Hotărârea nr. 159/2017

Hotărârea nr. 159/31.10.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14, Sector 5

Având in vedere Raportul de specialitate nr.52972/25.10.2017, întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală Juridică, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.52973/25.’ 10.2017;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.l 10/22.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei de negociere constituită prin HCL Sector 5 nr.31/30.03.2017;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.197/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București, imobilul teren situat în str. Dumbrava nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5, ce face obiectul Hotărârii nr.30/2017 a Consiliului Local al Sectorului 5;

-    Notificările privind Intenția de vânzare transmise de d-na Avocat Daniela Cazacu,

înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr.46030/25.09.2017,    nr.47349/04.10.2017,

nr.48409/10.10.2017 și nr.53006/25.10.2017;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea, în numele și pentru Municipiului București și în administrarea Sectorului 5, a terenului lot 2 în suprafață de 242 mp, lot 3 în suprafață de 242 mp și a lotului 4, în suprafață de 216 mp, cu destinația alee acces pentru loturile 1,2,3, situate în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14, sector 5.

Art.2 - Primarul Sectorului 5,. ;pfi:ȘȚapăratul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


P

rE DE ȘEDINȚA, BOLOS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR

Nr. Z5?    /31.10.2017


CRISTINA CORNELIA FEUjRDEAN

/iKFi