Hotărârea nr. 156/2017

Hotărârea nr. 156/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, înregistrat sub nr. 781053/24.10.2017 și Expunerea de motive a Primarului nr.Ââ    O .Zr’

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice

în temeiul art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

Art 2. Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Contrasemnează,

SECRETAR SECTOR 5, CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

A/Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr/5^/<$ / - /Q

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - Direcția Impozite și Taxe Locale funcționează ca Serviciu Public de interes local cu personalitate juridică și buget propriu finanțat integral de la bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București, în temeiul următoarelor acte normative:

>    Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

>    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

>    Hotărârea de Guvern 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr 189/1998 privind finanțele publice locale

Art. 2. - Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea contestațiilor legate de activitatea desfășurată.

Art.3. - Direcția este condusă de un Director Executiv,care este ordonator terțiar de credite pentru bugetul alocat Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5; conduce serviciile, birourile și compartimentele din cadrul instituției în problemele activității curente; emite decizii ce devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința factorilor desemnați pentru aplicarea lor.

Art. 4. - Șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor vor colabora permanent în vederea îndeplinirii în termenul legal a atribuțiilor ce intră în competența lor, precum și a tuturor sarcinilor primite potrivit pregătirii și nevoilor instituției.

Totodată au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfășurării în bune condișții a activității respective și de asemenea vor lua măsurile corespunzătoare pentru îmbunătățirea acestei activități.


Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

Art. 5. - Structura organizatorică a Direcției Impozite și Taxe Locale cuprinde 9 servicii,2 birouri și 5 compartimente în conformitate cu organigrama si statul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr.151/28.09.2017.

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 5

1.1.    Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice I

1.2.    Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice II

1.3.    Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Fizice

1.4.    Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

1.5.    Serviciul Amenzi și Alte Venituri

1.6.    Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Juridice

1.7.    Serviciul Inspecție Fiscală

1.8..Serviciul Prelucrare Automată a Datelor

1.9. Serviciul Evidență Venituri

2.1.    Biroul Juridic

2.2.    Biroul Incasari

3.1.    Compartimentul Achiziții Publice, Administrativ

3.2.    Compartimentul Buget-Financiar

3.3.    Compartiment Resurse Umane și SSM

3.4.    Compartiment Relații cu P.A.I.D

3.5.    Compartiment Relații cu Publicul

Art. 6. - Directorul Executiv coordonează, îndrumă și controlează activitatea tuturor serviciilor, birourilor și compartimentelor Direcției Impozite și Taxe Locale,astfel:

>    Propune Consiliului Local Sector 5, spre aprobare, Organigrama, Statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5, precum și alte proiecte de hotărâri legate de activitatea specifică instituției;

>    Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 5 și a dispozițiilor Primarului Sectorului 5 și prezintă Consiliului Local - anual sau ori de câte ori este necesar - informări asupra modului de aducere la îndeplinire a acestora;

>    Fundamentează și elaborează proiectul de buget propriu; propune rectificările bugetului de venituri și cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse;

>    Urmărește modul de realizare a veniturilor;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


>    Angajează, lichidează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

>    Organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

>    Răspunde de aplicarea unitară a legislației fiscale în cadrul instituției;

>    Aprobă rapoartele de inspecție fiscală

>    Aprobă componența:

•    comisiei de disciplină

•    comisiei de concurs

•    comisiei paritare

•    comisiei de achiziții

•    comisiei de inventariere

>    Aprobă restituirile, compensările și transferurile de venituri din conturile de venit ale bugetului local către persoanele fizice și juridice;

>    Emite decizii cu privire la soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor la actele administrativ fiscale

>    Răspunde de rezolvarea, în limitele competente, a cererilor contribuabililor sau de îndrumarea lor spre rezolvare către organele competente; acordă audiențe contribuabililor, la cerere, pe baza unei programări

>    Organizează și stabilește circuitul fluxurilor informaționale între compartimentele instituției;

>    Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind angajarea, promovarea, stimularea personalului, precum și a celor privind încetarea raporturilor de serviciu dintre instituție și angajați;

>    Coordonează activitățile legate de evaluarea posturilor, întocmirea fișelor de post, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților -funcționari publici și contractuali-;

>    Stabilește, pe baza rapoartelor comisiei de disciplină, sancțiuni disciplinare pentru funcționarii publici, iar pe baza referatelor întocmite de șefii de servicii și birouri - sancțiuni disciplinare pentru personalul contractual

>    Este reprezentantul legal al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5

Art.7.- Directorul Executiv Adjunct coordonează activitatea următoarelor compartimente:

•    Compartimentul Achiziții Publice, Administrativ

•    Serviciul Evidență Venituri

•    Compartimentul Buget-Financiar

•    Biroul încasări

>    întocmește la finele fiecărei luni balanța de venituri și cheltuieli;

>    întocmește raportul de execuție bugetară

>    întocmește, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, actualizată, bilanțul contabil trimestrial și anual;

>    întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al direcției, situația execuției bugetare și contul de execuție al bugetului instituției.

pag.3

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditlS.ro

CIF: 38320436


>    înaintează Administrației Financiare Sector 5, Direcției de Trezorerie a Municipiului București Bugetul Local.

>    Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

>    Răspunde de organizarea și conducerea contabilității drepturilor constatate și a veniturilor incasate, precum și a angajamentelor și plăților efectuate potrivit bugetului aprobat;

>    Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin instituției;

>    Prezintă, la termen, situațiile financiare trimestriale și anuale asupra patrimoniului aflat în administrare;

>    întocmirea și depunerea la Administrația Financiară Sector 5 a Declarației 112;

>    Depunerea bugetului si raportărilor financiare,în sistem electronic de raportare -FOREXEBUG.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 5

Art.8.-Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 are atribuții privind stabilirea,constatarea ,controlul,urmărirea și încasarea impozitelor,taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local,incluzând accesoriile debitelor,soluționarea reclamațiilor formulate la actele de impunere și inspecție fiscală,precum și executarea creanțelor bugetelor locale în conformitate cu dispozițiile legale.

