Hotărârea nr. 155/2017

Hotărârea nr. 155/28.09.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret, ”Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local Sector 5, prin HCLS 5 nr. 72/30.05.2017, HCLS 5 nr. 80/16.06.2017 și HCLS 5 nr. 124/22.08.2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5 nr. 72 / 30.05.2017, HCLS5 nr. 80 /

16.06.2017 si HCLS5 nr. 124 / 22.08.2017

Având în vedere:

Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. 1472/26.09.2017; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.46475/27.09.2017

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 28.07.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 22.08.2017 - privind aprobarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice, Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale și Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport

Ținând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, prevăzut în HCL Sector 5 nr. 124/22.08.2017, cu acțiunile din Anexa 1, parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentului prevăzut în Anexa 1 a prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, la capitolul servicii culturale;

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. tâS' /28.09.2017

ANEXA 1 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. fâ) I 28.09.2017

ACȚIUNI CULTURALE, ARTISTICE SI DE TINERETORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”

1. “Parada Performanței - Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

b.    Descriere: proiectul se adresează elevilor din Sectorul 5 care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, celor care au înegistrat nota 10 la una sau mai multe dintre disciplinele examenului menționat mai sus, cât și profesorilor care i-au îndrumat și au contribuit la obținerea acestor performanțe. Valorizarea potențialului academic al liceenilor precum și aprecierea dăruirii și talentului dascălilor care i-au coordonat poate fi realizată prin asigurarea unor stimulente financiare. Premiile pot motiva suplimentar tinerii să aibă un comportament complex în societate, să își consolideze încrederea în ei și să învețe la fel de bine, indiferent de obstacolele pe care le vor întâlni, în scopul făuririi unei cariere cât mai apropiate de calitățile deosebite ale fiecăruia dintre ei.

c.    Perioada: octombrie - decembrie 2017

d.    L ocație: Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

f.    Valoarea nominală a premilor este:

-    10.000 lei pentru elevii care au încheiat sesiunea de bacalaureat cu media 10;

-    2.000 lei pentru fiecare disciplină de examen pentru care un elev a obținut nota 10;

-    2.000 lei pentru profesorii care au coordonat unul sau mai mulți liceeni care au obținut nota 10 la o disciplină de examen de bacalaureat.