

1.    Execută dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind declanșarea acțiunilor de control în cadrul structurilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;

2.    în cazul acțiunilor de control, solicită note explicative și relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate și concluzonate în procesele - verbale sau rapoartele de control;

3.    Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale, precum și alte acțiuni de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 5 al Municipiului București;

4.    Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, în baza dispozițiilor exprese ale Primarului Sectorului 5;

5.    Colaborază cu organele specializate ale statului în vederea definitivării acțiunilor de control;

6.    La solicitarea Primarului Sectorului 5, asigură reprezentarea Primăriei Sectorului 5 la manifestările organizate de diferite instituții;

7.    Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, propune recuperarea sumelor încasate necuvenit sau cheltuite nelegal și sesizează organele în drept ale statului;

8.    Urmărește și verifică modul în care sunt duse la îndeplinire de către structurile din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 prevederilor tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul

General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 5, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Sectorului 5;

9.    întocmește un raport care să cuprindă rezultatele activității de control la solicitarea comisiei de disciplină constituită la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

10.    Elaborează planul anual de control și îl supune aprobării Primarului Sectorului 5;

11.    Efectuează acțiuni de control la nivelul structurilor aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, atât în baza planului anual de control, cât și din dispoziția Primarului Sectorului 5;

12.    Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;

13.    înregistrează de îndată și în mod corect documentele solicitate;

14.    Accesarea resurselor și documentelor se realizează numai de persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor, conform legii;

15.    Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și de management al structurilor verificate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului și, după aprobarea acestora de către Primarul Sectorului 5, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituției, pentru adoptarea măsurilor ce se impun;

16.    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de structura de audit public intern din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în condițiile legii;

17.    Analizează situația raportată în urma controlului de audit public intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5;

18.    Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;

19.    Face propuneri de eficientizare a activității, în urma acțiunilor de control efectuate;

20.    Susține sesizările în fața Primarului Sectorului 5, care convoacă membrii Comisiei de Disciplină a Funcționarilor Publici sau pe cei ai Comisiei de cercetare disciplinară pentru personalul contractual, ambele constituite la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în cazurile în care se constată săvârșirea, de către personalul a cărei activitate este verificată, a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează disciplinar;

21.    Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul Sectorului 5;

22.    întocmește rapoarte de control, note și informări cu privire la aspectele verificate;

23.    Ține sub strictă supraveghere și evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

24.    Controlează și verifică modul în care sunt aplicate actele normative emise de Consiliul Local Sector 5 și a dispozițiilor emise de Primarul Sectorului 5;

25.    înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 5 raporatele de control șu ulterior le aduce la cunoștință terților;

26.    Respectă prevederile în domeniul managementului calității;

27.    Răspunde de implementarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016, pentru personalul din subordine.

28.    îndeplinește orice alte atribuții date de Primar sau de conducătorul ierarhic superior care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul de activitate și atribuțiile Direcției de Control.

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5

J

1.    Primește, verifică și răspunde în termen legal petițiilor ce sunt repartizate structurii;

2.    Execută dispozițiile Primarului privind declanșarea acțiunilor de control în cadrul instituțiilor publice descentralizate, subordonate Consiliului Local Sector 5, și propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;

3.    în cazul acțiunilor de control, solicită note explicative și relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate și concluzonate în procesele - verbale sau rapoartele de control;

4.    Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale, precum și alte acțiuni de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 5 al Municipiului București;

5.    Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul Sectorului 5 al Municipiului București, atât din Aparatul de Specialitate, cât și cu cele din cadrul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 5, în baza dispozițiilor exprese emise de Primarul Sectorului 5;

6.    Colaborază cu organele specializate ale statului în vederea definitivării acțiunilor de control;

7.    Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, propune recuperarea sumelor încasate necuvenit sau cheltuite nelegal și sesizează organele în drept ale statului;

8.    Urmărește și verifică modul în care sunt duse la îndeplinire de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 prevederile tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 5, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Sectorului 5;

9.    întocmește un raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare la solicitarea comisiei de disciplină constituită la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

10.    Elaborează planul anual de control și îl supune aprobării Primarului Sectorului 5 și Consiliului Local Sector 5;

11.    Efectuează acțiuni de control la nivelul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, atât în baza planului anual de control, cât și din dispoziția Primarului Sectorului 5;

12.    Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;

13.    înregistrează de îndată și în mod corect documentele solicitate;

14.    Accesarea resurselor și documentelor se realizează numai de persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor, conform legii;

15.    Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și de management al instituțiilor publice descentralizate verificate și, după aprobarea acestora de către Primarul Sectorului 5, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituției, pentru adoptarea măsurilor ce se impun;

16.    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de structura de audit public intern din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în condițiile legii;

17.    Analizează situația raportată în urma controlului de audit public intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5;

18.    Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;

19.    Face propuneri de eficientizare a activității, în urma acțiunilor de control efectuate;

20.    Susține sesizările în fața Primarului Sectorului 5, care convoacă membri Comisiei de Disciplină a Funcționarilor Publici sau pe cei ai Comisiei de cercetare disciplinară pentru personalul contractual, ambele constituite la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în cazurile în care se constată săvârșirea, de către personalul a cărei activitate este verificată, a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează disciplinar;

21.    Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul Sectorului 5;

22.    întocmește rapoarte de control, note și informări cu privire la aspectele verificate;

23.    Ține sub strictă supraveghere și evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

24.    Controlează și verifică modul în care sunt aplicate actele normative emise de Consiliul Local Sector 5 și a dispozițiilor emise de Primarul Sectorului 5;

25.    înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 5 raporatele de control și ulterior le aduce la cunoștință terților;

26.    Respectă prevederile în domeniul managementului calității;

27.    Răspunde de implementarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016, pentru personalul din subordine.

28.    îndeplinește orice alte atribuții date de Primar sau de conducătorul ierarhic superior care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul de activitate și atribuțiile Direcției de Control.

V DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CARIERA

Direcția de învățământ, Tineret și Sport Serviciul Administrare Unităti de învățământ

>    i

Direcția Generală Educație si Carieră Direcția de învățământ, Tineret și Sport

A.    .    .

Direcția de învățământ, Tineret și Sport are ca obiectiv administrarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, precum și, organizarea evenimentelor socio-culturale, artistice, și sportive și de tineret.

A. Serviciul Administrare Unități de învățământ

1.    Asigură administrarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniveristar și special (UIP) de stat din sectorul 5, asigurând condițiile necesare pentru buna funcționare a instutuțiilor școlare, în baza competențelor acordate autorității publice locale.

2.    Gestionează și actualizează toate dosarele de patrimoniu ale UIP din sectorul 5, ca urmare a aplicării HCGMB nr. 151/2002, privind preluarea patrimoniului unităților școlare de către Consiliul Local al Sectorului 5;

3.    Asigură evidența contractelor de management financiar, încheiate între UAT și directorii unităților de învățământ, în baza prevederilor Legii 1/2011, Legea educației naționale;

4.    Elaborează, în condițiile legii, propuneri privind dezvoltarea/schimbarea de destinație a bazei materiale a UIP din sectorul 5;

5.    Elaborează baza a unităților de învățământpresuniversitar, de stat și particular, din sectorul 5;

6.    Comunică, ori de câte ori este nevoie, cu personalul didactic, nedidactic și didactic-auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sector, pentru a se informa asupra problemelor administrative cu care se confruntă;

7.    Ține legătura, ori de câte ori este nevoie, cu reprezentanții UIP în ceea ce privește problemele de natură administrativă existente în teritoriu și urmărește soluționarea sesizărilor înaintate de către acestea la Primărie, la toate serviciile în a căror sferă de activitate se încadrează sesizarea respectivă: salubritate, iluminat public, poliție locală, etc;

8.    înaintează Directorului Executiv propuneri adresate Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ISMB, alte instituții guvernamentale finanțatoare, privind propunerile de investiții școlare și a lucrărilor de reparații din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în vederea creării unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ;

9.    Asigură centralizarea propunerilor UIP privind necesarului de reparații și dotări, precum și de moderni zărare și extindere a bazei materiale;

10.    Colaborează cu Direcția Generală Economică și de Investiții și compartimentul financiar - contabil din unitățile de învățământ, în vederea elaborării proiectelor de buget de venituri și cheltuieli al UIP, a propunerilor de rectificare bugetară, a întocmirii situațiilor financiare, conform prevederilor legislative în vigoare;

11.    Propune acordarea avizului pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări solicitate de UIP, în limita creditelor bugetare aprobate.

12.    Centralizează, verifică și înaintează Direcției Generale Economice și de Investiții, necesarul de finanțare a unităților de învățământ (cheltuieli materiale și cheltuieli de invesitții)

13.    Participă și reprezintă, în baza împuternicirii exprese a Directorului General/Directorului Executiv, Primăria Sectorului 5 la ședințele organizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Sector 5 cu directorii de grădinițe, școli și licee și ia la cunoștință în mod direct despre problemele existente în unitățile de învățământ;

14.    îndeplinește calitatea de reprezentant al Primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, conform dispozițiilor primite;

15.    Analizează situația elevilor provenind din familii aflate în situație de risc sau marginalizare socială și îi îndrumă către serviciile și programele oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 sau alte asociații și fundații care derulează proiecte sociale sau educaționale în unitățile de învățământ din sector;

16.    Participă și onorează în baza împuternicirii exprese a Directorului Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, toate invitațiile din partea școlilor privind diverse evenimente, promovând talentele și realizările elevilor în domeniul artistic;

17.    înlesnește legătura dintre unitățile de învățământ și diverse asociații și fundații care derulează proiecte în domeniile: educațional, cultural sau umanitar în vederea încheierii de parteneriate active cu societatea civilă având ca beneficiari elevilii, cadrele didactice și părinții;

18.    Face demersuri, ori de câte ori este nevoie, la Ministerul Afacerilor Interne și/sau Direcția Generală de Poliție Locală pentru asigurarea securității și pazei elevilor și cadrelor didactice;

19.    Urmărește fenomenul abandonului școlar din sector și contactează asociații și fundații care pot contribui prin proiectele lor la înlăturarea acestor fenomene;

20.    întocmește documentația necesară spre avizare în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, în vederea prezentării în ședințele de consiliu a diverselor materiale privind unitățile de învățământ din sector;

21.    Participă, alături de reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și ai Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București, în cadrul comisiilor mixte de control, efectuat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în vederea cunoașterii și elaborării de propuneri astfel încât în grădinițe, școli și licee să se asigure respectarea normelor de igienă și sănătate publică;

22.    Se deplasează, ori de câte ori se impune, la școlile din sectorul 5, în vederea cunoașterii problemelor specifice cu care se confruntă acestea;

23.    Asigură comunicarea cu: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Sector 5, institute de cercetare, alte agenții și comisii generale de profil, precum și organizații neguvernamentale care promovează proiecte în domeniul educațional;

24.    întocmește necesarul de burse școlare la nivelul sectorului 5 și asigură, în colaborare cu Direcția Generală Economică și de Investiții, repartizarea fondurilor către unitățile de învățământ;

25.    Elaborează documentația necesară avizării în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, în vederea prezentării în plenul acestuia a proiectelor de hotărâre referitoare la domeniile specifice de activitate;

26.    Elaborează rapoarte statistice cu privire la numărul de burse școlare acordate elevilor din unitățile de învățământ din sectorul 5 și la fondurile bugetare alocate cu acest scop.

