Hotărârea nr. 158/2017

Hotărârea nr. 158/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă Moș Ajun), Sector 5

Având in vedere Raportul de specialitate nr.52900/25.10.2017, întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală Juridică, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.52901/25.10.2017;

Ținând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.l 10/22.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei de negociere constituită prin HCL Sector 5 nr.31/30.03.2017;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.197/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București, imobilul teren situat în str. Dumbrava nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5, ce face obiectul Hotărârii nr.30/2017 a Consiliului Local al Sectorului 5;

-    Notificările privind Intenția de vânzare transmise de d-na Avocat Daniela Cazacu,

înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr.46030/25.09.2017,    nr.47349/04.10.2017,

nr.48409/10.10.2017 și nr.53006/25.10.2017;

In temeiul prevederilor art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - După art.l al HCL Sector 5 nr.31/30.03.2017, modificată prin HCL Sector 5 nr.l 10/22.08.2017 se introduce art.l1, cu următorul cuprins: „Comisia constituită potrivit art.l va negocia achiziționarea, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului — lot 2 în suprafață de 242 mp, a imobilului — lot 3 în suprafață de 242 mp și a lotului 4, în suprafață de 216 mp, cu destinația alee acces pentru loturile 1,2,3, situate în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14, sector 5”

Art.2 - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.31/30.03.2017, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.