ATRIBUȚIILE SERVICIILOR,COMPARTIMENTELOR SI BIROURILOR DIRECȚIEI IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 5

1.1. și 1.2. Serviciile Constatare și Impunere Persoane Fizice I și II

Atribuții și răspunderi:

1. Realizează activitatea de constatare, stabilire și operare în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele fizice independente: impozitul pe clădiri și terenuri, taxa pe terenuri proprietate de stat, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă, taxe locale datorate pentru ocuparea domeniului public cu garaje, chioșcuri, comerț de întâmpinare, organizări de șantier, comerț ocazional, tonete, măsuțe, rulote, amplasarea firmelor și reclamelor, etc.;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


2.    Demarează procedurile de reglare, în cazul în care anumite roluri nu cuprind toate datele de identificare ale contribuabililor;

3.    Emite și comunică decizii de impunere contribuabililor anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;

4.    Analizează, soluționează și operează în baza de date cererile de scutire la plată a impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

5.    Verifică persoanele fizice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost acordate;

6.    Verifică întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice și asociații familiale;

7.    Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidențele fiscale, posesoare de bunuri impozabile, asupra veridicității declarațiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile inițiale și luând măsuri pentru încasarea diferențelor de impozit stabilite;

8.    Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care încalcă legislația fiscală și ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

9.    Efectuează impuneri, rectificări și încetări de rol;

10.    Centralizează toate datele statistice privind activitatea serviciului pe baza cărora întocmește și transmite informările și raportările periodice la termenele stabilite;

11.    Verifică contestațiile făcute de contribuabili, persoane fizice și asociații familiale, conform competențelor legale;

12.    întocmește referatele cuprinzând propunerile de soluționare a contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor administrativ - fiscale emise de Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice si le înaintează Biroului Juridic;

13.    întocmește și gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane fizice și asociații familiale;

14.    Efectuează analize și întocmește informări în legătură cu:

-    verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice;

-    rezultatele acțiunilor de verificare și impunere;

-    măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;

-    cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă și propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației de impozite și taxe.

15.    Analizează și prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eșalonări, reduceri, scutiri și restituiri de impozite și taxe, precum și majorări de întârziere;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


16.    întocmește referate necesare efectuării compensărilor, rambursărilor și restituirilor de obligații bugetare;

17.    Soluționează cererile privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice;

18.    Solicită și verifică documente, înscrisurile contribuabililor persoane fizice administrate, în vederea clarificării situației fiscale a acestora;

19.    întocmește răspunsuri la adresele formulate de petenți și autorități publice;

20.    Consultă dosarele din arhivă și evidența electronică în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea contribuabililor - persoane fizice;

21.    Eliberează contribuabililor persoane fizice, la cerere, actele originale sau fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale reținând în urma acestei solicitări copii, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;

22.    Stabilește majorări de intarziere pentru sumele constatate suplimentar;

23.    Sprijină serviciile de urmărire, încasare si executare, în activitatea de urmărire și încasare la timp, precum și în vărsarea la buget a veniturilor fiscale și nefiscale;

24.    Efectuează activitate de constatare pe teren ,orice deplasare pe teren făcându-se cu raportarea in scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

25.    Verifică modul de evidențiere, urmărire și clarificare a debitelor restante, precum și compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozițiilor de rol;

26.    Colaborează cu instituții publice în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile, efectuând toate cercetările în vederea întocmirii complete a dosarului fiscal;

27.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

28.    Organizează si asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

29.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

30.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

1.3. Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Fizice

Atribuții și răspunderi:

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditl5.ro    CIF: 38320436

I.    Urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor înscrise în evidența analitică pe plătitori persoane fizice, reprezentând impozite și taxe locale (impozitul și taxa pe clădiri, impozitul și taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxele de ocupare a domeniului public), inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite;

2.    Pentru debitele a căror vechime depășește trei ani, verifică certitudinea, lichiditatea și exigibilitatea debitelor înscrise în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

3.    Verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, situația debitorului și confirmă primirea debitului în termen de 30 de zile, conform dispozițiilor legale în vigoare, înștiințează în limitele acestui termen debitorul de obligațiile create;

4.    Desfășoară activități de verificare în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, CNP) și actualizează aceste date în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

5.    Inspectorii de urmărire sunt obligați să aplice prevederile legale în vigoare în vederea identificării debitorilor și stabilirii posibilităților reale de plată, iar în situația în care nu este posibil, a persoanelor responsabile solidar cu debitorii, în caz contrar, intervenind răspunderea legală;

6.    Activează pe teren în vederea mobilizării contribuabililor la plata datoriilor în cadrul termenului de plată stabilit de legislația în vigoare;

7.    Convoacă contribuabilii, în condițiile legii, pentru obținerea informațiilor necesare clarificării și realizării debitelor datorate putând aplica sancțiuni contravenționale în limitele competențelor;

8.    în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, întocmește dosarele de urmărire și executare silită pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele emise în vederea realizării creanței

9.    Emite și comunică titlurile executorii corespunzătoare creanțelor nerealizate, prin oricare din mijloacele de comunicare prevăzute de lege;

10.    la măsura asiguratorie a înscrierii ipotecii legale;

II.    Identifică debitorii debitorului (terți de poprit) urmărit și realizează procedura executării silite prin poprire asupra veniturilor și/sau disponibilităților bănești aflate în conturile debitorului;

12.    Urmărește modul de acoperire a creanțelor fiscale din sumele încasate din poprire și dispune încetarea măsurii popririi în cazul acoperirii integrale a debitului;

13.    Verifică respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmărește respectarea popririlor înființate și stabilește după caz măsuri legale pentru executarea acestora;

14.    în situația în care debitorul nu poate fi urmărit prin poprire nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, se trece la urmărirea bunurilor mobile/imobile și la valorificarea acestora;

15.    Aplică sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorului și ia măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj;

16.    Apreciază estimativ valoarea bunurilor sechestrate și/sau angajează evaluatori în condițiile legii;

17.    Actualizează prețul de evaluare ținând cont de rata inflației sau dispune o nouă evaluare, după caz;

18.    la măsurile prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate și pentru numirea administratorului pe sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

19.    Valorifică bunurile sechestrate;

20.    Stabilește cheltuielile de executare în sarcina debitorului;

21.    Verifică legalitatea titlurilor executorii prezentate de alți creditori;

22.    Distribuie sumele recuperate creditorilor înscriși la masa credală și care au prezentat titluri executorii, conform ordinii de preferință stabilită de lege;

23.    Ține evidența dosarelor aflate în executare și raportează activitatea șefului ierarhic;

24.    Solicită radierea măsurilor asigurătorii în condiția stingerii obligațiilor fiscale;

25.    în situația în care debitorii nu au venituri sau bunurile sechestrate nu au putut fi valorificate, vor fi declarați insolvabili ; starea de insolvabilitate se declară după îndeplinirea procedurii legale;

26.    Verifică periodic contribuabilii în evidența separată și urmărește permanent starea de insolvabilitate pentru aceștia, în cadrul termenului de prescripție;

27.    întocmește documentația privind scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare și o prezintă spre aprobare conducerii;

28.    Pune la dispoziția Biroului Juridic la cerere, documentele utile în cauzele privind contestațiile la executare, la înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța președințială, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

29.    Inspectorii de urmărire verifică modul de respectare a înlesnirilor la plată de care beneficiază persoanele fizice, efectuarea plăților și actualizează majorările de întârziere până la data stingerii debitelor care le-au generat;

30.    Transmite altor organe de urmărire debitele persoanelor fizice care nu au domiciliul pe raza Sectorului 5;

31.    Ajută inspectorii din serviciul de inspecție fiscala la identificarea contribuabililor, a materiei impozabile și a cazurilor de evaziune fiscală, cu respectarea secretului fiscal;

