Hotărârea nr. 151/2017

Hotărârea nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înființării Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind aprobarea înființării Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridica

>    Ținând cont de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 45905 / 22.09.2017 ;

>    Având in vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generala de Resurse Umane nr. 45904/22.09.2017 ;

>    Ținând cont de Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 55198 conexat cu

54869, 53903, 53627/2017 ;

>    Luând in considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice ;

>    Ținând cont de Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 157 / 20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru Primăria Sectorului 5 ;

>    In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicata .

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 ,

HO TARASTE:

Art. 1 - începând cu data de 01.10.2017 se infiinteaza DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridica, cu sediul principal in București, Sectorul 5 - str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S 13 si sedii secundare in Piața Mihail Kogalniceanu nr. 8, sector 5, piața Națiunile Unite nr. 3-5, sector 5 si str. Uranus nr. 98, sector 5 .

Art. 2 - DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 funcționează ca instituție publica de interes local, cu personalitate juridica, finanțata integral de la bugetul local al Sectorului 5 .

Art. 3 - Se aproba Organigrama si Statul de funcții, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 4 - Pana la rectificarea bugetului si aprobarea bugetului propriu al Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, cheltuielile vor fi efectuate de către Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generala Economica.

Art. 5 - Personalul încadrat la data intrării in vigoare a prezentei Hotarari in aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, va fi preluat la nou înființatul serviciu public Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, conform statului de funcții anexat prezentei .

Art. 6 - (1) Dotările tehnico - materiale, mijloacele fixe si obiectele de inventar destinate activitatii de colectare a veniturilor bugetului local se transfera din patrimoniul Primăriei Sectorului 5 in patrimoniul nou infiintatului serviciu public Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 .

(2) Predarea - primirea se face pe baza de proces verbal.

Art. 7 - Contractele de service, garanție, prestări servicii sau furnizori de utilitati se transfera din sarcina Primăriei Sectorului 5, in sarcina Direcției de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 .

Art. 8 - Direcția Generala de Resurse Umane, Direcția Generala Economica, Serviciul Evidenta Acte Administrative, precum si Direcția de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotarari .


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


1+5


SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PF I


SERVICIUL EVIDENTA VENITURI


COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI SSM


1+16


1+13


COMPARTIMENTUL

BUGET-FINANCIAR


SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PF II


BIROUL INCASARI


1+8


COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV


SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATA DATE


1+17


1+8


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU P.A.I.D.


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL


Total personal: 170 Personal conducere: 13 Personal execuție: 157 Funcții publice conducere: 11 Funcții publice execuție: 139 Funcții conctractuale conducere: Funcții contractuale execuție: 18SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PJ


1+15


SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE SI EXECUTARE PJ


1+15


SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE SI EXECUTARE PF


1+16


SERVICIUL AMENZI SI ALTE VENITURI


1+22


SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA


1+10


| ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5    « ț^Ț FUNCȚII

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5

NR.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

FUNCȚIA DE

Funcția publica

Gradul

profesional

Funcția contractuala

Treapta grad prof.

Nivelul

studiilor

CRT.

STRUCTURA

DEMNITATE

PUBLICA

înalt

funcționar

public

de

conducere

de execuție

Clasa

studiilor

de conducere

de

execuție

OBS.