27.    întocmește necesarul pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în unitățile de învățământ preuniversitar de masă din

sectorul 5 și asigură, în colaborare cu Direcția Generală Economică și de Investiții, repartizarea fondurilor către unitățile de învățământ;

28.    Elaborează rapoarte statistice cu privire la numărul de copii/elevi din unitățile de învățământ din sectorul 5 care au beneficiat de drepturile acordate copiilor cu CES și la fondurile bugetare alocate cu acest scop.

29.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de evaluare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri.

30.    Participă la aprobarea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții din învățământ, în baza solicitărilor UIP și asigură elaborarea rapoartelor și a proiectelor de hotărâre aferente aprobării acestora de către Consiliul Local Sector 5.

31.    Urmărește obținerea avizelor/acordurilor pentru realizarea obiectivelor de investiții din învățământ, colaborând în acest sens cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5.

32.    Asigură comunicarea cu reprezentanții unităților de învățământ în vederea acordării avizului pentru închirierea spațiilor execentare, precum și evidența spațiilor închiriate și a contractelor încheiate, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 28/29.11.2012;

33.    Verifică corectitudinea modului de stabilire și virare la bugetul local a sumelor reprezentând 50% din veniturile datorare bugetului local, ca urmare a închirierii spațiilor excedentare de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

34.    Colaborează cu Direcția Generală Economică și de Investiții, în vederea asigurării evidenței viramentelor către bugetul local ale sumelor provenind din chirii;

35.    Elaborează propuneri pentru asigurarea unei evidențe clare a fondurilor provenite din chirii;

Atribuții referitoare la aplicarea programelor guvernamentale din domeniul educației

36.    Asigură comunicarea cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) și reprezintă, pe baza împuternicirii exprese a directorului, Primăria Sectorului 5 la ședințele/întâlnirile organizate de această instituție;

37.    întocmește, conform legislației în vigoare, documentele solicitate de APIA, în scopul obținerii ajutorului financiar pentru furnizarea produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare din sectorul 5;

38.    Colaborează cu reprezentanții APIA, în vederea elaborării și depunerii cererilor de plată a ajutorului comunitar de furnizare a laptelui/fructelor în instituțiile școlare, precum și în cazul inspecțiilor efectuate de aceștia;

39.    Elaborează documentația necesară pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse aferente programului guvernamental „Corn și Lapte” și a Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, și colaborează cu Direcția Achiziții Publice, în vederea derulării procedurilor de achiziție publică;

40.    Verifică și urmărește modul de derulare a programului guvernamental „Corn și Lapte”, a Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, informând operativ directorul în cazul constatării unor abateri sau disfuncționalități.

41.    Gestionează dosarele cu avize de expediție pentru produsele lactate și de panificație, a suplimentului alimentar, distribuite preșcolarilor și elevilor, elaborând raportări periodice asupra îndeplinirii cantitative și calitative a prevederilor contractuale ale firmelor furnizoare;

42.    Recepționează facturile aferente produselor distribuite în cadrul programelor guvernamentale.

43.    Elaborează execuția bugetară pentru programelor guvernamentale și o înaintează

Direcției Generale Econonomică și Investiții.

44.    Elaborează rapoarte statistice cu privire la derularea programelor guvernamentale.

45.    Elaborează propuneri vizând construirea obiectivelor de investiții având destinația săli de sport și/sau educație fizică, bazine de înot, clădiri tip afterschool, pentru a fi înaintate Companiei Naționale de Investiții (CNI) sau altor instituții finanțatoare;

46.    Colaborează cu reprezentanții CNI sau a altor instituții finanțatoare în vederea derulării în bune condiții a programului guvernamental de creare a infrastructurii școlare;

47.    Participă la ședințele comisiilor de recepție a lucrărilor realizate în cadrul programului derulat de CNI, în calitate de membru/invitat.

48.    Gestionează programul de acordare a stimulentului educațional pentru preșcolari, colaborând în acest sens cu DGASPC Sector 5.

B. Compartimentul Cultură, Tineret și Sport

1.    Face propuneri în vederea organizării de evenimente socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret și a desfășurării acestora în bune condiții;

2.    Colaborează cu Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, în vederea elaborării planului anual de evenimente culturale la nivelul sectorului 5 și a realizării acestuia.

3.    Inițiază sau organizează în parteneriat cu alte enități juridice evenimente socioculturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret și verifică modul în care acestea se derulează.

4.    Colaborează cu Direcția Generală Operațiuni - Direcția Dezvoltare, Serviciul Achiziții Publice și cu Direcția Generală Economică, în vederea bunei desfășurări a acțiunilor socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret organizate sau realizate în parteneriat.

5.    Elaborează acorduri de partneriat, convenții de colaborare, contracte de prestări servicii artistice sau orice acte juridice care reglementează realția contractuală dintre Primăria Secteorului 5 și diverse persoane juridice, pentru realizarea obiectivelor Direcției.

6.    Gestionează relațiile contractuale cu prestatorii de servicii și/sau partenerii implicați în organizarea acestor manifestări.

7.    Verifică deconturile justificative depuse de instituții, organizații, organisme, agenți economici, în baza alocațiilor bugetare primite.

8.    Prezintă raportul anual de activitate în domeniul educației și al culturii, precum și raportări statsistice în domeniile de activitate.

9.    Elaborează propuneri de strategii în domeniul de activitate.

10.    Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

11.    Asigură implementarea și menținerea proceselor Sistemului de management al calității în cadrul serviciului;

12.    Elaborează și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

13.    întocmește registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului

Direcția de Resurse Umane

Serviciul Managementul Funcției Publice

1. Ține evidența fișelor de post pentru personalul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

2.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, emite note de serviciu aprobate de Primar;

3.    Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate;

4.    Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării Primarului Sectorului 5, le transmite la termen Direcției Generale Juridice și Serviciului Evidență Acte Administrative;

5.    Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților;

6.    Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului instituției;

7.    Gestionarea Portalului de Management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind evidența funcțiilor publice;

8.    Centralizează evaluările anuale în vederea stabilirii promovărilor;

9.    Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, precum și evaluarea activității acestora la încheierea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare;

10.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestora;

11.    Organizează și monitorizează activitatea de practică de specialitate a studenților din cadrul unităților de învățământ superior cu care Primăria a încheiat protocol de colaborare;

12.    Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenți, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

13.    Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcționarilor publici la nivelul instituției, conform legii.

14.    Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului stabilit de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite acesteia toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestora;

15.    întocmește anual lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care-1 transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici spre avizare, după care elaborează proiectul de hotărâre și îl supune aprobării Consiliului Local;

16.    întocmește documentația necesară avizării funcțiilor publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

17.    Organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

18.    Elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

19.    Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

20.    Oferă spre informare noilor angajați, în vederea conformării, Regulamentul de Ordine Interioară al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

21.    Gestionează mobilitatea și cariera profesională a angaj atilor;

22.    Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale, etc);

23.    întocmește documentația necesară pentru procedura de promovare în clasă, în grad pentru funcționarii publici, respectiv în grade pentru personalul contractual, precum și a salariului de merit (dacă e cazul);

24.    întocmește lucrările necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții publice de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcționari publici, personal contractual și/sau demnitari (informare, referat de aprobare și dispoziție);

25.    întocmește foaia colectivă de prezență la nivelul instituției pe baza pontajelelor primite de la toate direcțiile/serviciile/birourile/ compartimentele, le verifică, le centralizează, corectează eventualele neconcordanțe, o supune spre aprobare Primarului și o comunică Direcției Generale Economice;

26.    întocmește documentația necesară privind reîncadrarea și stabilirea salariilor de bază/brute ca urmare a modificărilor legislative aplicabile pentru personalul propriu;

27.    întocmește și prezintă conducerii referatul de aprobare a scoaterii la concurs a posturilor de conducere vacante de la nivelul instituției și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

28.    întocmește referatul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

29.    întocmește și răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angaj aților cu contract de muncă și pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese, precum și ale conducătorilor instituțiilor subordonate Consiliului Localal Sectorului 5;

30.    Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

31.    Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune la dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

32.    Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale salariaților;

33.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor (pentru posturile vacante și temporar vacante) în vederea angajării personalului de execuție și conducere pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

34.    Solicită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante/temporar vacante, comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dinfre funcțiile publice vacante/temporar vacante;

35.    Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale etc);

36.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

37.    întocmește documentația privind angajarea și ordonanțarea cheltuielilor cu instruirea și formarea profesională a salariaților instituției, pe baza referatelor aprobate de conducere și primite din partea compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

38.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducători/directori, ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local și a Primarului;

39.    întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 5;

40.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate Consiliului Local;

41.    întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de funcții, evidențelor tuturor funcțiilor publice;

42.    întocmește lucrări și situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției;

43.    Participă la audiențele ținute de Primar/Viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

44.    îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.

Serviciu! Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

1. întocmește rapoarte/informări cu privire la activitatea desfășurată de serviciile publice descentralizate;

2.    Centralizează informările privind activitatea de control/informări pe alte teme primite de la serviciile publice descentralizate;

3.    Elaborează rapoarte cu privire la modul de aplicare a unor acte normative în vigoare, din domeniul de activitate al serviciilor descentraliate;

4.    Participă la organizarea acțiunilor/activităților care marchează evenimente deosebite (culturale, sportive, zile festive, etc.), organizate de către instituțiile descentralizate în baza unor protocoale de colaborare, în urma dispoziției conducerii; asigură relația cu organizațiile neguvernamentale partenere;

5.    Analizează activitatea desfășurată de serviciile publice descentralizate în baza documentării, verificărilor în teren și a analizării rapoartelor comunicate, întocmește informări, pe care le înaintează conducerii instituției;

6.    Elaborează și supune spre aprobare Primarului măsuri pentru îmbunătățirea activității serviciilor publice organizate la nivelul Sectorului 5;

7.    îndrumă compartimentele din cadrul Primăriei în elaborarea procedurilor operaționale specifice activității pe care o desfășoară;

8.    Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

9.    Urmărește și sprijină conlucrarea dintre Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și serviciile publice descentralizate în vederea soluționării problemelor de interes comun ale comunității locale;

10.    Ține evidența structurilor organizatorice ale serviciilor publice descentralizate (organigrame, state de funcții și regulamente) asigurând asistența în procesul aprobării acestora în Consiliul Local Sector 5 .

11.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestor principii;

12.    întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces specifice serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calității;

13.    Actualizează procedurile generale și manualul calitate-medîu-sso, în funcție de modificările intervenite;

14.    Implementează documentele Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 și SR OHSAS 18001/2008 în cadrul tuturor compartimentelor din primărie;

15.    Gestionează documentele aplicabile impuse de Sistemul de Management Integrat în confomitate cu standardele SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 și SR OHSAS 18001/2008.