32.    Raportează la cererea conducerii asupra activității concrete desfășurate pe teren;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

GIF: 38320436


33.    Orice deplasare pe teren se face cu înscrierea obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

34.    La solicitarea executorilor judecătorești, a structurilor Ministerului Public, sau a instanțelor, operează măsurile asigurătorii pentru bunurile persoanelor fizice;

35.    Elaborează, pe baza datelor reținute, informări, situații și efectuează raportările periodice către conducere;

36.    înscrie creanțele fiscale în tabloul creditorilor în situația executărilor silite deschise de executorii judecătorești și urmărește modul de acoperire al acestora;

37.    Sesizează serviciul de constatare și impunere persoane fizice 1 și 2, asupra modificării domiciliului și transferă dosarul debitorului privind mijloacele de transport în mod corespunzător;

38.    Verifică existența unor roluri multiple pentru același contribuabil și transmite informația funcționarilor publici din cadrul serviciilor de constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

39.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire.a tuturor lucrărilor;

40.    Organizează si asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

41.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

42.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

1.4 .Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

Atribuții și răspunderi:

1. Realizează activitatea de constatare, stabilire și operare în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul și taxa pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxe locale datorate pentru ocuparea domeniului public cu garaje, chioșcuri, organizări de șantier, comerț ocazional, tonete, măsuțe, rulote, amplasarea firmelor și reclamelor, etc.;

2.    Emite și comunică decizii de impunere contribuabililor anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;

3.    Verifică agenții economici asupra materiei impozabile reale, verifică periodic veridicitatea documentelor și a declarațiilor privitoare la impunere și

I    Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

TK" /    Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

HI .u-/    E-mail: secretariat@ditl5.ro    CIF: 38320436

sancționează nedeclararea în termenul legal a bunurilor supuse impozitelor și taxelor locale;

4.    Verifică documente, înscrisuri, registre sau evidențe contabile ale contribuabililor, la declarare;

5.    Verifică bilanțurile contabile sub aspectul respectării obligațiilor fiscale și a concordanței datelor înscrise în acestea cu cele din contabilitate;

6.    Verifică modul în care agenții economici țin evidența, calculează și virează, în termenele legale, sumele cuvenite bugetului local cu titlu de impozite și taxe;

7.    Stabilește în sarcina contribuabililor diferențe de impozite și taxe pentru nerespectarea obligațiilor fiscale, potrivit legii și calculează majorări de întârziere, pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate;

8.    Efectuează impuneri, rectificări și încetări de rol;

9.    Verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor legii în baza căreia au fost aprobate;

10.    Asigură aplicarea unitară a legislației cu privire la impozitele și taxele datorate de persoanele juridice;

11.    Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de codul fiscal în vigoare;

12.    Analizează aspectele și fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale și informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

13.    la măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina agenților economici;

14.    Efectuează activitate de constatare pe teren,orice deplasare pe teren făcându-se cu raportarea în scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

15.    Efectuează analize și întocmește informări în legătură cu:

-    verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor juridice;

-    rezultatele acțiunilor de verificare și impunere;

-    măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale;

-    cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă și propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației de impozite și taxe.

16.    întocmește referate necesare efectuării compensărilor și restituirilor de obligații bugetare;

17.    Soluționează cererile privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice;

pag.io

18.    întocmește răspunsuri la adresele formulate de contribuabili - persoane juridice și autorități publice;

19.    Consultă dosarele din arhivă și evidența electronică în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea contribuabililor - persoane juridice;

20.    Eliberează contribuabililor persoane juridice, la cerere, actele originale sau fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale, reținând în urma acestei solicitări copii, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;

21.    Stabilește majorări de întârziere pentru sumele constatate suplimentar;

22.    Analizează contestațiile depuse de contribuabili împotriva actelor administrativ - fiscale și întocmește propunerile de soluționare, pe care le înaintează Biroului Juridic;

23.    Colaborează cu instituții publice în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile;

24.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire.a tuturor lucrărilor;

25.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care Ie are, până la predarea acestora la arhivă;

26.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

27.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

1.5. Serviciul Amenzi și Alte Venituri

Atribuții și răspunderi:

1.    Urmărește achitarea de către contribuabili a amenzilor și a altor venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice, cu excepția impozitului pe clădiri, impozitului și taxei pe teren, impozitului asupra mijloacelor de transport și a taxelor de ocupare a domeniului public;

2.    Verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, situația debitorului și confirmă primirea debitului în termen de 30 de zile, conform dispozițiilor legale în vigoare, înștiințează în limitele acestui termen debitorul de obligațiile create;

3.    Desfășoară activități de verificare în vederea actualizării datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, CNP) și actualizează aceste date în evidența analitică pe plătitori persoane fizice;

4.    Activează pe teren în vederea mobilizării contribuabililor la plata datoriilor ,în cadrul termenului de plată stabilit de legislația în vigoare;

5.    In situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată întocmește dosarele de urmărire și executare silita pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele emise în vederea realizării creanței ;


Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


6.    Urmărește modul de acoperire a creanțelor fiscale din sumele încasate din poprire și dispune încetarea măsurii popririi în cazul acoperirii integrale a debitului;

7.    In situația în care debitorul nu poate fi urmărit prin poprire nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, se trece la urmărirea bunurilor mobile/imobile și la valorificarea acestora;

8.    In situația în care debitorii nu au venituri sau bunurile sechestrate nu au putut fi valorificate, vor fi declarați insolvabili. Starea de insolvabilitate se declară după îndeplinirea procedurii legale;

9.    Verifică periodic contribuabili înscriși în evidența separată și urmărește permanent starea de insolvabilitate pentru aceștia, în cadrul termenului de prescripție;

10.    întocmește documentația privind scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare și o prezintă spre aprobare conducerii sau face cercetări suplimentare;

11.    Repartizează sumele realizate prin executare silită potrivit ordinii prevăzută de lege, în cazul în care la executarea silită participă mai mulți creditori;

12.    Participă împreună cu biroul juridic în cauze privind contestațiile la executare, la înființarea măsurilor asigurătorii,la aplicarea dispozițiilor privind ordonanța președințială, precum și la alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

13.    Verifică modul de respectare a înlesnirilor la plată de care beneficiază persoanele fizice, efectuarea plăților până la data stingerii debitelor care le-au generat;

14.    Transmite altor organe de urmărire debitele persoanelor fizice care nu au domiciliul pe raza sectorului 5;

15.    Ajută inspectorii din serviciul de inspecție fiscală la identificarea contribuabililor, a materiei impozabile și a cazurilor de evaziune fiscală, cu respectarea secretului fiscal;