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

1

VACANT

Gr. II

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

2

VACANT

Gr. II

SERVICIUL EVIDENTA VENITURI

3

VACANT

SEF SERVICIU

1

s

4

Ștefanin Ileana-Olga

Consilier

1

Superior

s

5

5

Neshan Rodica Letiția

Inspector

1

Superior

S

5

6

Micu Ionica

Inspector

1

Superior

S

5

7

Șcrbănescu Leliana

Inspector

1

Superior

S

5

8

Brezeanu Monica

Inspector

1

Principal

S

4

9

Păduraru Gabriela-lrina

Inspector

1

Asistent

s

4

10

Zaharia Vasilica

Inspector

1

Superior

S

5

11

Popescu Bogdan

Inspector

1

Asistent

S

3

12

Vasilache Andra-Maria

Inspector

1

Asistent

s

0

13

Cristian lonela-Cristina

Inspector

1

Asistent

S

0

14

Alexandrescu Florentina-Daniela

Inspector

1

Asistent

s

3

15

Enache Ștefania-Mihaela

Inspector

1

Principal

s

3

16

lonita Consuela Rodica

Inspector

1

Superior

s

5

COMPARTIMENTUL BUGET -

FINANCIAR

17

VACANT

Inspector

1

Principal

s

18

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

BIROUL INCASARI

19

VACANT

Șef Birou

Gr. IA

S

20

Datcu Corina

Casier

Tr.l

M

3

21

Lazăr Livia-lonela

Casier

Tr.l

M

2

22

VACANT

Casier

Tr.l

M

23

Gioană Ionela

Casier

Tr.l

M

3

24

Dumitru Zoica

Casier

Tr.l

M

5

25

Vlad Gabriela

Casier

Tr.l

M

3

26

Moroianu Felicia Dulcineea

Casier

Tr.l

M

4

27

Dumitru Valentina

Casier

Tr.l

M

4

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII

PUBLICE, ADMINISTRATIV

28

Piticu Neli - Adriana

inspector

1

Asistent

S

5

29

Ștefan Gabriela

inspector

1

Asistent

S

0

30

Vition Elisabeta-Geta

îngrijitor

Tr.l

G/M

5

31

Gavrilescu Valeria-Mirela

îngrijitor

Tr.l

G/M

5

BIROUL JURIDIC

32

Deca Elena-Denisa

Șef Birou

1

S

4

33

Gaspar Ana-Maria

Cons. juridic

1

Asistent

S

1

34

Muicaru Andreea-lzabela

Cons. juridic

1

Asistent

S

0

35

VACANT

Cons. juridic

1

Superior

S

36

VACANT

Cons. juridic

1

Principal

S

37

VACANT

Cons. juridic

1

Asistent

S

COMPARTIMENTUL RESURSE

UMANE SI SSM

38

Carp Simona Elena

inspector

1

Superior

S

5

39

Lepădat loana-Cătălina

inspector

1

Debutant

S

0

SERVICIUL PRELUCRARE

AUTOMATA DATE

40

VACANT

Șef Serviciu

41

Manea Mirabela-Cristina

Insp. Specialit.

Gr.ll

S

3

42

Pătrașcu Adrian

Insp. Specialit.

Gr.lll

S

0

43

Marcoci Silvia-Ancuța

Programat. Ajut.

Tr.ll

M

5

44

Stanciu Nicoleta Andreea

Programat. Ajut.

Tr.lll

M

0

45

Răducan Maria-Andreea

Programat. Ajut.

Tr.lil

M

3

46

Popescu Constantin

Insp. Specialit.

GR IA

S

4

47

Lupu Cristian

Insp. Specialit.

GRIA

S

4

48

Gusman Mihaela Carmen

Programat. Ajut.

TR IA

M

5

SERVICIUL CONSTATARE SI

IMPUNERE PF 1

49

Săvulescu Reli-Silvia

Șef Serviciu

I

S

4

50

Magheru Mirela

Consilier

I

Superior

S

4

51

Crăiniceanu Daniela

Inspector

I

Superior

S

5

52

Stanciulescu Simona

Suspendat

Inspector

I

Principal

S

2

53

Turcu lonela-Cerasela

Inspector

l

Superior

S

2

54

Tonea Vucia-Ecaterina

Inspector j    1

Asistent \    S

l

I    l    l 3 !