16.    Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea Sistemul de Management Integrat;

17.    Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor Sistemul de Management Integrat;

18.    Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele Sistemului de Management Integrat și cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001/2008, SRENISO 14001/2005 și SR OHSAS 18001/2008;

19.    Supraveghează modul de funcționare al Sistemului de Management Integrat și informează Primarul cu privire la neconformitățile apărute;

20.    întreține relații de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele Primăriei și cu organismul de certificare;

21.    Urmărește menținerea calității serviciilor la standardele la care sunt obținute certificările;

Serviciul de Securitate și Sănătate în Muncă

1. Stabilește instrucțiuni proprii, corespunzător funcțiilor exercitate de personalul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, aprobate prin dispoziția Primarului Sectorului 5, instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

2.    întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

3.    Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase;

4.    Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 5 a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conform prevederilor legale;

5.    Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul securității și sănătății în muncă;

6.    Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

7.    Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii: afișe, pliante;

8.    Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

9.    Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

10.    Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

11.    Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă;

12.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de salariații Primăriei Sectorului 5 la angajare, anual și pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

13.    Colaborează cu direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a acestora, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale - Medicina Muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

14.    Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

15.    Propune includerea în bugetul anual, semestrial, trimestrial, la rectificarea bugetară și ori de câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitate și sănătate în muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în muncă, precum și dotării cu aparatură foto și video în scopul efectuării cercetării accidentelor de muncă;

16.    Verifică și avizează legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractelor de prestări a serviciilor de medicina muncii;

17.    Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina muncii încheiate de instituție cu clinicile medicale;

Biroul Pregătire și Perfecționare

1.    întocmește și supune aprobării programul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

2.    Asigură participarea la cursurile de perfecționare profesională a funcționarilor

publici;    ;

3.    Colaborează cu compartimentele instituției în vederea întocmirii necesarului de instruire profesională solicitată de șefii acestora;

4.    Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale salariaților care au beneficiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională;

5.    Coordonează specializarea și perfecționarea personalului;

V DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

Serviciul Buget

1.    întocmește proiectul de buget inițial la începutul fiecărui an prin centralizarea tuturor proiectelor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor Aparatului de Specialitate a Primarului și a instituțiilor descentralizate;

2.    întocmește documentația privind rectificările de buget pe parcursul anului, prin centralizarea propunerilor direcțiilor/serviciilor/birourilor/ compartimentelor Aparatului de Specialitate a Primarului și instituțiilor descentralizate;

3.    Primește si verifica , conform reglementarilor legale propunerile de buget ale unităților subordonate Consiliului Local Sector 5;

4.    Centralizează propunerile de buget primite si intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si alineate;

5.    întocmește varianta bugetului agregata si o inainteaza spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

6.    Pe baza bugetului aprobat asigura lunar finanțarea conturilor de cheltuieli ale Primăriei Sector 5 si Unităților subordonate Consiliului Local Sector 5;

7.    Analizează oportunitatea, legalitatea si incadrarea in buget a diferitelor categorii de cheltuieli conform legii;

8.    Introduce, în programul informatic, bugetul Aparatului de Specialitate și al instituțiilor descentralizate pe care il transmite Ministerul de Finanțe;

9.    Introduce in programul informatic al Ministerului de Finanțe CAB -urile pentru toate tipurile de cheltuieli aferente aparatului de specialitate al Primarului;

10.    Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 5;

11.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 5 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

12.    Centralizează, verifica si raportează monitorizarea cheltuielior de personal la nivelul Consiliului Local Sector 5;

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

1.    Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 5, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

2.    Verifică și centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 și le înaintează organelor superioare;

3.    Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;

4.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă a Sectorului 5;

5.    întocmește și prezintă Consiliului Local Sector 5 contul de închidere al al exercițiului bugetar;

6.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și pentru serviciile descentralizate aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

7.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Generală Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 specifice activității compartimentului;

8.    Centralizează lunar situația plăților restante ale Primăriei Sector 5 si Unităților subordonate Consiliului Local Sector 5;

9.    Centralizează lunar situația indicatorilor din bilanț ale Primăriei Sector 5si a Unităților subordonate Consiliului Local Sector 5

Direcția Financiar - Contabilitate

Serviciul Patrimoniu

1.    Are ca obiect principal de activitate organizarea și coordonarea activităților de identificare, defalcare, evidențiere și reactualizare a inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Sectorului 5 al Municipiului București, a fondului imobiliar de stat, precum și organizarea nomenclaturii stradale pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;

2.    întocmește, asigură și actualizează evidența imobilelor și a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului Local la Sectorului 5;

3.    întocmește evidența bunurilor ce aparțin domeniului public și domeniului privat al Sectorului 5. Prin bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București se înțeleg bunuri prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului General, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes național. Prin bunuri aparținând domeniului privat, se înțeleg bunurile imobile (construcții și/sau terenuri) aflate în proprietatea Municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

4.    Participă la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat la Municipiului București, ori de câte ori este necesar;

5.    Asigură evidența bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului București și al Sectorului 5 transmise în administrarea regiilor autonome și instituțiilor de interes local și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

6.    întocmește rapoarte de specialitate cu privire la intrările și ieșirile din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate în domeniul public și privat, în vederea actualizării evidențelor bunurilor ce aparțin Municipiului București și Sectorului 5, trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat;

7.    Comunică toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor’

8.    Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie,in colaborare cu Serviciul Administrattiv, Transport, întreținere;

9.    întocmește documentele justificative pentru orice operațiune care afectează patrimoniul unității;

10.    Inventariază patrimoniul unității,in colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate;

11.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

12.    Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 5 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

13.    Furnizează, publică și păstrează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de instituție;

14.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

15.    Colaborează si efectuează schimb de informații in vederea actualizări datelor cu Primăria Municipiului București si colectează date privind evoluția permanent a propritatilor astfel in cat in orice moment sa se dispună de date reale asupra patrimoniului Municipiului București.

16.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

17.    Propune măsuri de casare, imputare, impreuna cu Serviciul Administrativ, Transport, întreținere;

Serviciul Financiar - Contabilitate

1.    întocmește statele de plată ale salariilor personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, indemnizațiile consilierilor, precum și a altor plăți (atribuție ce ține de Resurse Umane momentan);

2.    întocmește dări de seamă statistice;

3.    Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

4.    întocmește fișele de salarii și operează în acestea, toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidența tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii;

5.    întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariate;

6.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Generală Juridică, în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 specifice activității departamentului;

7.    întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicitări privind veniturile salariale;

8.    Calculează indemnizația consilierilor și a comisiei privind aplicarea Legii nr. 550/2002, conform legislației în vigoare;

9.    întocmește ordinele de plată privind dările instituției către bugetul statului și ale salariaților care au rețineri pe statul de plată;

10.    întocmește centralizatorul lunar privind cheltuielile salariale la nivelul instituției;

11.    întocmește declarațiile lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor . sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

12.    întocmește statistici privind salarizarea personalului instituției și prelucrează datele de la unitățile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

13.    întocmește adeverințe pentru salariații instituției cu privire la salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, adeverințe pentru bancă;

14.    întocmește semestrial darea de seamă cu privire la calcularea, reținerea și virarea pe salarii;

15.    Gestionează declarațiile pe propria răspundere a salariaților privind deducerile personale suplimentare;

16.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și proiectelor de hotărâri, când este cazul;

17.    Prelucrează dispozițiile de încadrare, promovare, sancționare, spor de vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a rapoartelor de serviciu conform legii, comunicate de Direcția Generală Resurse Umane;

18.    Calculează drepturile salariale pentru salariații instituției;

19.    Efectuează reținerile din salariu;

20.    întocmește și transmite lunar electronic, către bancă, situația privind efectuarea plății salariaților;

21.    Calculează indemnizația concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii pentru salariații instituției;

22.    întocmește programarea plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-UL (Angajare, lichidare, ordonanțare, plată), cheltuielilor derulate de Primăria Sectorului 5;

23.    întocmește filele CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

24.    Calculează indemnizațiile concediilor medicale pentru salariații aflați in incapacitate temporară de muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 3 ani;

25.    înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale;

26.    întocmește bilanțul contabil la nivelul Primăriei Sector 5;

27.    Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații Primăriei Sectorului 5, precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activității Primăriei Sectorului 5;

28.    Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar;

29.    Completează ordonanțările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

30.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

31.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

V DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ Direcția de Contencios și Evidență Contravenții Serviciul Contencios Administrativ

1.    Reprezintă și susține interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdicționale a organelor de urmărire și cercetare penală, cât și executorilor judecătorești;

2.    Formulează în termen legal acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, cereri precizatoare;

3.    Formulează plângeri penale în numele și pentru susținerea intereselor legale ale instituției;

4.    Promovează la cererea compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, în baza documentelor puse la dispoziție, cu aprobarea conducătorului, acțiuni judecătorești;

5.    Legalizează hotărârile judecătorești definitive;

6.    Verifică și propune probe necesare soluționării juste a cauzelor, propune măsuri judiciare și extrajudiciare pentru apărarea intereselor Primăriei;

7.    Transmite titluri executorii, hotărâri judecătorești, către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, în vederea executării silite;

8.    Desfășoară activități în diverse comisii constituite la nivelul instituției;

9.    Primește și avizează proiecte și contracte economice, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Primăriei;

10.    La solicitarea instanțelor judecătorești asigură realizarea procedurii prevăzute de Codul civil cu privire la declararea morții prezumate;

11.    Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a termenelor de judecată și a soluțiilor pronunțate;

12.    Ține evidența citațiilor, hotărârilor judecătorești, încheierilor și oricăror alte acte de procedură emise de instanțele judecătorești, parchete, secții de poliție și a publicațiilor de vânzare emise de birourile executorilor judecătorești în vederea afișării în avizierul Consiliului Local Sector 5;

13.    Formulează în termen legal răspunsuri la cererile, petițiile și memoriile din sfera de activitate a serviciului;

14.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice activității desfășurate, cu aprobarea Primarului Sectorului 5 și le transmite, în termen, Serviciului Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică ;

15.    Participă la audiențele primarului asigurând, cu această ocazie, asistență juridică în

vederea rezolvării problemelor sesizate de persoana aflată în audiență;

16.    Verifică valabilitatea actelor la certificatele de urbanism și la autorizațiile de construire/desființare solicitate de serviciul de specialitate prin certificatul de urbanism;

17.    Furnizează informații privind regimul juridic, situația juridică, după caz, al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, conform evidențelor deținute și actelor normative în vigoare;

18.    Verifică existența și valabilitatea actelor prevăzute în Opisul asumat al direcției de specialitate pentru emiterea acordurilor/autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici și avizează acordurile/autorizațiile de funcționare în acest sens;

19.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 5, care se încadrează în specificul activității juridice desfășurate.