16.    Raportează la cererea conducerii asupra activității concrete desfășurate pe teren într-o anumită perioadă;

17.    Efectuează activitate de teren,orice deplasare pe teren făcându-se cu raportarea în scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul,urmând ca a doua zi să se justifice rezultatul deplasării;

18.    Aplică sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorului și ia măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj ;

19.    Apreciază estimativ valoarea bunurilor sechestrate și/sau angajează evaluatori în condițiile legii ;

20.    Actualizează prețul de evaluare ținând cont de rata inflației sau dispune o nouă evaluare, după caz ;


Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


21.1a măsurile prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate și pentru numirea administratorului sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

22.    Valorifică bunurile sechestrate ;

23.    Stabilește cheltuielile de executare în sarcina debitorului ;

24.    Verifică legalitatea titlurilor executorii prezentate de alți creditori ;

25.    Distribuie sumele recuperate creditorilor înscriși la masa credală și care au prezentat titluri executorii, conform ordinii stabilite de lege ;

26.    Ține evidența dosarelor aflate în executare și raportează activitatea șefului ierarhic ;

27.    Solicită radierea măsurilor asigurătorii în condiția stingerii obligațiilor fiscale ;

28.    Colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Justiției și alte organe ale administrației publice, precum și cu organele bancare, în vederea realizării creanțelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalități;

29.    Elaborează, pe baza datelor reținute, informări, situații și efectuează raportări periodice către conducere;

30.    Verifică existența unor roluri multiple pentru același contribuabil și transmite informația funcționarilor publici din cadrul serviciilor de constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

31.    Răspunde la adresele primite de la petenți, autorități abilitate conform legii, care fac parte din sfera de activitate a serviciului;

32.    întocmește referate necesare efectuării compensării,restituirilor și scăderilor, după caz;

33.    Eliberează contribuabililor persoane fizice, la cerere xerocopii conforme cu originalul după procesele verbale de contravenție;

34.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-prîmire, a tuturor lucrărilor;

35.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă ;.

36.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

37.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

INSOLVABILITATEA

1. în situația în care debitorii nu au venituri sau bunurile au valoare mai mică decât creanța vor fi declarați insolvabili. Starea de insolvabilitate se declară după îndeplinirea procedurii legale;

2.    Verifică periodic contribuabilii înscriși în evidența separată și urmărește permanent starea de insolvabilitate pentru aceștia, în cadrul termenului de prescripție;

3.    întocmește documentația privind scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare, întocmește documentațiile și propunerile privind debitorii insolvabili și Ie prezintă spre aprobare conducerii;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector S

E-mail: secretariat@ditl5.ro    _C1F: 38320436

1.6.Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Juridice

Atribuții și răspunderi:

DEBITELE RESTANTE

I.    Urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor înscrise în evidență, reprezentând impozite și taxe locale, amenzi și alte venituri datorate de către persoanele juridice;

2.    Verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, situația debitorului și confirmă primirea debitului în termen de 30 de zile, conform dispozițiilor legale în vigoare, înștiințează în limitele acestui termen debitorul de obligațiile create și îl invită în termen legal la plată;

3.    Activează pe teren în vederea mobilizării contribuabililor la plata datoriilor în cadrul termenului de plată stabilit de legislația în vigoare;

4.    în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, întocmește dosarele de urmărire și executare silită a debitelor restante cu respectarea dispozițiilor legale în acest sens, care vor cuprinde toate actele emise în vederea realizării creanței;

5.    Emite și comunică titlurile executorii corespunzătoare creanțelor nerealizate, prin oricare din mijloacele de comunicare prevăzute de lege;

6.    Identifică debitorii debitorului (terți de poprit) urmărit și realizează procedura executării silite prin poprire asupra veniturilor și/sau disponibilităților bănești aflate în conturile debitorului;

7.    Urmărește modul de acoperire a creanțelor fiscale din sumele încasate din poprire și dispune încetarea măsurii popririi în cazul acoperirii integrale a debitului;

8.    în situația în care debitorul nu poate fi urmărit prin poprire, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, se trece la urmărirea bunurilor mobile/imobile și la valorificarea acestora;

9.    Aplică sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorului și ia măsuri de efectuare a inscripției ipotecare și/sau publicității dreptului de gaj;

10.1a măsurile prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate și pentru numirea administratorului pe sechestru sau custodelui bunurilor supuse executării;

II.    Solicită evaluarea bunurilor sechestrate și organizează licitațiile conform normelor legale în vigoare;

12. Colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției și alte organe ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organele bancare, în

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditl5.ro    CIF: 38320436

vederea realizării creanțelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalități;

13.    Sesizează serviciul de constatare corespunzător asupra modificării sediului debitorului și transferă dosarul debitorului privind mijloacele de transport în mod corespunzător;

14.    Elaborează, pe baza datelor reținute, informări, situații și efectuează raportări periodice către conducere;

15.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

16.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

17.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente

18.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

EXECUTORI

1.    Răspunde cererilor de informare privind bunurile debitorilor venite din partea executorilor judecătorești, instituțiilor publice, persoanelor fizice/juridice, în limita secretului fiscal;

2.    înscrie creanțele fiscale în tabloul creditorilor în situația executărilor silite deschise de executorii judecătorești și urmărește modul de acoperire al acestora;

INSOLVENȚA

1.    înscrie creanțele fiscale la masa credală în procedura de insolvență și urmărește modul de acoperire al acestora;

2.    Solicită cu aprobarea conducerii și a biroului juridic începerea procedurii de insolvență pentru creanțele bugetare datorate de societăți comerciale ;

3.    Participă împreună cu biroul juridic în cauze privind contestațiile la executare, înființarea măsurilor asigurătorii, aplicarea dispozițiilor privind ordonanța președințială, în cauzele privind insolvență, precum și alte cauze care au ca obiect realizarea creanțelor bugetare;

1.7.-Serviciul Inspecție Fiscală

Atribuții și răspunderi:

1. Constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii

pag. 15

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

2.    Analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

3.    Sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale;

4.    Examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

5.    Verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului;

6.    Discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor sau împuterniciții acestora, după caz;

7.    Solicitarea de informații de la terți;

8.    Stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, la momentul începerii inspecției fiscale;

9.    Stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora și emiterea deciziilor de impunere corespunzătoare;

10.    Transmite către serviciile de constatare rezultatele inspecției fiscale întocmite în vederea operării acestora în aplicația informatică utilizată pentru administrarea impozitelor și taxelor locale.