551 Bucur Ecaterina

Referent

III

Superior

M

-M

56

Draghie Violeta - Cristina

Referent

III

Superior

M

3

57

Cucu-Năstase Florentina

Referent

III

Superior

M

5

58

Năstase Mariana

Inspector

1

Superior

S

5

59

Olteanu Gabriela-Nicoleta

Inspector

1

Asistent

S

5

60

Ceausu Valentina

Referent

III

Superior

M

5

61

Soimaru Lavinia - Cristina

Inspector

1

Debutant

S

2

62

Gărăiman Mirela

Inspector

1

Asistent

S

5

63

Radu Elena-Daniela

Referent

3

Principal

M

2

64

Volintiru Elena-Diana

Inspector

1

Asistent

S

2

65

Chivu Marin

Inspector

1

Asistent

S

3

SERVICIUL CONSTATARE SI

IMPUNERE PF II

66

Rusu Cristina

Șef Serviciu

1

S

4

67

Salavastru Valerian

Consilier

1

Superior

S

5

68

Sillo Luiza-Laura

Consilier

1

Superior

s

4

69

Cotiga Mariana

Inspector

1

Superior

s

4

70

Cucuruzeanu Camelia

Inspector

1

Superior

s

5

71

Roibu iustina

Inspector

1

Superior

s

5

72

Chițu Rodica

Inspector

1

Asistent

s

4

73

Ungureanu Elena-Antoaneta

Referent

III

Superior

M

4

74

Dona Anghiiina

Referent

III

Superior

M

5

75

Eftene Elena-Oana

Referent

III

Principal

M

3

76

Ciobanu Elena

Referent

III

Principal

M

5

77

Anca Maria-Alina

Suspendat

Referent

III

Asistent

M

2

78

Geogloman Lucia

Inspector

1

Asistent

S

5

79

Chiru Cristina

Inspector

1

Asistent

S

5

80

Cursaru Cătălină

Inspector

1

Principal

S

5

81

Radulescu Nicoleta

Inspector

1

Superior

S

5

82

loniță Monica

Referent

3

Principal

M

3

83

Chivu Maria - Ramona

Inspector

1

Asistent

S

3

SERVICIUL CONSTATARE SI

IMPUNERE PJ

84

VACANT

Șef Serviciu

1

s

4

85

Grigoriu Emanuel-Grigore

Consilier

1

Superior

s

5

86

Oprică Rodica

Inspector

1

Superior

s

5

87

Talpus Narcis Alexandru

Inspector

1

Superior

s

4

88

Rotaru Elena Andreea

delasata

Inspector

1

Principal

s

3

89

Nistor Georgiana

Inspector

1

Asistent

s

4

90

lacob - Radion Nicolae

Inspector

1

Principal

s

2

91

Stoian Mariana

Inspector

1

Superior

s

5

92

Simion lulia

Referent

III

Superior

M

5

93

Ghiță Carmen-Anastasia

Referent

III

Superior

M

1

\    5    \

94

Barbu Virginia

Inspector

1

Principal

S

5

95

Medrega Elena

Inspector

1

Asistent

S

5

96

Albu Alina-Mihaela

Inspector

1

Asistent

S

3

97

Cretu Manuela

Inspector

1

Principal

S

3

98

Preda Ioana - Sorina

Inspector

1

Principal

S

2

99

Maxim Maria

Referent

3

Principal

M

2

SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE

SI EXECUTARE PJ

100

VACANT

Șef Serviciu

1

S

101

Dragoi luliana

Referent

III

Superior

M

5

102

Stănculescu Cristina

Inspector

1

Superior

S

5

103

Tapescu Ovidiu

Inspector

1

Superior

S

5

104

Vulpe Gabriela-Adriana

Inspector

1

Principal

s

3

105

Șillo George

Inspector

1

Superior

S

4

106

Năstase Elisabeta-Cristina

suspendat

Inspector

1

Asistent

S

3

107

Geamănu Luminița

Inspector

1

Principal

S

5

108

Gușa Carmen Mihaela

Inspector

1

Asistent

S

5

109

Zancu loan - Cristian

Inspector

1

Debutant

S

0

110

Preda Andreea-Georgeta

Inspector

1

Asistent

S

0

111

Csiszer Tiberiu

inspector

1

Principal

s

4

112

Huidu Alexandru Laurențiu

Inspector

1

Asistent

s

2

113

Florea Oana - Marilena

Inspector

1

Principal

s

2

114

Popa Maria Cristina

Referent

3

Principal

M

2

115

Baicu Lavinia-Carolina

Referent

3

Asistent

M