Biroul îndrumare Juridică si Evidenta Contravențiilor

ii    i

1.    Asigură consultanță, asistență și reprezentarea Primăriei Sectorului 5 cu privire la procesele - verbale încheiate de Direcția Generală de Poliției Locală, apără drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile sale cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

2.    își exprimă în scris punctul de vedere (prin referate) privind neexercitarea căilor de atac;

3.    Transmite, la solicitarea instanțelor de judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, relațiile solicitate sau copii după înscrisuri;

4.    Asigură reprezentarea în fața instanțelor de judecătorești de toate gradele;

5.    Formulează apărări și completează, pentru fiecare cauză aflată pe rolul instanțelor de judecată, în colaborare cu compartimentele de specialitate implicate, documentele relevante pentru susținerea cauzei, solicitând referate de specialitate și note de constatare în diversele faze de desfășurare a litigiilor;

6.    Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a tuturor actelor și documentelor încredințate în vederea soluționării cauzelor;

7.    înregistrează contestațiile la procesele - verbale depuse în termenul legal sau tardiv;

8.    întocmește întâmpinările și completează pentru fiecare proces - verbal contestat, un dosar, în colaborare cu serviciile funcționale implicate, cu documente relevante în susținerea cauzei în instanță, solicitând referate de specialitate, note de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfășurare a litigiului între părți;

9.    Formulează apeluri, recursuri, contestații în anulare, revizuiri, recursuri în . interesul legii, ori de câte ori acestea se impun;

10.    Acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări juridice în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare;

11.    Formulează în termen legal răspunsul către petenți;

12.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, supune răspunsurile aprobării primarului și le transmite Serviciului Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică;

13.    Asigură consilierea juridică a serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în activitatea specifică a fiecărui serviciu în vederea respectării dispozițiilor legale, la cererea acestora;

14.    Răspunde în termen legal la plângerile formulate de persoane fizice și juridice în temeiul Legii nr. 554/2004 - Legea Contenciosului Administrativ;

15.    Carnetele de procese - verbale de constatare a contravenției se depozitează la nivelul Biroului îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor, în locuri special amenajate, fiind gestionate de persoanele cu atribuții în acest sens;

16.    Distribuie, pe bază de semnătură (registru), polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, procesele - verbale de constatare a contravenției, cât și tipizatul numit OPIS;

17.    Primește și înregistrează în regimul de evidență procesele - verbale de constatare a contravenției încheiate de polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

18.    Ține evidența centralizată în format electronic a tuturor fazelor până la soluționarea definitivă a procesului - verbal de contravenție, respectiv executarea sancțiunii și încasarea sumelor bănești;

19.    Colectează de la polițiștii locali procesele - verbale - formularele verzi, pe bază de semnătură, însoțite de tipizatul numit OPIS;

20.    Formularele verzi sunt aranjate în bibliorafturi, în ordine cronologică, la ele atașându-se înscrisurile ulterioare (comunicarea către contravenient, comunicarea către executare, planșe foto, etc.);

21.    Sesizează șefii ierarhici superiori în legătură cu nerespectarea legislației în vigoare pe care o constată în activitatea desfășurată;

22.    Aduce la cunoștință polițiștilor locali care completează eronat procesele -verbale, în cazul în care acestea nu au intrat în circuitul civil (existând cele 3 exemplare), faptul că trebuie să întocmească un raport în vederea anulării respectivului proces - verbal și obligativitatea întocmirii altuia, fără erori;

23.    Gestionează rapoartele de anulare a proceselor - verbale neintrate în circuitul civil;

24.    întocmește referate de clasare a proceselor - verbale, atunci când este cazul (procesul - verbal a intrat în circuitul civil);

25.    Păstrează și arhivează procesele - verbale anulate și clasate;

26.    Asigură comunicarea proceselor - verbale către contravenienți (exemplarul .roz), conform prevederilor legale, atunci când este cazul;

27.    Completează plicurile, confirmările de primire și borderourile, în vederea transmiterii prin oficiul poștal;

28.    Colaborează cu Direcția Generală de Poliție Locală în vederea comunicării, prin afișare/înmânare, a proceselor - verbale (exemplarul roz). Dacă nu se primește un răspuns rezonabil, se revine cu altă adresă;

29.    Transmite serviciilor publice de taxe și impozite locale procesele - verbale și dovada comunicării, pentru a fi luate în evidențele fiscale, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală;

30.    Asigură urmărirea îndeplinirii procedurilor legale, de finalizare a contravențiilor aplicate;

31.    înregistrează chitanțele prezentate de contravenienți prin care au fost achitate amenzile aplicate, debitele, dovada bunurilor confiscate. în cazul achitării, în 48 de ore, a cuantumului amenzii, se opresc demersurile ulterioare;

32.    întocmește și prezintă la cererea șefilor ierarhici superiori sau altor organe abilitate situația proceselor - verbale ce constatare a contravenției;

33.    La sfârșitul fiecărui an calendaristic, arhivează documentele, în funcție de termenele de păstrare;

34.    Solicită șefului de birou întocmirea cererii de bunuri materiale și obiecte de inventar, necesare bunei desfășurări a activității privind evidența contravențiilor;

35.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 5, care se încadrează în specificul activității juridice desfășurate.

Direcția de Legalitate Acte

Serviciul Juridic Legalitate Acte

1.    Avizează proiectele de dispoziții ale Primarului Sectorului 5, pe baza referatelor justificative și a actelor normative în vigoare;

2.    Verifică valabilitatea actelor la certificatele de urbanism și la autorizațiile de construire/desființare solicitate de serviciul de specialitate prin certificatul de urbanism;

3.    Verifică existența și valabilitatea actelor prevăzute în Opisul asumat al direcției de specialitate pentru emiterea acordurilor/autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici și avizează acordurile/autorizațiile de funcționare în acest sens;

4.    Verifică și calculează pedepsele complementare pentru dreptul de a alege din sentințele penale;

5.    Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, parchetelor și a altor organe cu activitate jurisdicțională;

6.    .Formulează în termen legal acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri,

interogatorii, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, cereri precizatoare;

7.    Promovează și motivează acțiunile în căile ordinare și extraordinare de atac;

8.    Asigură consilierea juridică a compartimentelor instituției, la cerere;

9.    Formulează în termen legal răspunsuri la cererile, petițiile și memoriile din sfera de activitate a serviciului;

10.    Reprezintă și susține interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdicționale a organelor de urmărire și cercetare penală, cât și executorilor judecătorești;

11.    Formulează plângeri penale în numele și pentru susținerea intereselor legale ale instituției;

12.    Promovează la cererea compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, în baza documentelor puse la dispoziție, cu aprobarea conducătorului, acțiuni judecătorești;

13.    Legalizează hotărârile judecătorești definitive;

14.    Transmite titluri executorii, hotărâri judecătorești, către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, în vederea executării silite;

15.    Verifică și propune probe necesare soluționării juste a cauzelor, propune măsuri judiciare și extrajudiciare pentru apărarea intereselor Primăriei;

16.    Desfășoară activități în diverse comisii constituite la nivelul instituției;

17.    Primește și avizează proiecte și contracte economice, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Primăriei;

18.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, supune răspunsurile aprobării primarului și le transmite Serviciului Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică;

19.    Participă la audiențele primarului asigurând, cu această ocazie, asistență juridică în vederea rezolvării problemelor sesizate de persoana aflată în audiență;

20. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 5, care se încadrează în specificul activității juridice deslașurate.

Serviciul Autoritate Tutelară

1.    în conformitate cu dispozițiile Codului Civil, efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutelă cu privire la:

a)    cauzele civile având ca obiect divorț cu copii;

b)    cauzele civile având ca obiect modificarea măsurilor luate cu privire la copil;

c)    cauzele civile având ca obiect stabilirea/ modificarea pensiei de întreținere la care are dreptul copilului;

d)    ‘ cauzele civile având ca obiect stabilirea/ schimbarea locuinței copilului;

e)    cauzele civile având ca obiect exercitarea autorității părintești;

f)    cauzele civile având ca obiect stabilirea/ modificarea programului de vizită al copilului;

g)    orice alte anchete sociale la solicitarea instanței de judecată;

2.    în conformitate cu dispozițiile Codului Civil, efectuează anchete sociale la solicitarea notarilor publici în cauze de divorț cu copii, prin acordul soților;

3.    Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești cu privire la cauze civile având ca obiect amânarea/ întreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotărâre definitivă;

4.    Efectuează anchete sociale la solicitarea instanței de judecată în cauze civile având ca obiect declararea judecătorească a morții;

5.    Efectuează anchete sociale la solicitarea Direcțiilor de Asistență Socială cu privire la acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de de până la 2 ani sau pentru stimulentul de inserție, în conformitate cu O.U.G. nr.l 11/2010;

6.    Efectuează anchete sociale la solicitarea Inspectoratului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, la domiciliul persoanelor ce urmează a fi expertizate de către o comisie de specialitate;

7.    în conformitate cu dispozițiile Codului Civil, întocmește proiecte de dispoziții cu privire la stabilirea numelui de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și al copilului care este părăsit de către mamă în spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de Lege, dacă copilul a fost părăsit sau găsit pe raza Sectorului 5;

8.    autorizează, în anumite cazuri, schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului, în conformitate cu dispozițiile O.G.nr.41/2003 privind stabilirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor;

9.    atribuțiile în temeiul Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice:

a)    consilierea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice prin care înstrăinează un bun în schimbul întreținerii;

b)    asistarea acestora în vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice;

c) promovarea acțiunilor în instanță cu privire la rezoluțiunea contractelor de întreținere, în cazul neîndeplinirii clauzelor contractuale;

10.    Instituirea curatelei pentru reprezentarea/ asistarea copiilor și a persoanelor bolnave și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de vânzare- cumpărare, contracte de donație, contracte de închiriere, etc)

11.    Instituirea curatelei pentru reprezentarea persoanelor puse sub interdicție judecătorească și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de întreținere, contracte de donație, etc)

12.    Asigură relația și consilierea tuturor persoanelor puse sub interdicție judecătorească privind îngrijirea și gestionarea veniturilor și bunurilor acestora;

13.    Asigură consilierea persoanelor vârstnice și a minorilor;

14.    Asigură programul de lucru cu publicul;

15.    Efectuează orice alte atribuții care se încadrează în specificul serviciului.

S SECRETAR

Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

Direcția de Asistență Tehnică și Juridică face parte integrantă din Organigrama funcțională a Primăriei Sectorului 5, fiind o structură cu atribuții de execuție, care lucrează permanent și direct cu cetățenii, atât în teritoriu cât și la sediul Primăriei pentru orice solicitare sau primire si eliberare de documente necesare acestora.

Serviciul Evidentă Acte Administrative

f

1.    Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru ședințele Consiliului Local;

2.    Convoacă consilierii, în scris și telefonic, pentru participarea la ședințe, precum și pentru transmiterea altor probleme legate de activitatea acestora;

3.    Comunică Prefecturii, data de desfășurare a ședințelor de consiliu și ordinea de zi;

4.    Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local, asumându-și toate acțiunile care să asigure buna funcționare și desfășurare a ședințelor de consiliu;

5.    întocmește mapele cu materialele de ședință pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local

6.    Participă la ședințele de consiliu, face prezența consilierilor, difuzează materialele de ultim moment și întocmește procesul - verbal al ședinței;

7.    Sprijină consilierii locali în redactarea proiectelor de hotărâri pe care aceștia le promovează;

8.    Verifică dacă documentația depusă în susținerea proiectelor de hotărâre este completă;

9.    formulează răspunsurile la solicitările adresate Consiliului Local cu privire la hotărârile care au fost amânate sau care au fost respinse, cu motivația care se desprinde din ședința în plen sau din ședințele comisiilor de specialitate;

10.    Ține evidența Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

11.    Multiplică și difuzează Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, conform rezoluției Secretarului Sectorului 5 - în funcție de specificul activității acestora, dispozițiile Primarului General al Municipiului București;

12.    înregistrează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 și le înaintează, în copie, în termen de 10 zile de la adoptare, Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate, cu rezultatul votului consemnat pentru fiecare hotărâre;

13.    Multiplică și difuzează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5, Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și direcțiilor subordonate, care au obligația de a le pune în executare, în termen de 5 zile de la transmiterea lor Instituției Prefectului Municipiului București;

14.    Aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local, prin afișarea acesteia la avizierul instituției și transmiterea acesteia către administratorul site-ului pentru a fi afișată pe site-ul Primăriei Sectorului 5 www.sector5.ro;

15.    Asigură convocarea consilierilor Sectorului 5 la ședințele Consiliului Local al Sectorului 5;

16.    Asigură pregătirea materialelor necesare pentru ședințele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 5;

17.    Asigură convocarea șefilor de compartimente în vederea participării la lucrările Ședințelor comisiilor de specialitate sau ședințelor în plen ale Consiliului Local Sector 5, pentru susținerea proiectelor de hotărâri inițiate;

18.    Acordă asistență compartimentelor de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri inițiate;

19.    înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere;

20.    Transcrie procesele verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local Sector 5 și le distribuie consilierilor locali în format electronic și le transmite administratorului site-ului în vederea afișării;

21.    Redactează, centralizează și înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate, prin rezoluția Secretarului instituției, interpelările formulate de consilierii locali în ședințele în plen ale Consiliului Local Sector 5;

22.    întocmește dosarele ședințelor Consiliului Local, după aprobarea procesului verbal al ședinței, în vederea sigilării acestora de către Secretarul Sectorului 5;

23.    întocmește foaia colectivă de prezență a consilierilor la ședințele în plen (ordinare) ale Consiliului Local Sector 5;

24.    înregistrează dispozițiile Primarului Sectorului 5 și le înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate;

25.    Multiplică și difuzează dispozițiile Primarului sectorului 5 serviciului inițiator și persoanelor sau serviciilor nominalizate în respectiva dispoziție, în vederea aplicării acestora;

26.    Asigură punerea la dispoziția Direcției Generale Juridice a întregii

documentații ce stă la baza actelor administrative atacate de Instituția Prefectului Municipiului București, în vederea formulării apărării.