11.    Comunică serviciilor de constatare și impunere .respectiv celor de urmărire și executare corespunzătoare, rezultatele acțiunilor de control;

12.    întocmește documentația necesară sesizării organelor de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală;

13.    Orice deplasare pe teren se face cu raportarea în scris a obiectivelor pentru care se face deplasarea, indicându-se clar strada și numărul, urmând ca a doua zi să justifice rezultatul deplasării;

14.    Gestionează dosarele privind inspecția fiscală și celelalte documente referitoare la impunerea contribuabililor pentru controlul efectuat

15.    întocmește referate necesare efectuării compensărilor și restituirilor de obligații bugetare, pentru situațiile rezultate din actele de control;

16.    întocmește situații statistice și informări referitoare la activitatea de inspecție fiscală;

17.    Analizează aspectele și fenomenele rezultate din modificările legislative și informează conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

18.    Colaborează cu alte instituții publice în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile, în vederea întocmirii complete a dosarului fiscal;

19.    Analizează contestațiile depuse de către contribuabili împotriva actelor administrative fiscale emise de aceștia și întocmește propunerile de soluționare;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


20.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă ;

21.    Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

22.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

23.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere.

1.8. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor

Atribuții și răspunderi:

1.    Asigură prelucrarea de date și întreținerea sistemului informatic al direcției;

2.    Asigură administrarea la nivel de direcție a bazelor de date pe serverele instituției;

3.    Administrează rețelele locale de calculatoare și gestionează comunicațiile dintre sedii;

4.    Asigură primul nivel de asistare a echipamentelor de calcul din direcție: primește sesizări, verifică problemele ivite, le rezolvă acolo unde este de competența sa sau apelează la serviciile de garanție sau de post garanție, în raport cu contractele încheiate;

5.    Analizează comportamentul echipamentelor de calcul și comunicații făcând propuneri pentru modul de întreținere, pentru piesele de schimb și consumabilele necesare, etc.;

6.    Asigură instalarea software-ului de bază și a aplicațiilor pe servere și stațiile de lucru, în concordanță cu cerințele aplicațiilor;

7.    Proiectează noi sisteme informatice, dezvoltă sistemele informatice existente;

8.    Asigură tehnoredactare de nivel superior pentru scopuri de reprezentare;

9.    Colaborează cu serviciile de specialitate ale instituțiilor și colaboratorilor în vederea instalării, punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii aplicațiilor informatice în cele mai bune condiții, precum și a înțelegerii cât mai bune a cerințelor utilizatorilor;

10.    Asigură respectarea configurării unitare a tehnicii de calcul și comunicațiilor, a condițiilor pentru instalarea lor și a interoperabilității cu sistemele deja existente, integrarea în rețeaua de comunicații (date, voce, imagine) ;

11.    Propune cursuri, instructaje și schimburi de experiență pentru pregătirea, formarea profesională și de specialitate a personalului propriu, în scopul utilizării instrumentelor informatice puse la dispoziție și a celor propuse în implementare;

12.    întocmește necesarul de investiții în elemente de hardware, software și de telecomunicații;

13.    Participă la recrutarea, testarea și angajarea personalului de specialitate al instituției;

14.    Face propuneri de repartizare a articolelor de investiții din domeniul de activitate ;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

15.    Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare;

16.    Execută operațiunile preliminare de introducere în baza de date a informațiilor referitoare la amenzi;

17.    Asigură primirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor și sentințelor civile, referitoare la persoanele fizice și juridice, precum și a dosarelor de transfer de la instituții publice similare pentru persoane fizice sau juridice;

18.    Scanează procesele verbale de constatare și sentințe civile pentru persoane fizice și juridice, împreună cu actele de comunicare a acestora, asigurând compresia digitală ordonata a titlurilor executorii scanate, precum și stocarea acestora în format electronic;

19.    Verifică corectitudinea datelor de identificare din titlurile executorii provenite din amenzi în ceea ce privește datele de domiciliu /sediu și face demersuri pentru clarificarea lor;

20.    Verifică dacă datele de identificare ale contravenientului (nume, prenume, adresă de domiciliu și CNP) înscrise în titlul executoriu sunt identice cu datele din bazele de date la care are acces Direcția Impozite și Taxe Locale, efectuând modificări acolo unde este cazul;

21.    Procesează datele, înregistrează si operează in baza de date sentințele civile și procesele verbale de constatare a contravențiilor;

22.    Asigură transmiterea sentințelor civile și proceselor verbale de constatare a contravențiilor persoane fizice și juridice către serviciile de specialitate;

23.    Restituie către emitent titlurile executorii provenite din amenzi când identifică următoarele motive: adresa contravenientului nu este pe raza administrativ -teritorială a Sectorului 5, CNP/CUI contravenient lipsește ori este eronat, nume și prenume contravenient lipsește sau este eronat, adresa contravenient lipsește sau este eronată, procesul verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termenul legal de 2 luni de la data aplicării sancțiunii sau lipsește dovada comunicării, procesul verbal de constatare a contravenției este achitat;

24.    Redirecționeză către alte instituții - organe de urmărire, titlurile executorii provenind din amenzi contravenționale care nu sunt în competența de urmărire și executare a Direcției Impozite și Taxe Locale.

25.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

26.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

27.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

28.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


1.9.Serviciul Evidență Venituri

Atribuții și răspunderi:

1. Verifică documentele de încasare în numerar și prin virament a veniturilor bugetului local din punct de vedere al legalității, termene de plată, încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare;

2.    Urmărește încadrarea corectă pe surse de venituri și bugete componente în conformitate cu legislația în vigoare și cu conturile deschise în acest sens, pe plătitori;

3.    Conduce evidența veniturilor încasate pe surse conform subdiviziunilor clasificației bugetare aprobate, pe bugete componente, precum și evidența analitică pe plătitori;

4.    întocmește jurnalul privind încasarea veniturilor, înregistrând în ordine cronologică și sistematică operațiunile efectuate numai pe baza documentelor justificative (CEC-uri, foi de vărsământ, ordine de plată sau dispoziție de încasare etc.) indicându-se corect conturile sintetice și analitice;

5.    Verifică operațiunile înregistrate în conturile de venituri cu debitul conturilor Casă și Cont curent general;

6.    Analizează și verifică documentele privind restituirea și compensarea între unele impozite și taxe aprobate și transmise de serviciile de constatare si impunere și înregistrează operațiunile respective în evidența sintetică și analitică;

7.    Stabilește la finele anului sinteza încasării veniturilor pe bugete componente, cu desfășurare pe capitole și subcapitole;

8.    Asigură la finele anului închiderea conturilor sintetice și analitice de venituri;

9.    îndosariază și arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității desfășurate;

10.    la măsuri pentru buna organizare și conducere a evidenței contabile a impozitelor și taxelor;

11.    Asigură măsuri pentru evidența bunurilor devenite proprietate de stat;

12.    Propune și efectuează restituirea sumelor greșit încasate, conform competențelor legale;

13.    Elaborarea proiectului de buget local - partea de venituri, pe baza realizărilor anilor precedenți, a debitelor curente și a celor din rămășiță;

14.    Urmărește realizarea veniturilor bugetului local și face propuneri de îmbunătățire atunci când intervin modificări în legislația fiscală;

15.    Avizează referatele de restituiri și operează compensări/scăderi, analizând existența tuturor elementelor necesare efectuării acestora, încadrarea în termenul legal de prescripție;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