1

SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE

SI EXECUTARE PF

116

Grigoriu Mariana

Șef serviciu

1

s

4

117

Râpeanu Anda-Carmen

Inspector

1

Superior

s

5

118

Tudora Elena

Consilier

1

Superior

s

4

119

Ene Maria-Corina

Inspector

1

Superior

s

5

120

Mihailescu Georgeta-Alina

inspector

1

superior

s

5

121

Honciuc Mihaela-lonuta

Inspector

1

asistent

s

4

122

Druga Diana-Karina

Inspector

1

principal

s

4

123

Băncilă Veronica-Elizabeth

Inspector

1

Asistent

s

2

124

Anghelache Ana Maria

Inspector

1

Asistent

s

4

125

Alexe Florina

Inspector

1

principal

s

4

126

lacob Gabriela Luminița

Inspector

1

Asistent

s

5

127

Tanase Geani-Viorel

Referent

III

Superior

M

2

128

Cimpanu Ecaterina Alina

Referent

III

superior

M

3

129

Simion Carmen

Inspector

1

principal

s

5

130|Soroiu Marius Daniel

Inspector

1

principal

s

3

/ 131 /mae Luminița

1

Inspector

1

principal

S

5

132

Anghelescu Georgeta

Referent

3

principal

M

5

SERVICIUL AMENZI SI ALTE

VENITURI

133

Pasaniuc Andreea-Daniela

Șef Serviciu

1

S

4

134

Dumitru Alexandru - Aurel

Inspector

1

Superior

S

3

135

lonita Viorica

Inspector

1

Superior

s

5

136

Corcan Mihai - Alexandru

Inspector

1

Asistent

s

0

137

Gindes Ramona

Inspector

1

Asistent

s

2

138

Niță Loredana

Inspector

1

Principal

s

4

139

Marcu Nuta Dorina

Referent

III

Superior

M

5

140

Gheorghe Mihaela

Inspector

1

Asistent

S

0

141

Selea Georgica

Referent

III

Superior

M

5

142

Ștefan Tiberiu

Referent

III

Superior

M

5

143

Zorila Georgeta

Referent

III

Superior

M

5

144

Manciu Adriana

Inspector

1

Principal

S

3

145

Neagoe Elena-Gabrieia

Inspector

1

Principal

S

2

146

Codin Cătălin-Marius

Inspector

1

Asistent

S

0

147

Burda Alexandru-Gheorghe

Inspector

1

Asistent

S

1

148

Colceag Mirela-Gabriela

Inspector

1

Asistent

S

1

149

Arapu Marc Cristian

Inspector

1

Superior

S

4

150

Samoila Petruta Cristina

Inspector

1

Principal

S

5

151

Ganescu Raluca Lucia

Inspector

1

Asistent

S

2

152

Ivascu lonut Claudiu

Inspector

1

Debutant

s

0

153

Popa Diana Elena

Inspector

1

Principal

s

2

154

Mihaiache Ionela

Referent

3

Asistent

M

2

155

Blaga Daniel - Valeriu

Consilier

1

Superior

s

5

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

156

VACANT

Șef Serviciu

1

s

157

Sandu-Petre Elena

Inspector

1

Superior

s

5

158

Grigore Victoria-Maria

Inspector

1

Superior

s

4

159

Sandu Any

Inspector

1

Principal

s

5

160

Chiran Adrian

Inspector

1

Principal

s

4

161

Cocolea-Roman Alexandra

Inspector

1

Asistent

s

0

162

Anechiței Andreea Alexandra

Inspector

1

Asistent

s

0

163

Tenea Constantin

Inspector

1

asistent

s

3

164

Piguloiu Otilia-Mihaela

Inspector

1

Asistent

s

4

165

Bucur Marian

Inspector

1

Superior

s

5

166

Burueana Cătălin Gabriel

Inspector

1

Principal

s

3

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU

P.A.I.D.

f~JL67fNiculae Monica

Inspector

1

Superior

S

4

168

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU

PUBLICUL

169

Manas Florentina

Inspector

1

Asistent

S

0

170

VACANT

Inspector

1

Debutant

S

Total personal: 170 Personal conducere: 13 Personal execuție: 157 Funcții publice conducere: 11 Funcții publice execuție: 139 Funcții conctractuale conducere: Funcții contractuale execuție: 18