Serviciu! Secretariat, Registratură și Arhivă

1.    Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

2.    Informează și consiliază cetățenii în rezolvarea problemelor de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize și verificări din partea altor servicii, solicitanții primesc îndrumările necesare;

3.    Pune la dispoziția cetățenilor formulare/fluturași, elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului Primarului Sectorului 5, și îi îndrumă pe aceștia la întocmirea și completarea documentației, cu excepția cazurilor în care documentația ce urmează a fi depusă trebuie verificată/vizată de către inspectorii din cadrul serviciilor de specialitate - avize, acorduri, certificate, autorizații, etc ;

4.    Primește și înregistrează în registrul unic de intrare - ieșire corespondența transmisă Primăriei Sectorului 5 prin următoarele mijloace: în format scris direct de la petent, transmise prin poșta română, curieri sau prin poșta specială și o repartizează către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 sau conducerii instituției în funcție de solicitare și asigură predarea efectivă a acesteia pe bază de borderou către destinatar ;

5.    Verifică conținutul dosarelor ( pentru diverse solicitări) la data primirii, pentru a se asigura ca acestea conțin documentele înscrise în - formulare/fluturași -disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 5 ( formulare actualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, ori de câte ori intervin modificări legislative );

6.    Răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire, înregistrare și de repartizare a petițiilor ce sunt adresate instituției;

7.    Consiliază cetățenii care se adresează instituției, pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale care nu intră în sfera de competență a Primăriei Sectorului 5, oferindu-le informațiile necesare cu privire la datele de contact ale autorităților sau instituțiilor în sarcina cărora revin;

8.    Răspunde de arhiva instituției creată de către compartimentele de specialitate și înaintată spre păstrare;

9.    Organizează activitatea privind constituirea unităților arhivistice de către compartimentele creatoare, în vederea predării acestora la depozitul de arhivă;

10.    Convoacă comisia de selecționare, prin secretarul acesteia, în vederea analizării documentelor al căror termen de păstrare a expirat și care nu mai prezintă importanță practică pentru instituție;

11.    întocmește dosarul de selecționare a documentelor în vederea confirmării de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

12.    întocmește inventare pentru documentele aflate în depozitul de arhivă, pentru care nu există instrumente de evidențiere;

13.    Pune la dispoziția salariaților instituției documentele solicitate în vederea copierii/cercetării în depozitul de arhivă spre consultare, pe baza cererii tip

specificată în Procedura Operațională a Procesului de Arhivare Documente și monitorizează returnarea acestora, verificând integritatea lor;

14.    întocmește răspunsuri către persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de copii certificate după documente aflate în arhiva instituției, în conformitate cu prevederile legislative din domeniu;

15.    Inițiază și organizează activitatea de completare sau reactualizare a nomenclatorului arhivistic al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, colaborând în acest sens cu toate direcțiile instituției, în vederea confirmării acestuia de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

16.    întocmește procedura operațională a procesului de arhivare documente din cadrul instituției și o reactualizează, ori de câte ori se impune acest fapt, în vederea îmbunătățirii continue a activității de constituire/predare/păstrare/ conservare a fondului arhivistic;

17_ Acordă consultanță de specialitate funcționarilor din cadrul instituției în ceea ce privește modul de arhivare al documentelor pe care departamentele au obligația să le predea spre păstrare la arhiva instituției;

18.    Organizează pregătirea documentelor cu termen de păstrare permanent (care, având valoare istorică, fac parte din fondul arhivistic național) în vederea predării lor la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

19.    Se îngrijește de arhivarea documentelor serviciului în vederea predării acestora către arhiva instituției.

S DIRECȚIA EVIDENTA PERSOANELOR

Aflată în subordinea Primarului Sectorului 5, Direcția Evidența Persoanelor are în structura sa Serviciul de Evidență a Populației și Serviciul de Stare Civilă și este condusă de un Director Executiv care coordonează, controlează și verifica activitatea serviciilor din subordine.

Serviciul de Evidența Populației este condus de un Șef Serviciu care coordonează, controlează și verifică activitatea funcționarilor din subordine;

Serviciul de Stare Civilă este condus de un Șef Serviciu care care coordonează, controlează și verifică activitatea funcționarilor din subordine.

a)    Direcția Evidența Persoanelor - Sector 5 este constituită în temeiul art.l alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificările si completările ulterioare.

b)    Scopul Direcției Evidența Persoanelor - Sector 5 este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor și stare civila, precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic.

c)    Activitatea Direcției Evidența Persoanelor - Sector 5 se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

d)    Activitatea Direcției Evidența Persoanelor - Sector 5 este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - DEPABD și de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor -Municipiul București.

e)    în vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este învestită, Direcția de Evidența Persoanelor - Sector 5 colaborează cu celelaltre structuri ale Primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autoritățile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normate în vigoare.

f)    Direcția Evidența Persoanelor — Sector 5 exercită atribuții ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 5.

g)    Directorul executiv răspunde în fața Primarului Sectorului 5 de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit atribuțiilor fișei de post.

Serviciul Evidența Populației

a)    primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

b)    primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

c)    primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

d)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

e)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

f)    desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

g)    furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

h)    efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;

i)    identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

j)    colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

k)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale

în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

l)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;

m)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

n)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

o)    întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;

p)    asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

q)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

r)    asigură conservarea și utilizează evidențele locale manuale;

s)    asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

t)    sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

u)    răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

v)    constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

w)    îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

x)    actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

y)    actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite și extrage din R.N.E.P. situații statistice pe linie de evidență a persoanelor, utilizând aplicațiile informatice puse la dispoziție de D.E.P.A.B.D.;

z)    preia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;

aa) preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

bb) operează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

cc) clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

dd) operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

ee) desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

ff) Alocarea si comunicarea serviciului de stare civila a numărului de certificat de divorț, ca urmare a depunerii cererii de divorț pe cale administrativa;

gg) evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;

hh) participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii DEPABD.;

ii) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

jj) centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

kk) îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor, reglementate prin acte normative

11) Organizează si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucratorul desemnat.

Serviciul Stare Civilă

a)    întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate

b)    intocmeste, la cerere, potrivit legii și eliberează persoanelor fizice îndreptățite, extrase multilingve;

c)    înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

d)    eliberează la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale republicata, ale Legii nr. 119/1996, cu modificările si completările ulterioare cu privire la actele de stare civilă, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

e)    eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

f)    trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

g)    trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

h)    distruge, pana la data de 5 ale lunii următoare, certificatele anulate la completare;

i)    întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Regionala de Statistică a Municipiului București;

j)    dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

k)    atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

l)    propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor si il comunica anual structurii de stare civila din cadrul Direcției Generale de Evidenta Persoanelor - Municipiul București;

m)    reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei ofițerului de stare civila;

n)    primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, efectuează verificările necesare și întocmește referatul de schimbarea numelui pe cale administrativă, pe care il inainteaza la DGPMB pentru emiterea dispoziției de aprobare sau respingere;

o)    primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

p)    primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, efectuează verificări și întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Primarului Sectorului 5;

q)    primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către Primarul Sectorului 5;

r)    primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune Primarului Sectorului 5 emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al DGEP Municipiul București;

s)    înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul DGEP Municipiul București;

t)    transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, către Direcția Generala de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de naștere sau căsătorie al solicitantului;

u)    înaintează D.G.E.P.M.B. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

v)    sesizează imediat D.G.E.P.M.B. în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

w)    eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

x)    efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

y)    primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, in fata ofițerului de stare civila, verifică documentele necesare și întocmește dosarul de divorț pe cale administrativă; după termenul de 30 de zile, ofițerul de stare civila constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, cu completările ulterioare și eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți;

z) solicita, serviciului de evidenta populației a sectorului 5 alocarea, din Registrul Unic al certificatelor de divorț, din RNEP, a numărului certificatului de divorț, care urmeaza a fi inscris pe acesta;

aa) inregistreaza mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativa, in baza comunicărilor transmise de către primăriile care au in păstrare actul de căsătorie, de primăriile de la domiciliul soților care nu are in păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

bb)colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor tară acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

cc) colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție sociala si unitățile de politie, după caz, pentru cunoașterea permanenta a situației numerice si nominale a persoanelor cu situație neclara pe linie de stare civila si de evidenta a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora in legalitate, pana la rezolvarea fiecărui caz in parte, precum si pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscuta;

dd) transmite, lunar, la D.G.E.P.M.B. situația indicatorilor specifici;

ee) transmite, lunar, trimestrial si semestrial, la D.G.E.P.M.B. situația căsătoriilor mixte; ff) desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor; gg) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale

M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

hh) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

ii) răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care

reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor; jj) centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor

propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

kk) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative

11) organizează si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucratorul desemnat.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Direcția Generală de Poliție Locală se organizează și funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 5, în subordinea Primarului Sectorului 5, cuprinde 3 Direcții, 8 Servicii, 2 Compartimente și 1 Birou.