16.    Operează scăderile pentru cazurile de insolvabilitate, în vederea trecerii în evidența specială;

17.    întocmește materialele de sinteză solicitate de conducerea Direcției și de Primarul Sectorului 5;

18.    Conduce evidența contabilă centralizată a bugetului local conform codurilor clasificației bugetare;

19.    Conduce evidența contabilă analitică pe plătitori persoane fizice și juridice pentru impozite, taxe și alte sume cu debit;

20.    înregistrează în evidențele nominale și centralizate plățile făcute de contribuabili;

21.    Urmărește deschiderea evidențelor contabile la începutul fiecărui an pe baza listei de rămășiță, suprasolviri, debitare inițială;

22.    Efectuează borderouri de debitare și scădere, verificând operarea corectă a acestora în evidența nominală și centralizată;

23.    Efectuează trimestrial calculul soldului contabil și în cazul constatării unor diferențe, împreună cu administratorul bazei de date, se procedează la verificarea și corectarea acestora;

24.    Efectuează verificări inopinate de casă;

25.    Efectuează virarea de plusuri, compensări sau restituiri în condițiile prevăzute de lege;

26.    Exercită controlul zilnic asupra operațiunilor ce se fac prin casierie, urmărind legalitatea operațiunilor, realitatea soldului de casă și respectarea dispozițiilor legale cu privire la disciplina de casă;

27.    Asigură întocmirea dărilor de seamă proprii trimestriale și anuale;

28.    Asigură, conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1954/2005, evidența contabilă pentru toate operațiunile de încasări cu ajutorul conturilor sintetice și analitice desfășurate pe subdiviziunile clasificației bugetare de venituri, cât și pe plătitori;

29.    întocmește raportul de execuție bugetară;

30.    întocmește, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată, bilanțul contabil trimestrial și anual;

31.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

32.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;

33.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

34.    Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;


Tel: 031.432.88.64 Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditlS.ro    CIF: 38320436


2.1. Biroul Juridic

Atribuții și răspunderi:

1.    Reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, parchetelor și a altor organe cu activitate jurisdicțională;

2.    Sesizează instanțele judecătorești, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituției acțiunile de chemare în judecată,întâmpinări, cereri reconvenționale, note scrise sau orice alte acte privind apărarea intereselor instituției;

3.    Promovează și motivează acțiunile în căile ordinare și extraordinare de atac;

4.    Studiază și face propuneri conducerii instituției pentru perfecționarea legislației fișcale și semnalează eventualele neconcordanțe legislative;

5.    întocmește puncte de vedere argumentate juridic în vederea aplicării unitare a legislației fiscale;

6.    Acordă avizul consultativ și întocmește referate la cererea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției;

7.    Asigură consilierea juridică a compartimentelor instituției, la cerere;

8.    Acordă aviz de legalitate contractelor de muncă, contractelor încheiate între instituție și terți, precum și deciziilor directorului;

9.    Acordă avizul conform în dosarele de insolvabilitate;

10.    Reprezintă instituția în procedurile de insolvență în fața instanțelor de judecată respectiv a reprezentanților legali ai debitorilor;

11.    Soluționează lucrările cu caracter juridic repartizate;

12.    Asigură păstrarea documentelor cu caracter juridico-normativ emise de conducerea instituției și a altor documente de natură fiscală emise de Consiliul Local;

13.    Informează conducerea instituției asupra modificărilor legislative intervenite în domeniul de interes al instituției;

14.    Organizează evidența acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată și corespunzător a lucrărilor repartizate spre soluționare;

15.    întocmește documentația de soluționare a contestațiilor la actele administrativ-fiscale emise de instituție și o înaintează directorului executiv;

16.    Organizează și asigură arhivarea curenta a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă ;

17.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

18.    Avizează pentru legalitate deciziile emise de directorul executiv al instituției;

19.    Identifică riscurile care pot apărea in cadrul biroului juridic;

20.    Acordă viză de legalitate proceselor verbale de scădere a obligațiilor fiscale ca urmare a radierii societăților de la Registrul Comerțului emise de către serviciile specializate din cadrul direcției;

21.    Acordă viză de legalitate proceselor verbale de prescriere sau proceselor verbale de nedatorare a debitelor persoanelor fizice emise de către serviciile specializate din cadrul direcției;

22.    întocmește adrese .eliberează adeverințe și orice alte acte cu privire la asociațiile de proprietari (obținere personalitate juridică,fotocopiere dosare);

23.    Răspunde de predarea, sub semnătură de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


24.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

25.    Colaborează cu șefii de servicii din cadrul direcției la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local;

2.2. Biroul încasări

Atribuții și răspunderi:

I.    Conduce corect și la zi evidența încasărilor în numerar, stabilește soldul zilnic al casieriei, asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunzătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc;

2.    Efectuarea operațiunilor de încasări, de la persoane fizice sau juridice, cu numerar sau prin POS;

3.    Verifică, numără și împachetează corespunzător numerarul încasat;

4.    Efectuează zilnic evidența intrărilor și ieșirilor de numerar, stabilește soldul zilnic, confruntă soldul zilnic din jurnalul de încasări cu cel faptic existent în casierie.

5.    Ridică numerar din contul deschis la Trezorerie în scopul asigurării necesarului de numerar pentru efectuarea plăților prin casierie;

6.    îndosariază și arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității;

7.    Asigură și răspunde de integritatea și securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei:

8.    Depozitează numerarul în condiții de siguranță la finele zilei operative, prin închiderea și sigilarea caselor de bani sau prin predarea către casierul central;

9.    Transmite sub semnătură jurnalul de înregistrare a încasărilor și a veniturilor care stau la baza înregistrărilor pe contul de debit;

10.    Asigură și răspunde de evidența documentelor acestui serviciu, conform legislației în vigoare, pe fiecare fel de venit și urmărește ca încasarea veniturilor să se facă cu încadrarea pe conturi de debite;

II.    Asigură și răspunde de anularea unor documente de plată, la solicitarea bine justificată a contribuabililor, a funcționarilor din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 (lipsa numerarului constatată de către contribuabil după emiterea chitanțelor, încasare în cont greșit sau în alte situații care justifică anularea documentului de plată);

12.    Eliberează duplicate ale chitanțelor la cererea contribuabililor persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de normele legale;

13.    Completează la rolul fiscal datele de identificare ale contribuabililor (acolo unde acestea nu există sau sunt incorecte);

14.    Verifică existența unor roluri multiple pentru același contribuabil și transmite

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditl5.ro    CIF: 38320436

informația funcționarilor publici din cadrul serviciilor de constatare și impunere în vederea unificării rolurilor;

15.    Incaseaza contravaloarea proceselor-verbale de constatare a contravenției pentru amenzile care se plătesc în 2 zile lucrătoare (48 de ore) prin prezentarea contribuabilului la ghișeu , în numerar sau prin POS;

16.    Verifică și urmărește ca încasarea veniturilor să se facă cu încadrarea corectă pe conturi de buget;

17.    întocmește zilnic referatele de anulare ale chitanțelor și emite rapoartele privind chitanțele anulate;

18.    întocmește zilnic foile de vărsământ, pe conturi de buget, în vederea depunerii sumelor încasate la Trezoreria Sector 5;

19.    Colectează zilnic sumele încasate în numerar prin casierii și răspunde de depunerea integrală și în termenul legal al acestora, în condiții de securitate, la Trezoreria Sector 5, pe baza foilor de vărsământ;

20.    Primește documentele din Trezoreria Sector 5 și le predă Serviciului Evidență Venituri;

21.    Emite zilnic rapoartele de încasări în numerar și prin POS și le confruntă cu numerarul încasat și cu settlement-ul aparatului POS;

Efectuează operațiuni de plăți în cadrul procedurii de restituire a unor sume, conform documentelor întocmite de Serviciul Evidență Venituri;

22.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere.

