Hotărârea nr. 153/2017

Hotărârea nr. 153/28.09.2017 privind solicitarea de împuternicirea expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau

cooperarea cu Regia Autonoma de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 46200/26.09.2017;

-    Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 înregistrat sub nr. 46199/26.09.2017;

-    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si Alte Activitati Economice, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public si Patrimoniului, Fond Funciar și Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

în conformitate cu prevederile:

Art. 45 alin.(l) si ale art. 81 alin. (2) litera c), f), m) si q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General a! Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează