Hotărârea nr. 160/2017

Hotărârea nr. 160/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5,ca serviciu public de interes local cu

personalitate juridică

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.53005/25.10.2017,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53004/25.10.2017 întocmit de DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE SI CARIERĂ;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea

Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

în temeiul art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 45 alin. (1) și art.81 alin (2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se completează art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.09.2017 privind

înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5, ca serviciu public de interes local cu

personalitate juridică, Ia art.5 cu alin (3) care va avea următorul cuprins: „Dotările tehnico -

materiale, mijloacele fixe și obiectele de inventar care fac obiectul Contractului de împrumut de

Folosință încheiat între S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A și Administrația Domeniului Public

Sector 5, se transferă din patrimoniul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A în patrimoniul

Administrația Domeniului Public Sector 5, conform Anexei la prezenta hotărâre”.

Art 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017 rămân neschimbate.

Art.


Administrația Dnm^ Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative mului Public Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5, FEURDEAN CRISTIn C/fel^NELIA

Nr_/M_/31.10.2017r '

//


Anexă H.C.L. S.5 nr. )£Q ■■ /31.10.2017


-Tractor FOTON-B11694 ;

-Remorca Bl 1688 ;

-Tractor AJG Bl 1695 ;

-Remorcă B11697 ;

-Tractor AJG Bl 1696 ;

-Remorca Bl 1698 ;

-Mini incărcător :B11655 ;

-Cilindru compactor :1 buc ;

-Motofreze zăpadă :5 buc ;

-IVECO :B07 ZOK ;

-Dacia Papuc : B32 KIW ;

-Dacia Logan BRK ;B82KCX ;

-Dacia Logan B62 VRO ;

-Dacia Logan B82KCV ;

-Dacia Logan B79KUK ;

-Dacia Duster B79 KUI ;

- Dacia Duster B79 KUG ;

-Dacia Dokker B79 KUH ;

-Tăietor rosturi- 2 buc. ;

-Mini compactor -2buc. ;

-Placă vibratoare - 2 buc ;

-Răspânditor emulsie - 2 buc. ;

-Motocompresor aer- 1 buc. ;

-Generatoare- 2 buc. ;

-Generatoare sudură -2 buc. ;

-Ciocan demolator -2 buc. ;

-Betoniera-1 buc. ;

-Vibrator beton-2 buc. ;

-Mașină de găurit cu coloană : 1 buc. ;

-Banc de lucru :2 buc ;

-Mașină de debitat-finisat lemn- 1 buc. ;

-Platformă ridicat mașini cu HYAB MAN-B32CLH.