3.1. Compartimentul Achiziții Publice,Administrativ

Atribuții și răspunderi:

1.    Asigură condițiile materiale necesare unei bune funcționări a tuturor celorlalte compartimente;

2.    Răspunde de îndeplinirea tuturor condițiilor și asigurarea mijloacelor impuse de regulile de P.S.I.;

3.    Urmărește, controlează și decontează prestațiile furnizorilor de utilități;

4.    Răspunde de recuperarea sumelor cu titlul de cote de întreținere percepute de la chiriași în cazul existenței acestora;

5.    întocmește și înaintează biroului buget-financiar propuneri privind bugetul anual al Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 privind baza materială;

6.    întocmește propuneri privind programarea reparațiilor și executarea acestora pentru spațiile în care funcționează direcția;

7.    Gestionează clădirile și spațiile cu destinație de birouri;

8.    Ține evidența actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituției;

9.    Organizează și supraveghează modul de întrebuințare a bunurilor mobile și imobile, a gestiunii materiale și întocmește documentația necesară;

10.    Urmărește modul de asigurare a pazei instituției și respectă reglementările privind accesul în sediul acesteia, precum și prevenirea și stingerea incendiilor;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


11 .Vizează facturile furnizorilor direcți (RADET, ROMTELECOM, etc.);

12.1a măsuri de gospodărire rațională a energiei electrice, apă, combustibil, rechizitelor și a altor materiale de uz gospodăresc;

13.    întocmește propuneri de procurare a materialelor de întreținere, rechizite, depozitarea gestionară și conservarea acestora;

14.    Organizează și supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sedii, pe căile de acces și spatiile verzi, se ocupa inclusive de dezăpezirea acestuia;

15.    Participă periodic la operațiunea de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventor;

16.    Răspunde de asigurarea ștampilelor, cheilor și sigiliilor;

17.    Asigură desfășurarea normală a atribuțiilor, a sarcinilor de serviciu si a disciplinei la locul de munca a personalului salariat conform ROI si ROF;

18.    Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare;

19.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

20.    Elaborează „Programul anual al achizițiilor publice” al direcției și operează modificări ale acestuia pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente; prezintă planul, spre aprobare, directorului executiv, conform prevederilor legale, cu avizul șefului Serviciului Contabilitate;

21.    Elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

22.    îndeplinește obligațiile legale referitoare la publicitate;

23.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

24.    Asigură întocmirea și păstrarea in bune condiții a dosarului achiziției publice;

25.    Respectă prevederile legale în alegerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

26.    Asigură întocmirea și păstrarea în bune condiții a dosarului achiziției publice;

27.    Comunică tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii conform dispozițiilor legale, iar către ofertantul declarat câștigător și invitația pentru semnarea contractului;

28.    Efectuează achiziții directe;

29.    întocmește și transmite către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior, precum și alte raportări solicitate;

30.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are până la predarea acestora la arhivă;

31.    îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul executiv în legătură cu domeniul de activitate;

3.2. Compartimentul Buget-Financiar

Atribuții și răspunderi:

1. întocmește și depune la bancă documentația privind deschiderea finanțării pentru investiții și urmărește modul de derulare al acestei activități;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro


2.    Tine evidența plăților privind lucrările pentru investiții înregistrând la zi soldul contului;

3.    Ține legătura cu Compartimentul Achiziții Publice, Administrativ în vederea soluționării problemelor care apar;

4.    întocmește statele de plată privind drepturile bănești cuvenite salariaților pe baza pontajelor și a tuturor evidențelor în materie ,având în vedere operarea tuturor reținerilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu documentele cu titlu executoriu pe care le are în evidență (impozit, ajutor de șomaj, pensie suplimentară, chirii, rate, popriri, pensii alimentare, etc.);

5.    întocmește dările de seamă statistice privind salariile și a celorlalte situații solicitate în acest domeniu;

6.    întocmește nota contabilă a salariilor și completarea fișelor analitice ale conturilor corespunzătoare;

7.    întocmește documentele în vederea deplasării personalului, verificând decontarea corectă și la timp a sumelor acordate ca avans în vederea deplasării;

8.    Verifica zilnic registrul de casă;

9.    Primește de la casier extrasele de cont în lei împreună cu documentele justificative procedând la verificarea și înregistrarea lor în nota contabilă pe care o întocmește;

10.    Verifică documentele de plată și întocmește documentele de bancă și trezorerie pentru eliberarea drepturilor bănești cuvenite salariaților;

11.    Verifică facturile primite de la furnizori și obține bun de plată de la factorii responsabili întocmind documentele de plată pe care le prezintă spre aprobare;

12.    întocmește notele contabile și completează fișele sintetice ale conturilor;

13.    Tine evidența analitică a chiriilor, urmărind încasarea lor în termen conform contractelor încheiate și virarea lor în termen;

14.    Tine evidența analitică a cotelor de întreținere care revin spațiilor închiriate.;

15.    Completează fișele analitice ale conturilor 220 si 232;

16.    Tine evidența contabilă a mijloacelor fixe în registrul de evidență a numerelor de inventar și orice mișcare intervenită în volumul, structura și gestiunea acestora;

17.    Urmărește, constată și întocmește documentația mijloacelor fixe;

18.    Centralizează fișele analitice ale conturilor 311,602,603 si 0.10;

19.    Tine evidența materialelor operând fișele de valori materiale, intrările și ieșirile de materiale pe baza notelor de recepție și a altor modificări intervenite în volumul .structura și gestiunea acestora;

20.    Efectuează lunar punctajul cu serviciul administrativ-achiziții privind evidența materialelor;

21.    Completează fisele analitice ale contului 600;

22.    Centralizează lunar intrările și consumurile de materiale pe capitole și articole bugetare;

23.    Asigură virarea în termen către bugetul local și terți a sumelor reținute pe statele de plată sau a sumelor intrate în contul unității din valorificări, imputații sau eronat primite in conturi;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