Direcția de Siguranță a Cetățeanului

Serviciul Ordine Publică

1.    Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

2.    Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat

■'al unității administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unității administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

3 c. Acționează în zona de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, de încălcare a normelor privind comerțul stradal și/sau curățenia localității;

4. Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

5. Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor Iară adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

6.    Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

7.    Asigură protecția personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

8.    Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

9.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

10.    Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

11.    Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

12.    Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

13.    Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

14.    Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

15.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire a polițiștilor locali;

16.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

17.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

18.    întocmește planurile de măsuri în vederea îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, conform dispozițiilor conducerii poliției locale;

19.    Asigură cunoașterea armamentului și a celorlalte mijloace tehnice din dotare, întreținerea și manipularea acestora, instruiește personalul dotat cu armament cu privire la cunoașterea și respectarea întocmai a regulilor de port și folosință a acestuia;

20.    Organizează, planifică și conduce tragerile cu armamentul din dotare, ținând evidența calificativelor obținute de personalul participant;

21.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională a polițiștilor locali

22.    întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

23.    Asigură, conform prevederilor legale, paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de Consiliul Local al Sectorului 5;

24.    întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

25.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

1.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

2.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

3.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

4.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

5.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

6.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

7.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

8.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

9.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe):

10.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

11.    Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

12.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

13.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții;

14.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

15.    Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

16.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

17.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Serviciul Intervenție

1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite, prin planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale, aprobat în

*' condițiile legii;

2.    Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit

competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

3.    Acționează în zona de competență pentru prevenirea și combaterea faptelor

antisociale, de încălcare a normelor privind comerțul stradal și/sau curățenia localității;

4.    Desfășoară activități de menținere a ordinii publice și intervenție în zonele și situațiile

care prezintă un risc ridicat la adresa securității, sănătății și integrității corporale ale lucrătorilor de poliție locală și/sau a personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local;

5.    Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea

legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

6.    Asigură protecția personalului din Aparatul de Specialitate Primarului Sectorului 5,

din instituțiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

7.    Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii

publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

8.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind

conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților

administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

9.    Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire

penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

10.    Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun

sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

11.    Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

12.    Acordă, pe teritoriul unităților administrative-teritoriale, sprijin imediat structurilor

competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

13.    Intervine în sprijinul personalului, ori de câte ori este nevoie sau este solicitat, pentru

rezolvarea unor probleme deosebite în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

14.    Intervine la evenimente și la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea

unității administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local;

15.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire a polițiștilor locali;

16.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

17.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

18.    întocmește planurile de măsuri în vederea îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, conform dispozițiilor conducerii poliției locale;

19.    Asigură cunoașterea armamentului și a celorlalte mijloace tehnice din dotare, întreținerea și manipularea acestora, instruiește personalul dotat cu armament cu privire la cunoașterea și respectarea întocmai a regulilor de port și folosință a acestuia;

20.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională a polițiștilor locali;

21. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege;

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

1.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

2.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

3.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

4.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

5.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe):

1.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

2.    Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

3.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general.

4.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Serviciu! Circulație

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

1.    Asigură fluența circulației pe drumurile publice din sectorul 5, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

2.    Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

3.    Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

4.    Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

5.    Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

6.    Acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

7.    Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

8.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

9.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

10.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

11.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

12.    Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

13.    Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

14.    î ntocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și

instruire a polițiștilor locali;

15.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

16.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

17.    întocmește planurile de măsuri în vederea îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, conform dispozițiilor conducerii poliției locale;

18.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională a polițiștilor locali;

19.    întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

20.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5,

Dispoziții ale Primarului General/Primarului Sectorului 5.

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

1. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

6.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

7.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

8.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

9.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe):

1.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

2.    Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

3.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general.

4.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Serviciu! Dispecerat

1.    Primește, prelucrează, centralizează, stochează și comunică în timpul cel mai scurt, factorilor de decizie, toate informațiile specifice domeniului de activitate, provenite de la organele de stat, de la societatea civilă și cetățeni, din activitățile și acțiunile echipajelor din teren, în scopul luării oportune a deciziilor și realizării unei conduceri și coordonări eficiente a misiunilor, inclusiv asigurării cooperării cu alte structuri sau instituții din afara sistemului;

2.    Cunoaște în orice moment situația operativă în zona de responsabilitate a poliției locale, situația misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, forțele și mijloacele participante;

3.    Monitorizează permanent obiectivele asigurate cu pază de poliția locală, raportează evenimentele din zona de responsabilitate și aplică măsurile stabilite în cazul producerii unor situații deosebite în conformitate cu procedurile în vigoare, alertând echipajele de intervenție având în atenție respectarea timpilor contractuali asumați și cei maximali stabiliți de legislația în vigoare;

4.    La solicitarea echipajelor din teren, execută verificările în baza de date a Ministerului Administrației și Internelor a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

5.    Supraveghează permanent prin rețeaua GPS (după instalare) poziția echipajelor operative din teren și ține legătura cu acestea neîntrerupt prin intermediul stațiilor radio de emisie recepție, în scopul realizării unei intervenții operative;

6.    în funcție de situație, în baza informațiilor primite din teren, înștiințează instituțiile abilitate pentru rezolvarea cazurilor apărute (poliție, jandarmerie, pompieri, I.S.U., salvare etc.);

7.    Cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile cuprinse în planul de pază al obiectivului Primăria Sectorului 5, precum și al celorlalte locații;

8.    Asigură primirea și predarea armamentului personalului din serviciu;

9.    Pune în aplicare Planul de alarmare a personalului în cazul unor situații de urgență, intervenții, calamitati etc.;

10.    Organizează și răspunde de funcționarea neîntreruptă a legăturilor, prin toate .mijloacele de comunicații și informatică, precum și de transmiterea în timp util a dispozițiilor conducerii instituției, folosește în mod corespunzător aparatura radio de emisie-recepție din dotare și intervine pentru respectarea regulilor stabilite de către toți participanții la traficul radio;

11.    Menține în stare de funcționare toate mijloacele și sistemele de avertizare si alarmare luând primele masuri in cazul apariției unui eveniment deosebit;

12.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire a polițiștilor locali;

13.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

14.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

15.    întocmește planurile de măsuri în vederea îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, conform dispozițiilor conducerii poliției locale;

16.    Asigură, conform legii, păstrarea în condiții depline de securitate a armamentului, precum și cunoașterea acestuia și a celorlalte mijloace tehnice din dotare, întreținerea și manipularea acestora, instruiește personalul dotat cu armament cu privire la cunoașterea și respectarea întocmai a regulilor de port și folosință a acestuia;

17.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională a polițiștilor locali;

18.    întocmește zilnic un raport de activitate cu principalele evenimente pe care îl prezintă conducătorului instituției sau înlocuitorului legal.

Șeful Serviciului Dispecerat se subordonează nemijlocit Directorului Direcției de Siguranță a Cetățeanului și are următoarele atribuții:

1.    Organizează, planifică coordonează și controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului Dispecerat repartizând sarcini concrete și încadrate în timp;

2.    Coordonează și verifică întocmirea și actualizarea permanentă a tuturor documentelor operative specifice serviciului dispecerat, organizând instruirea și

controlul personalului din subordine în vederea cunoașterii, manipulării, evidenței și păstrării în condiții legale de securitate a acestora;

3. întocmește planificarea serviciilor pe dispecerat, urmărind periodicitatea executării turelor și respectarea concordanței între timpul de muncă și perioada de repaus, conform prevederilor legale;

1.    întocmește foile lunare de pontaj verificând pentru fiecare angajat evidența prezenței și a orelor de muncă prestate, pe categorii: ore normale, ore suplimentare, ore de noapte etc.;

2.    întocmește planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine și urmărește executarea în termenele stabilite, cu respectarea principiului asigurării permanenței serviciului;

3.    Ia măsuri de rezolvare a problemelor deosebite pe linia executării serviciului în dispecerat și asigură informarea directorului executiv despre problemele apărute și modul de rezolvare;

4.    Asigură cunoașterea, aplicarea și verifică respectarea prevederilor legale referitoare la uzul, păstrarea, manipularea, evidența și predarea - primirea armamentului și muniției din dotarea dispeceratului.

5.    Cunoaște, respectă și verifică periodic modul în care personalul și dispecerii de serviciu sunt instruiți asupra respectării regulilor de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă, precum și cele referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor în incinta dispeceratului și în instituție;

6.    Personalul dispeceratului în relațiile cu conducerea instituției;

7.    întocmește programa de pregătire profesională specifică dispecerilor, organizează, conduce și coordonează ședințele de pregătire colaborând cu Serviciul Instruire, Organizare si Perfecționare;

8.    Asigură participarea personalului dispeceratului la activitățile comune de pregătire juridică, tehnică, psihologică și fizică.

Dispecerul de serviciu se subordonează nemijlocit Șefului Serviciului Dispecerat și are următoarele atribuții:

1.    Să respecte și să aplice prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 - Direcția Generală de Poliție Locală, Regulamentului de ordine interioară, angajamentului de serviciu, Planului de ordine și siguranță publică, Planului de pază, ale fișei postului și normelor de securitate și sănătate în muncă;

2.    Să ia la cunoștința și să respecte graficul planificării în serviciu, iar orice modificare să se facă cu aprobarea șefului de serviciu sau înlocuitorului acestuia;

3. Să nu părăsească incinta dispeceratului tară aprobarea șefului ierarhic;

4.    La intrarea în serviciu să verifice armamentul si muniția prin numărarea bucata cu bucată, starea de funcționare a aparaturii, cit si starea de fixație a bunurilor din dotarea dispeceratului si sa le ia in primire, iar eventualele defecțiuni sau lipsuri vor fi consemnate in registrul de predare / primire a serviciului si comunicate șefului ierarhic;

5.    Să distribuie si sa primească armamentul si muniția aferenta pe baza tichetelor individuale si a semnaturilor în registru special destinat;

6.    în fiecare dimineață între orele 08.30-09.00, va prezenta șefului de serviciu, o informare asupra luării în primire a serviciului și va ține permanent legătura cu Serviciul Dispecerat și dispeceratul central;

7.    Nu permite accesul în încăperea de serviciu a nici unei persoane, cu excepția

*’ celor autorizate (conform tabelului aprobat);

8.    Să cunoască situația polițiștilor locali si a echipajelor mobile care se afla în teren, având in vedere repartiția efectivelor pusa la dispoziție de șefii serviciilor operative;

9.    Să țină permanent legătura cu dispeceratele din sector, sa centralizeze datele necesare informării conducerii instituției, precum si modul de soluționare al diferitelor situații;

10.    Să păstreze permanent legătura cu posturile de pază si echipajele mobile și să fie în măsura să ia decizii în conformitate cu prevederile legale, pentru rezolvarea diferitelor situații in care este solicitat;

11.    Să fie în măsura sa utilizeze sistemul GPS (daca exista instalat) si sa urmărească in permanenta prin intermediul acestuia, traseele obligatorii de patrulare ale echipajelor mobile, sesizând șefilor ierarhici orice modificare apăruta;

12.    Să urmărească permanent prin intermediul sistemului de monitorizare video, (când va fi instalat) situația din obiectivele asigurate cu paza precum si zonele vulnerabile de pătrundere in acestea sau in cadrul instituției;

13.    Să urmărească ca pe timpul convorbirilor radio sa fie utilizat un limbaj adecvat, respectându-se regulile de trafic între participanți (utilizarea indicativelor aprobate);

14.    Convorbirile telefonice, se vor limita la cele in interes de serviciu, acestea desfasurandu-se in condițiile abordării unei atitudini de calm, bazata pe tact si condescendenta (convorbirile telefonice in interes personal vor fi notate in registrul din mapa 3);

15.    Să execute verificări din baza de date a M.A.I. (la solicitarea polițiștilor locali din teren si să furnizeze datele solicitate) dar numai in interes de serviciu, având în prealabil autorizație de acces la documente clasificate, păstrând totodată confidențialitatea informațiilor;

16.    Să mențină în stare de funcționare permanentă, aparatura electronică și cea de comunicații din dotare, conform instrucțiunilor și respectând Normele de securitate și sănătate în munca, iar orice defecțiune aparuta sa fie comunicata urgent șefilor ierarhici;

17.    Să cunoască si sa utilizeze programul înregistratorului de voce, transcriind în registre (registrul apeluri de urgență 112, registrul sesizări cetățeni) datele necesare;

1'8. Să cunoască modul de utilizare a mijloacelor P.S.I. din dotare, iar in situația unui incendiu, să-l localizeze si in funcție de situație sa ia primele masuri de limitare a distrugerilor si de întrerupere a curentului electric de la întrerupătorul general;

19.    Să înscrie in registrele de evidenta din mape, informațiile telefonice sau radio care fac obiectul notificării;

20.    Să verifice sesizările primite prin intermediul echipajelor din teren, urmând ca masurile de rezolvare sa fie luate după confirmarea informației;

21.    Să verifice zilnic din 4 în 4 ore, legăturile radio și telefonice cu agenții din posturile fixe, menționând situația în registrul special destinat;

22.    Să nu introducă sau sa folosească in serviciul de tura, aparatura personala audio sau video care ar putea diminua starea de vigilenta si ar contraveni prevederilor legale privind informațiile clasificate;

23.    în caz de alarmare a instituției va anunța conducerea instituției precum și pe șefii de servicii, conform tabelelor de anunțare;

24.    în relațiile de serviciu cu șefii ierarhici cât și cu colegii, sa dea dovada de respect, politețe și solicitudine.