24.    Asigură contabilitatea sintetică și analitică privind execuția de casă a bugetului aprobat;

25.    Exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5, în limita creditelor bugetare aprobate și pentru destinația aprobată prin bugetul de venituri si cheltuieli;

26.    Exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operațiunilor de ridicare de numerar, precum și în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă;

27.    Virează decadal, conform extraselor de cont, fiecare tip de venit încasat pentru Consiliul Municipiului București de la Trezoreria Sector 5 în conturile Bugetului Municipiului București;

28.    îndeplinește,în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

3.3.Compartimentul Resurse Umane și SSM

Atribuții și răspunderi:

1.    Asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, prin concurs;

2.    Organizează conform legislației în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituției și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

3.    Asigură respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției;

4.    Răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcții și specialități;

5.    Analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a organigramei;

6.    Pregătește documentația necesară elaborării statului de funcții;

7.    Ține evidența fișelor de post și răspunde pentru corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de organizare și funcționare;

8.    Răspunde de aplicarea corectă a legislației de salarizare (salariul de bază, indemnizații de conducere, salariul de merit, premii);

9.    întocmește documentele lunare, privind plata personalului salariat (pontaj, ore suplimentare, concedii de odihnă, certificate medicale) pe baza evidențelor primite de la directori, șefii de servicii/birouri;

10.    întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul de lucru de către personal și urmărește încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

11.    întocmește și elaborează legitimații de control în baza dispozițiilor legale și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

12.    întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a celor lunare

13.    Analizează necesarul de personal pe structura și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5

E-mail: secretariat@ditl5.ro    _CIF: 38320436

14.    Urmărește integrarea rapidă a noilor angajați;

15.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

16.    Stabilește nevoile de pregătire și de perfecționare a pregătirii profesionale;

17.    întocmește ștatul de personal și asigură reactualizarea lui;

18.    Efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu/contractului de muncă al personalului;

19.    întocmește dispozițiile de angajare, promovare și definitivare în funcții, de sancționare și încetare a contractului de muncă/ raportului de serviciu;

20.    Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor disciplinare;

21.    Răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregătire și avansare a personalului;

22.    Răspunde de rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă care revin în competența serviciului;

23.    întocmește, actualizează, rectifică, păstrează și ține evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici.

24.    înregistrează în REVISAL la ITM contractul de muncă

25.    Operează în REVISAL modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcții și în grade profesionale, salarii de merit etc.;

26.    Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, vechimea în specialitate;

27.    Stabilește vechimea în muncă a personalului;

28.    întocmește formele de pensionare;

29.    R[spunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare pe linia organizării și salarizării personalului din cadrul instituției;

30.    Aprobă plata cu ora pentru înlocuirea titularilor care lipsesc temporar din unitate;

31.    Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

32.    Asigură legătura cu medicul de medicină a muncii în vederea efectuării controalelor medicale periodice, a controalelor medicale de angajare, etc;

33.    întocmește evidența declarațiilor de avere și interese, precum și registrul declarațiilor de avere/interese;

34.    Asigură legătura cu ANFP precum și transmiterea către acesta a tuturor raportărilor prevăzute de legislația în vigoare ;

35.    Se preocupă permanent de îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului din subordine, desemnând participanți la cursurile de specialitate organizate în acest sens;

36.    Asigură îndeplinirea normelor de protecția, securitatea muncii și PSI;

37.    Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

38.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;

39.    Indosariază și arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității

3.4. Compartimentul relații cu P.A.I.D.

Atribuții și răspunderi:

1.    Furnizează P.A.I.D. lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință,inclusiv a celor cu destinația de locuință socială,amplasate in Sectorul 5,respectând formatul pus la dispoziție de către P.A.I.D. ;

2.    Trimite în termen legal de la data primirii listei cu contribuabili neasigurați scrisori de înștiințare,cu confirmare de primire,către debitori;

3.    Colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială în vederea obținerii situației ce trebuie trimisă către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială,situație referitoare la locuințele sociale și la persoanele ce beneficiază de ajutor social ;

4.    Distribuie către asigurați polițele de asigurare obligatorii primite prin mandat poștal de la P.A.I.D. ;

5.    întocmește evidența persoanelor cărora le distribuie polițele de asigurare obligatorii,situație care va fi transmisă către P.A.I.D. în formatul solicitat de acesta ;

6.    îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducere;

3.5. Compartimentul Relații cu Publicul

Atribuții și răspunderi:

1.    Organizează activitatea de registratură a direcției;

2.    Primește, distribuie și expediază corespondența direcției prin registratura generala, ține evidența lucrărilor pe calculator, urmărește realizarea răspunsurilor în termen legal, informând conducerea acolo unde este cazul;

3.    Introduce în sistemul informatic date privind conținutul lucrării, compartimentul la care a fost repartizată, precum și data intrării, în scopul respectării legislației în vigoare, atenționând serviciile direcției;

4.    Răspunde de predarea, sub semnătura de predare-primire, a tuturor lucrărilor;

5.    Lecturează corespondența adresată conducerii instituției, pregătește mapa cu documente/lucrări de corespondență primită sau emisă de instituție și o prezintă conducerii pentru aplicarea rezoluției;

6.    Mapele conținând documente sortate,înregistrate și datate sunt distribuite pe bază de borderou de predare-primire corespondență;

7.    Organizează corespondența primită sau emisă de conducerea instituției, asigură circulația acesteia, primește și distribuie documentele destinate aprobării sau avizării conducerii instituției;

8.    Asigură utilizarea și păstrarea corespunzătoare a ștampilelor și sigiliilor;

9.    Răspunde de planificarea, organizarea și buna desfășurare a audiențelor ținute de directorul executiv;

Tel: 031.432.88.64

Fax: 021.424.37.48

Strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, sector 5 E-mail: secretariat@ditl5.ro

CIF: 38320436


10.    Asigură asistență persoanelor fizice și juridice pe linia completării declarațiilor de impozite si taxe, a obligațiilor privind termenele de depunere a declarațiilor, a termenelor de plată a sumelor datorate la bugetul local;

11.    Furnizează informații contribuabililor, în legătură cu schimbările intervenite în legislația fiscală, responsabilități concrete ce revin contribuabililor și consecințele neîndeplinirii obligațiilor cu caracter fiscal;

12.    Acordă asistență prin contact direct cu contribuabilii la sediul direcției potrivit programului stabilit;

13.    Asigură asistență pe bază de corespondență electronică;

14.    Tine evidența problemelor ridicate de către cetățeni și soluțiile date de către conducerea direcției;

15.    Urmărește modul de soluționare a petițiilor la serviciile de specialitate, până la soluționare și informează conducerea asupra oricăror probleme aparute ;

16.    Organizează și asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuțiilor pe care le are, până la predarea acestora la arhivă;

17.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;


PAG.29