Dispecerului de serviciu îi este interzis:

1.    furnizarea numerelor de telefon mobil/fix ale personalului poliției locale, indiferent de gradul de rudenie sau de prietenie, afirmat telefonic de solicitant sau de urgența (gravitatea) situației de rezolvat;

2.    dezvăluirea locului de muncă al persoanei despre care se cer informații sau alte date cu caracter personal sau profesional.

Serviciul de zi în dispecerat va fi executat de regulă de către 2 dispeceri (principal și ajutor), postul de dispecer principal fiind îndeplinit de agentul stabilit de către șeful de serviciu:

1.    în cadrul dispeceratului, circuitul informațional se realizează atât pe verticala, cat si pe orizontala. Pe verticala, circuitul se realizează ierarhic pe traseul director general -director executiv - sef serviciu dispecerat - dispecer central si in sens invers, pentru transmiterea dispozițiilor si primirea rapoartelor asupra situației operative din teren.

2.    Pe orizontala, circuitul se realizează intre dispeceri si persoanele din instituție sau din afara instituției, in scopul primirii unor sesizări sau informații, rezolvării unor probleme tehnice sau administrative etc.

3.    Pentru informarea operativa a conducerii instituției dispecerul trebuie sa cunoască in orice moment evoluția situației operative din întreaga zona de responsabilitate a Poliției Locale Sector 5. în acest sens, păstrează o legătura permanenta cu polițiștii din teren care au obligația sa raporteze urgent orice eveniment sau modificare apăruta in zonele de competenta, precum si masurile luate si efectivele implicate.

4.    în fiecare dimineața, la ora stabilita in documente, dispecerul principal prezintă șefului de serviciu situația informativa cu evenimentele petrecute in ultimele 24 de ore in zona de responsabilitate a instituției, urmările acestora, masurile luate si efectivele implicate.

5.    Dispecerii au obligația de a apăra în mod loial prestigiul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia, fiindu-le interzis:

a)    să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b)    să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în curs de soluționare și în care autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitate de parte;

c)    să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

d)    să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

e)    să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice sau de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea;

f)    să urmărească obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;

g)    să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri;

h) să impună altor funcționari publici să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

6.    Prevederile de mai sus nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

7.    în timpul serviciului de zi, personalul dispeceratului este echipat în uniformă de serviciu si înarmat cu armamentul din dotare.

8.    Armamentul individual (pistolul cu 6 cartușe) se păstrează încărcat (încărcătorul introdus în mânerul pistolului) și asigurat în toc, iar tocul la centură pe partea dreaptă.

9.    Dispecerii vor respecta strict prevederile legale referitoare la păstrarea, portul, manipularea si folosirea armamentului din dotare.

10.    Uniforma se compune din totalitatea elementelor de echipament, inclusiv emblemele și însemnele de ierarhizare asigurate angajatului, de către Poliția Locală Sector 5, conform prevederilor H.G. nr. 1332/2010, în vederea îndeplinirii atribuțiilor profesionale.

11’ Uniforma de serviciu trebuie sa fie in permanenta completa, ajustata, curata si ' îngrijită deoarece aceasta reprezintă atât instituția, cat si persoana care o poarta.

12.    Asupra conducătorului auto se vor găsi certificatul de înmatriculare, foaia de parcurs si caietul de procese verbale de predare-primire.

13.    La terminarea zilei de muncă, certificatul de înmatriculare și foaia de parcurs vor fi predate dispecerului de serviciu pe sediul unde se parchează autovehiculul.

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului centralizează, prelucrează și analizează datele și informațiile privind situația operativă de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, pe linie de ordine și liniște publică, pază, intervenție și circulație pe drumurile publice, formulând concluzii și propunând măsuri pentru îmbunătățirea și creșterea eficienței activităților dispeceratului în scopul luării unor decizii optime și realizării unei conduceri și coordonări operative și eficiente.

Atribuțiile compartimentului sunt următoarele:

1.    Colectează, centralizează și sintetizează și transmite informații specifice domeniului de activitate al dispeceratului privind monitorizarea activităților de ordine publică, pază, intervenție și circulație pe drumurile publice;

2.    Prezintă periodic, la solicitarea conducerii instituției, informări referitoare la evoluția stării operative de pe raza sectorului și a activității dispeceratului propriu;

3.    Verifică executarea de către dispecerii din serviciul de tura a dispozițiilor șefului de serviciu, directorului executiv și directorului general;

4.    Analizează activitatea de cooperare cu structurile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice (Poliția Română, Jandarmeria Română, poliții locale,

I.G.S.U., S.T.S. etc.) și propune măsuri de îmbunătățire a schimbului de informații privind starea operativă;

5.    Elaborează și actualizează documentele operative necesare organizării și desfășurării activităților din cadrul dispeceratului;

6.    Face propuneri de retragere sau întocmire a unor noi documente de lucru;

7.    întocmește analize lunare ale activităților desfășurate, precum și planuri de pregătire specifice pentru personalul dispeceratului, propunând măsuri de îmbunătățire a activității serviciului.

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

1.    Colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, cu serviciile deconcentrate la nivelul Sectorului 5 și alte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență;

2.    Participă la ședințele și videoconferințele organizate de Instituția Prefectului Municipiului București și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov;

3.    Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a regulilor privind respectarea normelor și instrucțiunilor privind situațiile de urgență și stabilește categoriile de instructaje în acest domeniu;

4.    Efectuează instruirea semestrială a salariaților, întocmirea și completarea la termenele prevăzute de lege a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;

5.    Propune includerea în buget a fondurilor necesare organizării activității de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor și achiziționării de echipamente și mijloace de intervenție specifice, la nivelul instituției;

6.    Asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații deosebite;

7.    Difuzează acte de autoritate: dispoziții, hotărâri, prin care se stabilesc măsuri și răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile;

8.    Asigură personalul de permanență în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;

9.    întocmește Planul de analiză și acoperire a riscurilor,

10.    Analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia în cadrul Primăriei Sectorului 5, conform normelor în vigoare;

11.    Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și stabilește atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

12.    Asigură întocmirea și actualizarea planului de intervenție la nivelul instituției și condițiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;

13.    Asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a mijloacelor tehnice de primă intervenție, a sistemelor de comunicare, alarmare și alimentare cu apă în caz de incendiu la nivelul instituției;

14.    Planificarea și executarea de controale proprii periodice la sediile instituției, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

15.    Stabilește responsabilitățile și organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, le actualizează ori de câte ori apar modificări și le aduce la cunoștință salariaților;

16.    Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

17.    Asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5;

18.    întocmește Planul privind organizarea și asigurarea activității de evacuare a angajaților și bunurilor Sectorului 5 al Municipiului București',

19.    Planifică și și ipregătește desfășurarea exercițiilor de simulare a producerii unor situații de urgență;

20.    Se preocupă de redactarea Dispoziției Primarului de aprobare a Planului în domeniul situațiilor de urgență, la nivelul Sectorului 5;

21.    întocmește Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare',

22.    Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de cazare de către administratorul acestora;

23.    întocmește Planurile de cooperare cu alte servicii, dacă este cazul;

24.    întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și eliminarea efectelor fenomenelor meteo periculoase generate de căderi de zăpadă, viscol, ger și polei',

25.    întocmește Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, poluărilor accidentale al Comitetului local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5 și procedează la afișarea extraselor din acest plan;

26.    Afișează în locuri publice semnificația codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;

27.    Activează punctele de distribuție a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate, cât și a punctelor de prim ajutor în spațiile identificate și semnalizate vizibil, pentru eliminarea efectelor caniculei asupra populației;

28.    întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și diminuarea efectelor caniculei și asigură executarea acestuia;

29.    întocmește, împreună cu instituțiile specializate, Planul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren.

Direcția Inspecție și Control General Serviciul Control Activități Comerciale și Protecția Mediului

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

1.    Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de Autoritatea Locală Sector 5;

2.    Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

3.    ‘Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale Autorității Locale Sector 5;

4.    Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

5.    Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

6.    Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

7.    Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 5 sau pe spații aflate în administrarea Autorității Publice Locale Sector 5 ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

8.    Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența Autorității Publice Locale Sector 5;

9.    Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

10.    Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

11.    Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

12.    Comunică instituțiilor abilitate deficiențele constatate în timpul controalelor efectuate, pentru luarea măsurilor legale;

13.    Propune sesizarea organelor de poliție și/sau de cercetare penală, în cazurile prevăzute de lege, conform competențelor;

14.    înregistrează și ține în evidență: comercianții si prestatorii de servicii din Sectorul 5, actualizând permanent baza de date;

•    controalele efectuate și măsurile legale aplicate;

•    intrări - ieșiri corespondență / sesizări și mod de soluționare;

•    evidențe interne;

15.    Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

16.    Sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

17.    Participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

18.    Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 5 sau pe spații aflate în administrarea Autorității Locale Sector 5 ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

19.    Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

20.    Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

21.    Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

22.    Verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

23.    Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

24.    întocmește Referate de Specialitate, Proiecte de Dispoziții de Primar și proiecte de Hotărâri de Consiliu Local, care vizează o mai bună desfășurare a activității serviciului;

25.    Participă la acțiunile organizate de alte instituții abilitate pe probleme de ecologie urbană și protecția mediului;

26.    Răspunde de îndeplinirea sarcinilor cu privire la prevenirea înzăpezirii arterelor de circulație, asigurând executarea măsurilor stabilite de Comandamentul de Prevenire a Inundațiilor și Efectelor Meteorologice Periculoase;

27.    Participă la ședințele de avizări desfășurate la Agenția de Protecția Mediului -Primăria Municipiului București ale proiectelor de investiții ce urmează a fi realizate pe raza Sectorului 5;

28.    Verifică în teren graficul de întreținere a curățeniei în parcuri, locuri de joacă pentru copii, căi de acces, precum și programul de înfrumusețare prin plantări de arbori, arbuști, flori etc.;

29.    Informează anual sau ori de câte ori este nevoie Agenția de Protecția Mediului -Primăria Municipiului București asupra problemelor prevăzute de legislația în vigoare;

30.    întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului.

31.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la pct.l.-lO. și pct. 15.-22., stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

32.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire a polițiștilor locali;

33.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

34.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

35.    întocmește planurile de măsuri în vederea îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, conform dispozițiilor conducerii poliției locale;

36.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională al polițiștilor locali;

37.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

1.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

2.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

3.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii,

programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

4.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor,

informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

5.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe):

1. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

2.    Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

3.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general.

4.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Serviciul Disciplina în Construcții

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

1.    Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

2.    Verifică construcțiile cu privire la:

•    existența autorizației de construire;

•    respectarea condițiilor prevăzute in autorizația de construire;

•    încadrarea în termenele stabilite prin autorizația de construire;

3.    Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

4.    Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

5.    Participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

6.    Constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, Primarului Sectorului 5, pe raza de competență pe care s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de acesta;

7.    Ține evidența proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor:

-    înștiințează Direcția de Impozite și Taxe Locale în cazul neachitării cuantumului amenzii în vederea executării silite;

-    înștiințează Direcția Generală Juridică în cazul neîndeplinirii la termen a măsurilor stabilite în Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor;

-    constată continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora și sesizează instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz;

8.    Colaborează cu alte instituții ale statului cu atribuții similare în domeniu;

9.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire a polițiștilor locali;

10.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a polițiștilor locali;

11.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

12.    întocmește planurile de măsuri în vederea îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, conform dispozițiilor conducerii poliției locale;

13.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională al polițiștilor locali;

14.    întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

15.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

1.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

2.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

3.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii,

programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

4.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor,

informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

5.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe):

1.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

2.    Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

3.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general.

4.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Serviciul Politia Animalelor

f

Serviciul este organizat și funcționează în interesul comunității locale, pentru respectarea și aplicarea măsurilor privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor, având următoarele atribuții:

1. Verifică la fața locului și soluționează, potrivit competențelor sesizările referitoare la nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor

periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fara stăpân și a celei privind protecția animalelor;

2.    Organizează baza de date specifică în domeniu și monitorizează efectivele de câini periculoși sau agresivi, precum și câinii fără stăpân de pe raza sectorului 5;

3.    Sprijină instituțiile abilitate în desfășurarea activităților specifice de capturare, ridicare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al sectorului 5 și de transport al acestora la centrele de sterilizare și/sau la adăposturile special amenajate;

4.    Sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestora;

5.    Propune și elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situații specifice sectorului 5;

6.    Propune măsuri de prevenire și contracarare, împreună cu alte instituții abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

7.    Depistează și verifică zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora.

8.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire, precum și planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

9.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a personalului;

10.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională a personalului;

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

I.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

2. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

3.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

4.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

5.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe):

9.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

10.    Se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

II.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general.

12. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Direcția de Evidență Electorală și a Persoanelor Serviciul Evidența Persoanelor

Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

1.    înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

2.    Cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea

acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;    i:

3.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

5.    Realizează material de informare cu caracter preventiv și le prezintă șefului poliției locale.

6.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile din partea cetățenilor, legate de problemele specifice serviciului;

7.    Comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

8.    în îndeplinirea atribuțiilor, funcționarul public din cadrul DGPL, își exercită competența pe raza administrativ-teritorială unde își desfășoară acțiunea;

9.    înregistrează cererile solicitanților, însoțite de documentele necesare înscrierii / radierii / eliberării duplicatelor / eliberării unui nou certificat de înregistrare mopede;

10.    Verifică documentația depusă (cartea de identitate a vehiculului, act de proprietate, cartea de identitate a solicitantului, dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare, plăcuței și a taxei de înregistrare);

11.    înregistrează mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în sectorul 5 al municipiului București;

12.    Introduce în baza de date mopedele înregistrate / radiate;

13.    Eliberează certificatele de înregistrare, duplicatele și una sau, după caz, două plăcuțe cu numărul de înregistrare;

14.    Radiază din circulație mopedele care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute de lege;

15.    Transmite unar baza de date către Brigada Rutieră București;

16.    Ține evidența mopedelor înregistrate în sectorul 5.

16.    întocmește proiectul anual al programului de pregătire profesională continuă și instruire a polițiștilor locali;

17.    întocmește planul tematic pentru pregătirea profesională continuă a personalului;

18.    întocmește instructajele referitoare la activitatea de cunoaștere și perfecționare profesională a polițiștilor locali;

19.    Verifică și analizează anual nivelul de pregătire profesională a polițiștilor locali;

20.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin legi, dispoziții sau decizii ale șefului de serviciu, Directorului Direcției de Evidență Electorală și a Persoanelor, Directorului General al Direcției Generale de Poliție Locală, cu respectarea legii;

Responsabilitățile personalului din structura serviciului sunt următoarele:

1.    Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

2.    Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

3.    Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

4.    Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

5.    Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Autoritate (competențe)

1.    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

2.    Se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

3.    Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau a instituției, în general.

4.    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara

acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

Biroul Evidență Electorală Atribuțiile serviciului sunt următoarele:

1.    Actualizează listele electorale permanente pe baza datelor si informațiilor comunicate de către Direcția Evidența Populației Sector 5 și serviciile publice locale de evidență a persoanelor;

2.    Asigură radierea, din oficiu, a alegătorilor decedați cu domiciliul în România, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul în UAT, în termen de 48 de ore de la data emiterii

.• actului de deces.

3.    Asigură radierea, din oficiu, din Registrul electoral pe durata pedepsei, în cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanța judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii.

4.    Asigură radierea, din oficiu, în cazul punerii sub interdicție, pe baza comunicării prin intermediul Registrului electoral efectuate de către persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială unde nașterea celui pus sub interdicție judecătorească este înregistrată, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanța judecătorească a copiei legalizate a hotărârii.

5.    întocmește listele electorale permanente (LEP) pentru scrutinele electorale, asigură generarea pachetului electoral din registrul electoral, tipărește LEP în două exemplare, pe secții de votare, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în registrul electoral, până cel mai târziu cu trei zile înaintea datei alegerilor, asigură semnarea de către primar și de secretar și predarea unui exemplar către birourile electorale ale secțiilor de votare.

6.    Asigură întocmirea în două exemplare originale și actualizarea până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei votării a listelor electorale complementare privind cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

7.    Efectuează înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv pentru cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri pană cel târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, pe baza actului de identitate.

8.    întocmește listele electorale speciale, în două exemplare, urmare cererii de înscriere a alegătorilor comunitari depuse la primar cu 60 de zile înaintea datei alegerilor, însoțite de un document de identitate valabil, asigură semnarea de către primar și secretar, precum și predarea unui exemplar către judecătoria sectorului 5.

9.    Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă, cu 30 de zile înaintea zilei de referință, copii de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale însoțite de copiile documentelor de identitate

10.    Realizează copii de pe listele electorale speciale și asigură înaintarea către birourile electorale ale secțiilor de votare în două exemplare.

11.    Asigură radierea alegătorilor comunitari în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile de exercitare a dreptului de a alege sau când solicită radierea din aceste liste.

12.    Asigură, ca persoană autorizată de primar, consultarea de către alegători a registrului electoral la sediul primăriei.

13.    Asigură verificarea de către cetățenii Uniunii Europene a înscrierilor făcute în listele electorale complementare, asigură aducerea la cunoștință publică a locului și intervalului orar când acestea pot fi verificate.

14.    Transmite în vederea autorizării către AEP lista persoanelor desemnate de primar prin dispoziție și înaintează cazurile de înlocuire a persoanelor autorizate de primari, în cel mult 5 zile de la producerea acestora.

15.    Efectuează operațiunile specifice în registrul electoral cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește actualizarea delimitării secțiilor de votare, arondarea alegătorilor pe secții de votare și actualizarea informațiilor privind cetățenii români cu drept de vot.

16.    Efectuează arondarea manuală a alegătorilor nerepartizați și/sau dacă nu este posibilă, asigură repartizarea la prima secție de votare, pe baza informațiilor deținute la nivelul primăriei.

17.    Consultă informațiile despre alegători și aprobă în baza procedurii de lucru a Autorității Electorale Permanente importul de date CRDS și domicilii DEPABD din registrul electoral.

18.    Verifică informațiile cu privire la datele cu caracter personal înscrise în registrul electoral la solicitarea cetățenilor Sectorului 5 de consultare a registrului.

19.    Asigură răspunsurile la solicitările cetățenilor Sectorului 5 adresate Primarului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, privind propriile date cu caracter personal înscrise în registrul electoral, în 15 zile de la data primirii cererii.

20.    Realizează comunicările prevăzute de lege ca persoană desemnată de către primar, prin dispoziție, conform legii, având acces la datele și informațiile necesare actualizării registrului electoral, comunicate de serviciului public comunitar local de evidență.

21.    Redirecționează către Autoritatea Electorală Permanentă cererile depuse de persoanele interesate să facă parte din Corpul Experților Electorali și persoanele care doresc să fie desemnate operator de calculator în biroul electoral al secției de votare, în 48 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei alegerilor.

22.    Urmărește activitatea de recenzare a blocurilor și caselor noi construite în perioada dintre alegeri, asigură actualizarea nomenclatorului de blocuri și străzi cu noile numere factoriale apărute în Registrul electoral și asigură întocmirea și gestionarea bazei de date privind Publicația Sectorului 5.

23.    Gestionează și actualizează informațiile de interes public din sfera proprie de activitate și le transmite către compartimentul de informatică, spre afișare pe site-ul instituției.

24.    Efectuează operațiuni tehnico-administrative pentru organizarea scrutinelor electorale, întocmește lista cu propunerile privind personalul tehnic auxiliar care deservește Oficiul

Electoral de Sector/Biroul Electoral de Circumscripție Sector 5, pe care o înaintează Instituției Prefectului.

25.    Răspunde de soluționarea la termen și conform cu legislația în vigoare a corespondenței interne și externe adresate serviciului.

26.    Răspunde pentru asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal și a securității prelucrărilor în registrul electoral, păstrează confidențialitatea asupra documentelor și lucrărilor serviciului care presupun un nivel de discreție sau care sunt secrete de serviciu.

27.    Participă și la alte sarcini date de conducerea Primăriei și îndeplinește orice alte atribuții îi revin potrivit legislației electorale, în limita competențelor.

28.    Participă la cursuri de specializare privind activitatea din domeniul electoral pentru a asigura profesionalizarea administrării procesului electoral.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR STRUCTURILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5

1.    Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale

2.    Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de departament în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar;

3.    întregul personal al Aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative în vigoare, privind legislația muncii, Statutul funcționarilor publici, Codul de conduită al funcționarilor publici și al personalului contractual și Regulamentul de Ordine Internă;

4.    Toți salariații au atribuții în ceea ce privește implementarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice, cuprinzând standardele de control intem/managerial;

5.    Toți salariații respectă Regulamentul privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitului, păstrarea și arhivarea documentelor în Aparatul de Specialitate al Sectorului 5;

6.    Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate și vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii serviciilor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

7.    Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii, Statutului Funcționarilor Publici și Regulamentului de Ordine Internă;

8.    Analizarea faptelor de disciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină, constituită în conformitate cu Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul

Funcționarilor Publici, H.G. nr. 1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină și Legea 53/2003- Codul Muncii, republicată;

9.    Personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, au obligația să întocmească cu raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de serviciu;

10.    Toți salariații au obligația să arhiveze documentele create în serviciu.

DISPOZIȚII FINALE

1.    Modul de aprobare al Regulamentului de Organizare și Funcționare a! Aparatului de Specialitate a! Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

2.    Modalitățile de modificare ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 se modifică, se completează și se actualizează prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5, ori de câte ori se impund, cu respectarea legislației în vigoare la data la care intervin modificări.

întreg personalul angajat al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 este obligat să ia act și să respecte prevederile prezentului Regulament.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

p. 117